Algemene voorwaarden voor het gebruik

(geldig vanaf 12.06.2018)

Deze Algemene Voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen de rechten en plichten van alle geregistreerde gebruikers ("de gebruiker of de gebruikers") met betrekking tot het gebruik van de website www.orderfox.com inclusief alle bijhorende subpagina's, inhoud, functies en prestaties ("website").

De firma Orderfox AG ("Orderfox") is de eigenaar en exploitant van de website en partij in de overeenkomst met de gebruiker.

Meer informatie over Orderfox vindt u in het impressum.

De gebruiksvoorwaarden bevatten ook een toestemming van de gebruikers voor het genereren van metagegevens voor branchedoeleinden (punt 12 van deze Gebruiksvoorwaarden).

1. Bijzondere voorwaarden

1.1. Naast deze AV kan Orderfox bijzondere voorwaarden met de gebruikers overeenkomen. In dit geval hebben de afspraken van de speciaal overeengekomen overeengekomen voorwaarden voorrang.

1.2.In het bijzonder kan de toestemming voor aanvullende overeenkomsten/licenties voor het gebruik van bepaalde functies of software vereist zijn, op voorwaarde dat deze overeenkomsten/licenties wettig zijn en de toestemming redelijk is voor de gebruiker.

1.3. Afwijkende en/of anderszins tegenstrijdige algemene voorwaarden met betrekking tot de website worden door Orderfox uitdrukkelijk afgewezen, ook als de prestaties in individuele gevallen worden uitgevoerd zonder dat er protest wordt aangetekend tegen de algemene voorwaarden van de gebruikers.

1.4. Beschrijvingen van de diensten van Orderfox op websites, in brochures en in vergelijkbare promotiemiddelen hebben niet het karakter van een toezegging of een kwaliteits- of andere garantie.

2. Beperking tot meerderjarigen

2.1.De website mag alleen door natuurlijke personen worden gebruikt. De gebruikers moeten tenminste 18 jaar oud zijn of over de toestemming van hun ouders of voogd beschikken en dit moeten ze bij de registratie bevestigen.

2.2. Orderfox behoudt zich het recht voor om gebruikers te vragen deze voorwaarden objectief te bevestigen.

3. Orderfox voor zakelijke klanten

3.1. Een zakelijke klant (of “ondernemer “) is een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap,die bij het verrichten van een rechtshandeling zijn of haar commerciële activiteit of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

3.2. De website biedt een CNC-marktplaats voor CNC-fabrikanten en CNC-inkopers. Zij fungeert als partnerplatform tussen CNC-leveranciers en CNC-inkopers door het voor hen (collectief aangeduid als "gebruikers") mogelijk te maken om interactieve advertenties (opdrachten) op de website te plaatsen en door hun vraag en aanbod bijeen te brengen met behulp van intelligente filters. Daarnaast hebben de gebruikers het recht en worden zij daartoe aangemoedigd om hun eigen bedrijfsprofiel op de website te plaatsen met inachtneming van de door Orderfox gestelde eisen met betrekking tot vorm en inhoud.

3.3. De gebruikers hebben het recht om alle bedrijfsprofielen en alle advertenties (opdrachten) te bekijken.

3.4. Voor zover het aanbod van Orderfox alleen op zakelijke klanten gericht is en dat voldoende herkenbaar is voor de gebruiker, is het aan de private gebruikers verboden gebruik te maken van de diensten van Orderfox. Orderfox behoudt zich het recht voor te controleren of de gebruiker geen consument is (bijv. controle van de adresgegevens, de aanmelding bij de Kamer van Koophandel of het btw-nummer).

4. Orderfox voor particuliere klanten

4.1. Een particuliere klant (of “consument”) is in de zin van deze Algemene Voorwaarden elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doeleinde dat niet overwegend aan zijn commerciële activiteit of aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit toegerekend kan worden.

4.2.De functies van de website zijn in de volgende mate beschikbaar voor particuliere klanten:

 • Particuliere klanten kunnen bestellingen plaatsen;
 • Particuliere klanten kunnen bedrijfsprofielen bekijken en contact opnemen met bedrijven van het platform;
 • Particuliere klanten kunnen de beurzen en evenementenkalender bekijken (maar geen items op de agenda plaatsen);
 • Particuliere klanten kunnen de machinebeurs bekijken en ook contact opnemen met een leverancier van het platform.

