Almindelige forretningsbetingelser for brug

(gældende fra 12.06.2019)

Download

De nærværende almindelige forretningsbetingelser ("brugsbetingelser") regulerer rettigheder og pligter for alle registrerede brugere ("den eller de bruger(e)") med henblik på brug af hjemmesiden www.orderfox.com herunder alle dens undersider, indhold, funktioner og tjenester ("hjemmeside").

Orderfox AG ("Orderfox") er ejer og operatør af hjemmesiden og brugernes aftalepartner.

Flere oplysninger om Orderfox findes i Kolofon.

Brugsbetingelserne indeholder brugernes samtykke til generering af metadata til brancheformål (punkt 11 i disse brugsbetingelser).

1. Yderligere vilkår og betingelser

1.1. Ud over disse brugsbetingelser kan Orderfox aftale andre forretningsbetingelser med brugerne. I dette tilfælde gælder reglerne for de særligt aftalte vilkår og betingelser med prioritet.

1.2. Navnlig kan samtykke til yderligere aftaler/licenser for brug af visse funktioner eller software være påkrævet, forudsat at disse aftaler/licenser er lovlige, og samtykket er rimeligt for brugeren.

1.3.Beskrivelse af ydelserne fra Orderfox på hjemmesider, i brochurer eller lignende reklamemateriale, repræsenterer ingen forsikring eller nogen anden form for garanti.

1.4. The descriptions of Orderfox services on websites, in brochures and in comparable advertising materials do not constitute any kind of assurance or warranty regarding their nature, or any other kind of guarantee.

2. Begrænsning til voksne

2.1. Hjemmesiden må kun bruges af fysiske personer. Brugere skal være mindst 18 år eller have forældres eller værgeres tilladelse, som de bekræfter ved registrering.

2.2. Orderfox forbeholder sig ret til at anmode brugerne om at bekræfte disse betingelser korrekt.

3. Begrænsning til erhvervskunder

3.1. Erhvervskunde (alternativt "iværksætter") er en fysisk eller en juridisk person eller en retligt naturlig eller et interessentskab, der ved indgåelse af en retshandel handler som udførelse af deres erhvervsmæssige eller selvstændige arbejde.

3.2. Privatkunder (også kaldet "forbrugere") er i henhold til disse brugsbetingelser enhver fysisk person, som indgår en retshandel, der overvejende hverken har med deres erhvervsmæssige eller selvstændige virke at gøre.

3.3. Hjemmesiden tilbyder en CNC-markedsplads for CNC-producenter og CNC-indkøbere. Den fungerer som partnerplatform mellem CNC-producenter og CNC-indkøbere ved at hjælpe dem (kollektivt benævnt ”brugerne”) med at opslå interaktive annoncer på hjemmesiden og gøre det muligt for dem at finde sammen vha. intelligente filtre. Derudover har brugerne ret til og opfordres til at oprette deres egen virksomhedsprofil på hjemmesiden under overholdelse af de krav, som Orderfox har fastlagt med hensyn til form og indhold.

3.4. Brugerne har ret til at se alle virksomhedsprofiler og alle annoncer (ordrer).

3.5. Privatkunder kan ikke gøre krav på ydelserne fra Orderfox. Ved at gøre krav på ydelserne fra Orderfox erklærer brugerne, at de er erhvervskunder og ikke er privatkunder. Orderfox forbeholder sig ret til at kontrollere, om brugeren er privatkunde eller ej (f.eks. kontrol af adressedata, erhvervsregistrering eller momsnummer).

4. Ændring i tjenesteomfanget fra Orderfox

4.1. Videreudviklingen af sitet er en væsentlig del af de tjenester, der tilbydes af Orderfox. Videreudviklingen omfatter bl.a. tilpasning til tekniske og juridiske fremskridt og overvejelse af brugernes krav til brug af hjemmesiden.

