Opći uvjeti poslovanja za korištenje

(vrijedi od 12.06.2019)

Preuzimanje

Ovi Opći uvjeti poslovanja ("Uvjeti korištenja") uređuju prava i obveze svih upisanih korisnika ("korisnik ili korisnici") u pogledu na korištenje web stranice www.orderfox.com uključujući sve podstranice, sadržaje, funkcije i usluge, koji joj pripadaju ("web stranica").

Orderfox AG ("Orderfox") je vlasnik i operater web stranice i ugovorni partner za korisnika.

Ostale informacije o Orderfox-u možete naći u impresumu.

Uvjeti korištenja sadrže suglasnost korisnika za generiranje metapodataka u svrhu korištenja u branši (točka 11 ovih Uvjeta korištenja).

1. Dodatni uvjeti poslovanja

1.1. Pored ovih Uvjeta korištenja Orderfox sa korisnicima može ugovoriti i druge uvjete poslovanja. U tom slučaju prioritetno vrijede pravila specijalno ugovorenih uvjeta poslovanja.

1.2. Posebice za dodatne dogovore/licencije za korištenje određenih funkcija ili softvera pretpostavka može bili dana suglasnost, ukoliko su ti dogovori/licencije zakoniti i ako se od korisnika može očekivati suglasnost.

1.3. Odstupajuće i/ili na drugom mjestu suprotne uvjete poslovanja vezano za ovu web stranicu Orderfox izričito odbija, iako se usluge u pojedinačnom slučaju izvrše i bez prigovora korisnika na uvjete poslovanja.

1.4. Opis usluga Orderfoxa na web stranicama u prospektima i usporedivim promidžbenim sredstvima nemaju karakter jamstva ili garanciju o svojstvima ili druge garancije.

2. Ograničenje na punoljetne osobe

2.1. Web stranicu smiju koristiti isključivo fizičke osobe. Korisnici moraju imati navršenih 18 godina života ili posjedovati odobrenje svojih roditelja, odn. staratelja, što potvrđuju svojom registracijom.

2.2. Orderfox zadržava pravo da od korisnika zahtijeva odgovarajuću potvrdu ovih pretpostavki.

3. Ograničenje na poslovne klijente

3.1. Poslovni klijent (odn. alternativno „Poduzetnik.“) je fizička ili pravna osoba ili pravno sposobno društvo osoba, koje prilikom zaključivanja pravnog posla djeluje u izvršenju svoje poslovne ili samostalne poslovne djelatnosti.

3.2. Privatni klijent (tj. alternativno „Potrošač“) u smislu ovih Uvjeta korištenja je svaka prirodna osoba, koja zaključi pravni posao sa svrhom, koja pretežno ne pripada ni njenoj poslovnoj, a ni njenoj samostalnoj poslovnoj djelatnosti.

3.3. Web stranica nudi CNC tržište za CNC proizvođače i CNC nabavljače. Ona djeluje kao partnerska platforma između CNC proizvođača i CNC nabavljača na način da istima (zajednički označenima kao "korisnici") omogućava objavu interaktivnih oglasa (naloga) na web stranici i da kroz inteligentne filtre podržava njihovo spajanje. Korisnici osim toga imaju pravo i pozivaju se da na web stranicu stave vlastiti profil poduzeća uz poštivanje zahtjeva koje je Orderfox zadao unaprijed u pogledu oblika i sadržaja.

3.4.Korisnici imaju pravo uvida u sve profile poduzeća i sve oglase (naloge).

3.5.Privatnim klijentima je zabranjeno korištenje usluga Orderfox-a. Korištenjem usluga Orderfox-a korisnik izjavljuje, da je poslovni klijent i da nije privatni klijent. Orderfox si zadržava pravo provjere činjenice, da korisnik nije privatni klijent (npr. provjera podataka adrese, prijava obrta ili poreznih identifikacijskih brojeva).

4. Izmjene opsega usluga Orderfox-a

4.1. Daljnje razvijanje web stranice bitan je sastavni dio ponude usluga Orderfox-a. Razvoj između ostaloga obuhvaća prilagodbu tehničkom i pravnom napretku i uzimanje u obzir zahtjeva korisnika glede korištenja web stranice.

