Adatvédelem

Köszönjük érdeklődését a www.orderfox.com (a továbbiakban: „online szolgáltatás” vagy „weboldal”) iránt. Az Ön adatainak védelmét rendkívül komolyan vesszük, és azt szeretnénk, ha online szolgáltatásunk használata közben biztonságban érezné magát. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban megtudhatja, milyen személyes adatokat (a továbbiakban röviden: "adatok") tartunk nyilván, és hogyan használjuk fel azokat. A „felhasználó” fogalomba beletartozik online szolgáltatásunk valamennyi ügyfele (különösen a CNC-gyártók és CNC-beszerzők), valamint annak látogatói. A használt fogalmak (pl. „felhasználó”) német nyelven mindkét nemre vonatkozóan értendők.

Adatkezelő:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Liechtenstein Hercegség

Cégjegyzékszám: Liechtenstein Hercegség Igazságügyi Hivatala, cégnyilvántartási szám: FL-0002.542.971-6
Ügyvezető: Dr. Wilhelm Klagian
Telefon: +423 375 2500
E-mail: info@orderfox.com

Az adatkezelőre a továbbiakban „mi”-ként hivatkozunk.

A vállalkozás tárgya:
Internetes platform működtetése CNC-gyártók és CNC-beszerzők számára. Az internetes platform a CNC-gyártók és a CNC-beszerzők közötti partnerplatformként működik úgy, hogy a gyártók és a beszerzők (a továbbiakban: felhasználók) számára interaktív hirdetések megjelenítését teszi lehetővé a weboldalon, és elősegíti egymásra találásukat intelligens szűrők segítségével.

Kezelendő adatok fajtái:
- Állományadatok (pl. vevői törzsadatok, nevek, címek).
- Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
- Tartalmi adatok (pl. szövegbevitel, fényképek, videók).
- Szerződési adatok (pl., szerződés tárgya, futamidő, vevői kategória).
- Fizetési adatok (pl. bankszámlaszám, fizetési előzmények).
- Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalmak iránti érdeklődés, hozzáférési idők).
- Meta-/kommunikációs adatok (pl. készülékinformációk, IP-címek).

Különleges adatkategóriák kezelése (DSGVO 9. cikk (1) bek.):
Nem kezelünk különleges adatkategóriákat.

Az adatkezelés által érintett személyek kategóriái:
- Felhasználók, ügyfelek, érdeklődők, üzleti partnerek.
- Az online szolgáltatás látogatói és felhasználói.

A továbbiakban az érintett személyeket összefoglalóan "felhasználónak" nevezzük.

Az adatkezelés célja:
- Szerződéses teljesítés, szolgáltatás és kapcsolattartás ügyfelekkel.
- Szerverhosting, domének regisztrációja, szolgáltatott szoftverek („software as a service”).
- Online szolgáltatás, tartalmai és funkciói rendelkezésre bocsátása.
- Kapcsolatfelvételi űrlapok megválaszolása és kommunikáció a felhasználókkal.
- Marketing, reklám és piackutatás.
- Biztonsági intézkedések.

Automatizált egyedi döntések (GDPR 22. cikk):
Nem alkalmazunk kizárólag automatizált egyedi döntést.

Jogszabályi alapra vonatkozó tájékoztatás:
- Ha EU-ban/EGT-ben található felhasználók adatait kezeljük, a DSGVO mindenkori alábbi jogszabályi alapjai érvényesek.
- Egyebekben a Liechtenstein Hercegségre érvényes adatvédelmi jog alapján kezelünk adatokat. Azaz ilyen esetben az alábbi rendelkezések érvényesek, azonban a Liechtensteini Hercegség jogszabályai, és nem a megnevezett DSGVO rendelkezések alapján.
- Ha a fogyasztói felhasználókra más kötelező adatvédelmi jogszabályok érvényesek, akkor ezek az adatvédelmi szabályozások előnyt élveznek.

Állapot: 2019. február

Tartalmak

1. Alkalmazott fogalmak

1.1.„Személyes adat” az összes olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy”) vonatkozik; azonosíthatónak számít az a természetes személy, akit közvetve vagy közvetlenül azonosítani lehet főként olyan azonosítóhoz történő hozzárendeléssel, mint a név, azonosító szám, székhely adat, online azonosító (pl. süti), vagy egy, ill. több különleges jellemző, amely a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának kifejeződése.

1.2.„Kezelés” minden egyes, automatizált eljárás segítségével vagy anélkül a személyes adatokkal összefüggésben elvégzett folyamat vagy folyamatsor. A fogalom tág és gyakorlatilag felölel bármilyen adatkezelést.

1.3.„Kezelő” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok kezelésének céljáról és eszközéről.

1.4.A "profilkészítés" a személyes adatok automatizált kezelésének valamennyi olyan fajtáját jelenti, amelynek lényege az, hogy ezeket a személyes adatokat arra használják, hogy a valamely természetes személyre vonatkozó, meghatározott személyes szempontokat értékelik, hogy mindenekelőtt elemezzék vagy előre jelezzék a természetes személy munkateljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy helyváltoztatására vonatkozó szempontokat.

1.5.„Álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy azok további információk hozzáadása nélkül már nem rendelhetők hozzá egy bizonyos érintett személyhez, amennyiben ezeket a további információkat külön őrzik, és olyan technikai és szervezési intézkedéseknek vetik alá, amelyek szavatolják, hogy a személyes adatokat nem lehet hozzárendelni egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

1.6.Az „adatfeldolgozó” olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, amely a kezelő megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.

2. Irányadó jogszabályi alapok

A DSGVO (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikk alapján közöljük Önnel adatkezelésünk jogi alapjait. Amennyiben a jogszabályi alapot nem tartalmazza az adatvédelmi nyilatkozat, akkor a következő rendelkezés érvényes: A hozzájárulások jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont és 7. cikk, a szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges kezelés és a szerződéses feladatok végrehajtásának, valamint a kérdések megválaszolásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pont, a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges kezelés jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a jogos érdekeink érvényesítésére irányuló feldolgozás jogalapja a DSGVO 6. cikk (1.) bekezdés f) pont. Abban az esetben jogalapként szolgál a DSGVO 6. cikk. (1) bek. d) pont, ha az érintett személy vagy más természetes személy életfontosságú érdekei szükségessé teszik a személyes adatok kezelését.

3. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása és frissítése

Kérjük Önt, hogy rendszeresen tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozat tartalmával kapcsolatban. Módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatot, amint az általunk végzett adatkezelések módosítása ezt szükségessé teszi. Tájékoztatjuk Önt, amint a módosítások miatt szükségessé válik az Ön valamilyen közreműködése (pl. hozzájárulás) vagy egyéb egyéni értesítése.