4.2.Orderfox kan ændre hjemmesiden og dets funktioner under videreudvikling, uden at dette fremstår som en fejl, hvis dette er rimeligt for brugeren, og dermed ikke truer opfyldelsen af kontraktens formål. Det gælder i særdeleshed, hvis:

 • Ændringen sker til fordel for brugeren;
 • hvis ændringen tjener til at frembringe en overensstemmelse med gældende lov, især hvis den nuværende retssituation ændres
 • hvis ændringen Orderfox tjener til at overholde obligatoriske retslige eller administrative afgørelser
 • for så vidt som den respektive ændring er nødvendig for at lukke eksisterende sikkerhedshuller;
 • hvis ændringen er af rent teknisk eller proceduremæssig art uden væsentlig indvirkning på brugeren.
 • Ændringer med kun ubetydelig indflydelse på tidligere funktioner repræsenterer ikke ændringer i tjenester i denne forstand. Dette gælder især for ændringer af rent optisk karakter og ændring af arrangementet af funktioner.

4.3. Orderfox påpeger, at den permanente tilgængelighed af gratis funktioner ikke er garanteret, og begrænsninger kun må foretages, hvis de er rimelige for brugerne.

5. Aftalens indgåelse, løbetid og opsigelse

5.1.Aftalen mellem Orderfox og brugeren, der berettiger brugeren til offentliggørelse af en virksomhedsprofil såvel som sammen med denne brugbare, frit valgbart antal annoncer samt visning af profiler og annoncer fra andre brugere på hjemmesiden (”aftalen”), indgås, så snart Orderfox har aktiveret de indtastede adgangsdata.

5.2.Gebyrpligtige aftaler løber som udgangspunkt i den periode, som brugeren har bestilt. Derefter fornys gebyrpligtige aftaler automatisk med samme periode, hvis den pågældende aftale ikke opsiges inden for den aftalte opsigelsesfrist, eller hvis den ikke skriftligt eller via e-mail er opsagt senest en måned før udløbet af opsigelsesfristen. Datoen, som står på meddelelsen via e- mail eller via posten, er afgørende for overholdelse af fristen.

5.3.Kostenlose Vereinbarungen werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Nutzer kann eine kostenlose Vereinbarung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum jeweiligen Monatsletzten schriftlich oder per E-Mail kündigen. Das Datum, an dem die Mitteilung über E-Mail oder auf normalem Postweg übermittelt wird, ist maßgeblich für die Fristeinhaltung.

5.4.Orderfox har ret til at opsige Aftalen uden forudgående besked til Brugerne med øjeblikkelig virkning og spærre Brugerens adgang til Hjemmesiden, hvis Orderfox mener, at Brugeren ikke kan overholde Aftalen i tilstrækkeligt omfang. Dette gælder især, hvis Brugeren forsætligt eller uagtsomt overtræder nærværende Brugsbetingelser og/eller andre gældende regler. I visse tilfælde er en sådan opsigelse også tilladt uden angivelse af nogen årsag.

5.5.Begge parters opsigelsesret af Aftalen på baggrund af en væsentlig årsag berøres ikke heraf.

6. Tilmelding

6.1.Ved at registrere sig på Orderfox indgår Brugeren en Aftale om brug af Hjemmesiden, som han/hun opnår adgang til med de valgte eller tildelte adgangsoplysninger (brugernavn og password). Med sin tilmelding forpligter brugeren sig til udelukkende at anvende hjemmesiden i overensstemmelse med nærværende brugsbetingelser.

6.2.Brugeren er forpligtet til at angive de korrekte og fuldstændige brugerdata under registreringen. Dette gælder især firmanavn, gade, postnummer, by, land, kontaktperson, køn (for tiltaleformen hr./fru), telefonnummer, e-mailadresse og kreditkortnummer ("Brugerdata"). Orderfox har ret til at forlange, at brugeren straks kan dokumentere ægtheden af brugerdataene.

