Általános szerződési feltételek

(érvényes 2018.06.12-től)

A jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: felhasználási feltételek) a www.orderfox.com weblap – beleértve a hozzá tartozó összes aloldal, tartalom, funkció és szolgáltatás (a továbbiakban: weblap) – valamennyi regisztrált felhasználójának (a továbbiakban: felhasználó vagy felhasználók) jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

Az Orderfox AG (a továbbiakban: Orderfox) a weblap tulajdonosa és üzemeltetője, egyúttal szerződő fél a felhasználó vonatkozásában.

Az Orderfoxra vonatkozó, további információk megtalálhatók az impresszumban.

A felhasználási feltételek tartalmazzák a felhasználók egyetértését a metaadatok szakmai célokra történő létrehozásához (a jelen felhasználási feltételek 12. pontja).

1. Kiegészítő üzleti feltételek

1.1. A jelen ÁÜF mellett az Orderfox további üzleti feltételekben állapodhat meg a felhasználókkal. Ebben az esetben a külön megállapodott üzleti feltételek szabályozásai előnyt élveznek.

1.2. Mindenekelőtt feltétel lehet a kiegészítő megállapodásokhoz/engedélyekhez történő hozzájárulás bizonyos funkciók vagy szoftverek használata érdekében, amennyiben ezek a megállapodások/engedélyek jogszerűek, és elvárható a hozzájárulás a felhasználótól.

1.3. A weblapra vonatkozóan a jelen feltételektől eltérő és/vagy azoknak egyéb módon ellentmondó szerződési feltételeket az Orderfox kifejezetten visszautasítja, akkor is, ha a szolgáltatások nyújtására egyedi esetben anélkül kerülne sor, hogy kifejezné egyet nem értését a felhasználó szerződési feltételeivel szemben.

1.4. Az Orderfox szolgáltatásainak leírásai – például weboldalakon, prospektusokban és hasonló reklámeszközökben – nem minősülnek tulajdonságok vagy egyéb jellemzők garantálásának.

2. Nagykorú személyekre történő korlátozás

2.1.A weblapot csak természetes személyek használhatják. A felhasználóknak be kell tölteniük a 18. életévüket, vagy rendelkezniük kell szülői engedéllyel, vagy nevelésre jogosult személy engedélyével, amit a regisztrációval igazolnak.

2.2. Az Orderfox fenntartja magának a jogot, hogy felszólítsa a felhasználót a jelen feltételek megfelelő igazolására.

3. Orderfox és az üzleti ügyfelek

3.1. Az üzleti ügyfél (ill. választható módon: vállalkozó) olyan természetes vagy jogi személy vagy jogképes személyegyesítő társaság, aki vagy amely a jogügylet megkötésekor vállalkozási vagy önálló tevékenysége keretében jár el.

3.2. A weboldal CNC-piacteret kínál CNC-gyártók és CNC-beszerzők számára. A weboldal a CNC-gyártók és a CNC-beszerzők közötti partnerplatformként funkcionál úgy, hogy a gyártók és a beszerzők (a továbbiakban együttesen: felhasználók) számára interaktív hirdetések (megbízások) megjelenítését teszi lehetővé a weboldalon, és egymásra találásukat intelligens szűrők segítségével segíti elő. A felhasználók ezenkívül jogosultak arra, amire egyben kérjük is őket, hogy saját vállalati profiljukat az Orderfox által a formára és a tartalomra vonatkozóan mindenkor meghatározott előírások betartásával jelenítsék meg a weboldalon.

3.3. A felhasználók jogosultak az összes vállalati profilt hirdetés (megbízás) megtekintésére.

3.4.Amennyiben az Orderfox ajánlata a felhasználó számára megfelelően felismerhető módon csak üzleti ügyfeleknek szól, akkor a magánügyfél felhasználók számára tilos az Orderfox ilyen szolgáltatásainak igénybe vétele. Az Orderfox fenntartja a jogot annak ellenőrzésére, hogy a felhasználó nem fogyasztó-e (pl. a címadatok, az iparűzési engedély vagy a közösségi adószám ellenőrzése).

4. Orderfox és a magánügyfelek

4.1. Magánügyfél felhasználónak (ill. választható módon: fogyasztónak) minősül a jelen ÁÜF és a visszavonásra vonatkozó kioktatás értelmében minden olyan természetes személy, aki olyan okból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem vállalkozási, sem önálló szakmai tevékenységéhez nem sorolható.