5. Wijziging van de diensten van Orderfox

5.1. De verdere ontwikkeling van de website is een integraal onderdeel van het service-aanbod van Orderfox. De verdere ontwikkeling omvat o.a. de aanpassing aan de technische en juridische vooruitgang en het rekening houden met de vereisten van de gebruiker voor het gebruik van de website.

5.2. Orderfox kan de website en zijn functies wijzigen in de loop van de verdere ontwikkeling, zonder dat dit een probleem veroorzaakt zolang dit redelijk is voor de gebruiker en daardoor het doel van het contract niet in het gedrang komt. In het geval van gebruikers die consumenten zijn, geldt dit wanneer

 • de wijziging in het voordeel van de gebruiker gebeurt;
 • wanneer de wijziging ertoe dient om de voordelen te verzoenen met het toepasselijke recht, met name als de huidige juridische situatie verandert;
 • als de wijziging voor Orderfox dient om te voldoen aan verplichte gerechtelijke of administratieve beslissingen;
 • voor zover de betreffende wijziging noodzakelijk is om bestaande beveiligingslekken te dichten;
 • als de wijziging van puur technische of procedurele aard is zonder aanzienlijke gevolgen voor de gebruiker.
 • Wijzigingen met slechts onbeduidende invloed op vorige functies vertegenwoordigen in deze zin geen wijzigingen in de prestaties. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen van louter optische aard en alleen de wijziging van de volgorde van functies.

5.3. Orderfox wijst erop dat de permanente beschikbaarheid van gratis functies niet is gegarandeerd en dat beperkingen alleen mogen worden opgelegd als ze redelijk zijn voor de gebruikers.

6. Afsluiting, looptijd en beëindiging van de overeenkomst

6.1.De overeenkomst tussen Orderfox en de gebruiker, die de gebruikers het recht geeft op het publiceren van een (1) profiel als particulier of een (1) bedrijfsprofiel, van een vrij te kiezen aantal interactieve advertenties en van inzage van de profielen en advertenties van andere gebruikers op de website ("overeenkomst"), wordt gesloten zodra Orderfox de ingevoerde toegangsgegevens (punt 4) activeert.

6.2.De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. De gebruiker kan de overeenkomst door middel van een kennisgeving, een maand van tevoren aan de andere partij, schriftelijk of per e-mail opzeggen. De datum waarop de mededeling via e-mail of per normale post doorgezonden wordt, is doorslaggevend voor het naleven van de termijn.

6.3.Orderfox stelt het platform gratis ter beschikking aan de gebruikers.

Mocht er in de toekomst voor het gebruik van het platform een vergoeding gevraagd worden, dan zal Orderfox de gebruikers tijdig overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden informeren en hen aanbieden om tegen betaling een overeenkomst voor het gebruik van alle functies af te sluiten. Orderfox behoudt zich, in dit geval, het recht voor om het verdere gratis gebruik te beperken tot bepaalde functies.

6.4.Orderfox heeft het recht om de overeenkomst zonder mededeling aan de gebruiker per direct op te zeggen en de toegang van de gebruiker tot de website te blokkeren, als Orderfox niet in redelijke mate kan verwachten dat de gebruiker de overeenkomst naleeft. Dit geldt in het bijzonder als de gebruiker op moedwillige of nalatige wijze deze gebruiksvoorwaarden en/of andere van toepassing zijnde wetten schendt. In speciale gevallen is een dergelijke opzegging ook zonder aanwezige redenen toegestaan.

6.5.Het recht van beide partijen om de overeenkomst om een belangrijke reden op te zeggen, wordt hierdoor niet aangetast.

7. Aanmelding

7.1.Door de aanmelding bij Orderfox sluit de gebruiker een overeenkomst af voor het gebruik van de website. De gebruiker krijgt toegang tot de website met behulp van de door hem gekozen en aan hem toegewezen toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Door zijn aanmelding voor het gebruik van de website verplicht de gebruiker zich om de website uitsluitend te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

7.2.De gebruiker is verplicht om bij de aanmelding juiste en volledige gebruiksgegevens aan te geven. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, land, naam van de contactpersoon, geslacht (voor de aanhef dhr./mw.), telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens ("gebruikersgegevens"). Orderfox heeft het recht om van de gebruiker te verlangen, dat hij onmiddellijk documenten overlegt waaruit de echtheid van de gebruikersgegevens blijkt.

