Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw belangstelling in www.orderfox.com (hieronder aangeduid als "online aanbod" of "website"). Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en willen dat u zich bij het gebruik van ons online aanbod veilig voelt. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens (in het vervolg kort "gegevens") wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Het begrip "gebruiker" omvat alle klanten (in het bijzonder CNC-leveranciers en CNC-inkopers) en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "Gebruikers" moeten gender-neutraal worden begrepen.

Verantwoordelijke:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Vorstendom Liechtenstein

Handelsregister/Nr. Bevoegde rechtbank, Vorstendom Liechtenstein, Handelsregister: FL-0002.542.971-6
Bedrijfsleider: Dr. Wilhelm Klagian
Telefoonnummer: +423 375 2500
E-mail: info@orderfox.com

De verantwoordelijke hierna ook "wij" of "ons" genoemd.

Ondernemingsdoel:
Uitbating van een internetplatform voor CNC-producenten CNC-kopers. Het internet-platform fungeert als een partner-platform tussen CNC-producenten en CNC-kopers waarop ze het deze (de gebruikers) het plaatsen van interactieve advertenties op de site mogelijk maakt en hun matching met intelligente filters ondersteunt.

Type van verwerkte gegevens:
- bestandsgegevens (bijv, klantengegevens, namen , adressen).
- contactinformatie (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers) .
- inhoudgegevens (bijv, tekstinvoer, foto's, video's).
- contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, termijn, klantencategorie).
- betalingsgegevens (bijv. bankrekening, betalingsgeschiedenis).
- het gebruik van gegevens (bijv. bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijd).
- meta/communicatiegegevens (bijv. informatie over het apparaat, IP-adressen).

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (art. 9, lid 1 AVG):
er worden geen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt.

Categorieën van betrokkenen:
- gebruikers, klanten, belanghebbenden, zakelijke partners.
- bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

Hierna noemen we de betrokkenen gezamenlijk "gebruikers".

Doel van de verwerking:
- verlenen van contractuele diensten, service en onderhoud aan klanten.
- Serverhosting, registratie van domeinen, prestatie van software-as-a-service (SaaS).
- Terbeschikkingstelling van het online-aanbod, de inhoud en de functies.
- Beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
- Marketing, reclame en marktonderzoek.
- Veiligheidsmaatregelen.

Geautomatiseerde, individuele besluitvorming (art. 22 AVG):
Wij maken geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Informatie over rechtsgrondslagen:
- Als we de gegevens van de gebruikers van de EU / EEG verwerken, gelden in elk geval de volgende juridische grondslagen van de AVG.
- Anders verwerken we de gegevens op basis van de gegevensbeschermingswetgeving die in het Vorstendom Liechtenstein geldt. Dit betekent in dit geval dat de onderstaande verklaringen van toepassing zijn, dit gebeurt echter op basis van de wetten van het Vorstendom Liechtenstein en niet de bovengenoemde AVG-normen.
- Indien andere verplichte gegevensbeschermingsregels van toepassing zijn op gebruikers die consumenten zijn, zijn deze gegevensbeschermingsregels bij voorrang van toepassing.

Stand: februari 2019

Contents

1. Gebruikte begrippen

1.1."Persoonsgegevens" staat voor alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. cookie) of een of meer speciale kenmerken; de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

1.2."Verwerking" betekent elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of elk dergelijk proces in verband met persoonsgegevens. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

1.3."Verantwoordelijke” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, de overheid, de organisatie of of ander orgaan, die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.4."Profilering" betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens met zich meebrengt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuis van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

1.5."Pseudonimisering" betekent de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder dat er aanvullende informatie wordt verstrekt, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.6."Verwerker in opdracht" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.

2. Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art.13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Voor zover de rechtsgrond niet wordt genoemd in de privacyverklaring, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van de toestemming is art. 6 lid 1 sub. a en art. 7 AVG; het rechtsbeginsel voor de verwerking om onze diensten te verrichten en contractuele maatregelen uit te voeren is art. 6 lid 1 sub. b AVG; het rechtsbeginsel voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is art. 6 lid 1 lit c AVG en het rechtsbeginsel voor de verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen is art. 6 lid 1 sub. f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6 lid 1 sub. d AVG als rechtsgrondslag.

3. Wijzigingen en bijwerkingen van de Privacyverklaring

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze privacyverklaring. We zullen de Privacyverklaring aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we maken dit vereisen. We zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een actie van uw kant (bijv. toestemming) of andere individuele kennisgeving vereisen.

4. Veiligheidsmaatregelen

4.1.Wij nemen de passende technische maatregelen in overeenstemming met Art. 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking en ook met de waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en wij nemen ook de organisatorische maatregelen om te zorgen voor een bij het risico passend beschermingsniveau. De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals hun toegang, invoer, openbaarmaking, beschikbaarheid en scheiding. Verder hebben we procedures ingesteld om een waarneming van de getroffen rechten en de verwijdering van gegevens te garanderen en te reageren op een gevaar voor de gegevens. Verder houden we reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens in de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, volgens het principe van gegevensbescherming door het ontwerp van de technologie en door privacy-vriendelijke standaardinstellingen te gebruiken (Art. 25 AVG).

4.2.Een van de beveiligingsmaatregelen is de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

4.3.Medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren en worden geïnformeerd, gecontroleerd en geïnformeerd over mogelijke gevolgen inzake aansprakelijkheid.

5. Bekendmaking en overdracht van gegevens

5.1.Als we in het kader van onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (verwerkers in opdracht of derden), deze aan hen verzenden of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals vereist aan aanbieders van een betalingsdienst, overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub b AVG), hebt u ingestemd met een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het gebruik van agenten, hostingproviders, belastings-, zakelijke en juridische adviseurs, klantenzorg, boekhouding, facturering en soortgelijke diensten waarmee we onze contractuele, administratieve en andere taken efficiënt en effectief kunnen vervullen).

5.2.Als we derden de opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde “contractverwerkingsovereenkomst”, gebeurt dit op basis van art. 28 AVG.

6. Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele machtigingen verwerken we of laten we de gegevens alleen verwerken in een derde land indien aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 en volgende AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijv. op basis van specifieke garanties gebeurt, zoals het officieel erkend niveau van gegevensbescherming (bijv. voor de VS via het Privacy Shield) of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde "Standaard contractuele clausules").

7. Rechten van de betrokkenen

7.1.U hebt het recht bevestiging te vragen van de verwerking van de gegevens in kwestie en ook naar informatie over deze gegevens, andere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15 AVG.

7.2.In overeenstemming met artikel 16 aVG hebt u het recht om de aanvulling of de correctie van uw onjuiste of onvolledige gegevens te vragen.

7.3.In overeenstemming met art. 17 AVG hebt u het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd of als alternatief een beperking van de verwerking van gegevens in overeenstemming met art. 18 AVG te eisen.

7.4.U hebt het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, worden ter beschikking gesteld in overeenstemming met art. 20 van de AVG en te vragen om ze naar een andere verantwoordelijke te zenden.

7.5.U hebt op basis van art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. Recht op herroeping

U hebt het recht om de verleende toestemming en op basis van art. 7, lid 3 AVG voor de toekomst op elk moment te in te trekken.

9. Recht op bezwaar

Gebruikers kunnen de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG op elk moment intrekken. De verwerking kan in het bijzonder worden ingetrokken als de persoonsgegevens voor doeleinden van directe reclame worden gebruikt.