4.2. Orderfox u okviru daljnjeg razvoja smije mijenjati web stranicu i njene funkcije, a da to predstavlja nedostatak, ukoliko je to korisniku prihvatljivo i ukoliko ovim nije ugroženo postizanje svrhe Ugovora. To posebice vrijedi, kada:

 • se izmjena izvrši u korist korisnika;
 • izmjena služi usklađivanju usluga s primjenjivim pravom, posebno, kada se promijeni važeći pravni položaj;
 • izmjena Orderfox-u služi za ispunjenje obvezujućih sudskih ili službenih odluka;
 • ukoliko je dotična promjena potrebna za zatvaranje postojećih sigurnosnih nedostataka;
 • je izmjena isključivo tehničke ili procesne prirode bez bitnih utjecaja za korisnika.
 • izmjene, koje imaju samo nebitan utjecaj na dosadašnje funkcije, ne predstavljaju promjene usluga u ovom smislu. To posebice vrijedi za promjene isključivo optičke prirode i samu promjenu rasporeda funkcija.

4.3. Orderfox upućuje, da se trajna raspoloživost besplatnih funkcija ne jamči, pri čemu se ograničenja smiju izvršiti samo onda, kada je to za korisnika prihvatljivo.

5. Zaključenje, trajanje i završetak sporazuma

5.1.Sporazum između Orderfox-a i korisnika, na osnovu kojeg korisnik ima pravo na objavu profila poduzeća te na broj interaktivnih oglasa po vlastitoj želji kao i na prikaz profila i oglasa drugih korisnika na web stranici ("Sporazum") sklapa se, čim Orderfox aktivira primljene pristupne podatke.

5.2.Dogovorene usluge za koje se plaća naknada vrijede najprije za razdoblje koje je korisnik kupio. Nakon toga se dogovorene usluge za koje se plaća naknada automatski produžuju za jednako razdoblje, osim ako se dotični sporazum ne otkaže unutar dogovorenog roka, odnosno ako rok nije dogovoren te se sporazum otkaže pisanim putem ili putem pošte u roku od jednog mjeseca prije isteka dotičnog razdoblja. Datum, kada se dostavi obavijest e-poštom ili normalnom poštom, mjerodavan je za održavanje roka.

5.3.Besplatni sporazumi se zaključuju na neodređeno vrijeme. Korisnik besplatan sporazum pismeno ili putem e-pošte uz održavanje otkaznog roka mjesec dana može otkazati dotično do kraja mjeseca. Datum, kada se dostavi obavijest e-poštom ili normalnom poštom, mjerodavan je za održavanje roka.

5.4.Orderfox ima pravo, okončati Sporazum bez priopćenja korisniku sa momentalnim djelovanjem i blokirati pristup korisnika web stranici, ukoliko se može očekivati da korisnik Orderfox-a Sporazum neće poštivati u onom opsegu koji se od njega može zahtijevati. To posebice vrijedi onda, kada korisnik namjerno ili iz nehaja prekrši postojeće uvjete korištenja i/ili druge važeće zakone. U specijalnim pojedinačnim slučajevima takav završetak dopušten je i bez postojanja razloga.

5.5.Time se ne dira u pravo obaju stranaka- da Sporazum izvanredno otkažu iz bitnog razloga.

6. Prijava

6.1.Prijavom kod Orderfox-a korisnik zaključuje Sporazum o korištenju web stranice, za koju dobiva pristup pomoću podataka za pristup (korisničko ime i lozinka), koje je sam izabrao i koji su mu dodijeljeni. Svojom prijavom za korištenje web stranice korisnik se obavezuje da će web stranicu koristiti isključivo uz primjenu postojećih uvjeta za korištenje.

6.2.Korisnik je obvezan prilikom prijave navesti ispravne i potpune korisničke podatke. To posebice vrijedi za naziv tvrtke, ulicu, poštanski broj, grad, državu, naziv osobe za kontakt, spol (za oslovljavanje gospodin/gospođa), broj telefona, adresu e-pošte i podatke kreditne kartice ("Korisnički podaci"). Orderfox ima pravo od korisnika zatražiti da odmah predoči dokumentaciju, kojom se dokazuje točnost korisničkih podataka.