7.3.In het kader van deze gebruiksvoorwaarden is de gebruiker tijdens het van kracht zijn van de overeenkomst verplicht om alle gebruikersgegevens en alle door hem voor publicatie op de website ingediende documenten up-to-date te houden. Dit geldt in het bijzonder voor de gebruikersgegevens die in clausule 7.2 worden genoemd. De gebruiker mag de vereiste wijzigingen zelf uitvoeren door gebruik te maken van de functies die Orderfox op de website beschikbaar heeft gesteld.

7.4.De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en de gebruikersgegevens die hij in dit verband doorgeeft. De gebruiker staat garant voor het waarheidsgehalte van zijn gebruikersgegevens. Valse verklaringen hebben als onmiddellijk gevolg dat de overeenkomst wordt opgezegd en dat de toegang tot de website wordt geblokkeerd, voor zover dat rekening houdend met de betekenis van de valse verklaring en de intentie van de gebruiker redelijk en niet zakelijk ongepast is voor de gebruiker.

8. Toegangsgegevens

8.1.Het is de gebruiker verboden om zijn toegangsgegevens bekend te maken aan derden. De gebruiker mag de toegangsgegevens bekendmaken aan medewerkers voor officiële en regelmatige bedrijfsdoeleinden, mits de gebruiker zijn medewerkers daarbij verplicht om deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen en na te leven.

8.2. De gebruiker wordt aangeraden een wachtwoord te kiezen dat op basis van de stand van de techniek zo veilig mogelijk is en in zijn eigen belang alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het wachtwoord te beschermen tegen bekendmaking aan en gebruik door onbevoegden.

8.3.De gebruiker is verplicht om Orderfox onmiddellijk in te lichten, als hij de verdenking heeft, vermoedt of weet dat zijn toegangsgegevens onbevoegd door derden zonder bevoegdheid tot gebruik van de website zijn gebruikt. Als Orderfox een gegronde verdenking van onbevoegd gebruik van de toegangsgegevens van de gebruiker heeft, dan behoudt Orderfox zich het recht voor om vervolgens noodzakelijke maatregelen te treffen en in het bijzonder de toegang met de betreffende toegangsgegevens tijdelijk of permanent te blokkeren. Als de toegangsgegevens door schuld van de gebruiker onrechtmatig door derden gebruikt worden, dan is de gebruiker verplicht om de ontstane schade ongedaan te maken en op gepaste wijze te vergoeden. De kosten die door dit gebruik ontstaan, zijn voor zijn rekening.

9. Advertenties van de gebruiker

9.1.Orderfox biedt de zakelijke gebruikers de mogelijkheid om zichzelf en de eigen onderneming te presenteren binnen het door Orderfox beschikbaar gestelde profiel. De gebruiker heeft het recht om aanvragen en offertes voor productie te plaatsen ("advertenties"). Voor dit doel kan de gebruiker gegevens, tekst, foto's, video's en dergelijke gebruiken ("inhoud").

9.2.Orderfox is niet verantwoordelijk voor verdere communicatie(s) en/of overeenkomsten, arrangementen, afspraken of verplichtingen ("overeenkomsten"), die tussen de gebruikers onderling worden uitgewisseld of afgesloten. Vorderingen die, ongeacht welke rechtsgrond, op basis van overeenkomsten tussen gebruikers ontstaan, bestaan uitsluitend tussen de gebruikers van de overeenkomst(en) en uitdrukkelijk niet met Orderfox en/of een van de partners van Orderfox met betrekking tot de website ("websitepartners"). De gebruiker heeft het recht om advertenties op elk moment te publiceren, te deactiveren of te wissen, gebruikmakend van de desbetreffende functies op de website.

9.3.Orderfox heeft het recht om de inhoud van de advertenties overeenkomstig de wettelijke voorschriften te gebruiken voor analyse van markt- en gebruikersgedrag. Hiervoor wordt verwezen naar de privacyrichtlijn.

9.4.De gebruiker dient te waarborgen, dat hij over de vereiste rechten beschikt voor alle door hem op de website weergegeven of ter beschikking gestelde inhoud.