4. Biztonsági intézkedések

4.1.A DSGVO 32. cikke szerint a technika jelenlegi ismereteinek, a bevezetési költségek és az adatkezelés típusa, mértéke, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait fenyegető kockázat különböző bekövetkezési valószínűségének és súlyosságának figyelembe vétele mellett megfelelő technikai és szervezési tevékenységeket hajtunk végre, hogy a kockázatnak megfelelő védelmi szintet biztosítsuk; Az intézkedések részét képezik főként az adatok titokban tartásának, integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása az adatokhoz történő fizikai belépés, valamint az adatokat érintő hozzáférés, adatbevitel, továbbítás, rendelkezésre állás és az adatok elkülönítése biztosításának ellenőrzésével. Továbbá olyan eljárásokat alakítottunk ki, amelyek szavatolják az érintettek jogainak védelmét, az adatok törlését és az adatok veszélyeztetésére adott reakciókat. Továbbá figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét már a hardver, szoftver, valamint eljárások fejlesztése, ill. kiválasztása során az adatvédelem elvének megfelelően és a beépített és alapértelmezett adatvédelmi beállítások által (DSGVO 25. cikk).

4.2.A biztonsági intézkedések közé tartozik mindenekelőtt az adatok titkosított átvitele az Ön böngészője és a szerverünk között.

4.3.A dolgozók az adatvédelem tekintetében titoktartásra kötelezettek és a lehetséges felelősségvállalási következmények tekintetében eligazítást kapnak, tevékenységüket ellenőrzik és tájékoztatásban részesülnek.

5. Adatok közzététele és továbbítása

5.1.Amennyiben adatkezelésünk keretében más személyekkel és vállalkozásokkal (adatfeldolgozókkal vagy harmadik személlyel) adatokat közlünk, számukra továbbítunk vagy egyéb hozzáférést biztosítunk az adatokhoz, akkor ez csak törvényi engedély alapján történik (pl. ha a harmadik személy, például pénzügyi szolgáltató számára történő adattovábbítás a DSGVO 6. cikk. (1) bek. b) pont alapján szerződés teljesítéséhez szükséges), Ön hozzájárult, valamely jogi kötelezettség írja elő ezt, vagy jogos érdekünk alapján történik (pl. olyan megbízottak, hostingszolgáltatók, adó-, gazdasági és jogi tanácsadók, vevőkapcsolati, könyvelési, elszámolási és hasonló szolgáltatások alkalmazása, amelyek megengedik számunkra a szerződési kötelezettségeink, nyilvántartási feladataink és a kötelességeink hatékony és eredményes teljesítését).

5.2.Amennyiben ún. „adatfeldolgozási szerződés” alapján harmadik személyt bízunk meg adatkezeléssel, akkor ez a DSGVO 28. cikke alapján történik.

6. Harmadik országba történő továbbítás

Amennyiben harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) kezelünk adatot, vagy ez harmadik személy szolgáltatásainak igénybe vétele, ill. adatok harmadik személy számára történő továbbítása keretében történik, akkor erre csak abban az esetben kerül sor, ha ez (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítésére az Ön hozzájárulása alapján, jogi kötelezettség vagy jogos érdekeink alapján valósul meg. A törvényi vagy szerződéses engedélyek fenntartása mellett harmadik országban csak akkor kezelünk vagy kezeltetünk adatot, ha fennállnak a DSGVO 44. cikk ff. szerinti különleges feltételek. Azaz, az adatkezelés pl. olyan különleges garanciák alapján történik, mint például az EU-nak megfelelő adatvédelmi színvonal hivatalosan elismert megállapítása (pl. az USA esetén a „Privacy Shield”) vagy hivatalosan elismert, különleges szerződési kötelezettségek figyelembe vétele (úgy nevezett „normál szerződési záradékok”) alapján.

7. Érintett személyek jogai

7.1.Önnek joga van arra, hogy igazolást kérjen arról, hogy kezeljük-e az érintett adatokat, és hogy igényt tartson az adatokra vonatkozó tájékoztatásra, valamint további információkra és az adatok másolatára a DSGVO 15. cikk alapján.

7.2.A DSGVO 16. cikk szerint Önnek jogában áll kérni az Önt érintő adatok kiegészítését vagy az Önt érintő, téves adatok helyesbítését.

7.3.Önt a DSGVO 17. cikk alapján megilleti az a jog, hogy kérje az érintett adatok késedelem nélküli törlését, ill. alternatív módon a DSGVO 18. cikk alapján az adatkezelés korlátozását.

7.4.Ön jogosult kérni, hogy megkapja a DSGVO 20. cikk szerint azokat az Önt érintő adatokat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátott, és kérheti azok más adatkezelőnek történő továbbítását.

7.5.Ön továbbá jogosult a DSGVO 77. cikk alapján panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

8. Visszavonási jog

Ön jogosult visszavonni a DSGVO 7. cikk (3) bek. szerint adott hozzájárulást a jövőre nézve.

9. Tiltakozási jog

Bármikor megtilthatja a DSGVO 21. cikk szerint az Önt érintő adatok jövőbeni kezelését. A tiltás főként a közvetlen reklámok céljára történő adatkezelés ellen irányulhat.

10. Sütik és tiltakozás joga közvetlen reklám esetén

10.1. Sütinek ("cookie") nevezik azokat a kis fájlokat, amelyeket a felhasználók számítógépei tárolnak. A sütiken belül különböző adatokat lehet tárolni. A süti elsődlegesen arra szolgál, hogy a felhasználóra (ill. a sütit tároló gépre) vonatkozó adatokat valamely online szolgáltatás látogatása alatt vagy után is elmentse. Ideiglenes sütinek, ill. munkamenet sütinek ("session-cookie") vagy tranziens sütinek nevezik azokat a sütiket, amelyek törlődnek, miután a felhasználó elhagyja az online szolgáltatást és bezárja a böngészőjét. Az ilyen sütikben tárolható pl. a bevásárlókosár tartalma valamely webáruházban vagy pedig egy bejelentkezési állapot. „Állandó” vagy perzisztens sütinek nevezik azokat, amelyek a böngésző bezárása után is eltárolódnak. Így pl. elmenthető a bejelentkezési állapot, ha a felhasználó ezeket több nap után felkeresi. Ugyanígy el lehet menteni egy ilyen sütiben a felhasználók érdeklődési területeit, amelyet hatótávolság mérésére vagy marketingcélokra használnak fel. „Harmadik féltől származó sütinek“ nevezik az online szolgáltatást működtető adatkezelőtől eltérő, más szolgáltatótól származó sütiket (különben, ha csak az ő sütijeiről van szó, akkor azokat „elsődleges süti”-nek nevezik).

Ideiglenes és állandó sütiket használunk, és erről adatvédelmi nyilatkozatunk keretében adunk tájékoztatást.

10.2.Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy sütik tárolódjanak a számítógépén, akkor a megfelelő opciót ki kell kapcsolnia a böngésző rendszerbeállításaiban. A tárolt sütik a böngésző rendszerbeállításai között törölhetők. A sütik kizárása az online szolgáltatás korlátozott működéséhez vezethet.