6.3.Ifølge denne aftale er brugeren inden for rammerne af disse brugsbetingelser forpligtet til at holde alle brugerdata samt de på hjemmesiden offentliggjorte dokumenter opdateret. Dette gælder især for de i klausul 6.2. nævnte brugerdata. Brugeren har mulighed for at foretage de nødvendige ændringer på egen hånd ved at benytte de funktioner, som Orderfox stiller til rådighed på hjemmesiden.

6.4.Brugeren bærer alene ansvaret for indholdet i sin tilmelding og de i denne forbindelse sendte brugerdata. Brugeren garanterer ægtheden af sine brugerdata. Falske erklæringer har den umiddelbare virkning af at aftalen opsiges og adgangen til hjemmesiden blokeres, hvis dette er rimeligt og ikke objektivt upassende for brugeren under hensyntagen til betydningen af vildledelsen og brugerens hensigt.

7. Adgangsdata

7.1.Brugeren har ikke tilladelse til at oplyse evt. tredjepart om sine adgangsdata. Oplysninger til brugerens medarbejdere med henblik på officielle og regulerede forretningsformål er tilladt, såfremt brugeren forpligter sine medarbejdere til at følge og overholde disse brugsbetingelser.

7.2. Brugeren rådes til at vælge en adgangskode, der er så sikker som muligt baseret på den nyeste teknologi, og i egen interesse træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte adgangskoden mod uautoriseret videregivelse og brug.

7.3.Brugeren er forpligtet til at informere Orderfox med det samme, hvis denne har mistanke om, formoder eller ved, at adgangsdataene er blevet anvendt på hjemmesiden af en uautoriseret tredjepart. Hvis Orderfox har mistanke om, at der har været uautoriseret adgang til brugerens adgangsdata, forbeholder Orderfox sig ret til at træffe nødvendige foranstaltninger og især spærre adgangen til de pågældende adgangsdata midlertidigt eller permanent. Hvis brugeren er skyld i, at der er forekommet ulovlig brug af adgangsdataene ved en tredjepart, er brugeren ansvarlig for eventuelle tab og skal erstatte disse i overensstemmelse hermed. Omkostningerne som følge af en sådan brug påhviler brugeren.

8. Betalingspligtig brug, fakturering, betalingsbetingelser

8.1. Betalingsperioden og godtgørelsens størrelse afhænger ligeledes af betalingsmåden i henhold til de priser, der blev meddelt brugeren, inden aftalens indgåelse.

8.2. Alle priser er ekskl. moms - medmindre andet er angivet.

8.3. Gebyrer forfalder normalt forud for den respektive faktureringsperiode. Medmindre andet er angivet, forfalder fakturaer til betaling to uger efter fakturadato.

8.4. Fakturaer og påmindelser kan fremsendes elektronisk (f.eks. via e-mail).

8.5. Brugeren kan afregne fakturaer ved hjælp af betalingsmetoder, der tilbydes af Orderfox.

8.6. I tilfælde af gebyrpligtige, løbende ydelser, som er blevet benyttet i en bestemt periode, er en passende gebyrjustering kun tilladt, efter at denne periode er udløbet. Ændringen træder i kraft, hvis Orderfox ikke modtager en ekstraordinær opsigelse fra brugeren senest to uger efter modtagelsen af den pågældende ændringsmeddelelse. I forbindelse med ændringsmeddelelsen underretter Orderfox brugeren om indsigelsesfristen samt følgerne af en udeladt indsigelse.

8.7. Hvis brugeren kommer i restance med betalinger, har Orderfox ret til at nægte at opfylde forfaldne ydelser over for brugeren og at begrænse adgangen til brugerkontoen, indtil restancen er blevet udlignet. I sådanne tilfælde underretter Orderfox brugeren om begrænsningen med et varsel på 7 arbejdsdage til udligning af restancen. Orderfox' øvrige juridiske og kontraktmæssige rettigheder på grundlag af brugerens betalingsrestance forbliver uberørt. Begrænsningen kan ikke iværksættes, hvis den er uforholdsmæssig og/eller urimelig for brugeren. Orderfox' krav om godtgørelse forbliver uberørt af begrænsningen. Adgangen til brugerkontoen og/eller de begrænsede funktioner frigives efter udligning af al restance. Retten til begrænsning eksisterer som et mildere middel, selvom Orderfox har ret til ekstraordinær opsigelse i henhold til disse brugsbetingelser.

