Databeskyttelseserklæring

Vi er glade for din interesse for www.orderfox.com (efterfølgende benævnt "onlinetilbud" eller "hjemmeside"). Vi prioriterer beskyttelsen af dine data meget højt og ønsker, at du føler dig helt sikker, når du bruger vores onlinetilbud. I denne databeskyttelseserklæring får du at vide, hvilke personrelaterede data (efterfølgende benævnt „data“) vi indhenter, og hvordan vi anvender dem. Begrebet „bruger“ omfatter alle kunder (især CNC-producenter og CNC-indkøbere) samt besøgere af vores onlinetilbud. De anvendte udtryk, som f.eks. "brugere" skal forstås kønsneutralt.

Ansvarlig:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Fyrstendømmet Liechtenstein

Handelsregister/nr.: Justitsamtet, Fyrstedømmet Liechtenstein, handelsregisternummer: FL-0002.542.971-6
Administrerende direktør: Dr. Wilhelm Klagian
Telefonnummer: +423 375 2500
E-mailadresse: info@orderfox.com

Den ansvarlige er også omtalt nedenfor som "vi" eller "os".

Selskabets formål:
Drift af en internetplatform til CNC-producenter og CNC-indkøbere. Internetplatformen fungerer som en partnerplatform mellem CNC-producenter og CNC-indkøbere, der giver dem (brugerne) mulighed for at placere interaktive annoncer på webstedet og understøtte deres matchning gennem intelligente filtre.

Typer af behandlede data:
- Lagerdata (f.eks. kundemasterdata, navne, adresser).
- Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre).
- indholdsdata (f.eks. tekstindtastning, fotografier, videoer).
- Kontraktdata (f.eks. aftaleemne, løbetid, kundekategori).
- Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik).
- Brugsdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstider).
- Meta/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).

Bearbejdning af særlige kategorier af data (artikel 9, stk. 1, GDPR):
Der foretages ingen bearbejdning af særlige kategorier af data.

Kategorier af personer, der er omfattet af behandling:
- Brugere, kunder, interessenter, forretningspartnere.
- Besøgende og brugere af online tilbuddet.

Sammenfattende henviser vi også til de berørte personer som „brugere“.

Formål med behandling:
- Levering af kontraktlige tjenester, service og kundeservice.
- Serverhosting, domæneregistrering, Software-as-a-Service (SaaS) tjenester
- Levering af online-tilbud, dets indhold og funktioner.
- Besvarelse af kontaktforespørgsler og kommunikation med brugere.
- Marketing, reklame og markedsundersøgelse.
- Sikkerhedsforanstaltninger.

Automatiseret individuel beslutning (artikel 22 GDPR):
Vi bruger ikke udelukkende automatiserede individuelle beslutninger.

Bemærkning om retsgrundlag:
- Hvis vi behandler data fra brugere fra EU/EØF, er de respektive følgende retsgrundlag for GDPR gyldige.
- I øvrigt behandler vi dataene på grundlag af den databeskyttelseslov, der gælder for Fyrstendømmet Liechtenstein. Dvs. i det foreliggende tilfælde gælder nedenstående erklæringer, men på grundlag af Fyrstendømmet Liechtensteins lovgivning og ikke af de nævnte DSGVO-standarder.
- Hvis andre obligatoriske databeskyttelsesbestemmelser gælder for brugere, der er forbrugere, gælder disse databeskyttelsesbestemmelser med første prioritet.

Februar 2019

Contents

1. Anvendte udtryk

1.1."Personoplysninger" er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registrerede"); en fysisk person betragtes som identificerbar, som kan identificeres direkte eller indirekte, især ved tildeling til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, steddata, en online-identifikator (f.eks. cookie) eller en eller flere specielle funktioner, udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person.

1.2.„Bearbejdning" betyder enhver proces, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer eller enhver proces, der er forbundet med personoplysninger. Udtrykket er omfattende, og omfatter stort set enhver håndtering af data.

1.3.Den "Ansvarlige" er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre beslutter sig om formål og midler til behandling af personoplysninger.

1.4."Profiling" enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der indebærer brug af sådanne personoplysninger til at bedømme visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, at analysere eller forudsige pålidelighed, adfærd, opholdssted eller skift af bopæl for denne naturlige person.

1.5."Pseudonymisering" betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tildeles en bestemt registreret person uden yderligere oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger holdes adskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.

1.6."Processor" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

2. Relevante retsgrundlag

I overensstemmelse med artikel 13 GDPR informerer vi dig om retsgrundlaget for vores databehandling. Medmindre retsgrundlaget er angivet i databeskyttelseserklæringen gælder følgende: Retsgrundlaget for opnåelse af samtykke er art. 6, stk. 1, lit. a, og art. 7 i databeskyttelsesforordningen, retsgrundlaget for behandlingen med henblik på levering af vores ydelser og gennemførelse af kontraktlige foranstaltninger er art. 6, stk. 1, lit. b, i databeskyttelsesforordningen, retsgrundlaget for behandlingen med henblik på opfyldelse af vores retlige forpligtelser er, art. 6, stk. 1, lit. c, i databeskyttelsesforordningen, og retsgrundlaget for behandling med henblik på håndhævelse af vores legitime interesser er art. 6, stk. 1, lit. f, i databeskyttelsesforordningen. I tilfælde af at den registreredes eller en anden fysisk persons væsentlige interesser kræver behandling af personoplysninger, anvendes art. . 6, stk. 1, lit. d GDPR som retsgrundlag.

3. Ændringer og opdateringer til databeskyttelseserklæringen

Vi beder dig om regelmæssigt at informere dig selv om indholdet af vores databeskyttelseserklæring. Vi tilpasser databeskyttelseserklæringen, så snart ændringerne i den databehandling, vi foretager, kræver det. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver din deltagelse (f.eks. samtykke) eller anden individuel information.