6.3.Korisnik je za vrijeme, dok je Sporazum na snazi, u okviru postojećih uvjeta za korištenje obvezan, stalno aktualizirati sve korisničke podatke te sve dokumente, koje je poslao za objavu na web stranici. To posebno vrijedi za korisničke podatke navedene u klauzuli 6.2. Korisniku je moguće, da potrebne izmjene samostalno mijenja uz primjenu funkcija, koje je Orderfox stavio na raspolaganje na svojoj stranici.

6.4.Korisnik snosi isključivu odgovornost za sadržaj svoje prijave i korisničkih podataka, koje je u okviru prijave poslao. Korisnik jamči za istinitost svojih korisničkih podataka. Netočni podaci za posljedicu imaju momentalni otkaz Sporazuma te blokadu pristupa web stranici, ukoliko je to korisniku uzimajući u obzir značenje davanja netočnih podataka i intenciju korisnika prihvatljivo i nije činjenično neprimjereno.

7. Podaci za pristup

7.1.Korisniku je zabranjeno, da svoje podatke za pristup obznani trećim osobama. Objava istih djelatnicima korisnika u službene i propisane poslovne svrhe je dopuštena, ukoliko korisnik svoje djelatnike pri tome obaveže na poštivanje i pridržavanje konkretnih uvjeta korištenja.

7.2. Korisniku se preporuča da u skladu sa stanjem tehnike odabere što je moguće sigurniju lozinku i da u vlastitom interesu poduzme sve potrebne mjere, kako bi lozinku zaštitio od neovlaštenog objavljivanja i korištenja.

7.3.Korisnik se obvezuje, da će Orderfox odmah obavijestiti o tome, ako sumnja, ako vjeruje ili zna, da treće osobe bez ovlaštenja za korištenje web stranice neovlašteno koriste njegove podatke za pristup. Ako bi Orderfox imao razlog za sumnju u neovlašteno korištenje podataka za pristup, Orderfox pridržava pravo da poduzme odgovarajuće mjere i posebice da privremeno ili trajno zabrani pristup dotičnim podacima za pristup. Ako bi krivnjom korisnika došlo do protupravnog korištenja podataka za pristup od strane trećih osoba, korisnik je obvezan ispraviti i primjereno nadoknaditi nastalu štetu. Troškove koji nastanu tim korištenjem snosi korisnik.

8. Korištenje za koje se plaća naknada, ispostavljanje računa, uvjeti plaćanja

8.1. Razdoblje plaćanja i visina naknade se, kao i način plaćanja, ravnaju prema cijenama koje će biti priopćene korisniku prije sklapanja ugovora.

8.2. Osim ako je naznačeno drugačije, sve cijene su iskazane bez PDV-a, što znači da im treba pridodati i PDV.

8.3. Naknade načelno dospijevaju na naplatu unaprijed za svako pojedinačno obračunsko razdoblje. Osim ako je dogovoreno drugačije, računi dospijevaju na naplatu dva tjedna od datuma njihovog izdavanja.

8.4. Računi i opomene mogu se slati elektroničkim putem (npr.e-poštom).

8.5. Korisnik može podmirivati račune putem nekog od načina plaćanja koje nudi Orderfox.

8.6. Za pružane usluge koje podliježu naplati i koje su korištene za neko određeno razdoblje moguća je odgovarajuća prilagodba naknade, no tek po isteku tog razdoblja. Izmjena počinje vrijediti ako korisnik u roku od dva tjedna po primitku odgovarajuće obavijest o promjeni ne dostavi Orderfoxu izvanredni otkaz. Orderfox će u obavijesti o izmjeni upućenoj korisniku također navesti rok za podnošenje prigovora, kao i posljedice nepodnošenja istoga.