8.8. Omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med tilbagebetaling af en betalingstransaktion pga. manglende dækning, eller fordi brugere har opgivet fejlagtige data samt påmindelse om forfaldne fordringer, faktureres brugerne; dog således, at kun de af Orderfox faktisk direkte pådragne eller juridisk pålagte omkostninger (materielle omkostninger og gebyrer fra tredjeparter såsom portoomkostninger eller tilbageførselsgebyrer) faktureres.

8.9. Modregning er kun mulig med krav, der allerede er anerkendt af den anden kontraherende part eller af en domstol. Tilbageholdsret kan kun påberåbes for krav i henhold til den pågældende kontrakt.

9. Brugerens annoncer

9.1.Orderfox giver brugere mulighed for at præsentere sig selv og sin virksomhed inden for rammerne af den profil, som Orderfox stiller til rådighed. Brugeren har ret til at oprette produktionsforespørgsler og -tilbud ("annoncer"). I forbindelse med dette formål kan brugeren anvende data, tekst, billeder, videoer og lignende ("indhold").

9.2.Orderfox påtager sig intet ansvar for den yderligere kommunikation og/eller evt. kontrakter, arrangementer, aftaler eller forpligtelser ("aftaler"), der indgås mellem Brugerne. Eventuelle fordringer - uafhængigt af retsgrundlaget - som måtte opstå i aftaler mellem Brugerne indbyrdes, består udelukkende mellem Brugerne af aftalen(-erne) og involverer på ingen måde Orderfox og/eller Orderfox’ partnere i forbindelse med Hjemmesiden ("hjemmesidepartnere"). Brugeren har ret til når som helst at publicere, deaktivere eller slette annoncer på Hjemmesiden ved hjælp af de relevante funktioner.

9.3.Orderfox har ret til at anvende annoncernes indhold med henblik på analyse af markeds- og brugeradfærd iht. gældende regler. I den forbindelse henvises der til retningslinjerne for Politik for databeskyttelse.

9.4.Brugeren skal sikre, at han/hun er i besiddelse af de nødvendige rettigheder til alt indhold, som han/hun viser på Hjemmesiden eller stiller til rådighed.

9.5.Orderfox har ret til at blokere indhold, som en Bruger har lagt ud, hvis der er mistanke om, at det pågældende indhold kunne være i strid med loven eller med disse Brugsbetingelser, eller at en tredjeparts rettigheder bliver krænket. Der er tale om en begrundet mistanke, hvis Brugeren retsforfølges af myndigheder, civilretligt eller strafferetligt pga. det indhold, som han/hun har oprettet. Orderfox kan opretholde en blokering af indholdet fra en sådan Bruger, indtil en mistanken viser sig at være ubegrundet. Orderfox forbeholder sig ret til først at kontrollere indholdet fra disse Brugere via offentligt tilgængelige kanaler, før Brugerens adgangsoplysninger genaktiveres, og evt. afvise sådant indhold.

10. Ukorrekt brug, spærring

10.1.Brugerne må kun bruge hjemmesiden på en måde eller til formål, som hverken er i modstrid med nærværende brugsbetingelser eller gældende love eller krænker tredjeparts rettigheder. I denne henseende forpligter brugeren sig især til:

 • ikke at anvende hjemmesiden til offentliggørelse af ærekrænkende, anstødelige eller på anden vis ulovlige materialer eller lignende informationer
 • ikke at fornærme, krænke eller chikanere andre brugere
 • ikke at krænke andre brugeres eller tredjeparts ophavsret, varemærker eller industrielle enerettighder via hjemmesiden
 • ikke at sende uopfordrede kædebreve
 • kun sende e-mails til andre brugere i overensstemmelse med formålet angående produktionsforespørgsler eller til offentliggørelse af produktionstilbud
 • ikke at uploade data, der indeholder malware eller virus til hjemmesiden
 • ikke at uploade data til hjemmesiden, som indeholder software, der er beskyttet af lov om ophavsret og/eller andre materialer, der er beskyttet af lov om ophavsret, såfremt brugeren ikke er indehaver af de pågældende rettigheder eller har indhentet det fornødne samtykke fra indehaveren af disse rettigheder
 • ikke at bruge hjemmesiden til handel med varer og/eller tjenesteydelser, som ikke overholder import-/eksportforskrifterne, herunder sikkerhedsregler.

10.2.Orderfox har ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis brugeren forsætligt eller uagtsomt overtræder disse brugsbetingelser eller gældende lov. I tilfælde af mindre overtrædelse kan sådanne nødvendige foranstaltninger begrænse sig til en advarsel fra Orderfox til brugeren om, at brugsbetingelserne, gældende forskrifter eller begrebet på tro og love eller etisk adfærd er blevet overtrådt. Alvorlige overtrædelser kan medføre, at Brugerens adgang til Hjemmesiden spærres midlertidigt eller permanent, eller at Orderfox opsiger Aftalen med øjeblikkelig virkning.

11. Samtykke til brug af oplysninger, indhold og metadata

11.1.Ud over platformstjenesterne understøtter Orderfox brugerne og CNC-branchen med brancherelevante ”metadata”, der især skal anvendes som grundlag for salgsstyring og investeringsbeslutninger.

11.2.Metadata: Metadataene omfatter især oplysninger om typen af virksomheden (f.eks. Fabrikant/producent/indkøber), sted og region for virksomheden, antal medarbejdere, typer af tilbudte produkter og ydelser eller teknologitype (f.eks. boring, drejning, fræsning, ultralydsbehandling etc.), industritype (f.eks. drev- og gearteknik, minedrift, kemiteknologi etc.) og materialetype (f.eks. akryl, rustfrit stål, glaskeramik etc.), oplysninger om ordrestatistik (bl.a. opdelt efter industri-, teknologi- og materialetype samt værktøjsstørrelse). Derudover kan der med udgangspunkt i Orderfox’ brug genereres metadata, hvoraf f.eks. brugernes interesser for førnævnte metadata fremgår.

11.3.Garantier: Orderfox genererer metadataene på basis af data, som typisk er offentlige og ikke udgør virksomheds- eller forretningshemmeligheder. Basis for metadataene udgøres bl.a. af brugerens oplysninger om virksomheden og oplysninger i forbindelse med ordrer. Individuelle kontraktinterne oplysninger som f.eks. kontraktindhold i forbindelse med ordrer (f.eks. kontraktparter, ordreomfang) behandles fortroligt af Orderfox og videregives ikke til tredjeparter. Ved generering og anvendelse af metadataene overholder Orderfox ligeledes bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger og henviser desuden til Orderfox’ retningslinjer vedrørende databeskyttelse. Personoplysninger og brugerens kontakt (”persondata”) er ikke en del af metadataene, medmindre de samtidig udgør offentlige oplysninger om virksomheden (f.eks. hvis brugeren er direktør og oplyser det offentligt kendte telefonnummer eller den offentligt kendte e-mailadresse). Metadataene, som er baseret på brugernes adfærd (f.eks. hvor ofte brugere interesserer sig for bestemte virksomheder eller ydelser) dannes anonymt, dvs. der genereres aggregerede værdier, som ikke giver mulighed for at drage konklusioner om individuelle brugere.