4. Sikkerhedsforanstaltninger

4.1.Vi overholder artikel 32 GDPR under hensyntagen til den nyeste teknologi, gennemførelsesomkostningerne og arten, omfanget, omstændighederne og formålet med behandlingen, samt risikoen for individers rettigheder og frihedsrettigheder, og sandsynligheden for forekomst og sværhedsgrad af risikoen for de rettigheder og friheder fysiske personer, passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende beskyttelsesniveau for risikoen; i særdeleshed omfatter foranstaltningerne sikring af fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af data ved at kontrollere fysisk adgang til dataene, samt deres adgang, input, oplysning, tilgængelighed og adskillelse. Vi har også etableret procedurer for at sikre forståelsen af datafaglige rettigheder, dataslettelse og datasårbarhed. Desuden overvejer vi beskyttelse af personoplysninger allerede under udviklingen eller udvælgelsen af hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse ved teknologiudformning og privatlivsvenlige standardindstillinger(artikel 25 GDPR) .

4.2.Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter især krypteret overførsel af data mellem din browser og vores server.

4.3.Ansatte er forpligtet til at opretholde fortrolighed og undervises i og kontrolleres og informeres om mulige ansvarskonsekvenser.

5. Offentliggørelse og overførsel af data

5.1.Hvis vi i forbindelse med vores behandling offentliggør data overfor andre personer og virksomheder (kontraktprocessorer eller tredjeparter), overfører dem til dem eller på anden måde giver adgang til dataene, vil dette kun ske på grundlag af en lovlig tilladelse (f.eks. hvis overførsel af data til tredjepart, som krævet af udbydere af betalingstjenester i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. b GDPR er nødvendig for at opfylde en aftale), du har givet dit samtykke til, en retlig forpligtelse gør det nødvendigt eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. brug af agenter, hosting-udbydere, skatte-, forretnings- og juridiske rådgivere, kundeservice-, bogførings-, fakturerings- og lignende tjenester, der giver os mulighed for effektivt at opfylde vores kontraktmæssige, administrative og andre forpligtelser.

5.2.Hvis vi pålægger tredjepart at behandle data på grundlag af en såkaldt "Aftalebearbejdningskontrakt", sker dette på grundlag af artikel 28 GDPR.

6. Overførsler til tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller i forbindelse med brugen af tredjepartsydelser, offentliggørelse eller videregivelse af data til tredjepart, vil dette kun ske, hvis det er for at opfylde vores (forud) kontraktlige forpligtelser på grundlag af dit samtykke, på grundlag af en juridisk forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold for juridiske eller kontraktmæssige tilladelser behandler eller lader vi kun de data behandle i et tredjeland, hvis de særlige betingelser i artikel 44 ff. GDPR er opfyldt. Dvs. at behandlingen f.eks. sker på grundlag af specifikke garantier, såsom et officielt EU-anerkendt niveau af databeskyttelse (f.eks. for USA gennem Privacy Shield) eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standard kontraktlige bestemmelser").

7. Registrerede personers rettigheder

7.1.Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende data behandles og om oplysninger om disse data, samt om yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med artikel 15 GDPR.

7.2.Du har i overensstemmelse med art. 16 GDPR ret til at anmode om supplering af data vedrørende dig eller korrektion af de ukorrekte data vedrørende dig.

7.3.I overensstemmelse med artikel 17 GDPR har du ret til at kræve, at de relevante data slettes straks, eller alternativt at kræve en begrænsning af behandlingen af data i overensstemmelse med artikel 18 GDPR.

7.4.Du har ret til at kræve, at de data, der vedrører dig, som du har givet os, stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 20 GDPR og anmode om overførsel til andre ansvarlige.

7.5.Du har iht. art. 77 GDPR ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

8. Ret til tilbagekaldelse

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke i overensstemmelse med art. 7 stk. 3 GDPR med fremtidig virkning.

9. Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid protestere mod fremtidig behandling af dine data i overensstemmelse med art. 21 GDPR. Der kan især gøres indsigelse mod behandlingen af data til direkte markedsføring.

10. Cookies og ret til indsigelse ved direkte mail

10.1."Cookies" er små filer, der er gemt på brugerens computere. Forskellige oplysninger kan gemmes i cookies. En cookie bruges primært til at gemme informationen om en bruger (eller den enhed, hvorpå cookien er opbevaret) under eller efter et besøg på et online-tilbud. Midlertidige cookies, eller "Session-Cookies" eller "transiente Cookies" er cookies, der slettes, når en bruger forlader en onlinetjeneste og lukker sin browser. I en sådan cookie kan f.eks. indholdet af en indkøbskurv i en online-butik eller en login-status gemmes. "permanent" eller "persistent" refererer til cookies, der forbliver lagret, selv efter at browseren er lukket. F.eks. gemmes således login-status, hvis brugerne besøger det efter flere dage. Ligeledes kan en sådan cookie gemme brugerens interesser, som bruges til måling af rækkevidde eller markedsføring. Som "Third-Party-Cookie" henvises der til cookies fra andre udbydere end den ansvarlige, der forvalter onlinetilbuddet (ellers kaldes cookies kun "First-Party Cookies").

Vi bruger midlertidige og permanente cookies og præciserer dette i sammenhæng med vores databeskyttelseserklæring.

10.2.Hvis brugerne ikke ønsker, at der gemmes cookies på deres computere, bedes de deaktivere den pågældende funktion i browserens systemindstillinger. Gemte cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Deaktivering af cookies kan medføre funktionsbegrænsninger i dette onlinetilbud.

10.3.En generel indsigelse mod brugen af cookies, der anvendes til markedsføringsformål, kan gøres i en række tjenester, især i tilfælde af sporing, via den amerikanske hjemmeside http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webstedet http://www.youronlinechoices.com/. Desuden kan lagring af cookies opnås ved at slukke dem i browserens indstillinger.