8.7. U slučaju kašnjenja korisnika s plaćanjem, Orderfox ima pravo odbiti daljnje pružanje usluga korisniku i ograničiti mu pristup korisničkom računu do podmirenja dugovanja. U takvim će slučajevima Orderfox najaviti korisniku ograničavanje usluga i dati mu rok za podmirenje dugovanja, koji obično iznosi 7 radnih dana. To neće utjecati na ostala zakonska i ugovorna prava Orderfoxa na temelju kašnjenja korisnika s plaćanjem. Ograničavanje usluga ne smije uslijediti ako se vrši na neprikladan način i/ili ako je to neprihvatljivo za korisnika. Ograničavanje neće utjecati na pravo Orderfoxa na naknadu. Pristup korisničkom računu, odnosno ograničene funkcije, ponovno će biti dostupni po podmirenju dugovanja. Pravo na ograničavanje usluga također je primjenjivo kao blaža mjera u slučajevima kada Orderfox ima pravo na izvanredno otkazivanje prema ovim Uvjetima korištenja.

8.8. Troškovi koji nastanu zbog povratne platne transakcije zbog nedostatka pokrića ili zbog korištenja proslijeđenih pogrešnih podataka, kao i troškovi opomene za dospjela potraživanja, zaračunat će se korisnicima, pri čemu će biti obuhvaćeni samo stvarni troškovi koji nastanu izravno za Orderfox ili koji su određeni prema zakonu (troškovi materijala ili naknade trećih strana, poštarina ili naknade za vraćenu obavijest o terećenju).

8.9. Prijeboj je moguć samo s pravima koje je prethodno priznala druga ugovorna strana ili ih je odobrio sud. Pravo zadržaja se može ostvariti samo za prava iz pripadajućeg ugovora.

9. Oglasi korisnika

9.1.Orderfox korisnicima nudi mogućnost, da sebe i svoje poduzeće predstave u okviru profila, koji im na raspolaganje stavlja Orderfox. Korisnik ima pravo objaviti upite i ponude za izradu ("Oglase"). Korisnik u tu svrhu može koristiti podatke, tekstove, slike, video i slično ("Sadržaji").

9.2.Orderfox ne preuzima nikakvu odgovornost za ostalu(e) komunikaciju(e) i/ili ugovore, aranžmane, sporazume i obveze ("Sporazumi"), koji se razmjenjuju ili zaključuju između korisnika. Potraživanja koja proizlaze iz sporazuma između korisnika bez obzira na kojoj pravnoj osnovi, isključivo postoje između korisnika sporazuma, a izričito ne s Orderfox-om i/ili nekim od partnera Orderfox-a u odnosu na web stranicu ("Partneri web stranice"). Korisnik ima pravo uz korištenje odgovarajućih funkcija u svako vrijeme na web stranici objaviti, deaktivirati i poništiti oglase.

9.3.Orderfox ima pravo koristiti sadržaje oglasa u skladu sa zakonskim normama u svrhu analize ponašanja na tržištu i ponašanja korisnika. U svezi s time upućuje se na Smjernice o zaštiti podataka.

9.4.Korisnik treba osigurati da posjeduje potrebna prava za sve sadržaje koje je prikazao i stavio na raspolaganje na web stranici.

9.5.Orderfox ima pravo blokirati sadržaje koje je objavio korisnik, ukoliko postoji sumnja, da ti sadržaji krše zakon ili ove Uvjete za korištenje ili prava trećih osoba. Opravdana sumnja postoji onda, kada se protiv korisnika na osnovi sadržaja, kojeg je objavio, vodi upravni, građanski ili kazneno-pravni istražni postupak. Orderfox blokadu sadržaja u odnosu na takvog korisnika može održavati tako dugo, dok se takva sumnja ne pokaže neosnovanom. Orderfox pridržava pravo prije aktivacije podataka za pristup takvog korisnika sadržaje takvih korisnika najprije provjeriti na javno dostupnim kanalima te takve sadržaje eventualno odbiti.