10.3. Az online marketing céljaira használt sütik alkalmazásának általános tiltásáról számos szolgáltatásnál nyilatkozni lehet – mindenekelőtt követés esetén – az amerikai egyesült államokbeli http://www.aboutads.info/choices/ weblapon vagy az Európai Unió http://www.youronlinechoices.com/ weblapján. Továbbá tiltható a sütik tárolása a böngésző beállításaiban történő kikapcsolással.

11. Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatokat a DSGVO 17. és 18. cikke alapján töröljük, vagy korlátozzuk azok kezelését. Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozatban kifejezetten nem tüntetjük fel, akkor az adatokat töröljük, amint azok a jelen alkalmazásban megnevezett rendeltetés céljára már nem szükségesek, és a törléssel szemben nem állnak jogszabályi megőrzési kötelezettségek. Amennyiben az adatok törlése nem történik meg, mert azokra más és törvényileg megengedett célból szükség van, korlátozás alá kerül azok kezelése. Azaz, az adatokat zároljuk és más célokra nem kezeljük. Ez vonatkozik pl. olyan adatokra, amelyeket kereskedelmi jogi vagy adójogi okokból meg kell őrizni.

12. Az adatkezelés céljai

12.1.Adatait online szolgáltatásunk Ön által lekérdezett funkcióinak végrehajtása érdekében, valamint szerződés szerinti, üzleti és egyéb jogi kötelezettségeink (pl. általános szolgáltatásaink, illetve szerviz- és felhasználói szolgáltatásaink biztosítása, hatékony ügyfélszolgálat és műszaki támogatás biztosítása) teljesítése érdekében kezeljük a DSGVO 6. cikk (1) bek. b) pont alapján. Az adatkezelés magában foglalja az adatok harmadik fél részére történő átadását vagy nyilvánosságra hozását, amennyiben ez a szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítését szolgálja (pl. CNC-gyártók és CNC-vevők közötti megbízások közvetítésének keretében), vagy ha az elszámolási célokból szükséges (pl. adatok átadása pénzügyi szolgáltató részére).

12.2.A fentieken felül adatait a jogszabályi előírások szerint, jogos érdekeink alapján kezeljük. Ezen adatkezelési célok közé tartoznak a statisztikai elemzések, amelyek egyfelől online szolgáltatásunk optimalizálását, másfelől saját üzleti céljainkat is szolgálják. Ezen a kereten belül a tárolt adatok alapján (pl. címek, profilleírások, profilhozzáférések, megbízások, ajánlatadási és ajánlatkérési profilok) ún. felhasználói profilokat hozhatunk létre (a továbbiakban: "profilok"). Az Ön érdekeinek megóvása érdekében adatait a fenti célokból lehetőség szerint anonimizáltan kezeljük, azaz a profilokat azonosító jellemzők – pl. név vagy e-mail cím – nélkül tároljuk. Kapcsolatot hozhatunk létre a profil és a konkrét felhasználó között kizárólag abban az esetben, ha szükségesnek mutatkozik a profil hozzárendelése a felhasználóhoz – például annak érdekében, hogy a felhasználó számára a viselkedése alapján bizonyos információkat jeleníthessünk meg. Amennyiben nem szükséges a profil felhasználóhoz történő hozzárendelése (például akkor, ha csak statisztikai információkat szeretnénk megtudni), a felhasználói adatokat anonim módon kezeljük, azaz a profilok és az elemzések eredményei nem rendelhetők azonosítható módon az egyes felhasználókhoz.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4.A fentieken felül adatok kezelésére a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor, amely esetben kifejezetten kérjük a hozzájárulás megadását.

12.5.Amennyiben a jelen adatvédelmi irányelv keretében más szolgáltatók (a továbbiakban együttesen: "harmadik szolgáltató") tartalmainak, eszközeinek vagy egyéb anyagainak felhasználására kerül sor, és ezen szolgáltatók székhelye külföldön található, abból kell kiindulni, hogy adatátvitelre kerül sor a harmadik szolgáltató székhelye szerinti országba. Az adatok harmadik országokba történő elküldésére vagy jogszabályi engedély, a felhasználók hozzájárulása, olyan különleges garanciák alapján kerül sor, mint pl. a Privacy Shield, vagy olyan különleges szerződéses záradékok alapján, amelyek biztosítják az adatok jogszabályokban megkövetelt biztonságát.

12.6.Az adatkezelés konkrét céljairól, fajtáiról és mértékéről, valamint a hozzájárulások keretében megadott jogosultságokról a felhasználót az adott adatkezelés keretében tájékoztatjuk.

12.7.Az adatok akkor kerülnek törlésre, ha az adatok szerződéses vagy törvényi gondoskodási kötelezettségek teljesítéséhez, valamint esetleges szavatossági és összehasonlítható kötelezettségek kezeléséhez már nem szükségesek, amelynek során az adatok megőrzésének szükségességét háromévente felül kell vizsgálni; egyebekben a törvényi megőrzési kötelezettségek érvényesek.

13. Fizetés

13.1.Ügyfeleink biztonsága érdekében cégünk nem tárol hitelkártya-információkat vagy banki adatokat, hanem a SIX Payment Services (Europe) S.A., Németországi Fióktelep, 60486 Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 108. pénzügyi szolgáltató „Saferpay” elnevezésű fizetési szolgáltatását vesszük igénybe.

13.2.Adatvédelmi nyilatkozat: www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html.

14. Regisztráció és felmondás

14.1.A felhasználók alapvetően maguk döntik el, mely adataikat teszik közzé, és kik férhetnek hozzá azokhoz. Példa erre az, amikor a felhasználók megadják nevüket a felhasználói profilban, hozzászólásokban vagy hasonlókban.

14.2.A regisztráció során a felhasználóknak a következő adatokat kell kötelező mezőként kitölteniük:

  • e-mail cím (a többi felhasználó nem láthatja);
  • jelszó (titkosítva tároljuk);
  • utónév és családi név;
  • vállalkozás;

14.3.A fenti adatokon felül a felhasználó maga dönt a többi adat megadásáról. A fenti adatokon felül is kérhetünk adatokat a felhasználóktól, amennyiben azok online szolgáltatásunk rendelkezésre bocsátásához és jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges.

14.4.A felhasználók nyilvános profilinformációit a többi bejelentkezett felhasználó láthatja és keresheti. A felhasználók telephelyei térképen ábrázolhatók.

14.5.Felmondás esetén jogosultak vagyunk a felhasználók felhasználói profiljának törlésére. A felhasználók feladata profilinformációik védelme.

15. 3D objektumok ábrázolása Autodeskkel

15.1.A háromdimenziós objektumok ábrázolásához az egyesült államokbeli Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, USA) „Autodesk Forge“ szolgáltatását alkalmazzuk. Erre a célra 3D modelleket töltünk fel az Autodesk szervereire, amelyeken azok további feldolgozásukat végzik.

15.2.Az Autodesk alkalmazása a német általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik a felhasználó számára biztosított szerződéses szolgáltatásaink teljesítésére, amelynek része a megjelenítési funkció rendelkezésre bocsátása az Orderfox szolgáltatásainak részeként.