11. Sletning af data

De data, der behandles af os, slettes eller begrænses i deres behandling i overensstemmelse med artikel 17 og 18 GDPR. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i denne databeskyttelseserklæring, slettes de data vi har lagret, så snart de ikke længere er nødvendige til deres formål, og sletningen ikke er i strid med lovbestemte lagerkrav. Såfremt dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovlige formål, begrænses behandlingen af dem. Det vil sige, at dataene spærres og ikke behandles til andre formål. Det gælder f.eks. for data, der skal lagres af handels- eller skatteretlige grunde.

12. Formål med databehandlingen

12.1.Vi behandler dine data med henblik på formålet med de funktioner i vores onlinetilbud, som er forespurgt af dig, og vores aftalemæssige, erhvervsmæssige og øvrige retlige forpligtelse (bl.a. tilrådighedsstillelse og udførelse af vores tjeneste-, service- og brugerydelser samt garantien for en effektiv kundeservice og teknisk support) iht. art. 6 stk. 1 lit. b GDPR. Behandlingen omfatter overførsel eller oplysning om dataene over for tredjepart, når dette er nødvendigt for at opfylde vores aftalemæssige eller retlige forpligtelser (f.eks. inden for rammerne af ordrer mellem CNC-producenter og CNC-indkøbere) eller når dette kræves i forbindelse med faktureringsformål (f.eks. overførsel af data til en betalingstjeneste).

12.2.Desuden behandler vi dine data iht. de lovmæssige forskrifter på baggrund af vores berettigede interesser. Med til disse behandlingsformål hører statistiske analyser, som er beregnet til at optimere vores onlinetilbud samt også vores egne forretningsmæssige formål. Inden for disse rammer kan vi på baggrund af de gemte data (f.eks. adresser, profilbeskrivelser, profiladgange, afgivne ordrer, tilbuds- og forespørgselsprofiler) oprette såkaldte brugerprofiler (efterfølgende forkortet „profiler“). For at varetage dine interesse behandler vi dine data til de tidligere nævnte formål om muligt med et pseudonym, dvs. at profilerne gemmes uden identifikationskendetegn som f.eks. navn eller e-mailadresser. Kun såfremt det er nødvendigt, at en profil tilordnes en bruger, f.eks. for at få vist bestemte informationer vha. brugeres adfærd, opretter vi alene til dette formål en forbindelse mellem profilen og den konkrete bruger. Såfremt det ikke er nødvendigt, at vi tilordner en profil til en bruger (f.eks. hvis vi udelukkende er interesseret i statistiske informationer), behandler vi brugerdataene anonymt, dvs. at profilen og analyseresultatet ikke kan tilordnes til enkelte brugere med henblik på identifikation.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4.Desuden kan vi behandle data på baggrund af din indforståelse, som vi så vil bede dig om eksplicit.

12.5.Såfremt der inden for rammerne af denne retningslinje for databeskyttelse anvendes indhold, værktøjer eller øvrige midler fra andre udbydere (efterfølgende samlet benævnt "tredjepartsudbydere"), og disses hovedsæde befinder sig i udlandet, må man gå ud fra, at der foretages en dataoverførsel til staten for tredjepartsudbyderens hovedsæde. Overførslen af data til tredjestater sker enten på grundlag af en lovmæssig tilladelse, et samtykke fra brugeren, særlige garantier, som f.eks. Privacy-Shield, eller særlige aftaleklausuler, som garanterer den lovmæssigt krævede datasikkerhed.

12.6.Du informeres om de enkelte formål, typer og omfang af databehandling samt de i forbindelse med samtykke indhentede berettigelser inden for rammerne af denne databehandling.

12.7.Dataene vil blive slettet, hvis dataene ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontraktlige eller lovpligtige omsorgsforpligtelser og for håndtering af garantier og sammenlignelige pligter, hvorved behovet for at beholde dataene skal revideres hvert tredje år; ellers gælder de lovpligtige lagringsforpligtelser.

13. Betalinger

13.1.Med henblik på vores kunders sikkerhed gemmer vi selv ingen kreditkortinformationer eller bankdata, men anvender i stedet betalingstjenesten "Saferpay" fra betalingstjenesteudbyderen SIX Payment Services (Europe) S.A., filial i Tyskland, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main.

13.2.Databeskyttelseserklæring: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Tilmelding og opsigelse

14.1.Brugerne bestemmer grundlæggende selv, hvilke data de vil oplyse, og hvem, disse skal være tilgængelige for. F.eks. når brugere angiver deres navn i brugerprofiler, kommentarfelter og lignende.

14.2.Som en del af brugerregistreringen er følgende oplysninger obligatoriske:

  • E-mailadresse (vil ikke blive videregivet til andre brugere),
  •  adgangskode (gemt i krypteret form),
  • fornavn og efternavn,
  • firma; ​

14.3.Foruden disse data beslutter hver bruger sig for yderligere angivelser. Desuden kan der kræves andre oplysninger af brugeren, såfremt disse er nødvendige for tilrådighedsstillelse af vores onlinetilbud og opfyldelse af de lovmæssige forskrifter.

14.4.Brugerens offentlige profiloplysninger er synlige og søgbare for andre indloggede brugere. Brugerne position kan vises på et kort.

14.5.Vi er forpligtede til at slette brugernes brugerprofiler, når aftalen opsiges. Det påhviler brugerne at gemme deres profilinformationer.

15. Præsentation af 3D-objekter med Autodesk

15.1.Til visualiseringen af tredimensionelle objekter anvender vi servicen ”Autodesk Forge” fra US-udbyderens Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, Californien 94903, USA). Til disse formål uploades 3D-modeller på Autodesks server, hvor de videreforarbejdes.