4.2. A weblap funkciói a magánügyfelek számára a következő mértékben állnak rendelkezésre:

 • A magánügyfelek elhelyezhetnek megbízásokat;
 • A magánügyfelek megtekinthetik a céges profilokat, és kapcsolatba léphetnek a platformon lévő cégekkel;
 • A magánügyfelek megtekinthetik a vásári és eseménynaptárat (azonban nem hozhatnak létre naptári bejegyzést);
 • A magánügyfelek megtekinthetik a gépbörzét, és itt is kapcsolatba léphetnek a platformon látható ajánlattevőkkel.

5. Az Orderfox szolgáltatási tartalmának módosítása

5.1. A weblap továbbfejlesztése az Orderfox szolgáltatási ajánlatának lényeges része. A továbbfejlesztés többek között kiterjed a műszaki fejlődés és a jogszabályi változások miatt szükséges módosításokra és a felhasználóknak a weblap használatával szemben támasztott követelményeinek figyelembe vételére.

5.2. Az Orderfox a továbbfejlesztés keretében anélkül módosíthatja a weblapot, valamint annak funkcióit, hogy ez hiányosságot jelentene, amennyiben ez elvárható a felhasználótól, és ezáltal nem veszélyeztetik a szerződés céljának megvalósulását. Olyan felhasználók esetében, akik fogyasztók, ez különösen érvényes, ha

 • a módosítás a felhasználó előnyére történik;
 • a módosítás arra szolgál, hogy létrehozza a szolgáltatások megfelelőségét az alkalmazandó jog alapján, főként, ha megváltozik az érvényes jogszabályi környezet;
 • a módosítás arra szolgál az Orderfox számára, hogy teljesítse a kötelező bírósági vagy hatósági döntéseket;
 • a mindenkori módosítás ahhoz szükséges, hogy megszüntessen meglévő biztonsági réseket;
 • a módosítás pusztán műszaki vagy folyamati jellegű anélkül, hogy lényeges hatással lenne a felhasználó számára.
 • Az eddigi funkciókra csupán jelentéktelen hatással járó módosítások ebben az értelemben nem jelentik a szolgáltatások módosítását. Ez különösen érvényes a tisztán optikai jellegű módosításokra és a funkciók elrendezésének puszta megváltoztatására.

5.3. Az Orderfox felhívja a figyelmet arra, hogy az ingyenes funkciók folyamatos rendelkezésre állása nem biztosított, ezzel kapcsolatban azonban csak akkor szabad korlátozásokat végezni, ha ez elvárható a felhasználóktól.

6. A megállapodás megkötése, időtartama és megszűnése

6.1.Az Orderfox és a felhasználó között létrejött megállapodást, amely a felhasználót egy (1) darab magánszemélyként létrehozott profil vagy egy (1) darab vállalati profil, valamint szabadon választható számú interaktív hirdetés közzétételére, továbbá a weblapon más felhasználók profiljának és hirdetéseinek megtekintésére jogosítja fel (a továbbiakban: megállapodás), a felek akkor kötik meg, amikor az Orderfox a regisztrált hozzáférési adatokat aktiválja.

6.2.A megállapodás határozatlan időre jön létre. A felhasználó a megállapodást egy hónapos felmondási idővel, írásban vagy e-mail útján mondhatja fel. A határidő betartására az a dátum irányadó, amelyen a bejelentést e-mailben vagy normál postai úton elküldik.

6.3.Az Orderfox a platformot a felhasználók számára ingyenesen bocsátja rendelkezésre.

Ha a platform használata díj ellenében válik lehetségessé, akkor az Orderfox a felhasználókat időben tájékoztatja a jelen Általános üzleti feltételeknek megfelelően és felkínálja számunkra, hogy díj ellenében történő használatról szóló megállapodást kössenek valamennyi funkcióra vonatkozólag. Az Orderfox ebben az esetben fenntartja a jogot, hogy a további ingyenes használatot bizonyos funkciókra korlátozza.