9.5.Orderfox heeft het recht om door een gebruiker geplaatste inhoud te blokkeren als de verdenking bestaat, dat de betreffende inhoud in strijd is met de wet, met deze gebruiksvoorwaarden of met de rechten van derden. Er bestaat een gerechtvaardigde verdenking, als tegen de gebruiker vanwege de door hem geplaatste inhoud een ambtelijk, civiel- of strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Orderfox kan de inhoud van een dergelijke gebruiker blokkeren, totdat blijkt dat een dergelijke verdenking ongegrond is. Orderfox behoudt zich het recht voor om de inhoud van dergelijke gebruikers in openbaar toegankelijke kanalen eerst te controleren, voordat de toegangsgegevens van een dergelijke gebruiker geactiveerd worden, en dergelijke inhoud eventueel af te wijzen.

10. Onrechtmatig gebruik, uitsluiting

10.1.De gebruikers mogen de website uitsluitend gebruiken op een wijze of voor doelen, die niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, met geldend recht of met de rechten van derden. In dit opzicht verplicht de gebruiker zich in het bijzonder om:

 • de website niet te gebruiken voor de publicatie van lasterlijk, aanstootgevend of anderszins onwettig materiaal of vergelijkbare informatie;
 • andere gebruikers niet te beledigen, lastig te vallen of in een kwaad daglicht te stellen;
 • auteursrechten, merken of industriële eigendomsrechten van andere gebruikers of derden door het gebruik van de website niet te schenden;
 • geen ongevraagde kettingbrieven te verzenden;
 • e-mails aan andere gebruikers uitsluitend voor het doeleinde van de genoemde productie-aanvragen of voor de publicatie van offertes voor productie te zenden;
 • geen gegevens op de website te laden, die malware of een virus bevatten;
 • geen gegevens op de website te laden, die door auteursrecht beschermde software en/of andere door auteursrecht beschermde materialen bevatten, tenzij de gebruiker daarvoor over de desbetreffende rechten beschikt of de vereiste goedkeuring van de eigenaar van deze rechten verkregen heeft;
 • de website niet voor de handel in goederen en/of diensten te gebruiken, die niet voldoen aan de invoer-/uitvoervoorschriften met inbegrip van de veiligheidsvoorschriften.

10.2.Orderfox heeft het recht om de vereiste maatregelen te treffen, als de gebruiker moedwillig of door nalatigheid deze gebruiksvoorwaarden of het geldende recht schendt. Bij kleinere overtredingen kunnen dergelijke vereiste maatregelen beperkt blijven tot een waarschuwing door Orderfox aan de gebruiker, dat hij in strijd met de gebruiksvoorwaarden, geldende voorschriften, de goede trouw of de goede zeden gehandeld heeft. Ernstige overtredingen kunnen tot gevolg hebben, dat de toegang van de gebruiker tot de website tijdelijk of volledig geblokkeerd wordt of dat Orderfox het recht heeft om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

11. Toestemming voor het gebruik van informatie, inhoud en metagegevens

11.1.Naast de platformdiensten ondersteunt Orderfox de gebruikers en de CNC-branche met brancherelevante 'metagegevens', die vooral als basis moeten dienen voor het aansturen van de verkoop en voor investeringsbeslissingen.

11.2.Metagegevens: Tot de metagegevens behoren in het bijzonder gegevens over het soort bedrijf (bijv. producent/fabrikant/inkoper), de plaats en regio van de onderneming, aantal medewerkers, soorten aangeboden producten en diensten, resp. gebruikte technieken (bijv. boren, draaien, frezen, ultrasoon-bewerking...), sector (bijv. aandrijf- en transmissietechniek, mijnbouw, chemietechniek...) en soort materiaal (bijv. acryl, rvs, glaskeramiek, etc.), gegevens over de orderstatistiek (o.a. gediversifieerd volgens sector, gebruikte techniek, gebruikt materiaal en grootte van het werkstuk). Het gebruik van Orderfox kan eveneens metagegevens genereren die bijvoorbeeld de belangen van gebruikers voor de bovengenoemde metagegevens weergeven.