15.2.Brugen af Autodesk sker ifølge artikel 6 stk. 1 litra b. i databeskyttelsesforordningen DSGVO til opfyldelse af vores kontraktlige ydelser i forhold til brugeren, hvortil hører klargørelsen af præsentationsfunktionen som en bestanddel af funktionerne i Orderfox.

15.3.For at kunne tildele 3D-modellerne til de brugere, der uploadede dem, overfører vi 3D-modellerne til Autodesk ved hjælp af et bruger-ID, der er tildelt af os. Autodesk modtager dermed principielt kun pseudonymiserede data fra brugeren uden en mulighed for at tilordne 3D-objekterne til brugeren. Forarbejdningen hos Autodesk kan kun undtagelsesvist indeholde yderligere personrelaterede data, hvis disse selv fremgår af det præsenterede 3D-objekt og de metadata, som er lagret sammen med 3D-objektet, og som skulle tillade en identificering af brugeren.

15.4.3D-objekterne slettes senest inden for 6 måneder, når de slettes af brugeren og ellers fjernes fra vores system.

15.5.Autodesk er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og garanterer herved at overholde den europæiske og schweizisk databeskyttelseslovgivning.

15.6.Yderligere oplysninger finder du i Autodesk-databeskyttelseserklæringen: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement

16. Administration, regnskab, kontoradministration, arkivering

16.1.Vi behandler data i forbindelse med administrative opgaver og organisering af vores firma, regnskabsføring og overholdelse af lovmæssige forpligtelser, som f.eks. arkivering. Vi behandler de samme data, som vi behandler under udførelsen af vores kontraktlige tjenester. Behandlingsprincipperne er art. 6 stk. 1 lit. c. GDPR, art 6 stk. 1 lit. f., art. 28 GDPR. Påvirkede af behandlingen er: Kunder, interessenter, forretningspartnere og besøgende på webstedet. Formålet med behandlingen er administrationen, regnskabsaflæggelsen, kontororganisationen, arkivering af data, som tjener vedligeholdelse af vores virksomhed og vores tjenester.

16.2.Vi offentliggør eller sender data til skattemyndighederne, skatterådgivere, revisorer, andre afgiftssteder og betalingstjenesteudbydere.

16.3.På baggrund af vores forretningsmæssige interesser lagrer vi desuden information om leverandører, arrangører og andre forretningspartnere, til f.eks. senere kontakt. Vi gemmer generelt disse primært virksomhedsrelaterede data permanent.

17. Forretningsanalyse og markedsundersøgelse

17.1.For at kunne drive vores forretning økonomisk, for at kunne genkende markedstendenser, kunder og brugerkrav analyserer vi de data, vi har på forretningstransaktioner, kontrakter, forespørgsler mv. Vi behandler lagerdata, kommunikationsdata, kontraktdata, betalingsdata, brugsdata, metadata på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f. GDPR, hvorved de berørte personer omfatter kunder, interessenter, forretningspartnere, besøgende og brugere af online-tilbuddet. Analyserne udføres med henblik på forretningsanalyse, marketing og markedsundersøgelse. Ved at gøre det kan vi tage højde for de registrerede brugeres profiler med indikationer f.eks. for deres købstransaktioner. Analyserne tjener til at øge brugervenligheden, optimering af vores sortiment og driftsøkonomien. Analyserne er for os alene og vil ikke blive afsløret eksternt, medmindre de er anonyme analyser med aggregerede værdier.

17.2.Hvis disse analyser eller profiler er personlige, vil de blive slettet eller anonymiseret ved brugernes opsigelse, ellers efter to år efter kontraktens indgåelse. I øvrigt oprettes de samlede forretningsanalyser og generelle trendbestemmelser anonymt, hvis det er muligt.

18. Kontakt og kundeservice

18.1.Når du kontakter os (via kontaktformular eller e-mail), behandles oplysningerne fra brugeren til bearbejdning af kontaktforespørgslen og dennes afvikling iht. art. 6 stk. 1 lit. b. (kunder/interessenter), art. 6 stk. 1 lit. f. (andre brugere) GDPR.

18.2.Brugeroplysninger kan gemmes i vores Customer Relationship Management System ("CRM System") eller lignende forespørgselsorganisation.

18.3.Med henblik på kommunikation og rådgivning af vores kunder (såkaldt ”Customer Relationship Management”, CRM) anvender vi på basis af vores legitime interesser (dvs. interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud) kommunikationsservices fra Intercom, der tilbydes af Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA. Intercom er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og garanterer herved at overholde den europæiske og schweizisk databeskyttelsesniveau . Intercom giver os mulighed for at opfylde brugernes forventninger angående hurtig og direkte kontakt samt at kunne bearbejde deres forespørgsler. Intercom giver brugerne mulighed for at sende beskeder via live chat, e-mail, tekstbeskeder eller endda som push-meddelelser. For at det er muligt, skal vi synkronisere vores kontaktoplysninger om brugerne med Intercom via en grænseflade. Følgende data for kommunikationsabonnenterne behandles: Brugernavn, adgangskode, e-mailadresse, IP-adresse, dataanalyse, enhedsdata, brugsdata, sociale medierprofiler, positionsdata og kommunikationsindhold. Opbevaring af data afhænger af sletningsfristerne for behandling af kommunikations- og kundedata; desuden sker sletningen, når dataene ikke længere er nødvendige, og der ingen arkiveringsforpligtelser er, som regelmæssigt gennemgås hvert andet år eller løbende. Privatlivspolitik og indsigelsesmuligheder for Intercom: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Vi sletter anmodningerne, hvis de ikke længere er påkrævet. Vi kontrollerer nødvendigheden hvert andet år; forespørgsler fra kunder, der har en kundekonto, gemmer vi permanent og henviser angående sletning til oplysningerne på kundekontoen. Desuden gælder de lovpligtige arkiveringsforpligtelser.