15.3.A 3D modelleket a felhasználóhoz nálunk hozzárendelt azonosítóval együtt az Autodesk-hez továbbítjuk, így hozzá tudjuk rendelni a 3D modelleket azokhoz a felhasználókhoz, akik feltöltötték azokat. Az Autodesk ezáltal alapvetően csak a felhasználó álnevesített adatait kapja meg anélkül, hogy hozzá tudná rendelni a 3D objektumokat a felhasználóhoz. Az Autodesknél történő adatkezelés csak kivételesen tartalmazhat személyes adatokat, ha ezek az ábrázolt 3D objektumból és a 3D objektummal együtt mentett metaadatokból következnek, és megengedik a felhasználó azonosítását.

15.4.A 3D objektumok legkésőbb 6 hónapon belül törlődnek, amennyiben a használó eltávolítja azokat, vagy egyéb módon eltávolítják azokat a rendszerünkből.

15.5.Az Autodesk a Privacy Shield egyezmény szerint tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai és a svájci adatvédelmi jog betartására.

15.6.További információkat talál az Autodesk adatvédelmi nyilatkozatában: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement/autodesk-privacy-statement-2015.

16. Adminisztráció, pénzügyi könyvelés, irodai szervezés, archiválás

16.1.Nyilvántartási feladataink, valamint vállalkozásunk szervezése, a pénzügyi könyvelés és a törvényi kötelezettségek betartása – pl. az archiválás – keretében adatokat kezelünk. Ennek során ugyanazokat az adatokat kezeljük, mint amelyeket szerződéses teljesítésünk keretében kezelünk. A kezelés alapját a DSGVO 6. cikk. (1) bek. c) pont, a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont, 28. cikk képezi. Az adatkezelés érinti: az ügyfeleket, érdeklődőket, üzleti partnereket és a honlap látogatóit. Az adatkezelés célja a nyilvántartás, a pénzügyi könyvelés, az irodai szervezés, az adatok archiválása, amely vállalkozásunk és szolgáltatásaink fenntartását szolgálja.

16.2.Ennek során adatokat közlünk vagy továbbítunk a pénzügyi nyilvántartás, a könyvelés, a könyvvizsgálat, további illetékhivatalok és pénzügyi szolgáltatók számára.

16.3.Továbbá, üzemgazdasági érdekeink alapján beszállítókra, rendezvényszervezőkre és egyéb üzleti partnerekre vonatkozó adatokat tárolunk, pl. a későbbi kapcsolatfelvétel céljából. Ezeket a többségében vállalkozásokra vonatkozó adatokat alapvetően tartósan tároljuk.

17. Üzemgazdasági elemzések és piackutatás

17.1.Üzleti tevékenységünk gazdaságos működtetése, piaci tendenciák, ügyfél- és felhasználói kívánságok azonosítása érdekében elemezzük az üzleti folyamatokra, szerződésekre, ajánlatkérésekre stb. vonatkozólag rendelkezésünkre álló adatokat. Ennek során állományadatokat, kommunikációs adatokat, szerződési adatokat, fizetési adatokat, használati adatokat, metaadatokat kezelünk a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont alapján, amivel kapcsolatban az érintett személyekhez tartoznak az ügyfelek, az érdeklődők, az üzleti partnerek, az online szolgáltatás látogatói és felhasználói. Az elemzések üzemgazdasági kiértékelés, marketing és piackutatás céljából történnek. Ennek során figyelembe vehetjük a – pl. vételi folyamatokra vonatkozó – adatokkal rendelkező, regisztrált felhasználók profiljait. Az elemzések számunkra a felhasználóbarát jelleg fokozására, szolgáltatásunk és az üzemgazdaságosság optimalizálására szolgálnak. Az elemzéseket egyedül mi használjuk fel és nem közöljük külső személlyel, amennyiben nem összevont értékkel rendelkező, anonimizált elemzésről van szó.

17.2.Amennyiben ezek az elemzések vagy profilok személyre vonatkoznak, azokat töröljük vagy anonimizáljuk a felhasználók felmondásakor, vagy egyébként a szerződéskötést követő két év elteltével. Egyébként lehetőség szerint anonim módon készítjük el az összüzemgazdasági elemzéseket és általános tendenciafelméréseket.

18. Kapcsolatfelvétel és vevőszolgálat

18.1.A cégünkkel való kapcsolatfelvétel (pl. kapcsolatfelvételi űrlap vagy e-mail) esetén a felhasználó adatait az ajánlatkérés feldolgozása és lebonyolítása céljából tároljuk a DSGVO 6. cikk. (1) bek. b) pont (ügyfelek/érdeklődők), 6. cikk (1) bek. f) pont (más felhasználók) alapján.

18.2.A felhasználók adatait a customer relationship management rendszerünkben ("CRM rendszer") vagy hasonló ajánlatszervező rendszerben tároljuk.

18.3.Az ügyfeleinkkel való kommunikáció és ügyfeleink támogatása céljából (ún. „customer relationship management”, CRM) jogos érdekeink (azaz online szolgáltatásunk elemzésének, optimalizálásának és gazdaságos működtetésének érdekei) alapján az Intercom cég (Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA) kommunikációs szolgáltatásait vesszük igénybe. Az Intercom a Privacy Shield egyezmény szerint tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai és a svájci adatvédelmi szint betartására. Az Intercom felhasználóink elvárásaival összhangban azt a lehetőséget biztosítja számunkra, hogy gyorsabban és közvetlenebb módon lépjünk kapcsolatba ügyfeleinkkel és dolgozzuk fel megkereséseiket. Az Intercommal felhasználóinknak élő chat keretében, e-mailben, SMS-ben vagy push-üzenetek formájában küldhetünk üzeneteket. Annak érdekében, hogy ez lehetséges legyen, a felhasználók elérhetőségi információit egy interfészen keresztül szinkronizálnunk kell az Intercom céggel. Ennek során a kommunikációban résztvevő felek következő adatait dolgozzuk fel: felhasználónév, jelszó, e-mail cím, IP cím, adatelemzés, készülékadatok, felhasználási adatok, közösségi média profilok, helyinformációk és a kommunikáció tartalma. Az adatok megőrzése a kommunikációs és ügyféladatok kezelésének törlési határidőihez igazodik; egyebekben adattörlés akkor történik, ha nincsen már szükség az adatokra és nem áll fenn olyan archiválási kötelezettség, amelyet rendszeresen kétévente vagy folyamatosan felül kell vizsgálni. Intercom adatvédelmi nyilatkozata és tiltakozási lehetőség: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Töröljük az ajánlatkéréseket, amennyiben ezekre már nincsen szükség. A szükségességet kétévente felülvizsgáljuk; az olyan ügyfelek ajánlatkéréseit, akik rendelkeznek ügyfélfiókkal, tartósan tároljuk, és a törléssel kapcsolatban utalunk az ügyfélfiók adataira. Továbbá vonatkoznak a törvényi archiválási kötelezettségek.