10. Nezakonito korištenje, blokada

10.1.Korisnici web stranicu smiju koristiti na način ili u svrhe koje ne krše ove Upute za korištenje ili važeći zakon ili prava trećih osoba. U tom smislu korisnik se posebno obvezuje da:

 • web stranicu neće koristiti za objavu materijala kojima se kleveta, vrijeđa ili materijala ili sličnih informacija koji su na drugi način protuzakonite;
 • druge korisnike neće vrijeđati, smetati ih ili ih klevetati;
 • korištenjem web stranice neće povrijediti autorska prava, zaštitni znak robe ili zaštitna prava drugih korisnika ili trećih osoba;
 • neće slati serijska pisma bez poziva;
 • obavijesti e-poštom drugim korisnicima isključivo slati u svrhu upita za proizvodnju ili za objavu ponuda za izradu;
 • na web stranicu neće učitavati datoteke, koje sadrže malware ili virus;
 • na web stranicu neće učitavati podatke, koji sadrže softver zaštićen autorskim pravom i/ili druge materijale koji su autorski zaštićeni, ukoliko korisnik ne posjeduje odgovarajuća prava za to ili ako za ta prava nije pribavio potrebno odobrenje vlasnika;
 • web stranicu neće koristiti za trgovinu robom i/ili uslugama, koje ne odgovaraju propisima o uvozu i izvozu uključujući i sigurnosne propise.

10.2.Orderfox ima pravo poduzeti potrebne mjere, ukoliko korisnik namjerno ili iz nehaja prekrši ove Uvjete korištenja ili važeće pravo. U slučaju lakšeg prekršaja takve potrebne mjere mogu se ograničiti na upozorenje od strane Orderfoxa korisniku da su Uvjeti korištenja prekršili važeće propise ili obvezu poštenja ili dobrih običaja. Teški prekršaji mogu imati za posljedicu privremeno ili potpuno blokiranje pristupa korisnika web stranici ili pravo Orderfox-a na momentalni otkaz Sporazuma.

11. Pristanak za korištenje podataka, sadržaja i metapodataka

11.1.Osim uslugama platformi, tvrtka Orderfox korisnicima i CNC sektoru industrije pruža podršku pomoću „metapodataka“ relevantnih za sektor industrije, koji osobito služe kao temelj za upravljanje prodajom i donošenje investicijskih odluka.

11.2.Metapodaci: metapodaci prvenstveno obuhvaćaju podatke o vrsti poduzeća (npr. izrađivač/proizvođač/kupac), mjestu i regiji poduzeća, broju radnika, vrstama ponuđenih proizvoda i usluga, odnosno vrsti tehnologije (npr. bušenje, tokarenje, glodanje, obrada ultrazvukom, itd.), vrsti djelatnosti (npr. pogonska i prijenosna tehnika, rudarstvo, kemijska tehnologija, itd.) i vrsti materijala (npr. akril, nehrđajući čelik, staklokeramika, itd.), podatke o statistici naloga (između ostalog, diverzificirano prema vrsti djelatnosti, tehnologije i materijala te veličini izratka). Na temelju korištenja usluge Orderfox također se mogu generirati metapodaci iz kojih proizlaze interesi korisnika za naprijed navedene metapodatke.

11.3.Jamstva: Orderfox generira metapodatke na temelju podataka koji su obično javnog karaktera i ne predstavljaju nikakve proizvodne ili poslovne tajne. Osnove metapodataka obuhvaćaju podatke korisnika o tvrtki te informacije navedene u nalozima. Orderfox povjerljivo obrađuje individualne interne informacije ugovora, npr. sadržaje ugovora kod naloga (npr. ugovorni partneri, opseg naloga) te ih ne prosljeđuje trećim osobama. Orderfox će kod kreiranja i uporabe metapodataka također uzeti u obzir propise o zaštiti podataka i dodatno će ukazati na smjernice o zaštiti podataka tvrtke Orderfox. Korisnikovi osobni podaci i podaci za kontakt („osobni podaci“) ne spadaju u metapodatke, osim ako istovremeno ne predstavljaju javne podatke o poduzeću (npr., ako je korisnik direktor i navede telefonski broj ili adresu e-pošte već poznatu javnosti). Metapodaci, koje određuje način postupanja korisnika (npr. koliko često se određeni korisnik zanima za određeno poduzeće ili usluge) kreirat će se anonimno, odnosno kreirat će se skupne vrijednosti, koje se neće moći povezati s određenim korisnikom.