19. Nyhedsbrev

19.1.Med de efterfølgende henvisninger oplyser vi dig om indholdet af vores nyhedsbrev samt om tilmeldings-, forsendelses- og de statistiske procedurer samt dine indsigelsesrettigheder. Ved at abonnere på vores nyhedsbrev erklærer du dig indforstået med modtagelsen og de beskrevne procedurer.

19.2.Vi sender kun nyhedsbrevet, e-mails og andre elektroniske meddelelser med reklameinformationer (efterfølgende "nyhedsbrev") efter indvilligelse fra modtagerne eller en lovmæssig tilladelse. Såfremt indholdet beskrives konkret inden for rammerne af en tilmelding til nyhedsbrevet, er det gældende for brugernes indvilligelse. I øvrigt indeholder vores nyhedsbrev informationer om udviklinger og tilbud fra CNC-branchen samt vores ydelser.

19.3.Tilmeldingen til vores nyhedsbrev sker i en såkaldt Double-Opt-In-procedure. Det vil sige at du efter tilmeldingen modtager en e-mail, hvor du bedes bekræfte din tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen anden med en fremmed e-mailadresse kan melde sig til. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet protokolleres for at kunne dokumentere tilmeldingsprocessen iht. de retlige krav. Dette indbefatter lagring af tilmeldings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Desuden protokolleres også ændringer af dine gemte data hos forsendelsestjenesteudbyderen.

19.4.Forsendelsen af nyhedsbrevet sker vha. platformen "Mailchimp" fra udbyderen Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (efterfølgende benævnt "forsendelsestjenesteudbyder"). Databeskyttelsesbetingelserne hos Mailchimp kan læses her: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og garanterer herved at overholde det europæiske og schweizisk niveau for beskyttelse af personoplysninger.

19.6.E-mailadresserne på vores modtagere af nyhedsbrevet samt de andre beskrevne data inden for rammerne af disse henvisninger, gemmes på forsendelsestjenesteudbyderens servere. Forsendelsestjenesteudbyderen anvender disse informationer til at sende og analysere nyhedsbrevet på vores vegne. Desuden kan forsendelsestjenesteudbyderen anvende disse data efter egne informationer for at optimere eller forbedre egne services, f.eks. teknisk optimering af forsendelsen og visningen af nyhedsbrevet eller til økonomiske formål for at bestemme, fra hvilke lande modtagerne kommer. Forsendelsestjenesteudbyderen bruger dog ikke dataene fra vores modtagere af nyhedsbrevet til at kontakte dem eller lede dem videre til tredjepart.

19.7.For at tilmelde dig til vores nyhedsbrev er det tilstrækkeligt at oplyse din e-mailadresse. Som valgfri mulighed beder vi dig angive følgende data som f.eks. for- og efternavn med henblik på personalisering af nyhedsbrevet og branchen for at kunne tilpasse nyhedsbrevets indhold til læserens interesser.

19.8.Nyhedsbrevet indeholder en såkaldt "web-beacon", dvs. en fil i pixelstørrelse, som hentes fra forsendelsestjenesteudbyderens server, når det åbnes. Inden for rammerne af denne åbning hentes først de tekniske informationer, som informationer om browseren og dit system samt din IP-adresse og tidspunktet for hentningen. Disse informationer anvendes til teknisk forbedring af servicen vha. tekniske data eller målgruppen og din læseadfærd vha. sted for hentning (som kan bestemmes vha. IP-adressen) eller adgangstiderne. Med til de statistiske informationer hører også konstateringen af, om nyhedsbrevet åbnes, hvornår det åbnes, og hvilke links, der klikkes. Disse informationer kan ganske vist tilordnes de enkelte modtagere af nyhedsbrevet af tekniske årsager. Hverken vi eller forsendelsestjenesteudbyderen har dog nogen intentioner om at overvåge hver enkelt bruger. Analyserne er beregnet til at bedømme vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold eller forskelligt indhold efter vores brugeres interesser.

19.9.Afsendelsen af nyhedsbrevet og tilhørende præstationsmåling er baseret på et samtykke fra modtageren iflg. art. 6 stk. 1 lit. a, art. 7 i databeskyttelsesforordningen eller hvis samtykke ikke er påkrævet, baseret på vores legitime interesser i direct marketing iflg. art. 6 stk. 1 lit. F. i databeskyttelsesforordningen. Logføringen af registreringsprocessen er baseret på vores legitime interesser iht. art. 6, stk. 1, lit. f, i databeskyttelsesforordningen. Vores interesse går på anvendelse af et brugervenligt og sikkert nyhedsbrev-system, der både tjener vores forretningsmæssige interesser og lever op til brugernes forventninger og giver os også mulighed for at bevise et samtykke.

19.10.Du kan altid opsige modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde din indvilligelse. Der findes et separat link sidst i hvert nyhedsbrev til at opsige nyhedsbrevet med. Vi kan gemme de slettede e-mailadresser i op til tre år baseret på vores legitime interesser for at fremlægge bevis for forudgående samtykke, før vi sletter dem til brug for forsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af disse data er begrænset til det formål, at vi har et forsvar mod eventuelle krav. En individuel anmodning om annullering er mulig til enhver tid, forudsat at den tidligere eksistens af et samtykke er bekræftet. En separat tilbagekaldelse af præstationsmåling er desværre ikke mulig, i så fald skal hele nyhedsbrevet opsiges.

20. Deltagelse i partnerprogram med Celeritive Technologies

20.1.Som en del af sit tilknyttede program med Celeritive Technologies Inc., 95 E High St, Moorpark, CA 93021, USA, behandler vi brugerens data, hvis de vælger at benytte fordelene hos Celeritive Technologies eller Orderfox.