19. Hírlevél

19.1.Az alábbi tájékoztatás hírlevelünk tartalmairól, valamint a feliratkozási, küldési és statisztikai kiértékelési eljárásokról, továbbá az Ön tiltakozási jogairól szól. A hírlevelünkre történő feliratkozással Ön egyetértését fejezi ki a hírleveleknek az Ön címére történő elküldésével, valamint a leírt eljárásokkal kapcsolatban.

19.2.Hírlevelek, e-mailek és reklámcélú információkat tartalmazó további elektronikus üzenetek (a továbbiakban: "hírlevél") küldésére kizárólag a címzettek hozzájárulásával vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerül sor. Amennyiben a hírlevélre való feliratkozás keretében a hírlevél tartalmait konkrétan körülírjuk, úgy az irányadó a felhasználó hozzájárulására nézve. Egyebekben hírleveleink a CNC-ipar fejlesztéseiről és ajánlatairól, valamint cégünk szolgáltatásairól szóló információkat tartalmaznak.

19.3.A hírlevelünkre történő feliratkozásra ún. „double opt in” eljárás keretében kerül sor. Ez azt jelenti, hogy Ön a feliratkozás után e-mailt kap, amelyben a feliratkozás megerősítésére kérjük. A megerősítés azért szükséges, hogy senki ne iratkozhasson fel idegen e-mail címmel. A hírlevélre történő feliratkozást naplózzuk annak érdekében, hogy a feliratkozási folyamatot a jogszabályi követelményeknek megfelelően igazolhassuk. Ehhez tartozik a feliratkozás és a megerősítés időpontjának, valamint az IP-címnek a tárolása. Ugyanígy naplózzuk a hírlevelet küldő szolgáltatónál tárolt adatok változásait.

19.4.A hírlevél küldésére a Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA szolgáltató (a továbbiakban: "hírlevélküldő szolgáltató") „Mailchimp” platformján keresztül kerül sor. A Mailchimp adatvédelmi feltételei itt olvashatók: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp a Privacy Shield egyezmény szerint került tanúsításra, és ezáltal garanciát nyújt az európai és a svájci adatvédelmi szint betartására.

19.6.A hírlevelünkre feliratkozók e-mail címét, valamint további, a jelen tájékoztatás keretében leírt adataikat a hírlevélküldő szolgáltató tárolja saját szerverein. A hírlevélküldő szolgáltató ezeket az információkat megbízásunkból a hírlevelek elküldésére és kiértékelésére használja. A fentieken felül a hírlevélküldő szolgáltató ezeket az adatokat saját információi szerint saját szolgáltatásai optimalizálására vagy tökéletesítésére használhatja fel, például a levélküldés műszaki optimalizálására, a hírlevelek megjelenésének tökéletesítésére vagy gazdasági célokra, annak meghatározására, hogy mely országokból származnak a címzettek. Mindazonáltal a hírlevélküldő szolgáltató nem használja fel hírlevelünk címzettjeinek adatait arra, hogy ő maga megkeresse őket, vagy adataikat harmadik felek részére továbbadja.

19.7.A hírlevélre történő feliratkozáshoz elegendő az e-mail cím megadása. Opcionálisan a következő adatok megadására kérjük: vezetéknév és keresztnév – a hírlevél személyre szabása érdekében –, valamint üzleti terület annak érdekében, hogy a hírlevelet olvasóink érdeklődési köréhez igazítsuk.

19.8.A hírlevél ún. „web beacon”-t, egy pixelméretű fájlt tartalmaz, amelyet a számítógép a hírlevél megnyitásakor a hírlevélküldő szolgáltató szerveréről hív le. Ezen lehívás keretében elsődlegesen műszaki információk – például a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információk, valamint az IP-cím és a lekérés időpontja – gyűjtésére kerül sor. Ezeket az információkat a szolgáltatás műszaki tökéletesítésére használjuk fel a műszaki adatok vagy a célcsoportok, és az Ön olvasási szokásai, valamint az (IP-cím segítségével meghatározható) lehívási helyek és a hozzáférési idők alapján. A statisztikai adatgyűjtéshez tartozik annak megállapítása is, hogy a hírlevelet megnyitják-e, mikor nyitják meg, és milyen linkekre kattintanak. Ezek az információk műszaki okokból hozzárendelhetők lehetnek a hírlevél egyes címzettjeihez. Ennek ellenére nem áll sem cégünk, sem a hírlevélküldő szolgáltató szándékában az egyes felhasználók megfigyelése. A kiértékelések sokkal inkább arra szolgálnak, hogy megismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és tartalmainkat ehhez igazítsuk, vagy különböző tartalmakat küldjünk felhasználóink érdeklődésének megfelelően.

19.9.A hírlevelek küldése és az azzal kapcsolatos eredményesség mérése a címzettek hozzájárulása alapján történik a DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont és 7. cikk alapján, vagy ha nem szükséges hozzájárulás, akkor a DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont szerint a direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk alapján. A bejelentkezési folyamat naplózását a DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján végezzük. Érdekünk olyan felhasználóbarát, valamint biztonságos hírlevélrendszer alkalmazása, amely üzleti érdekeinket szolgálja, és megfelel a felhasználók elvárásainak is, továbbá lehetővé teszi számunkra a hozzájárulás igazolását.

19.10.Hírlevelünk küldését bármikor felmondhatja, azaz hozzájárulását visszavonhatja. A hírlevél felmondására szolgáló link mindegyik hírlevél végén megtalálható. A lemondott előfizetések e-mail címeit jogos érdekeink alapján három évig tárolhatjuk, mielőtt töröljük azokat a hírlevélküldés céljára megőrzött címek közül, hogy igazolhassuk a korábban adott hozzájárulást. Az ilyen adatok kezelését az esetleges igények elhárítása céljára korlátozzuk. Mindenkor lehetséges egyéni törlési kérelem benyújtása, amennyiben egyidejűleg igazolják a hozzájárulás egykori fennállását. Sajnos nem lehetséges az eredményesség mérésének külön visszavonása, ebben az esetben a teljes hírlevél-előfizetést le kell mondani.

20. Részvétel a Celeritive Technologies céggel folytatott partnerprogramban

20.1.A Celeritive Technologies Inc., at 95 E High St, Moorpark, CA 93021, USA vállalattal működtetett partnerprogram keretében kezeljük a felhasználók adatait, amennyiben ezek a Celeritive Technologies vagy az Orderfox által kínált előnyök mellett döntenek.

20.2.A felhasználók az előnyök igénybevétele érdekében egy különleges kódot írhatnak be a weblapon történő regisztráció keretében. A Celeritive Technologies felhasználói megkapják ezt a kódot. A kód beváltásával az Orderfox a felhasználók rendelkezésére bocsátja a megígért előnyöket.

20.3. Továbbá a kód beváltásával a felhasználók kijelentik, hogy egyetértenek azzal, hogy egy e-mailt kapjanak az Orderfoxtól, amely a személyes adataikkal történő regisztrációra vonatkozó kérést tartalmazza, és a bejelentkezés visszaigazolása és a cégprofil kiegészítése után egy olyan további e-mailt kapjanak, amely egy hivatkozást és a Celeritive Technologies különleges ajánlatának igénybevételére szolgáló kódot tartalmazza, amelyet a felhasználó közvetlenül a Celeritive Technologies honlapján aktiválhat.