10. Cookies en recht op bezwaar bij direct -marketing

10.1."Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In cookies kunnen verschillende soorten informatie worden opgevangen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om de informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding op te slaan. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "transiënte cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online-dienst verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie kan bijv. de inhoud van een winkelwagen in een online winkel of een login-status worden opgeslagen. Cookies worden "permanent" of "persistent" genoemd als ze ook bewaard blijven, nadat de browser is gesloten. Zo kan bijv. de inlogstatus wordt opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen opzoeken. In een dergelijke cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor reikwijdtemetingen of marketingdoeleinden. Onder "Third-Party-Cookie" worden cookies van andere providers dan de persoon die de online aanbieding beheert, begrepen (de cookies die aan deze laatste toebehoren, worden "first-party cookies" genoemd).

We gebruiken tijdelijke en permanente cookies en verduidelijken dit in de context van ons Privacyverklaring.

10.2.Als de gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, dan wordt hun verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Het uitsluiten van cookies kan ertoe leiden dat dit online aanbod niet volledig gebruikt kan worden.

10.3.Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die voor online marketing worden gebruikt, wordt door talrijke diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ verder verklaard. Verder kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser.

11. Wissen van gegevens

De gegevens die door ons worden verwerkt, worden verwijderd of worden beperkt in hun verwerking in overeenstemming met art.17 en 18 AVG. Voor zover het niet in deze privacyverklaring uitdrukkelijk is vermeld, worden de gegevens gewist zodra ze voor het doel dat door Orderfox genoemd wordt, niet meer noodzakelijk zijn en het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke plichten inzake bewaring. Als de gegevens niet worden gewist omdat zij voor andere en wettelijk toegestane doeleinden noodzakelijk zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doeleinden verwerkt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die op grond van het handels- of belastingrecht bewaard moeten worden.

12. Doelen van de verwerking van gegevens

12.1.Wij verwerken uw gegevens om de door u opgevraagde functies van ons online aanbod uit te kunnen voeren en om onze contractuele, zakelijke en overige juridische verplichtingen (o.a. beschikbaar stellen en uitvoeren van onze diensten en service aan onze gebruikers en het garanderen van een effectieve klantenservice en technische ondersteuning) te kunnen nakomen op basis van art. 6, lid 1 sub. b AVG. De verwerking omvat het doorzenden of openbaar maken van de gegevens aan derden, als dit de naleving van onze contractuele of juridische plichten dient (bijv. in het kader van de bemiddeling van opdrachten tussen CNC-leveranciers en CNC-inkopers) of als dit voor doeleinden van afrekening noodzakelijk is (bijv. doorzenden van gegevens aan een betaaldienstverlener).

12.2.Verder verwerken wij uw gegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften op basis van onze legitieme belangen. Tot deze doeleinden van verwerking behoren statistische analyses, die enerzijds de verbetering van ons online aanbod, anderzijds onze eigen zakelijke doeleinden dienen. In dit kader kunnen wij op basis van de opgeslagen gegevens (bijv. de adressen, profielbeschrijvingen, profieltoegangen, verleende opdrachten, vraag- en aanbodprofielen) zogenaamde gebruikersprofielen opstellen (hieronder kort "profielen" genoemd). Om uw belangen te behartigen, verwerken wij uw gegevens voor de voornoemde doelen indien mogelijk pseudoniem, dat wil zeggen dat de profielen zonder identificatiekenmerken zoals bijv. namen of e-mailadressen opgeslagen worden. Alleen als het noodzakelijk is dat een profiel aan een gebruiker toegewezen wordt, bijv. om de gebruiker aan de hand van zijn gedrag bepaalde informatie te tonen, brengen wij voor dit doeleinde een koppeling tot stand tussen het profiel en de concrete gebruiker. Als het niet noodzakelijk is dat wij een profiel aan een gebruiker toewijzen (bijv. als wij alleen interesse hebben in statistische gegevens), dan verwerken wij de gegevens van de gebruikers anoniem. De profielen en de analyseresultaten kunnen dan niet identificerend aan individuele gebruikers worden toegewezen.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4.Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming. In dat geval zullen wij u uitdrukkelijk hierom vragen.