20.2.For at benytte disse kan brugerne indtaste en særlig kode, når de registreres på hjemmesiden. Denne kode får brugere fra Celeritive Technologies. Når koden indløses, giver Orderfox brugerne de lovede fordele.

20.3.Ved at indløse koden erklærer brugeren sig endvidere indforstået med, at Orderfox kan sende brugeren en e-mail med anmodning om registrering med brugerens personlige oplysninger og efter bekræftelse af registreringen og udfyldelse af virksomhedsprofilen må sende brugeren endnu en e-mail med et link og en kode til et specialtilbud fra Celeritive Technologies, som brugeren aktiverer direkte via Celeritive Technologies' websted.

20.4.Data behandlet via partnerprogrammet indeholder brugerens lagerdata/kundedata (dvs. firmaets navn, navn, e-mailadresse, land og promokode) og omfatter det faktum, at både Orderfox og Celeritive Technologies erfarer i hvert enkelt tilfælde, at brugeren har brugt tilbuddet fra den anden leverandør.

20.5.Derudover bliver der ikke afsløret brugerdata mellem Orderfox og Celeritive Technologies. De respektive udbydere, dvs. Orderfox eller Celeritive Technologies er ansvarlige for behandling af data fra brugerne inden for rammerne af de respektive anvendte tilbud.

20.6.Brugere kan modsætte sig behandling af deres data til ovennævnte formål, i hvilket tilfælde brugen af fordelene kan udelukkes, hvis deres brug kræver uimodsagt databehandling (f.eks. hvis brugere ikke ønsker at modtage et link til et fordelstilbud) .

20.7.Retsgrundlaget for behandling af brugernes data er deres samtykke i overensstemmelse med. art. 6 stk. 1 lit. a., art. 7 GDPR.

20.8.Behandlingen af brugernes data hos Celeritive Technologies reguleres udelukkende af Celeritive Technologies' privatlivspolitik, som kan findes på følgende link: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Kommunikation via brevpost, e-mail, fax eller telefon

21.1.Vi bruger fjernkommunikationsmidler, såsom f.eks. post, telefon eller e-mail til forretningstransaktioner og markedsføringsformål. Vi behandler lagerdata, adresse og kontaktdata samt kontraktdata fra kunder, deltagere, interessanter og kommunikationspartnere.

21.2.Behandlingen foregår iht. art. 6 stk. 1 lit. a, art. 7 GDPR, art. 6 stk. 1 lit. f GDPR i forbindelse med lovmæssige krav til reklamekommunikation. Kontakten foregår kun med samtykke fra kontaktpartnerne eller inden for rammerne af de juridiske tilladelser, og de behandlede data slettes, så snart de ikke er påkrævede, og ellers ved indsigelse/tilbagekaldelse eller bortfald af tilladelsesgrundlaget eller lovpligtige arkiveringsforpligtelser.

22. Online-tilstedeværelse på sociale medier

22.1.Vi opretholder online-tilstedeværelse inden for sociale netværk og platforme for at kommunikere med kunder, interessenter og brugere, der er aktive der, og informere dem om vores tjenester. Ved henvendelse til de respektive netværk og platforme gælder vilkårene og retningslinjerne for databehandling hos de respektive operatører.

22.2.Hvis ikke andet fremgår af vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugernes data, når de kommunikerer med os på sociale netværk og platforme, f.eks. skriver indlæg på vores online-tilstedeværelse eller sender os beskeder.

23. Indsamling af adgangsdata og logfiler

23.1.Baseret på vores legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 lit. F. GDPR indsamler vi data om hver adgang til serveren, hvor denne service er placeret (såkaldte serverlogfiler). Med til adgangsdataene hører navnet på den åbnede hjemmeside, fil, dato og klokkeslæt for hentningen, overført datamængde, melding om korrekt hentning, browsertype og version, brugerens operativsystem, henviser-URL (den forinden besøgte side), IP-adresse og forespørgende provider.

23.2.Logfiloplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (for eksempel for at undersøge misbrug eller bedrageriske aktiviteter) i maksimalt syv dage og bliver derefter slettet. Data, hvis yderligere bevarelse er påkrævet til bevisformål, er fritaget for sletning indtil den endelige afklaring af hændelsen.

24. Google Analytics

24.1.På basis af vores legitime interesser (dvs. interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f. GDPR) anvender vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC. (”Google”). Google anvender cookies. De informationer, der genereres med cookien via brugernes brug af onlinetilbuddet, sendes som regel til en server hos Google i USA og gemmes dér.

24.2.Google er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og garanterer herved at overholde den europæiske og schweizisk databeskyttelsesniveau .

24.3.Vi bruger Google Analytics til kun at vise de annoncer, der vises i Googles reklametjenester og dets tilknyttede partnere, til de brugere, der har vist interesse for vores onlineudbud eller som har bestemte karakteristika (f.eks. interesse for bestemte emner eller produkter baseret på de besøgte websteder), som vi sender til Google (såkaldt "Remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Med remarketingmålgrupper ønsker vi også at sikre, at vores annoncer er i overensstemmelse med brugerens potentielle interesse og ikke er irriterende.

24.4.Google anvender disse informationer på vores vegne til at analysere brugernes brug af vores onlinetilbud for at udarbejde rapporter om aktiviteter inden for dette onlinetilbud og for at kunne levere os tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af dette onlinetilbud og internetbrugen. Brugernes pseudonyme brugerprofiler kan oprettes fra de behandlede data.

24.5.Vi bruger kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugerens IP-adresse forkortes af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, der er tilsluttetaftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til og afkortet på en Google-server i USA.