20.4. A partnerprogram keretében kezelt adatokhoz tartoznak a felhasználók állományadatai/ügyféltörzsadatai (azaz cégnév, név, e-mail cím, ország és promóciós kód) és az a körülmény, hogy az Orderfox és a Celeritive Technologies mindenkor tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a mindenkori másik szolgáltató szolgáltatását igénybe vette.

20.5.Ezen túlmenően az Orderfox és a Celeritive Technologies között nem kerül sor felhasználók adatainak közlésére. A felhasználó adatainak kezeléséért a mindenkor igénybe vett szolgáltatások keretében a mindenkori szolgáltató, azaz az Orderfox vagy a Celeritive Technologies felel.

20.6.A felhasználók megtilthatják adataiknak a fenti célokból történő kezelését, amivel kapcsolatban ebben az esetben ki lehet zárni az előnyök igénybevételét, ha az feltételezi az adatkezelés engedélyezését (pl. ha a felhasználó nem szeretné megkapni az előnyöket tartalmazó ajánlatokra mutató hivatkozást).

20.7.A felhasználói adatok feldolgozásának jogi alapja a DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont és 7. cikk szerinti hozzájárulás.

20.8.A felhasználói adatok Celeritive Technologies által történő feldolgozását kizárólag a Celeritive Technologies adatvédelmi nyilatkozata szabályozza, amely megtekinthető a következő hivatkozás alatt: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Postai, e-mail-es, faxos vagy telefonos kommunikáció

21.1.Olyan telekommunikációs eszközöket használunk az ügyletek lebonyolítására és marketingcélokra, mint pl. a posta, telefon vagy e-mail. Ennek során ügyfelek, résztvevők, érdeklődők és kommunikációs partnerek állományadatait, cím- és kapcsolattartási adatait, valamint szerződési adatait kezeljük.

21.2.Az adatkezelés a DSGVO 6. cikk. (1) bek. a) pont, 7. cikk, 6. cikk (1) bek. f) pont alapján a reklámcélú kommunikációra vonatkozó törvényi előírásokkal összefüggésben történik. A kapcsolatfelvétel csak a kapcsolattartó partner hozzájárulásával vagy a törvényi engedélyek keretében történik, és a kezelt adatok törlésre kerülnek, amint már nem szükségesek, és egyéb esetben tiltás/visszavonás útján, vagy a jogosultság alapjának, vagy a törvényes archiválási kötelezettségek megszűnésével.

22. Online jelenlét a közösségi médiumokban

22.1.A közösségi oldalakon és platformokon fenntartjuk online jelenlétünket, hogy ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal kommunikálhassunk, és tájékoztathassuk őket szolgáltatásainkról. A mindenkori hálózat és a platformok megnyitásakor a mindenkori üzemeltetők üzleti feltételei és adatkezelési irányelvei érvényesek.

22.2.Amennyiben adatvédelmi nyilatkozatunk nem tartalmaz ettől eltérő rendelkezést, a felhasználók adatait kezeljük, amikor a felhasználók velünk a közösségi hálózatokon és platformokon kommunikálnak, pl. hozzászólást fogalmaznak meg online oldalainkon vagy üzenetet küldenek számunkra.

23. Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése

23.1.A DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont értelmében, jogos érdekeink alapján az olyan szerverhez történő összes hozzáférésről gyűjtjük az adatokat, amelyen ez a szolgáltatás található (úgynevezett szerverlogfájlok). A hozzáférési adatok körébe tartozik a megjelenített weboldal neve, a megjelenítés fájlja és időpontja, az adatátvitel mennyisége, a sikeres megjelenítésről szóló jelentés, a böngésző típusa és verziószáma, a felhasználó operációs rendszere, az ún. referrer URL (az előzőleg meglátogatott oldal), IP-cím, valamint a lekérdező szolgáltató.

23.2.A naplófájl információkat biztonsági okokból (pl. visszaélési vagy csalási cselekmények feltárása céljából) maximum hét nap időtartamra tároljuk és utána törüljük. A mindenkori esemény végleges tisztázásáig kivételt képeznek a törlés alól az olyan adatok, amelyeknek további megőrzése bizonyítási célokból szükséges.

24. Google Analytics

24.1.Jogos érdekeink (azaz a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont alapján online szolgáltatásunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) szerint cégünk a Google Analytics szolgáltatást, a Google LLC („Google”) webelemző szolgáltatását használja. A Google sütiket alkalmaz. A sütiken keresztül az online szolgáltatásunk felhasználók általi használatáról generált információk általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak, és azokat ott tárolják.

24.2.A Google a Privacy Shield egyezmény szerint tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai és a svájci adatvédelmi jog betartására.

24.3.A Google Analytics szolgáltatását használjuk, hogy a Google és partnerei reklámszolgáltatásain belül megjelenített reklámok csak olyan felhasználóknak jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak online szolgáltatásunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. bizonyos témák vagy termékek iránt érdeklődnek, amelyeket a meglátogatott weblapok alapján határozunk meg), amelyeket a Google-nak továbbítunk (ún. „remarketing-“, ill. „Google Analytics Audiences“). A Remarketing Audiences segítségével szeretnénk biztosítani azt is, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználó potenciális érdekeinek és ne tűnjenek zaklatónak.

24.4.A Google ezeket az információkat megbízásunkból arra használja, hogy kiértékelje online szolgáltatásunk felhasználók általi használatát, jelentéseket állítson össze az online szolgáltatáson belül zajló tevékenységekről, valamint az online szolgáltatás és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat végezzen számunkra. Ennek során a kezelt adatokból a felhasználók név nélküli felhasználói profiljai hozhatók létre.

24.5.A Google Analytics szolgáltatást kizárólag aktivált IP-anonimizálással alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók IP-címét a Google az Európai Unió tagállamai vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró más államok területén lerövidíti. Csak kivételes esetben kerül arra sor, hogy a teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére kerüljön és ott rövidítsék le azt.

24.6.A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kötődik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja; a fentieken felül a felhasználók a sütik által generált és az online szolgáltatás használatára vonatkozó adatok továbbítását a Google felé, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását megakadályozhatják a böngészőhöz való következő plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

24.7.Az adatok Google általi felhasználására vonatkozó további információk, valamint beállítási és tiltakozási lehetőségek a Google oldalain találhatók: https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Az adatok felhasználása a Google részéről partnereink weboldalainak vagy alkalmazásainak használata során”), https://policies.google.com/technologies/ads („Az adatok felhasználása reklámcélokra”), https://adssettings.google.com/authenticated („A Google által a reklámok Ön részére történő megjelenítése céljából használt információk kezelése”).

24.8.A Google által kezelt adatok törlési határideje: 14 hónap.