12.5.Voor zover in het kader van deze privacyrichtlijn gebruik wordt gemaakt van inhoud, tools of overige middelen van andere aanbieders (hieronder gezamenlijk aangeduid als "derden") en hun genoemde hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt, moet ervan worden uitgegaan dat er gegevens worden doorgezonden naar de landen waarin deze derden hun hoofdkantoor hebben. Het doorzenden van gegevens naar derde landen geschiedt op basis van een wettelijke goedkeuring, een toestemming van de gebruikers, speciale garanties, zoals bijv. het Privacy Shield, of speciale clausules in de overeenkomst, die de veiligheid van de gegevens als wettelijke voorwaarde waarborgen.

12.6.Over de afzonderlijke doeleinden, wijzen en omvang van de gegevensverwerking en de in het kader van de toestemmingen verleende bevoegdheden wordt u in het kader van deze gegevensverwerking geïnformeerd.

12.7.De gegevens worden verwijderd als de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke voorzorgsplichten en voor de behandeling van enige garantie en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak om de gegevens te bewaren om de drie jaar wordt herzien; anders zijn de wettelijke opslagverplichtingen van toepassing.

13. Betalingsverkeer

13.1.Voor de veiligheid van onze klanten slaan wij zelf geen creditcardgegevens of bankgegevens op, maar maken wij gebruik van de betaaldienst "Saferpay" van de aanbieder van betaaldiensten SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main. 

13.2.Privacyverklaring: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Registreren en opzeggen

14.1.De gebruikers beslissen in principe zelf welke gegevens ze over zichzelf bekendmaken en voor wie die toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld als gebruikers in gebruikersprofielen, commentaarvelden. enz. hun naam aangeven.

14.2.In het kader van de registratie door de gebruiker worden de volgende velden als verplicht beschouwd:

  • e-mailadres (wordt niet bekendgemaakt aan andere gebruikers),
  • wachtwoord (opgeslagen in gecodeerde vorm),
  • voornaam en achternaam,
  • bedrijf; ​

14.3.Naast deze gegevens hierboven beslist elke gebruiker zelf over bijkomende informatie. Daarnaast kunnen verdere gegevens van de gebruikers worden verlangd, mits deze voor het beschikbaar stellen van ons online aanbod en het naleven van wettelijke voorschriften noodzakelijk zijn.

14.4.De openbare profielinformatie van de gebruikers kan door andere ingelogde gebruikers worden bekeken en kunnen door hen worden doorzocht. De locatie van de gebruiker kan op een kaart worden weergegeven.

14.5.Na een geslaagde opzegging hebben we het recht om het gebruikersprofiel van de gebruiker te verwijderen. Het is aan de gebruikers om hun profielgegevens op te slaan.

15. Weergave van 3D-objecten met Autodesk

15.1.Voor de weergave van driedimensionale objecten gebruiken wij de service ”Autodesk Forge” van de Amerikaanse aanbieder Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, VS). Voor deze doeleinden worden 3D-modellen op de server van Autodesk geüpload, waar ze verder verwerkt worden.

15.2.Het gebruik van Autodesk gebeurt conform art. 6 lid 1 sub b. DSGVO voor het leveren van onze contractuele diensten aan de gebruiker, waar ook het beschikbaar stellen van de weergavefunctie als bestanddeel van de functies van Orderfox bij hoort.

15.3.Om de 3D-modellen van de gebruikers, die ze opgeladen hebben, te kunnen toewijzen, verzenden we de 3D-modellen met een gebruiker via een bij ons gekoppeld -ID naar Autodesk. Autodesk bevat zo dus in principe alleen gepseudonimiseerde gegevens van de gebruiker, zonder de mogelijkheid de 3D-objecten aan de gebruiker toe te kennen. De verwerking bij Autodesk kan alleen dan bij wijze van uitzondering nog meer persoonsgegevens bevatten als deze worden gegenereerd vanuit het betreffende 3D-object en de met het 3D-object opgeslagen metagegevens zelf, en een identificatie van de gebruiker mogelijk maken.