11.4.Izjava o suglasnosti: korisnik izjavljuje da je suglasan da Orderfox smije koristiti njegove podatke unesene na internetskoj stranici za kreiranje i uporabu metapodataka u naprijed navedene svrhe, t.j. za upravljanje prodajom, odlučivanje o ulaganjima ili ostalom istraživanju tržišta te da ih smije staviti na raspolaganje drugim korisnicima i ugovornim partnerima tvrtke Orderfox. Suglasnost nadalje nema isključivi karakter, nego se njome samo prenosi dozvola za korištenje, a ne i vlasništvo nad podacima. Drugim riječima, njome se ne ograničava vlastito pravo korisnika na korištenje vlastitih podataka. To ne utječe na korisnikova zakonska prava opoziva. Korisnik izjavljuje da njegovi podaci na kojima se temelje metapodaci, u okviru usluga Orderfox ne predstavljaju nikakve proizvodne ili poslovne tajne te da je ovlašten unositi podatke kod tvrtke Orderfox i dozvoliti njihovu uporabu za generiranje metapodataka.

11.5.Metapodaci se anonimiziraju, t.j. obrada u naprijed navedene svrhe odvija se bez podataka kojima bi se mogla identificirati bilo koja osoba.

11.6.Nadalje korisnici Orderfox-a odobravaju korištenje svojih podataka i učitanih sadržaja (slika, tekstova, 3D-modela itd.), ukoliko je to potrebno za rad i za izradu online ponude Orderfox-a. U tu svrhu posebice su odobreni umnožavanje, distribuiranje i objavljivanje te obrada učitanih podataka.

12. Raspoloživost web stranice

12.1.Orderfox se maksimalno trudi da prilikom korištenja web stranice izbjegne ograničenja, ometanja, isključivanje, prekide i druge smetnje ("Smetnje"), ukoliko je to tehnički moguće i ukoliko Orderfox to može tehnički kontrolirati. Na osnovi aktualnog stanja komunikacijske tehnike Orderfox-u nije moguće u potpunosti isključiti ili spriječiti smetnje. To vrijedi za sve sadržaje i putove prijenosa koji su izvan područja utjecaja Orderfox-a te posebice u slučaju više sile. U slučaju smetnji za koje bi Orderfox trebao jamčiti i za koje je odgovoran, jamstvo Orderfox-a ravna se prema točki 14. ovih Uvjeta korištenja.

12.2.Održavanje i daljnji razvoj web stranice za posljedicu mogu imati privremene smetnje. Orderfox će se pobrinuti da se smetnje ograniče s obzirom na trajanje i opseg koji su za korisnika prihvatljivi.

12.3.Orderfox koristi tehničke zaštitne mjere, kako bi svoje sustave zaštitio od malware-a i neovlaštenih sadržaja trećih osoba (npr. virusa, trojanaca, spamova i drugih loših programa). Isti obuhvaćaju korištenje sustava filtra na mjestima, na kojima su ti sustavi posebno korisni za zaštitu telekomunikacijskih sustava i sustava za obradu podataka.

13. Odgovornost i oslobađanje

13.1.Korisnici usluge Orderfox-a trebaju odmah i ukoliko se to u skladu sa urednim poslovnim tokom može očekivati, provjeriti postojanje nedostataka i u slučaju nedostataka isto odmah prijaviti Orderfox-u. Nedostaci se moraju odmah reklamirati kroz razumljivo objašnjenje simptoma greške i ukoliko je moguće, dokazati pismenim zapisima, snimkama zaslona ili drugom dokumentacijom koja prikazuje nedostatke (obavijest e-poštom je dovoljna). Time se ne dira u zakonske obveze pregleda i reklamacije korisnika.

13.2.Zahtjevi za nadoknadu štete podliježu ograničenjima iz broja 14 (za korisnike, koji nisu iz SAD-a) i broja 15 (za SAD korisnike) ovih Uvjeta korištenja ("Jamstvo i nadoknada štete").