25. Google-Re/marketingszolgáltatások/advertising

25.1.Jogos érdekeink (azaz a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont szerint online szolgáltatásunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) alapján a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, (a továbbiakban: "Google") marketing- és remarketing-szolgáltatásait (a továbbiakban: "Google-marketingszolgáltatások") használjuk.

25.2.A Google a Privacy Shield egyezmény szerint tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai és a svájci adatvédelmi jog betartására.

25.3.A Google-marketingszolgáltatások lehetővé teszik számunkra, hogy a weboldalunkra vonatkozó, valamint azon megjelenő reklámhirdetéseket célzottabban jelenítsük meg annak érdekében, hogy a felhasználók számára kizárólag olyan hirdetéseket mutassunk, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Amennyiben például valamelyik felhasználó számára olyan termékekre vonatkozó hirdetések jelenítődnek meg, amelyek iránt más weboldalakon érdeklődött, „remarketing”-ről van szó. Ebből a célból a weboldalunk és más olyan weboldalak felkeresésekor, amelyeken a Google-marketingszolgáltatások aktiválva vannak, közvetlenül a Google lefuttat egy Google-kódot, és a weboldalra ún. (re)marketing-címkék (láthatatlan grafikai elemek vagy kódok, amelyek „web beacon” néven is ismertek) kerülnek. Ezek segítségével a felhasználó eszközén egy egyedi süti, azaz egy kisméretű fáj tárolódik (sütik helyett hasonló technológiák alkalmazására is sor kerülhet). A sütiket különböző domének helyezhetik el, például: google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com. A fájlban szerepel, hogy milyen weboldalakat keresett fel a felhasználó, milyen tartalmak iránt érdeklődött, milyen ajánlatokra kattintott, valamint a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó műszaki információk, a hivatkozó weboldalak, a látogatás ideje, továbbá az online szolgáltatás használatára vonatkozó további adatok. Szintén a kezelt adatok körébe tartozik a felhasználó IP-címe, amellyel kapcsolatban a Google Analytics keretében közöljük, hogy az IP-címet a Google az Európai Unió tagállamai vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró más államok területén lerövidíti, és csak kivételes esetben fordulhat elő, hogy azt teljes terjedelmében az USA-ban található valamelyik szerverére továbbítja, és ott kerül sor annak lerövidítésére. Az IP-címet a Google nem köti össze a felhasználónak a Google más szolgáltatásain belül kezelt adataival. A fenti információkat a Google összekapcsolhatja más forrásokból származó ilyen információkkal. Ha a felhasználó ezt követően más weboldalakat látogat meg, érdeklődésének megfelelően a személyére szabott hirdetések jelenítődhetnek meg.

25.4.A felhasználók adatainak feldolgozására a Google-marketingszolgáltatások keretében név nélkül kerül sor. Azaz a Google nem tárolja és nem kezeli például a felhasználók nevét vagy e-mail címét, hanem a releváns adatokat a sütik alapján álnevesített felhasználói profilokon belül kezeli. Ez azt jelenti, hogy a Google szemszögéből a hirdetéseket nem egy konkrétan azonosított személy számára kezelik és jelenítik meg, hanem a süti tulajdonosa számára, függetlenül attól, ki a süti tulajdonosa. Ez nem érvényes akkor, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára az adatok anonimizálás nélküli feldolgozását. A Google-marketingszolgáltatások által a felhasználókról gyűjtött információk továbbítódnak a Google részére, és azok tárolására a Google szerverein kerül sor az USA-ban.

25.5.Az általunk használt Google-marketingszolgáltatások közé tartozik többek közt a „Google AdWords” online reklámprogram. A Google AdWords esetében minden AdWords-ügyfél más „konverzió-sütit” kap. Így nem kerülhet sor a sütik nyomon követésére az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül. A sütik segítségével megszerzett információk arra szolgálnak, hogy a Google konverziós statisztikákat készítsen azon AdWords-ügyfelek számára, akik a konverziókövetés mellett döntöttek. Az AdWords-ügyfelek megtudják azon felhasználók számát, akik a hirdetésükre kattintottak, és akiket konverziókövetési címkével ellátott oldalra továbbítottak. Nem jutnak hozzá azonban olyan információkhoz, amelyekkel a felhasználók személyesen azonosíthatók lennének.

25.6.A Google „DoubleClick” marketingszolgáltatása alapján harmadik felek reklámhirdetéseit jeleníthetjük meg. A DoubleClick olyan sütiket alkalmaz, amelyekkel a Google és partnerweboldalai a hirdetéseket a felhasználóknak az adott weboldalon, illetve más weboldalakon tett látogatása alapján jelenítik meg.

25.7.Szintén alkalmazhatjuk a "Google Optimizer" szolgáltatást. A Google Optimizer lehetővé teszi számunkra az úgynevezett "A/B-Testings" keretében annak megértését, hogy hogyan hatnak a weboldal különböző módosításai (pl. az adatbeviteli mezők, a dizájn megváltoztatása stb.). Az ilyen tesztcélokra sütik kerülnek a felhasználók készülékeire. Ennek során csupán a felhasználók álnevesített adatai kerülnek feldolgozásra.

25.8.A fentieken felül alkalmazhatjuk a "Google Tag Manager" szolgáltatást is a Google elemzési és marketingszolgáltatásainak a weboldalunkon történő megjelenítése és kezelése céljából.

25.9.Az adatokat a Google max. két évig kezelheti, mielőtt anonimizálja vagy törli azokat.

25.10.Az adatok Google részéről marketingcélokra történő felhasználására vonatkozó további információk a https://policies.google.com/technologies/ads áttekintő oldalon, a Google adatvédelmi irányelve a https://policies.google.com/privacy oldalon olvasható. Amennyiben Ön tiltakozással kíván élni a Google marketingszolgáltatásain keresztül történő, érdeklődés alapján meghatározott reklámozással szemben, úgy ehhez a Google által biztosított megszüntetési és „opt out” lehetőségeket veheti igénybe: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebook Social Plugins

26.1.Online szolgáltatásunk jogos érdekünk (azaz online szolgáltatásunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) alapján a facebook.com közösségi hálózat „social plugin”-jeit (a továbbiakban: "plugin") használja, amelyeket a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (a továbbiakban: "Facebook”) működtet. A pluginek a Facebook valamelyik logójáról ismerhetők fel (fehér színű „f” betű kék háttérrel, olyan fogalmak, mint a „Lájk”, a „Tetszik”, a „felfelé mutató hüvelykujj” jel), vagy a „Facebook Social Plugin” megnevezéssel vannak jelölve. A Facebook social pluginek listája és megjelenési formája itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.A Facebook a Privacy Shield egyezmény szerint tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai és a svájci adatvédelmi jog betartására.

26.3.Amikor a felhasználó a jelen online szolgáltatás valamelyik olyan funkcióját használja, amely ilyen plugint tartalmaz, akkor eszköze közvetlenül kapcsolódik a Facebook szervereihez. A plugin tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználó eszközére továbbítja, és a Facebook jeleníti meg az online szolgáltatáson. Ennek során a kezelt adatokból a felhasználók felhasználói profiljai hozhatók létre. Ebből következőleg cégünknek nincs befolyása azon adatok körére, amelyeket a Facebook ezen plugin segítségével gyűjt, így a felhasználókat ismereteinknek megfelelően tájékoztatjuk.