6.4.Az Orderfox jogosult a megállapodás figyelmeztetés nélküli, azonnali hatályú megszüntetésére és a felhasználó weboldalhoz való hozzáférésének letiltására, amennyiben a megállapodás felhasználó részéről történő betartását az Orderfox nem várhatja el ésszerű mértékben. Ez különösen érvényes arra az esetre, ha a felhasználó rosszhiszeműen vagy hanyag módon megsérti a jelen felhasználási feltételeket és/vagy más hatályos jogszabályokat. Különleges egyedi esetekben indok fennállása nélkül is megengedett a megállapodás ilyen megszüntetése.

6.5.Ez nem érinti a felek azon jogát, hogy a megállapodást nyomós okból rendkívüli felmondással szüntesse meg.

7. Regisztráció

7.1.Az Orderfoxnál történő regisztrációval a felhasználó megállapodást köt a weboldal használatára vonatkozóan, amelyhez az általa választott és a részére hozzárendelt hozzáférési adatokkal (felhasználónév és jelszó) hozzáférést szerez. A weboldal használatára vonatkozó regisztrációval a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalt kizárólag a jelen felhasználási feltételek alkalmazásával használja.

7.2.A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljeskörű felhasználói adatokat megadni. Ez különösen vonatkozik a cégnévre, az utcanévre, az irányítószámra, a településre, az országra, a kapcsolattartó nevére, a felhasználó nemére (az asszony/úr megszólításra), a telefonszámra, az e-mail-címre és a hitelkártyaadatokra (a továbbiakban: felhasználói adatok). Az Orderfox jogosult arra, hogy a felhasználótól a felhasználói adatok valódiságát igazoló dokumentumok haladéktalan bemutatását kérje.

7.3.A felhasználó a megállapodás érvényessége alatt a jelen felhasználási feltételek keretében köteles arra, hogy az összes felhasználói adatot és az általa a weblapon történő közzététel céljából benyújtott összes dokumentumot naprakészen tartsa. Ez különösen érvényes a 7.2. pontban megnevezett felhasználói adatokra. A felhasználó a szükséges módosításokat saját maga végezheti el az Orderfox által a weblapon biztosított funkciók használatával.

7.4.Kizárólag a felhasználó felelős a regisztrációja tartalmáért és az ebben az összefüggésben elküldött felhasználói adatokért. A felhasználó szavatolja, hogy felhasználói adatai megfelelnek a valóságnak. Hamis adatok megadása azonnali hatállyal a megállapodás felmondását és a weblaphoz való hozzáférés letiltását vonja maga után, amennyiben ez elvárható a felhasználótól a hamis adatok jelentőségének és a felhasználó szándékának figyelembe vétele mellett, és szakmailag nem helytelen.

8. Hozzáférési adatok

8.1.A felhasználó nem közölheti hozzáférési adatait harmadik személyekkel. A hozzáférési adatok közlése a felhasználó munkatársai számára hivatalos és szabályszerű ügyviteli okokból megengedett, amennyiben a felhasználó ennek során munkatársait a jelen felhasználási feltételek követésére és betartására kötelezi.

8.2. A felhasználó számára javasolt a technika állása szerint a lehető legbiztonságosabb jelszó megválasztása és saját érdekében az összes szükséges intézkedés megtétele annak érdekében, hogy a jelszó védve legyen illetéktelen megismeréstől és felhasználástól.

8.3.A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Orderfox céget arról, ha azt gyanítja, hiszi vagy tudja, hogy hozzáférési adatait harmadik személyek illetéktelen módon, jogosulatlanul használták fel a weboldal használatára. Amennyiben az Orderfox joggal gyanítja a felhasználó hozzáférési adatainak illetéktelen felhasználását, úgy az Orderfox fenntartja a jogot arra, hogy ebben az esetben megtegye a szükséges intézkedéseket, és különösen arra, hogy ideiglenesen vagy tartósan letiltsa a hozzáférést az érintett hozzáférési adatokkal. Amennyiben a felhasználónak felróható módon harmadik személy jogosulatlanul használná a hozzáférési adatokat, úgy a felhasználó köteles a keletkezett kár kiegyenlítésére és megfelelő megtérítésére. Az ilyen használat alapján keletkező költségeket a felhasználó tartozik viselni.

9. A felhasználó hirdetései

9.1.Az Orderfox lehetőséget biztosít az üzleti ügyfelek számára arra, hogy önmagukat és vállalkozásukat bemutassák az Orderfox által rendelkezésre bocsátott profil keretében. A felhasználó jogosult gyártói ajánlatkéréseket és ajánlatokat megjeleníteni (a továbbiakban: hirdetés). Erre a célra a felhasználó adatokat, szövegeket, képeket, videókat és hasonlókat használhat (a továbbiakban: tartalom).