13.3.Prava na naknadu na osnovi nedostataka ne postoje kod manjeg odstupanja od ugovorenog ili pretpostavljenog svojstva ili samo kod vrlo malih umanjenja svojstva korištenja usluga Orderfox-a u skladu sa dogovorenom namjenom. Orderfox posebice i izričito ne preuzima jamstvo i odgovornost za:

 • pogrešne navode korisnika u pogledu korisničkih podataka koje je poslao prilikom prijave ili drugih podataka koje je korisnik učitao na web stranicu ili koji su isporučeni drugdje;
 • neprekidnu raspoloživost web stranice ili moguće prekide rada sustava ili mreža, prekide ili pogrešne funkcije instalacija ili servisnih usluga na web stranici, ukoliko su one izvan područja utjecaja Orderfoxa; posebice ne za greške nastale uslijed više sile ili prekida rada komunikacijskih mreža i računala za povezivanje dvaju sustava.
 • vrlo male neispravne funkcije i smetnje web stranice;
 • neovlašteno dobivanje ili korištenje osobnih podataka korisnika od strane trećih osoba (na primjer uslijed neovlaštenog pristupa hakiranjem baze podataka), ukoliko se Orderfox pri tome ne može kriviti i ukoliko ne postoji zakonska ili ugovorna obvezatna odgovornost;
 • sve vrste obećanja koje korisnik daje drugim korisnicima;
 • ispravnost ili potpunost korisničkih podataka ili drugih podataka koje je korisnik učitao na web stranicu ili koje su poslane na drugo mjesto;
 • izvođenje radova korisnika.

13.4. Rok zastare za potraživanja na osnovu loše usluge iznosi 6 mjeseci.

13.5.Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik izjavljuje da je suglasan sa time da na prvi zahtjev obešteti Orderfox za sve vrste potraživanja ili troškova drugih korisnika koji su nastali namjernim ili nemarnim kršenjem ovih Uvjeta korištenja ili važećeg zakona od strane korisnika.

14. Jamstvo i naknada štete (za korisnike izvan SAD-a / for non-United States Users)

14.1.Orderfox u skladu sa ovim Sporazumom isključivo jamči u skladu sa sljedećim odredbama, inače je jamstvo isključeno.

14.2.Orderfox neograničeno jamči za štete, koje su namjerno ili iz grubog nemara prouzročili Orderfox, njegovi zakonski zastupnici ili rukovodeći namještenici, te za namjerno proizročene štete drugih pomagača u izvršenju. Za grubo počinjenu krivicu drugih pomagača u izvršenju jamstvo se određuje u skladu sa niže navedenim odredbama za laki nemar.

14.3.Orderfox jamči neograničeno oza namjerno ili iz nemara prouzročene štete ozljedom života, tijela ili zdravlja koje je počinio Orderfox, njegovi zakonski zastupnici ili pomagači u izvršenju. Orderfox jamči za štete na temelju nedostajućih, zajamčenih svojstava do iznosa, koji je bio obuhvaćen svrhom garancije i koji je za Orderfox bio prepoznatljiv u trenutku davanja garancije.

14.4.Orderfox jamči za štete na osnovu jamstva za proizvod u skladu s odredbama njemačkog, austrijskog te švicarskog odn. odgovarajućeg obvezatno važećeg Zakona o odgovornosti proizvođača za proizvode.

14.5.Orderfox jamči za štete zbog povrede kardinalnih obveza od strane Orderfox-a, njegovih zakonskih zastupnika ili pomagača u izvršenju. Kardinalne obveze su bitne obveze, koje su osnova Sporazuma i koje su bile odlučujuće za zaključenje Sporazuma i u čije ispunjenje korisnik može vjerovati. Ako je Orderfox te kardinalne obveze prekrišio iz lakšeg nemara, njegova odgovornost je ograničena na nadoknadu predvidive, štete koja obično nastaje (dalje u tekstu "tipična šteta"). Tipična šteta načelno je ograničena na utvrđeni iznos. Tipična šteta u tom slučaju se ograničava na CHF 1.000,00. To ne vrijedi, kada je ograničenje u pojedinačnom slučaju bilo neprimjereno sa stajališta opravdanosti.

14.6.Bez obzira na uređenja jamstva iz ovih Uvjeta korištenja Orderfox ne odgovara za gubitak podataka, ukoliko se šteta mogla izbjeći na način, da je korisnik ispunio svoju obvezu za osiguranje podataka. Korisnik u svakom slučaju mora sebi pripisati suodgovornost. U slučaju otkaza korisnik je odgovoran za prethodno osiguranje svojih podataka.