15.4.De 3D-objecten worden uiterlijk binnen 6 maanden verwijderd als zij door de gebruiker of anders vanuit ons systeem worden verwijderd.

15.5.Google is gecertificeerd onder de overeenkomst inzake het Privacy Shield en biedt hierdoor een garantie dat het Europees en Zwitsers gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd.

15.6.Meer informatie krijgt u in de privacyverklaring van Autodesk: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-nl.

16. Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering

16.1.Wij verwerken gegevens in de context van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf,de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals bijv. archivering. Hierbij verwerken we dezelfde gegevens die we tijdens het uitvoeren van onze contractuele diensten verwerken. De Grondslagen inzake verwerking zijn Art. 6 lid 1 sub. c. AVG, art. 6 lid 1 sub. f., art. 28 AVG. Betrokkenen bij de verwerking zijn: klanten, belanghebbenden, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel van de verwerking is de administratie, de financiële administratie, de kantoororganisatie en de archivering van gegevens die dienen voor het onderhoud van ons bedrijf en onze diensten.

16.2.We maken gegevens bekend aan of verzenden deze naar de belastingsautoriteiten, belastingadviseurs, accountants, andere agenten en betalingsdienstaanbieders.

16.3.Bovendien slaan we op basis van onze economische belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld om later contact op te nemen. In principe slaan we het grootste deel van bedrijfsgerelateerde gegevens permanent op.

17. Bedrijfseconomische analyse en marktonderzoek

17.1.Om ons bedrijf economisch uit te baten, om markttrends, klant- en gebruikersbehoeften te herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz. We verwerken daarbij voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens en metadata op basis van art. 6 lid 1 sub. f. AVG, waarbij de betrokkenen klanten, belanghebbenden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online-aanbod zijn. De analyses worden uitgevoerd met het oog op economische evaluaties, marketing en marktonderzoek. Hierdoor kunnen we de profielen van de geregistreerde gebruikers weergeven met indicaties over bijv te overwegen aankopen. De analyses dienen om de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de winstgevendheid te vergroten. De analyses zijn alleen voor ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme, geaggregeerde waarde-analyses.

17.2.Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij de beëindiging door de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd of worden ze anders twee jaar na het afsluiten van het contract verwijderd. Overigens worden de volledige bedrijfsanalyse en de bepaling van algemene tendensen indien mogelijk anoniem gemaakt.

18. Contactopname en klantendienst

18.1.Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), wordt de informatie die door de gebruiker is verstrekt om het contactverzoek en de verwerking ervan af te handelen, verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub. b. (klanten/belanghebbenden), artikel 6 lid 1 sub. f. (andere gebruikers) AVG verwerkt.

18.2.De informatie van de gebruiker kan in ons Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of een soortgelijke organisatie voor aanvragen worden opgeslagen.