11.4.Samtykkeerklæring: Brugeren giver hermed samtykke til, at de oplysninger, brugeren afgiver på hjemmesiden, må stilles til rådighed for Orderfox og andre brugere samt Orderfox’ kontraktparter til generering og anvendelse af metadata til førnævnte formål, dvs. til anvendelse til salgsstyring, investeringsbeslutninger eller anden markedsresearch. Samtykket afgives desuden uden eksklusivitet, der gives kun en brugstilladelse og ingen ejendomsret til dataene, dvs. brugerens egen ret til anvendelse af sine oplysninger begrænses ikke. Brugerens lovbestemte fortrydelsesret gælder fortsat. Brugeren erklærer, at dennes oplysninger i Orderfox, som danner grundlag for metadataene, ikke udgør virksomheds- eller forretningshemmeligheder, og at denne er berettiget til at afgive oplysningerne i Orderfox og give tilladelse til anvendelsen heraf til generering af metadata.

11.5.Metadata er anonymiserede, dvs. behandlingen til ovennævnte formål finder sted uden at identificere personlige oplysninger.

11.6.Desuden giver brugerne Orderfox tilladelse til at anvende oplysninger og uploadet indhold (billeder, tekster, 3D-modeller osv.), såfremt disse er påkrævede til brug og udvikling af Orderfox' online-tilbud. Til dette formål er især en mangfoldiggørelse, videregivelse og offentliggørelse samt bearbejdning af det uploadede indhold tilladt.

12. Tilgængelighed af hjemmesiden

12.1.Orderfox gør sit bedste for at undgå begrænsninger, hindringer, frakoblinger, afbrydelser og andre fejl under brugen af hjemmesiden ("fejl"), såfremt dette er teknisk muligt og inden for Orderfox tekniske kontrol. På grund af kommunikationsteknikkens aktuelle niveau har Orderfox dog ikke mulighed for at helt at udelukke eller forhindre fejl. Dette gælder for alt indhold og overførselsveje, som ligger uden for Orderfoxs kontrol samt især ved force majeure. I tilfælde af fejl, som Orderfox hæfter og er ansvarlig for, er Orderfoxs specificeret i punkt 14 i disse brugsbetingelser.

12.2.Vedligeholdelse og videreudvikling af hjemmesiden kan medføre midlertidige forstyrrelser. Orderfox vil sørge for, at forstyrrelserne begrænses til en acceptabel periode og et rimeligt omfang for brugeren.

12.3.Orderfox benytter tekniske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte sine systemer mod malware og ikke-tilladt indhold fra tredjepart (f.eks. virusser, trojanere, spam og anden malware). Dette omfatter anvendelse af filtersystemer de steder, hvor disse systemer er særligt velegnede til at beskytte telekommunikations- og databehandlingssystemer.

13. Garanti og skadesløsholdelse

13.1.Brugere skal med det samme kontrollere ydelserne fra Orderfox og såfremt dette er korrekt forretningspraksis, og såfremt der foreligger en mangel, straks oplyse Orderfox herom. Mangler skal reklameres straks med tydelig beskrivelse af fejlsymptomerne, og såfremt muligt dokumenteres med skriftlige optegnelser, screenshot eller andet, som tydeliggør manglerne skriftligt (det er tilstrækkeligt med en e-mail). Brugernes lovmæssige undersøgelses- og reklamationspligter berøres ikke heraf.

13.2.Krav om skadeserstatning er underlagt begrænsningerne i artikel 14 (for brugere uden for USA) og artikel 15 (for brugere i USA) i disse brugsbetingelser ("Ansvarshæftelse og skadeserstatning").

13.3.Der kan ikke blive tale om erstatningskrav i tilfælde af en ubetydelig afvigelse i den aftalte eller formodede kvalitet eller i tilfælde af en mindre forringelse i tjenesteydelsens anvendelse iht. formålet med denne Aftale. Orderfox garanterer ikke og påtager sig udtrykkeligt intet ansvar for følgende:

 • forkerte oplysninger fra brugeren med hensyn til de opgivne brugerdata ved tilmeldingen eller andre data, som er blevet uploadet af brugeren eller leveret på anden vis
 • uafbrudt disponibilitet af hjemmesiden eller mulige system- eller netværksrelaterede svigt, afbrydelser eller fejlfunktion i installationerne eller serviceydelserne på hjemmesiden, såfremt disse er uden for Orderfox’ kontrol; dette gælder især ved fejl grundet force majeure eller svigt i kommunikationsnetværk og -gateways
 • mindre fejlfunktioner på hjemmesiden
 • uberettiget adgang eller brug af brugerens personrelaterede data af tredjepart (f.eks. ved uberettiget afgang ved hacking af databasen), hvis Orderfox ikke har skyld i dette, og der ikke er noget lovpligtigt eller kontraktligt ansvar;
 • forsikringer af enhver art, som brugerne har aftalt indbyrdes
 • rigtigheden eller fuldstændigheden af brugerdataene eller andre data, som indtastes af brugeren til hjemmesiden eller leveres på anden vis
 • brugernes udførelse af arbejdet.

13.4.Forældelsesfristen for krav på baggrund af dårlige resultater er 6 måneder.

13.5.Ved at acceptere disse brugsbetingelser erklærer brugeren sig indforstået med, at Orderfox holdes skadefri som første mod alle krav og erstatningsansvar for andre brugere, som opstår pga. en forsætlig eller uagtsom overtrædelse fra brugerne af disse brugsbetingelser eller gældende ret.

14. Ansvar og erstatning (for ikke-amerikanske brugere / for non-United States Users)

14.1.Orderfox hæfter iht. denne Overenskomst kun i overensstemmelse med de følgende bestemmelse, al øvrig ansvarshæftelse udelukkes.

14.2.Orderfox hæfter ubegrænset for skader ved forsætlig eller grov uagtsomhed udvist af Orderfox, dennes lovmæssige repræsentanter eller ledende medarbejdere i tilfælde af skader samt for forsætligt forårsagede skader af dennes øvrige assisterende medarbejdere. Ved grove forseelse fra øvrige assisterende medarbejder bestemmes ansvaret efter reglerne om let uagtsomhed, der er angivet i følgende i disse almindelige forretningsbetingelser.

14.3.Orderfox hæfter ubegrænset for forsætligt eller uagtsomt forårsagede skader i forbindelse med dødsfald, kvæstelser eller sundhed udvist af Orderfox samt dennes lovmæssige repræsentanter eller assisterende medarbejdere. Orderfox hæfter for skader pga. manglende lovede egenskaber indtil det beløb, der var omfattet af formålet med lovningen, og som var tydeligt for Orderfox ved afvigelse af lovningen.

14.4.Orderfox hæfter for produktansvarsskader iht. reglerne i den tyske, østrigske samt schweiziske hhv. den pågældende og gældende produktansvarslov.

14.5.Orderfox hæfter for skader, som skyldes overtrædelse af alle væsentlige pligter for Orderfox, dennes lovmæssige repræsentanter eller assisterende medarbejdere. De væsentlige pligter udgør grundlaget for Overenskomsten, der var gældende for indgåelsen af Overenskomst, som brugeren kan forvente at blive opfyldt. Hvis Orderfox overtræder disse væsentlige pligter uagtsomt, er erstatningsansvaret begrænset efter erstatning af den forudseelige typiske skade (efterfølgende "typisk skade"). Den typiske skade er altid begrænset til det angivne beløb. Den typiske skade er i dette tilfælde begrænset til CHF 1.000,00. Dette gælder ikke, hvis begrænsningen i enkelte tilfælde ville være upassende ud fra et billighedssynspunkt.

14.6.Uden hensyntagen til reglerne for ansvarshæftelse i disse brugsbetingelser hæfter Orderfox ikke for tab af data, hvis skaden kunne have været undgået, hvis brugeren havde efterkommet sin forpligtelse om af foretage en sikkerhedskopiering af dataene. I hvert tilfælde skal brugeren påregnes et medansvar. I tilfælde af opsigelse er brugeren selv ansvarligt for den forudgående sikring af sine data.