11.3.Garanties: Orderfox genereert de metagegevens op basis van gegevens die doorgaans openbaar van aard zijn en geen bedrijfs- of zakengeheim vormen. Tot de basis van de metagegevens behoren gegevens van de gebruiker over het bedrijf en gegevens in het kader van opdrachten. Individuele contractgegevens, zoals bijv. de inhoud van een overeenkomst bij een opdracht (bijv. contractpartners, omvang van de opdracht, prijzen) worden door Orderfox vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven. Orderfox zal bij het verzamelen en toepassen van metagegevens eveneens de privacyvoorschriften in acht nemen en verwijst in zoverre ook naar de Privacyrichtlijn van Orderfox. Gegevens over de persoon en contactpersoon van de gebruiker ("gegevens over de persoon") vormen geen bestanddeel van de metagegevens, tenzij het hierbij tevens om publiekelijk toegankelijke gegevens van de onderneming gaat (bijv. als de gebruiker directeur is en hij het publiekelijk toegankelijke telefoonnummer of e-mailadres aangeeft). Metagegevens die gebaseerd zijn op gedrag van de gebruikers (bijv. hoe vaak gebruikers interesse hebben voor bepaalde ondernemingen of diensten), worden anoniem verzameld. Er worden dus geaggregeerde waarden verzameld, waaruit geen conclusies over afzonderlijke gebruikers getrokken kunnen worden.

11.4.Akkoordverklaring: De gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat de gegevens die hij op de website invult, gebruikt worden voor het genereren en toepassen van metagegevens voor de voornoemde doeleinden, dw.z. voor het aansturen van de verkoop, voor investeringsbeslissingen of voor overig marktonderzoek door Orderfox en aan andere gebruikers en contractpartners van Orderfox ter beschikking gesteld mogen worden. De toestemming geschiedt verder niet-exclusief, er wordt alleen een toestemming voor gebruik van de gegevens en geen eigendom over de gegevens verleend. Het eigen recht van de gebruiker om zijn gegevens te gebruiken, wordt dus niet beperkt. Wettelijke herroepingsrechten van de gebruiker blijven onaangetast. De gebruiker verklaart dat de gegevens die als basis dienen voor de metagegevens, binnen Orderfox geen bedrijfs- of zakengeheim vormen en hij het recht heeft om de gegevens bij Orderfox in te vullen en toestemming te verlenen voor het gebruik ervan voor het genereren van metagegevens.

11.5.De metagegevens worden geanonimiseerd, d.w.z. de verwerking voor bovengenoemde doeleinden gebeurt zonder identificeerbare persoonsgegevens.

11.6.Bovendien geven gebruikers toestemming aan Orderfox om hun gegevens en geüploade inhoud (foto's, teksten, 3D-modellen enz.) te gebruiken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het exploiteren en ontwikkelen van het online aanbod van Orderfox. Voor dit doel is met name verveelvoudiging, verspreiding, publicatie en verwerking van de geüploade inhoud toegestaan.

12. Beschikbaarheid van de website

12.1.Orderfox streeft er naar vermogen naar om beperkingen, belemmeringen, uitschakelingen, onderbrekingen en andere storingen bij het gebruik van de website ("storingen") te voorkomen, mits dit technisch mogelijk en door Orderfox technisch controleerbaar is. Op basis van de actuele stand van de communicatietechniek kan Orderfox storingen echter niet volledig uitsluiten of voorkomen. Dit geldt voor alle inhoud en communicatiekanalen die buiten de invloedssfeer van Orderfox liggen en in het bijzonder voor gevallen van overmacht. Bij storingen waarvoor Orderfox aansprakelijk en verantwoordelijk is, richt de aansprakelijkheid van Orderfox zich naar punt 14 van deze gebruiksvoorwaarden.

12.2.Onderhoud en de verdere ontwikkeling van de website kunnen tijdelijke storingen tot gevolg hebben. Orderfox zal ervoor zorgen, dat de storingen beperkt blijven tot een redelijke termijn en omvang voor de gebruiker.

12.3.Orderfox maakt gebruik van technische beveiligingsmaatregelen om zijn systemen te beschermen tegen malware en onbevoegde inhoud van derden (bijvoorbeeld virussen, Trojaanse paarden, spam en andere malware). Deze maatregelen omvatten het gebruik van filtersystemen op plaatsen, waar deze systemen bijzonder nuttig zijn voor de bescherming van telecommunicatie- en dataverwerkingssystemen.