26.4.A plugin alkalmazásával a Facebook információt kap arról, hogy a felhasználó megnyitotta az online szolgáltatás megfelelő oldalát. Amennyiben a felhasználó be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook hozzárendelheti a felhasználót Facebook-fiókjához. Amikor a felhasználók a pluginnal interakciót folytatnak, például megnyomják a „Tetszik” gombot, vagy hozzászólást küldenek, a megfelelő információt az Ön eszköze közvetlenül a Facebooknak küldi meg, és az információ tárolására ott kerül sor. Amennyiben a felhasználó nem tagja a Facebooknak, ennek ellenére fennáll a lehetőség arra, hogy a Facebook az IP-címének birtokába jusson, és tárolja azt. A Facebook szerint Németországban kizárólag anonimizált IP-címek tárolására kerül sor.

26.5.Az adatgyűjtés céljáról és mértékéről, az adatok Facebook általi további kezeléséről és felhasználásáról, valamint a felhasználók magánszférája védelme érdekében az ezzel kapcsolatos jogaikról és a beállítási lehetőségekről a felhasználók a Facebook adatvédelmi információiból tájékozódhatnak: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Ha a felhasználó a Facebook tagja, és nem szeretné, hogy a Facebook a jelen online szolgáltatáson keresztül adatokat gyűjtsön róla, és azokat a Facebooknál tárolt tagsági adataival összekapcsolja, úgy online szolgáltatásunk használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról és törölnie kell sütijeit. További beállítások és az adatok reklámcélokra történő felhasználása elleni tiltakozás a Facebook profilbeállításai között lehetséges: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, vagy a következő észak-amerikai oldalon: http://www.aboutads.info/choices/, vagy a következő EU-oldalon: http://www.youronlinechoices.com/. A beállításokra platformtól függetlenül kerül sor, azaz azokat a Facebook minden eszközre – pl. asztali számítógépre vagy mobil eszközre – alkalmazza.

27. Facebook remarketing, Facebook pixel és custom audiences

27.1.Online szolgáltatásunk keretében jogos érdekeink (azaz online szolgáltatásunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) alapján a Facebook közösségi hálózat, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, illetve, amennyiben az Ön illetősége az EU-ban található, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (a továbbiakban: "Facebook") működtet, ún. „Facebook-pixel”-eit alkalmazzuk. A Facebook-pixelek segítségével a Facebook szolgáltatásunk látogatói ún. "Facebook-Ads" hirdetések célcsoportjaként határozhatók meg. Ennek megfelelően a Facebook-pixeleket arra használjuk, hogy az általunk megjelenített Facebook-Ads hirdetéseket csak olyan Facebook-felhasználók számára jelenítsük meg, akik érdeklődtek internetes ajánlatunk iránt (ún. "custom audiences"). Ez azt jelenti, hogy a Facebook-pixelek segítségével azt kívánjuk biztosítani, hogy a Facebook-Ads hirdetések megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne zaklató hatást váltsanak ki. A fentieken felül a Facebook-pixelek segítségével követhetjük a Facebook-reklámhirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokból, melynek során láthatjuk, hogy a felhasználók Facebook-reklámhirdetésre kattintást követően továbbítódtak weboldalunkra.

27.2.A Facebook a Privacy Shield egyezmény szerint tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai és a svájci adatvédelmi jog betartására.

27.3.A Facebook-pixeleket a weboldalaink megjelenítésekor közvetlenül a Facebook helyezi el, és azok az Ön eszközén ún. sütit, azaz kisméretű fájlt tárolhatnak el. Amennyiben Ön ezt követően bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezve keresi fel a Facebook oldalát, ajánlatunk meglátogatása bekerül az Ön profiljába. Az Önről gyűjtött adatok számunkra név nélkül jelennek meg, azaz azokból nem vonható le következtetés a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Mindazonáltal az adatokat a Facebook tárolja és kezeli, így lehetséges az összekapcsolás az adott felhasználói profillal. Az adatok Facebook általi kezelésére a Facebook adatkezelési irányelvének keretében kerül sor. Ennek megfelelően a remarketing-pixel működésére és általánosságban a Facebook-hirdetések megjelenítésére vonatkozó további információk a Facebook adatkezelési irányelvében olvashatók: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Ön a Facebook-pixeleken keresztüli adatgyűjtéssel és adatainak a Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő kezelésével szemben tiltakozással élhet. Ehhez a Facebook által közzétett oldalt kell felkeresni, és a felhasználó-alapú reklámok beállításaira vonatkozó tájékoztatást követni: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, vagy a tiltakozás a következő észak-amerikai oldalon: http://www.aboutads.info/choices/ vagy a következő EU-oldalon is megtehető: http://www.youronlinechoices.com/. A beállításokra platformtól függetlenül kerül sor, azaz azokat a Facebook minden eszközre – pl. asztali számítógépre vagy mobil eszközre – alkalmazza.

28. Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak bevonása

28.1.Online szolgáltatásunk keretében jogos érdekeink (azaz a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont alapján online szolgáltatásunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdekünk) céljából cégünk harmadik szolgáltatók tartalmi vagy szolgáltatási ajánlatait használja, hogy azok tartalmait vagy szolgáltatásait – mint pl. videók és betűtípusok – (a továbbiakban egységesen: "tartalom") integrálja. Ennek mindig előfeltétele, hogy e tartalmak harmadik szolgáltatója a felhasználó IP-címének birtokában legyen, mivel IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmakat a felhasználók böngészője részére. Ennek következtében szükség van az IP-címre ezen tartalmak megjelenítéséhez. Célunk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyeknek mindenkori szolgáltatói az IP-címet csupán a tartalmak szolgáltatására használják. Továbbá, a harmadik szolgáltatók úgynevezett pixel tag-eket (láthatatlan grafikai elemeket, ezeket "web beacon"-nek is nevezik) használnak statisztikai vagy marketingcélokra. A "pixel tag"-ek révén olyan információkat lehet kiértékelni, mint például a jelen weblap oldalain folyó látogatói forgalom. Továbbá az álnevesített információk a felhasználók készülékén sütikben tárolhatók, és ezek többek között tartalmazhatnak a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó, műszaki információkat, hivatkozó honlapokat, látogatási időpontokat, valamint online szolgáltatásunk használatára vonatkozó, további adatokat, és ezek más forrásokból származó információkkal össze is kapcsolhatók.

28.2.Az alábbiakban a harmadik szolgáltatók és tartalmaik áttekintése látható, valamint az adatvédelmi nyilatkozataikra mutató linkek, amelyek az adatok kezelésével és – amint azt részben feljebb már említettük – a tiltakozási lehetőségekkel (ún. „opt out”) kapcsolatos további tudnivalókat tartalmazzák:

top-button