15. Jamstvo i naknada štete / Liability and damages (za korisnike u SAD-u for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Izmjene Općih uvjeta poslovanja

16.1.Orderfox ima pravo ove Uvjete korištenja s važenjem za budućnost u svako vrijeme izmijeniti uz poštivanje sljedećeg postupka. Orderfox će korisnika najkasnije 3 (tri) tjedna prije planiranog datuma djelovanja obavijestiti o izmjenama. Korisnik unutar 3 (tri) tjedna nakon dobivanja priopćenja može uložiti prigovor na izmjene.

16.2.Ako Orderfox ne zaprimi prigovor korisnika ili ako je korisnik izričito izjavio da je suglasan s izmjenama, izmjene stupaju na snagu na datum priopćenog početka važenja. Ako bi korisnik blagovremeno uložio prigovor, Orderfox po izboru ima pravo, Sporazum nastaviti pod uvjetima, koji su vrijedili do tog trenutka, ili kod zaprimanja prigovora otkazati Sporazum uz pridržavanje otkaznog roka od 1 (jednog) mjeseca do kraja odgovarajućeg kalendarskog mjeseca. Orderfox u svom priopćenju pored predloženih izmjena korisnika treba uputiti na njegovo pravo na ulaganje prigovora, na otkazni rok kojeg se treba pridržavati, na posljedice prigovora i na posljedice nepridržavanja roka za ulaganje prigovora.

16.3.Orderfox posebice u sljedećim slučajevima ima pravo izmijeniti uvjete korištenja:

 • izmjena služi usklađivanju Uvjeta korištenja sa primjenjivim pravom, posebno, kada se promijeni vrijedeći pravni položaj;
 • ako izmjena služi usklađivanju Općih uvjeta poslovanja sa primjenjivim pravom, posebno kada se promijeni važeća pravna situacija;
 • ukoliko usluge Orderfox-a tj. elementi usluga te tehnički ili organizacijski procesi zahtijevaju opis u Uvjetima korištenja;
 • ako usluge Orderfox-a tj. elementi usluga te tehnički ili organizacijski procesi zahtijevaju opis u Općim uvjetima poslovanja;
 • kada je izmjena od koristi samo za korisnika.

17. Nadležnost suda i važeće pravo

17.1.Pravni odnos između Orderfox-a i korisnika isključivo podliježe zakonu kneževine Liechtenstein - uz isključenje naddržavnog prava te međudržavnog i naddržavnog prava na prijekor, koje samo po sebi ne upućuje na materijalno pravo kneževine Liechtenstein. Ugovaranje primjenjivog prava primjenjuje se i onda, kada korisnik svoje sjedište i/ili svoju adresu stanovanja ima u inozemstvu.

17.2.Mjesto ispunjenja je sjedište Orderfox-a u Ruggell. Isključiva nadležnost suda za sve sporove iz ili u svezi sa Sporazumom je sjedište Orderfox-a u Ruggell. Orderfox si pridržava pravo, svoja potraživanja zatražiti na mjestu, koje je zakonski nadležno za korisnika.

17.3.Korisnik smije zahtjeve prema Orderfoxu koja počivaju na ovom Sporazumu prenijeti na treće osobe isključivo nakon pismenog odobrenja Orderfox-a.

17.4.Ugovorni jezici su engleski, SAD-engleski, njemački, danski, španjolski, meksički, francuski, hrvatski, talijanski, mađarski, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, brazilski, rumunjski, slovački, slovenski, švedski, turski, češki, ruski, japanski, korejski i kineski.

17.5.Za korisnike u SAD-u / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.Ukoliko jedna ili više odredaba ovih Uvjeta korištenja, jesu ili bi postale nevažeće, time se ne dodiruje valjanost ostalih odredbi ukoliko odredba djelotvornosti preostalih Općih uvjeta poslovanja nije zakonski nužno uređena. Nevažeća(e) odredba(e) se putem dopunskih tumačenja zamjenjuje(u) takvom odredbom koja je što je moguće bliža gospodarskoj svrhi koju su stranke evidentno htjele postići nevažećom(im) odredbom(ama). Odgovarajuće vrijedi za ispunjenje mogućih propusta u odredbama.

18. Za korisnike u SAD-u / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. Za korisnike u SAD-u / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button