9.2.Az Orderfox nem vállal felelősséget a felhasználók között létrejött további kommunikáció(k) és/vagy szerződések, megállapodások, egyezségek vagy kötelezettségvállalások (a továbbiakban: megállapodások) cseréjéért, ill. megkötéséért. A megállapodások alapján a felhasználók között létrejövő bármilyen követelések kizárólag a megállapodás(ok) felhasználói között állnak fenn, és kifejezetten nem az Orderfox és/vagy az Orderfox cégnek a weboldallal kapcsolatos valamelyik partnere (a továbbiakban: weboldalpartner) között. A felhasználó – a weboldal vonatkozó funkcióinak használatával – bármikor jogosult hirdetéseket közzétenni, inaktívvá tenni vagy törölni a weboldalon.

9.3.Az Orderfox jogosult a hirdetések tartalmát a piaci és felhasználói magatartás elemzése céljából a jogszabályi előírások szerint kezelni. Ebben a vonatkozásban utalunk az adatvédelmi irányelvre.

9.4.A felhasználó köteles biztosítani, hogy rendelkezzen az általa a weboldalon megjelenített vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi tartalomhoz szükséges jogokkal.

9.5.Az Orderfox jogosult letiltani a felhasználó által megjelenített tartalmakat, ha az a gyanú merül fel, hogy a vonatkozó tartalom jogszabályba vagy a jelen felhasználási feltételekbe ütközik vagy harmadik személyek jogait sérti. Alapos gyanú áll fenn, ha a felhasználóval szemben az általa megjelenített tartalom miatt hatósági, polgári jogi vagy büntetőeljárás indul. Az Orderfox mindaddig fenntarthatja a tartalom letiltását az ilyen felhasználó vonatkozásában, amíg az ilyen gyanú megalapozatlannak nem bizonyul. Az Orderfox fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen felhasználók tartalmait először nyilvánosan hozzáférhető csatornákon keresztül ellenőrizze, mielőtt az ilyen felhasználó hozzáférési adatait aktiválná, és az ilyen tartalmakat adott esetben elutasítsa.

10. Jogosulatlan használat, zárolás

10.1.A felhasználók a weboldalt csak olyan módon és csak olyan célokra használhatják, amelyek nem ütköznek a jelen felhasználási feltételekbe vagy a hatályos jogszabályokba vagy nem sérti harmadik személyek jogait. Ebben a tekintetben a felhasználó kötelezettséget vállal különösen az alábbiakra:

 • nem használja a weboldalt rágalmazó, megbotránkozást keltő vagy egyéb módon jogszabályellenes anyagok vagy hasonló információk közzétételére;
 • nem sért meg, nem zaklat és nem rágalmaz más felhasználókat;
 • nem sérti meg más felhasználók vagy harmadik személyek szerzői jogait, védjegyeit vagy oltalmi jogait a weboldal használatával;
 • nem küld kéretlen tömeges üzeneteket;
 • kizárólag a gyártói ajánlatkérés vagy gyártói ajánlatok közzététele céljából küld e-mailt más felhasználónak;
 • nem tölt fel a weboldalra olyan adatokat, amelyek rosszindulatú kódokat vagy vírust tartalmaznak;
 • nem tölt fel a weboldalra olyan adatokat, amelyek a szerzői jog által védett szoftvereket és/vagy a szerzői jog által védett más anyagokat tartalmaznak, amennyiben a felhasználó nem rendelkezik az erre vonatkozó megfelelő jogokkal, vagy nem szerezte be az érintett jogok birtokosának megfelelő beleegyezését;
 • nem használja a weboldalt olyan termékek és/vagy szolgáltatások kereskedelmére, amelyek nem felelnek meg az importálásra/exportálásra vonatkozó előírásoknak, ideértve a biztonsági előírásokat is.
 • to not use the Website for the trading of goods and/or services which do not comply with import/export regulations, including safety regulations.