15. Ansvar og erstatning / Liability and damages (for amerikanske brugere / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Ændringer af de almindelige forretningsbetingelser

16.1.Orderfox har altid ret til at ændre disse Brugsbetingelser med fremtidig virkning under overholdelse af følgende procedure. Orderfox informerer Brugeren senest 3 (tre) uger inden ændringernes planlagte ikrafttrædelse. Brugeren kan inden for 3 (tre) uger efter modtagelsen af meddelelsen gøre indsigelse mod ændringerne.

16.2.Hvis Brugeren ikke gør indsigelse over for Orderfox, eller hvis Brugeren udtrykkeligt erklærer sig indforstået med ændringerne, træder ændringerne i kraft på den meddelte ikrafttrædelsesdato. Hvis Brugeren gør indsigelse inden for fristen, har Orderfox mulighed for at fortsætte Aftalen på de nuværende vilkår indtil den dato, hvor ændringerne træder i kraft, eller ved modtagelse af en opsigelse afslutte Aftalen med overholdelse af en opsigelsesfrist på 1 (en) måned til udgangen af den pågældende kalendermåned. Orderfox skal i sin meddelelse, ud over de foreslåede ændringer, gøre Brugeren opmærksom på dennes indsigelsesfrist, den opsigelsesfrist, der skal overholdes, følgerne ved en indsigelse og følgerne ved at overskride fristen for indsigelse.

16.3.Orderfox er berettiget til at ændre brugsbetingelserne særligt i følgende tilfælde:

 • hvis ændringen tjener til at skabe overensstemmelse mellem brugsbetingelserne og gældende lov, især hvis det nuværende retsgrundlag ændrer sig
 • hvis ændringen Orderfox tjener til at overholde obligatoriske retslige eller administrative afgørelser
 • hvis nye ydelser fra Orderfox og/eller ydelseselementer samt tekniske eller organisatoriske processer kræver en beskrivelse i brugsbetingelserne
 • hvis ændringen kun er en fordel for brugeren.

17. Værneting og gældende ret

17.1.Det juridiske forhold mellem Orderfox og brugere er udelukkende underlagt retten i Fyrstedømmet Liechtenstein – under udelukkelse af overstatslig ret samt mellemstatslig og overstatslig henvisningsret, som ikke i sig selv henviser til den materielle ret i Fyrstedømmet Liechtenstein. Aftalen om den kompetente ret finder også anvendelse, hvis brugeren har sæde og/eller adresse i udlandet.

17.2.Opfyldelsesstedet er Orderfox' hovedsæde i Ruggell. Eneste kompetente værneting for tvister angående eller i forbindelse med aftalen er Orderfox' hovedsæde i Ruggell. Orderfox forbeholder sig ret til at gøre sine krav gældende over for brugere ved den kompetente ret.

17.3.Brugeren må kun overføre krav, der er baseret på denne Overenskomst, til tredjepart over for Orderfox efter skriftlig accept fra Orderfox.

17.4.Kontraktsprogene er engelsk, amerikansk, tysk, dansk, spansk, mexicansk, fransk, kroatisk, italiensk, ungarsk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, brasiliansk, rumænsk, slovakisk, slovensk, svensk, tyrkisk, tjekkisk, russisk, japansk , koreansk og kinesisk.

17.5.For amerikanske brugere / / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.Hvis en eller flere af de grundlæggende bestemmelser i disse brugsbetingelser er eller bliver ineffektive, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke deraf, forudsat at bestemmelsen af gyldigheden af de øvrige brugsbetingelser ikke er juridisk tvingende reguleret. De(n) ugyldige bestemmelse(r) erstattes som følge af den supplerende fortolkning af en sådan regulering, som tilnærmes mest muligt de(n) af de kontraherende parter uvirksomme bestemmelse(r) med henblik på det økonomiske formål. Tilsvarende gælder for at lukke eventuelle huller i reguleringerne.

18. For amerikanske brugere / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. For amerikanske brugere / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button