24.6.Den IP-adresse, der leveres af brugerens browser, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Brugerne kan forhindre lagring af cookies med den passende indstilling i browsersoftwaren. Brugerne kan desuden forhindre registrering og behandling af de af cookien genererede data og de brugsrelaterede data fra onlinetilbuddet hos Google ved at downloade og installere browserplugin'et via dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

24.7.Yderligere informationer om Googles databrug, mulighederne for indstilling og indsigelsesmuligheder kan findes på hjemmesiderne for Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ("Googles brug af data ved din anvendelse af hjemmesider eller apps fra vores partnere"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Brug af data til reklameformål"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Administrer oplysninger, som Google bruger til at vise dig annoncering").

24.8.Sletningstidsfrist for data behandlet af Google: 14 måneder.

25. Google-Re/Marketing-Services/ Advertising

25.1.På basis af vores legitime interesser (dvs. interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f. GDPR) bruger vi marketing- og remarketingtjenester (kort ”Google-Marketing-Services”) fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (”Google”).

25.2.Google er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og garanterer herved at overholde den europæiske og schweizisk databeskyttelseslovgivning.

25.3.Google-Marketing-Services giver os mulighed for at vise reklameannoncer for og på vores hjemmeside for kun at præsentere brugere for annoncer, som potentielt svarer til deres interesser. Hvis der f.eks. vises annoncer for produkter for en bruger, der har interesseret sig for dem på andre sider, taler man her om "remarketing". Med henblik på dette aktiveres der ved åbning af vores og andre hjemmesider, hvor Google-Marketing-Services er aktiv, umiddelbart en kode fra Google af Google, og der integreres de såkaldte (re)marketing-tags (usynlige grafikfiler eller koder, som betegnes som "Web Beacons"). Med hjælp fra disse gemmes der på brugerens enhed en individuel cookie, dvs. en lille fil (i stedet for cookies kan der også anvendes sammenlignelige teknologier). Cookies kan sættes af forskellige domæner, bl.a. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. I denne fil noteres det, hvilke hjemmesider brugeren har besøgt, hvilket indhold han har interesseret sig for, hvilke tilbud han har klikket på, samt tekniske informationer om browseren og operativsystemet, henvisende hjemmesider, besøgstider samt andre oplysninger om brug af onlinetilbuddet. Brugerens IP-adresse registreres også, hvorved vi inden for rammerne af Google-Analytics meddeler, at IP-adressen forkortes inden for medlemsstaterne i EU eller i andre stater, som er kontraherende part i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og at den komplette IP-adresse kun i undtagelsestilfælde sendes til en server hos Google i USA og forkortes dér. IP-adressen samkøres ikke med brugerens data fra andre tilbud fra Google. Google kan have forbundet de tidligere nævnte informationer med sådanne informationer fra andre kilder. Når brugeren efterfølgende besøger andre hjemmesider, kan han få vist annoncer, der er afstemt efter hans interesser.

25.4.Dataene fra brugerne bliver pseudonym-behandlet i forbindelse med Googles marketingtjenester. Dvs. at Google ikke gemmer og behandler f.eks. brugerens navn eller e-mailadresse, men behandler de relevante data cookierelateret inden for pseudonyme brugerprofiler. Det vil sige at ud fra Googles synspunkt bliver annoncerne ikke administreret og vist for en konkret identificeret person, men for cookieindehaveren uafhængigt af, hvem der er cookieindehaveren. Dette gælder ikke, hvis en bruger udtrykkeligt har tilladt Google at behandle disse data uden denne pseudonymisering. De indsamlede informationer fra Google-Marketing-Services om brugerne sendes til Google og gemmes på Googles servere i USA.

25.5.Blandt de Google-Marketing-Services, som vi anvender, hører bl.a. onlinereklameprogrammet "Google AdWords". Ved Google AdWords modtager hver AdWords-kunde en anden "conversion-cookie". Cookies kan dermed ikke spores via AdWords-kundernes hjemmesider. De indhentede informationer vha. cookien er beregnet til at oprette conversion-statistikker til AdWords-kunder, som har bestemt sig for conversion-tracking. AdWords-kunderne får meddelelse om det samlede antal brugere, som har klikket på deres annonce og er blevet ledt videre til en side med en conversion-tracking-tag. De modtager dog ingen informationer, med hvilke brugerne kan identificeres personligt.

25.6.På baggrund af Google-Marketing-Services "DoubleClick" kan vi integrere reklameannoncer fra tredjepart. DoubleClick benytter Cookies med hvilke Google og dennes partnerhjemmesider muliggør aktivering af annoncer på baggrund af besøg af brugere på denne hjemmeside hhv. andre hjemmesider på internettet.

25.7.Vi kan også bruge tjenesten "Google Optimizer". Google Optimizer gør det muligt for os at forstå, hvordan forskellige ændringer på et websted (såsom ændringer i inputfelter, design osv.) kan finde sted i såkaldte "A/B testings". Cookies gemmes på brugernes enheder til disse testformål. Kun pseudonymdata fra brugere behandles.

25.8.Desuden kan vi indsætte "Google Tag Manager" for at kunne integrere Google analyse- og marketingtjenester i vores hjemmeside.

25.9.Dataene kan behandles af Google i op til to år, før de bliver anonymiseret eller slettet.

25.10.Yderligere informationer om brug af data med henblik på marketing via Google kan findes på oversigtssiden: https://policies.google.com/technologies/ads, Googles databeskyttelseserklæring kan findes på https://policies.google.com/privacy. Hvis du vil gøre indsigelse mod interesserelaterede reklamer med Google-Marketing-Services, kan du benytte Googles indstillings- og Opt-Out-muligheder: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebook Social Plugins

26.1.Vores onlinetilbud anvender på basis af vores legitim interesser (dvs. interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud) Social Plugins ("plugins") til det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Disse plugins kan kendes på Facebook-logoet (hvidt "f" på en blå firkant, begreberne "Like", "Synes godt om" eller et "tommeltot op"-symbol) eller er kendetegnet med tillægget "Facebook Social Plugin". Listen og udseendet af Facebook Social Plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og garanterer herved at overholde den europæiske og schweizisk databeskyttelseslovgivning .