10.2.Az Orderfox jogosult megtenni a szükséges intézkedéseket, amennyiben a felhasználó rosszhiszeműen vagy gondatlanul megsérti a jelen felhasználási feltételeket vagy a hatályos jogszabályokat. Kisebb súlyú jogsértések esetén az ilyen intézkedések az Orderfox által a felhasználóhoz intézett figyelmeztetésre szorítkozhatnak, miszerint a felhasználó megsértette a felhasználási feltételeket, a hatályos előírásokat, a jóhiszeműség elvét vagy a jó erkölcsöt. A súlyos jogsértéseknek az lehet a következménye, hogy az Orderfox átmenetileg vagy teljes mértékben zárolja a felhasználó hozzáférését a weboldalhoz, vagy az Orderfox jogosult a megállapodás azonnali hatályú felmondására.

11. Beleegyezés adatok, tartalmak és metaadatok felhasználásába

11.1.Az Orderfox a platformszolgáltatások mellett szakmailag releváns, főként az értékesítés irányításárairányításának és a beruházási döntések alapjaként szolgáló „metaadatokkal” támogatja a felhasználókat, valamint a CNC-szakmát.

11.2.Metaadatok: A metaadatokhoz tartoznak mindenekelőtt az üzem fajtájára vonatkozó adatok (pl. készítő/gyártó/beszerző), a vállalat helye és régiója, a dolgozók száma, a felkínált termékek és szolgáltatások fajtája, ill. a technológia hozzárendelése (pl. fúrás, esztergálás, marás, ultrahangos megmunkálás stb.), ipar hozzárendelése (pl. hajtás- és hajtóműtechnika, bányászat, vegyipar stb.) és anyag hozzárendelése (pl. akril, nemesacél, üvegkerámia stb.), megrendelési statisztikára vonatkozó adatok (többek között az ipar, technológia és anyag hozzárendelése, valamint munkadarab-méret szerint elkülönítve). Ugyanígy sor kerülhet olyan metaadatok generálására az Orderfox használata alapján, amelyekből pl. a felhasználók érdeklődésére lehet következtetni a fenti metaadatok vonatkozásában.

11.3.Garanciák: Az Orderfox olyan adatok alapján hozza létre a metaadatokat, amelyek tipikusan nyilvános természetűek és nem jelentenek üzemi vagy üzleti titkokat. A metaadatok alapját a felhasználó üzemére vonatkozó adatok, valamint a megbízások keretében keletkezett adatok képezik. Az Orderfox bizalmasan kezeli és nem adja tovább harmadik személy számára a szerződések olyan egyéni adatait, mint pl. a szerződések tartalma megbízások esetén (pl. szerződéses partner, megbízás tartalma). Az Orderfox a metaadatok létrehozása és felhasználása során szintén figyelembe veszi az adatvédelmi előírásokat, és ennyiben kiegészítőleg utal az Orderfox adatvédelmi irányelveire. A felhasználó személyére és elérhetőségére vonatkozó adatok („személyre vonatkozó adatok”) nem részei a metaadatoknak, kivéve, ha ezek egyidejűleg a vállalkozás nyilvános adatai (pl. ha a felhasználó ügyvezető és megadja a nyilvánosan ismert telefonszámot vagy e-mail címet). A rendszer anonim módon képezi azokat a metaadatokat, amelyeknek alapját a felhasználó viselkedése biztosítja (pl. milyen gyakran érdeklődnek a felhasználók meghatározott vállalkozások vagy szolgáltatások iránt), azaz ezekből összevont értékek jönnek létre, amelyek nem teszik lehetővé az egyes felhasználóra történő visszakövetkeztetést.

11.4.Egyetértési nyilatkozat: A felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy az Orderfox felhasználja a felhasználó weblapra regisztrált adatait a metaadatok fenti célokra történő létrehozásához és felhasználásához, azaz az értékesítés irányításához történő felhasználás, beruházásokra vonatkozó döntések vagy egyéb piackutatás céljából, és azokat szerződéses partnerei számára rendelkezésre bocsássa. Az egyetértés továbbá nem exkluzív módon történik, csak használati engedély kerül átruházásra és nem az adatok tulajdonjoga, azaz ez nem korlátozza a felhasználó saját jogát adatai felhasználására. A fentiek nem érintik a felhasználó törvényileg biztosított visszavonási jogát. A felhasználó kijelenti, hogy az Orderfoxon belül a metaadatok alapját képező adatok nem jelentenek üzemi vagy üzleti titkot, és a felhasználó jogosult az adatokat regisztrálni az Orderfoxnál, és engedélyezni azok felhasználását metaadatok létrehozására.