13. Garantie en vrijwaring

13.1.Zakelijke gebruikers dienen de prestaties van Orderfox, voor zover dit op basis van de gebruikelijke bedrijfsprocessen uitvoerbaar is, onmiddellijk te controleren en bij een duidelijke fout Orderfox onmiddellijk in te lichten. Fouten moeten onmiddellijk schriftelijk (e-mail is voldoende) worden gereclameerd door een duidelijke uiteenzetting van de symptomen van de fout, indien mogelijk bewezen door schriftelijke aantekeningen, screenshots of overige documenten die de gebreken verduidelijken. Wettelijke onderzoeks- en reclamatieplichten van de gebruikers blijven onaangetast.

13.2.Claims voor schadevergoeding zijn gebonden aan de beperkingen van punt 14 van deze Algemene Voorwaarden ("aansprakelijkheid en schadevergoeding").

13.3.Het recht op reclamatie bestaat niet bij een onbeduidende afwijking van de overeengekomen of vooraf als voorwaarde gestelde kwaliteit of bij slechts onbeduidende vermindering van de geschiktheid van de prestaties van Orderfox voor het doel van de overeenkomst. Orderfox aanvaardt in het bijzonder geen garantie en aansprakelijkheid voor:

 • onjuiste informatie van de gebruiker met betrekking tot de bij de aanmelding doorgegeven gebruikersgegevens of andere gegevens, die door de gebruiker op de website werden geladen of anderszins werden aangeleverd;10.3.2. ononderbroken beschikbaarheid van de website of mogelijke systeem- of netwerkgerelateerde uitvallen, onderbrekingen of storingen van de installaties of servicediensten van de website, voor zover deze buiten de invloedssfeer van Orderfox liggen; in het bijzonder niet voor fouten door overmacht of uitval van communicatienetwerken en -gateways;10.3.3. geringe defecten en storingen van de website;10.3.4. onbevoegd verkrijgen of gebruiken van de persoonsgegevens van de gebruiker door derden (bijvoorbeeld als gevolg van onbevoegde toegang door hacken van de databank); voor zover Orderfox hier niet de schuld van is en er geen wettelijke of contractuele aansprakelijkheid bestaat;10.3.5. toezeggingen van welke aard ook, die de gebruiker tegenover andere gebruikers doet;10.3.6. de juistheid of volledigheid van de gebruikersgegevens of andere gegevens, die door de gebruiker op de website werden geladen of anderszins werden aangeleverd;10.3.7. de uitvoering van werkzaamheden van de gebruikers.

13.4. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens wanprestaties is 6 maanden; wettelijke verplichte garantierechten van particuliere klanten worden niet ingekort.

13.5.Met de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden gaat de gebruiker ermee akkoord dat Orderfox bij het eerste verzoek gevrijwaard blijft van alle vorderingen en kosten van andere gebruikers, die door een moedwillige of nalatige schending door de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden of geldend recht ontstaan.

14. Aansprakelijkheid en schadevergoeding (voor gebruikers buiten de VS / for non-United States Users)

14.1.Orderfox is op basis van deze overeenkomst uitsluitend aansprakelijk overeenkomstig onderstaande bepalingen, voor het overige wordt de aansprakelijkheid uitgesloten.

14.2.Orderfox is onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade door Orderfox, zijn wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden en voor opzettelijk veroorzaakte schade door overige medewerkers. Voor grove schuld van overige medewerkers richt de aansprakelijkheid zich naar de hieronder vermelde regelingen voor lichte nalatigheid.

14.3.Orderfox is onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijke of door nalatigheid veroorzaakte schade door overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid door Orderfox, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Orderfox is aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van toegezegde eigenschappen tot het bedrag, dat opgesloten lag in het doel van de toezegging en dat voor Orderfox kenbaar was toen het de toezegging deed.

14.4.Orderfox is aansprakelijk voor schade op basis van productaansprakelijkheid volgens de regelingen in de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse resp. de overeenkomstig en dwingend geldende wet inzake productaansprakelijkheid.

14.5.Orderfox is aansprakelijk voor schade als gevolg van de schending van kardinale verplichtingen door Orderfox, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Kardinale verplichtingen zijn de wezenlijke verplichtingen die de grondslag van de overeenkomst vormen en die doorslaggevend waren voor het sluiten van de overeenkomst en op de naleving waarvan de gebruiker mag vertrouwen. Als Orderfox deze kardinale verplichtingen door lichte nalatigheid geschonden heeft, dan blijft zijn aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de schade die te voorzien was en die in het typische geval optreedt (hierna "typische schade"). De typische schade is principieel beperkt tot het vastgelegde bedrag. De typische schade blijft in dit geval beperkt tot CHF 1000,00. Dit geldt niet als de beperking in het specifieke geval vanuit het oogpunt van billijkheid niet gepast zou zijn.