26.3.Hvis en bruger åbner en funktion i dette onlinetilbud, som indeholder et sådant plugin, etableres en direkte forbindelse med serverne hos Facebook. Plugin’ets indhold sendes fra Facebook direkte til brugerens enhed og integreres af denne i onlinetilbuddet. Derved kan der oprettes brugerprofiler for brugerne ud fra de behandlede data. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af dataene, som Facebook indhenter med dette plugin, og vi informerer brugerne iht. vores vidensniveau.

26.4.Ved at integrere plugins modtager Facebook de oplysninger, som en bruger har fået adgang til på den tilsvarende side af onlinetilbuddet. Hvis brugeren er logget på Facebook, kan Facebook tilordne besøget til dennes Facebook-konto. Når brugeren interagerer med plugins, f.eks. aktiverer Like-knappen eller skriver en kommentar, sendes den pågældende information fra din enhed direkte til Facebook og gemmes dér. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er der fortsat mulighed for, at Facebook kan få dennes IP-adresse at vide og gemme den. Ifølge Facebook gemmes kun en anonym IP-adresse i Tyskland.

26.5.Formålet med og omfanget af dataindsamling og videre behandling og brug af dataene via Facebook samt de relaterede rettigheder og muligheder for beskyttelse af brugernes privatliv findes i Facebooks databesskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Hvis en bruger er et Facebook-medlem og ikke vil have Facebook til at indsamle data om ham gennem dette onlineudbud, og tilknytte det med sine medlemsdata gemt på Facebook, skal han logge ud af Facebook og slette sine cookies, inden han bruger vores online tilbud. Yderligere indstillinger og indsigelsesmuligheder angående data til reklameformål er mulige inden for Facebook-profilindstillingerne: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Indstillingen sker uafhængigt af platformen, dvs. at de gælder for alle enheder, som din pc eller mobile enheder.

27. Facebook remarketing, Facebook-pixel og Custom-Audiences

27.1.Inden for vores onlinetilbud anvendes på basis af vores legitime interesser (dvs. interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud) såkaldte "Facebook-pixel" til det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller såfremt du har bopæl i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). Ved hjælp af Facebook-pixel er det muligt for Facebook at bestemme de besøgende for vores tilbud som målgruppe for visning af annoncer, såkaldte "Facebook-ads". Derfor anvender vi Facebook-pixel for kun at vise de af os aktiverede Facebook-ads for sådanne Facebook-brugere, som også har vist interesse for vores internettilbud (såkaldte ”Custom-Audiences”). Det vil sige, at ved hjælp af Facebook-pixel vil vi sikre, at vores Facebook-ads svarer til brugernes potentielle interesser og ikke virker belastende. Med hjælp fra Facebook-pixel kan vi også forstå effektiviteten af Facebook-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål, ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce.

27.2.Facebook er certificeret under Privacy Shield, og giver dermed garanti for at overholde de europæiske og schweiziske databeskyttelseslove.

27.3.Facebook pixel er, når du besøger vores hjemmeside, direkte forbundet med Facebook og kan på din enhed gemme en såkaldt cookie, dvs. en lille fil. Hvis du derefter logger dig på Facebook eller besøger Facebook, mens du er logget på, noteres besøget af vores tilbud i din profil. De data, som indhentes om dig, er anonyme for os, så vi altså ikke kan fastslå brugernes identitet. Alligevel gemmes dataene hos og behandles af Facebook, så der kan skabes en forbindelse med den pågældende brugerprofil. Behandlingen af dataene via Facebook sker inden for rammerne af Facebooks retningslinjer for anvendelse af data. Du kan få flere informationer om funktionsmåden for remarketing-pixel og generelt om visningen af Facebook-ads i retningslinjerne for anvendelse af data på Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Du kan modsætte sig registreringen gennem Facebook Pixel og brugen af dine data til visning af Facebook-annoncer. Her kan du åbne den af Facebook oprettede side og følge anvisningerne angående brugsbaserede reklamer: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller gøre indsigelse via den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Indstillingen sker uafhængigt af platformen, dvs. at de gælder for alle enheder, som f.eks. din pc eller mobile enheder.

28. Integrering af tjenester og indhold fra tredjepart

28.1.Inden for vores online-tilbud bruger vi, på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetjeneste i henhold til artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR), indhold eller servicetilbud fra tredjepartsleverandører til at integrere deres indhold og tjenester, som f.eks. videoer eller skrifttyper (samlet benævnt "indhold" efterfølgende). Dette forudsætter altid, at tredjepartsleverandører af dette indhold kender brugerens IP-adresse, da de ikke kan sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er således nødvendig for at kunne vise dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive leverandører udelukkende bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjeparter kan også bruge såkaldte pixelkoder (usynlig grafik, også kaldet "Web Beacons") til statistiske eller marketingmæssige formål. "Pixel tags" kan bruges til at evaluere information, såsom besøgstrafik på siderne på denne hjemmeside. Pseudonymoplysningerne kan også gemmes i cookies på brugerens enhed, herunder, men ikke begrænset til, teknisk information om browseren og operativsystemet, henvisende websider, besøgstid og andre oplysninger om brugen af vores online tilbud.

28.2.Den følgende præsentation giver et overblik over tredjepartsleverandører, såvel som deres indhold samt links til deres databeskyttelseserklæring, som indeholder yderligere henvisninger om behandlingen af data og, delvis allerede omtalt her, muligheder for indsigelse (såkaldt Opt-Out):

top-button