11.5.A metaadatokat anonimizáljuk, azaz a fenti célokból történő feldolgozás az azonosító személyes adatok nélkül valósul meg.

11.6.Továbbá a felhasználók engedélyezik az Orderfoxnak adataik és feltöltött tartalmaik (képek, szövegek, 3D modellek stb.) felhasználását, amennyiben ez az Orderfox online szolgáltatásának működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges. Erre a célra főként a feltöltött tartalmak sokszorosítása, terjesztése és közzététele, valamint szerkesztése megengedett.

12. A weblap rendelkezésre állása

12.1.Az Orderfox legjobb tudása szerint törekszik arra, hogy elkerülje a korlátozásokat, akadályoztatásokat, lekapcsolásokat, megszakadásokat és egyéb zavarokat a weblap használata során (a továbbiakban: zavarok), amennyiben ez műszakilag lehetséges és az Orderfox által műszakilag kontrollálható. A kommunikációtechnika jelenlegi állása szerint mindazonáltal az Orderfox számára nem lehetséges a zavarok teljes körű kizárása vagy megakadályozása. Ez vonatkozik az Orderfox hatáskörén kívül eső minden tartalomra és átviteli módra, valamint különösen vis major esetére. Olyan meghibásodás esetére, amelyért az Orderfox tartozik felelősséggel, a jelen felhasználási feltételek 14. pontjában foglaltak irányadók az Orderfox felelősségvállalására.

12.2.A weboldal karbantartása és továbbfejlesztése átmeneti zavarokkal járhat. Az Orderfox gondoskodik arról, hogy a zavarok a felhasználó számára elfogadható időtartamra és mértékre korlátozódjanak.

12.3.Az Orderfox műszaki intézkedésekkel védi rendszereit a rosszindulatú kódokkal és a harmadik személyek illetéktelen tartalmaival szemben (például vírusok, trójai programok, levélszemét és más rosszindulatú kódok). Ezek közé tartozik a szűrőrendszerek alkalmazása azokon a pontokon, ahol ezek a rendszerek különösen hasznosak a telekommunikációs és adatkezelő rendszerek védelme szempontjából.

13. Szavatosság és mentesülés

13.1.Az üzleti ügyfelek kötelesek – amennyiben az a szabályszerű üzleti tevékenységek keretében ajánlatos – haladéktalanul ellenőrizni az Orderfox szolgáltatásait, és – amennyiben hiba mutatkozik – haladéktalanul értesíteni az Orderfox céget. A hibákkal kapcsolatban írásban (elegendő az e-mail) haladéktalanul panaszt kell tenni a hibajelenségek visszakövethető bemutatásával – amennyiben lehetséges, akkor írásos feljegyzéssel, képernyőképpel vagy a hibát szemléltető egyéb dokumentumokkal alátámasztva. Ez nem érinti a felhasználó jogszabály szerinti vizsgálati és kifogásolási kötelezettségeit.

13.2.A kártérítési igényekre a jelen ÁÜF 14. pontja szerinti korlátozások érvényesek („Felelősségvállalás és kártérítés”).

13.3.Nem támaszthatók szavatossági igények, ha jelentéktelen eltérés áll fenn a megállapodott vagy elvárható jellegtől vagy ha az Orderfox szolgáltatásainak a megállapodás célja szerinti alkalmasságát a hiba csak jelentéktelen mértékben érinti hátrányosan. Az Orderfox különösen, kifejezetten nem vállal szavatosságot és felelősséget a következőkért:

 • a felhasználó valótlan adatokat közölt a regisztráció során megadott felhasználói adatokat vagy olyan más adatokat tekintve, amelyeket a felhasználó feltöltött a weboldalra vagy egyéb módon szállított;
 • a weboldal megszakítás nélküli rendelkezésre állása, az esetleges rendszer- vagy hálózatfüggő kimaradások, megszakadások, illetve a telepítések vagy a weboldal szolgáltatásainak hibás működéséért, amennyiben azok az Orderfox hatáskörén kívül esnek; különösen nem a vis maior vagy a kommunikációs hálózatok, átjárók kimaradása miatti hibákért;
 • a weboldal csekély mértékű hibás működésért és zavaraiért;
 • a felhasználó személyes adatainak illetéktelen megszerzéséért vagy felhasználásáért harmadik személy részéről (például az adatbázis megtámadása általi illetéktelen hozzáférés következtében), amennyiben ezzel kapcsolatban nem állapítható meg az Orderfox vétkessége, és nem áll fenn törvényi vagy szerződésileg kötelező felelősségvállalási kötelezettség;
 • olyan garanciavállalásokért, amelyeket a felhasználó más felhasználókkal szemben tesz;
 • a felhasználói adatok vagy a felhasználó által a weboldalra feltöltött vagy egyéb módon szállított más adatok valódiságáért és teljeskörűségéért;
 • a felhasználók munkavégzéséért;