14.6.Ongeacht de regeling inzake aansprakelijkheid van deze Algemene Voorwaarden is Orderfox niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, als de gebruiker de schade had kunnen voorkomen door het nakomen van zijn verplichtingen betreffende de opslag van gegevens. In elk geval dient de gebruiker akkoord te gaan met een verrekening van zijn aandeel in de schuld. Bij opzegging is de gebruiker verantwoordelijk voor het tevoren opslaan van zijn gegevens.

15. Aansprakelijkheid en schadevergoeding / Liability and damages (voor gebruikers in de VS / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

16.1.Orderfox heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment, met inachtneming van de onderstaande procedure, met vooruitwerkende kracht te wijzigen. Orderfox zal de gebruiker uiterlijk 3 (drie) weken voor de geplande datum van inwerkingtreding op de hoogte brengen van de wijzigingen. De gebruiker kan binnen 3 (drie) weken na ontvangst van de mededeling bezwaar maken tegen de wijzigingen.

16.2.Als Orderfox geen bezwaar van de gebruiker ontvangt of als de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de wijzigingen, dan gaan de wijzigingen op de medegedeelde datum van inwerkingtreding in. Als de gebruiker tijdig bezwaar maakt, dan kan Orderfox naar keuze de overeenkomst voortzetten onder de tot dan toe geldende voorwaarden of bij ontvangst van een bezwaar de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand per einde van de betreffende kalendermaand. Orderfox dient de gebruiker naast de voorgestelde wijzigingen te wijzen op zijn recht van bezwaar, de aan te houden opzegtermijn, de gevolgen van een bezwaar en de gevolgen van het verstrijken van de bezwaartermijn.

16.3.In het geval van particuliere klanten heeft Orderfox het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen in de volgende gevallen:

 • wanneer de wijziging bedoeld is omde voordelen te verzoenen met het toepasselijke recht name als de huidige juridische situatie wijzigt;
 • als de wijziging voor Orderfox dient om te voldoen aan verplichte gerechtelijke of administratieve beslissingen;
 • als nieuwe services van Orderfox of service-elementen alsmede technische of organisatorische processen een beschrijving in de AV vereisen;
 • als de wijziging alleen in het voordeel van de gebruikers is.

17. Bevoegde rechtbank en geldend recht

17.1.Op de rechtsbetrekkingen tussen Orderfox en zakelijke klanten is uitsluitend het recht van het Vorstendom Liechtenstein van toepassing – onder uitsluiting van supranationaal recht en ook intergouvernementeel en supranationaal verwijzingsrecht, dat niet zelf naar materieel recht van het Vorstendom Liechtenstein verwijst. De afspraak over het van toepassing zijnde recht geldt ook als de gebruiker gevestigd of woonachtig is in het buitenland.

17.2.Plaats van uitvoering is de zetel van Orderfox in Ruggell. De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle disputen als gevolg van of in verband met de contractuele verhouding is de zetel van Orderfox in Ruggell voor zover de klant een zakelijke klant is. Orderfox behoudt zich het recht voor om zijn claims in te dienen bij de wettelijk bevoegde rechtbank van de gebruiker.

17.3.De gebruiker mag claims tegen Orderfox op basis van deze overeenkomst alleen na schriftelijke toestemming van Orderfox overdragen op derden.

17.4.De talen van de overeenkomst zijn Engels, Amerikaans Engels, Duits, Deens, Spaans, Mexicaans, Frans, Kroatisch, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Braziliaans, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Tsjechisch, Russisch, Japans , Koreaans en Chinees.

17.5.Orderfox is niet bereid en is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

17.6.Voor gebruikers in de VS / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.7.Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij de bepaling van de geldigheid van de overige bepalingen en voorwaarden niet wettelijk verplicht is. De nietige bepaling(en) wordt/worden door middel van vervangende interpretatie van de overeenkomst vervangen door een regeling, die het economische doel dat de contractpartijen met de nietige bepaling(en) kenbaar hebben nagestreefd, zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor het opvullen van eventuele hiaten in de regelingen.

18. Voor gebruikers in de VS / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. Voor gebruikers in de VS / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button