18.3.Voor de communicatie met en begeleiding van onze klanten (het zogenaamde "Customer Relationship Management", CRM) maken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang in het analyseren, verbeteren en economisch exploiteren van onze website) gebruik van communicatiediensten van Intercom, aangeboden door de firma Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA. Intercom is gecertificeerd onder de overeenkomst inzake het Privacy Shield en biedt hierdoor een garantie dat het Europees en Zwitsers niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd. Intercom biedt ons de mogelijkheid om overeenkomstig de verwachtingen van de gebruikers sneller en directer met hen contact op te nemen en hun aanvragen te verwerken. Met Intercom kunnen wij gebruikers berichten per live-chat, e-mail, sms of ook pushmeldingen sturen. Om dat mogelijk te maken, moeten contactgegevens van de gebruikers via een interface gesynchroniseerd worden met Intercom. Hierbij worden de volgende gegevens van de deelnemer aan de communicatie verwerkt: gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail, IP-adres, gegevensanalyse, apparaatgegevens, gebruiksgegevens, profiel social media, locatiegegevens en inhoud van de communicatie. De opslag van de gegevens wordt bepaald overeenkomstig de verwijderingsperiodes voor de verwerking van de communicatie- en klantgegevens. Voor het overige gebeurt de verwijdering als de gegevens niet meer nodig zijn en er geen archiveringsverplichtingen bestaan, die regelmatig om de twee jaar of voortdurend gecontroleerd worden. Privacyverklaring en tegenspraakmogelijkheden van Intercom: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.We verwijderen de aanvragen als ze niet meer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar. Vragen van klanten die over een klanten-account beschikken, worden permanent opgeslagen en verwijzen voor de verwijdering van de gegevens van de klanten-account. In deze gevallen gelden de wettelijke bewaartermijnen.

19. Nieuwsbrief

19.1.Met de onderstaande meldingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de procedures voor aanmelding, verzending en statistische analyse en ook uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief te abonneren, verklaart u zich akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

19.2.Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en overige elektronische berichten met promotionele gegevens (hierna "nieuwsbrief" genoemd) alleen na goedkeuring van de ontvangers of een wettelijke toelating. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan concreet wordt beschreven, is deze voor de goedkeuring van de gebruikers doorslaggevend. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over ontwikkelingen en aanbiedingen uit de CNC-branche en over onze diensten.

19.3.De aanmelding voor onze nieuwsbrief geschiedt in een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt, waarin u gevraagd wordt om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan aanmelden. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd om het aanmeldproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging en ook van het IP-adres. Evenzeer worden de wijzigingen van de gegevens die bij de aanbieder van de verzenddienst opgeslagen zijn, vastgelegd.

19.4.De nieuwsbrief wordt verzonden via het platform "Mailchimp" van de aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (hieronder aangeduid als "aanbieder van de verzenddienst"). U kunt de privacyvoorwaarden van Mailchimp hier bekijken: http://mailchimp.com/legal/privacy.

19.5.The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de overeenkomst inzake het Privacy Shield en biedt hierdoor een garantie dat het Europees en Zwitsers niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd.

19.6.De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en ook hun overige, in het kader van deze aanwijzingen beschreven gegevens, worden opgeslagen op de servers van de aanbieder van de verzenddienst. De aanbieder van de verzenddienst gebruikt deze informatie voor het verzenden en analyseren van de nieuwsbrief in onze opdracht. Daarnaast kan de aanbieder van de verzenddienst deze gegevens op basis van eigen informatie gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen diensten, bijv. voor het technisch optimaliseren van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De aanbieder van de verzenddienst gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf te benaderen of om deze aan derden door te geven.

19.7.Om u voor de nieuwsbrief aan te melden, is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Optioneel verzoeken wij u om de volgende gegevens aan te geven, zoals de voor- en achternaam voor het persoonlijk maken van de nieuwsbrief en de branche om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan de interesses van onze lezers.

19.8.De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief door de server van de aanbieder van de verzenddienst opgeroepen wordt. In het kader van deze oproep worden eerst technische gegevens, zoals informatie over de browser en uw systeem, en ook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep verzameld. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag, aan de hand van de locaties waar de nieuwsbrief opgeroepen wordt (die met behulp van het IP-adres bepaald kunnen worden) of de tijden waarop deze opgeroepen wordt. Tot de statistisch verzamelde gegevens behoort eveneens de vaststelling of de nieuwsbrieven geopend worden, wanneer ze geopend worden en op welke links geklikt wordt. Deze informatie kan weliswaar om technische redenen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvangers worden gekoppeld. Maar het is noch ons streven, noch dat van de aanbieder van de verzenddienst om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hieraan aan te passen of een gevarieerde inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

19.9.De verzending van de nieuwsbrief en de daarmee verbonden succesmeting gebeuren op basis van de instemming van de ontvanger conform art. 6 lid 1 sub a, art. 7 AVG of indien een instemming niet vereist is, op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij directe marketing conform art. 6 lid 1 sub f AVG. De registratie van de aanmeldingsprocedure geschiedt op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 punt f AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem, dat zowel aan onze zakelijke belangen, als ook aan de verwachtingen van de gebruikers beantwoordt en dat ons ook het bewijs van instemmingen levert.