13.4. A hibás teljesítésből eredő igények elévülési határideje 6 hónap, a magánügyfelek törvényi, kötelező szavatossági jogai nem rövidülnek le.

13.5.A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó egyetértését fejezi ki azzal, hogy az Orderfox céget annak első kérésére kártalanítja más felhasználók minden olyan követelése és költségei alól, amely a jelen felhasználási feltételek vagy a hatályos jogszabályok felhasználó általi, rosszindulatú vagy gondatlan megsértéséből adódik.

14. Felelősségvállalás és kártérítés (nem USA-beli felhasználók számára / for non-United States Users)

14.1.Az Orderfox a jelen megállapodás alapján kizárólag az alábbi rendelkezések szerint vállal felelősséget, egyebekben a felelősségvállalása kizárt.

14.2.Az Orderfox korlátozás nélkül felelősséget vállal az Orderfox, törvényes képviselői vagy vezető tisztségviselői által szándékosan vagy gondatlanul okozott károkért, valamint az egyéb teljesítési segédei által szándékosan okozott károkért. Az egyéb teljesítési segédek súlyos vétkessége esetén a felelősségvállalással kapcsolatban az enyhe gondatlanságra vonatkozóan a következőkben feltüntetett szabályozások irányadók.

14.3.Az Orderfox korlátozás nélkül felelős a halálesetből, testi sérülésből vagy megbetegedésből származó, az Orderfox, törvényes képviselői vagy teljesítési segédei által szándékosan vagy gondatlanul okozott károkért. Az Orderfox a garantált tulajdonságok hiánya miatti károkért addig az összegig vállal felelősséget, ameddig a garanciavállalás célja kiterjedt, és amely az Orderfox számára a garanciavállalás nyújtásakor ismert volt.

14.4.Az Orderfox a termékfelelősségi károkért a német, osztrák, svájci, illetve a megfelelő és kötelezően alkalmazandó termékfelelősségi törvény szabályozásai szerint vállal felelősséget.

14.5.Az Orderfox felelősséget vállal az Orderfox, törvényes képviselői vagy teljesítési segédei fő kötelezettségeinek megsértéséből származó károkért. Fő kötelezettségnek azok a lényeges kötelezettségek minősülnek, amelyek a megállapodás alapján képezik, döntő jelentőségűek voltak a megállapodás megkötése szempontjából, és amelyek teljesítésére a felhasználó számíthat. Amennyiben az Orderfox ezeket a fő kötelezettségeket enyhén gondatlanul megsértette, felelősségvállalása az előre látható, jellemzően bekövetkező kár (a továbbiakban: jellemző kár) megtérítésére korlátozódik. A jellemző kár alapvetően a meghatározott összegre korlátozódik. A jellemző kár ebben az esetben 1.000,00 CHF összegre korlátozódik. Ez nem érvényes akkor, ha a korlátozás az egyedi esetben méltányossági szempontok alapján méltánytalan lenne.

14.6.A felelősségvállalásnak a jelen ÁÜF szerinti szabályozásától függetlenül az Orderfox nem felel az adatok elvesztéséért, ha a kár azáltal elkerülhető lett volna, hogy a felhasználó eleget tett volna az adatmentésre irányuló kötelezettségének. A felhasználónak minden esetben megosztott vétkességet kell beszámítania. Felmondás esetén a felhasználó felel adatai azt megelőző biztonsági mentéséért.

15. Felelősségvállalás és kártérítés / Liability and damages (USA-beli felhasználók számára / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Az Általános szerződési feltételek módosításai

16.1.Az Orderfox bármikor jogosult a jelen felhasználási feltételek jövőbeni hatállyal történő módosítására az alábbi eljárás betartásával. Az Orderfox legkésőbb a tervezett hatálybalépési időpont előtt 3 (három) héttel tájékoztatja a felhasználót a módosításokról. A felhasználó a közlés kézhezvételétől számított 3 (három) héten belül kifejezheti egyet nem értését a módosításokkal szemben.

16.2.Amennyiben az Orderfox céghez nem érkezik meg a felhasználó egyet nem értése vagy a felhasználó kifejezetten egyetértését nyilvánítja ki a módosításokkal, úgy a módosítások a közölt hatálybalépési időpontban hatályba lépnek. Amennyiben a felhasználó határidőben egyet nem értését fejezi ki, az Orderfox saját választása szerint jogosult a megállapodást az addig az időpontig hatályos feltételekkel folytatni vagy felszólamlás kézhezvétele esetén a megállapodást 1 (egy) havi felmondási határidővel az adott naptári hónap végére felmondani. Az Orderfox köteles a közlésben a javasolt módosítások mellett felhívni a felhasználó figyelmét az egyet nem értés jogára, a betartandó felmondási határidőre, az egyet nem értés következményeire, valamint az egyet nem értés elmulasztott határidejének következményeire.

16.3.Magánügyfelek esetén az Orderfox a következő esetekben jogosult az ÁÜF módosítására:

 • ha a módosítás arra szolgál, hogy létrehozza az ÁÜF megfelelőségét az alkalmazandó jog alapján, főként, ha megváltozik az érvényes jogi helyzet;
 • ha a módosítás arra szolgál az Orderfox számára, hogy teljesítse a kötelező bírósági vagy hatósági döntéseket;
 • ha az Orderfox új szolgáltatásai, ill. szolgáltatásainak elemei, valamint a műszaki vagy szervezeti folyamatok szükségessé teszik az ÁÜF-ben történő leírást;
 • ha a módosítás csupán a felhasználók számára előnyös.

17. Bírói illetékesség és irányadó jog

17.1.Az Orderfox és az üzleti ügyfelek közötti jogi kapcsolatokra kizárólag Liechtenstein Hercegség joga irányadó – az államok feletti jog kizárásával, valamint az államközi és az államok feletti, egyéb törvényes útra történő utasításra vonatkozó olyan szabályozások kizárásával, amelyek nem magára a Liechtenstein Hercegség anyagi jogára utalnak. Az alkalmazandó jogról szóló megállapodás akkor is alkalmazható, ha a felhasználó székhelye és/vagy lakcíme külföldön található.

17.2.A teljesítés helye az Orderfox székhelye Ruggellben. A megállapodásból származó vagy azzal kapcsolatos minden jogvita eldöntésére a kizárólagos bírói illetékesség helye az Orderfox székhelye Ruggellben, amennyiben az ügyfél üzleti ügyfél. Az Orderfox fenntartja a jogot arra, hogy követeléseit a felhasználó törvény szerinti bírói illetékességének helyszínén érvényesítse.

17.3.A felhasználó az Orderfox céggel szembeni, a jelen megállapodáson alapuló követeléseit kizárólag az Orderfox írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyekre.

17.4.A szerződés nyelve az angol, az amerikai egyesült államokbeli angol, a német, a dán, a spanyol, a mexikói, a francia, a horvát, az olasz, a magyar, a holland, a norvég, a lengyel, a portugál, a brazil, a román, a szlovák, a szlovén, a svéd, a török, a cseh, az orosz, a japán, a koreai és a kínai.

17.5.Az Orderfox nem hajlandó és nem köteles részt venni fogyasztói békéltető testület előtti békéltetési eljáráson.

17.6.USA-beli felhasználók számára / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.7.Amennyiben a jelen ÁÜF egy vagy több rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, amennyiben a többi ÁÜF hatályának meghatározása nincsen törvényileg kötelező módon szabályozva. Az érvénytelen rendelkezés(eke)t sokkal inkább olyan szabályozással kell kiegészítő értelmezés útján felváltani, amely a felek által az érvénytelen rendelkezéssel/rendelkezésekkel felismerhetően elérni kívánt gazdasági célt a lehető legjobban megközelíti. Ugyanez vonatkozik megfelelő módon az esetleges szabályozási hiányosságok pótlására is.

18. USA-beli felhasználók számára / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. USA-beli felhasználók számára / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button