19.10.U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. We kunnen de opgegeven e-mailadressen voor maximaal drie jaar opslaan op basis van onze legitieme belangen voordat ze als bewijs van voorafgaande toestemming om nieuwsbrieven te sturen, worden verwijderd. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd. Een afzonderlijke intrekking van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk. In dit geval moet het volledige nieuwsbriefabonnement worden beëindigd.

20. Deelname aan partnerprogramma met Celeritive Technologies

20.1.In het kader van het partnerprogramma bij Celeritive Technologies Inc., 95 E High St, Moorpark, CA 93021, VS, verwerken we de gegevens van gebruikers wanneer ze ervoor kiezen om gebruik te maken van de Celeritive Technologies of Orderfox.

20.2.Om van de voordelen gebruik te maken, kunnen gebruikers een speciale code invoeren bij het registreren op de website. Deze code wordt door Celeritive Technologies aan de gebruikers gegeven. Door de code in te wisselen, stelt Orderfox de beloofde voordelen ter beschikking aan de gebruikers.

20.3.Door de code te gebruiken verklaren gebruikers zich er ook mee akkoord dat ORDERFOX.com hen een e-mail stuurt waarin het bedrijf vraag of ze hun persoonlijke informatie mogen registreren en dat het bedrijf hen na de bevestiging van de aanmelding en voltooiing van hun bedrijfsprofiel een nieuwe mail mag sturen met een link naar en een code voor een speciale aanbieding van Celeritive Technologies. Die code kan de gebruiker direct via de website van Celeritive Technologies activeren.

20.4.Gegevens die via het Partnerprogramma worden verwerkt, omvatten de bestand/klantkerngegevens van de gebruiker (d.w.z. bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, land en promocode) en het feit dat zowel Orderfox als Celeritive Technologies te weten komen dat de gebruiker het aanbod van elke andere provider heeft aanvaard.

20.5.Bovendien worden tussen Orderfox en Celeritive Technologies geen gebruikersgegevens uitgewisseld. Voor de verwerking van de gegevens van de gebruikers binnen de reikwijdte van de respectievelijke gebruikte aanbiedingen, zijn hun respectieve providers, d.w.z. Orderfox of Celeritive Technologies verantwoordelijk.

20.6.Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, in welk geval het gebruik van de voordelen kan worden uitgesloten als voor hun gebruik niet-betwiste gegevensverwerking vereist is (bijvoorbeeld als gebruikers geen link naar een voordeelaanbieding willen ontvangen).

20.7.De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens van de gebruiker door Orderfox is zijn toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub. a., art. 7 AVG.

20.8.De verwerking van gegevens van de gebruikers door Celeritive Technologies wordt uitsluitend vastgelegd in de privacyverklaring van Celeritive Technologies. Die is te vinden via de volgende link: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Communicatie via post, e-mail, fax of telefoon

21.1.Voor het afwikkelen van zakelijke transacties en marketingdoeleinden gebruiken we de volgende communicatiemiddelen: post, telefoon of e-mail. We verwerken daarbij voorraadgegevens, adres- en contactgegevens en contractgegevens van klanten, deelnemers, belanghebbenden en communicatiepartners.

21.2.De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. a, art. 7 AVG en art. 6 lid 1 sub. f AVG samen met de wettelijke vereisten voor publicitaire communicatie. Het contact vindt alleen plaats met de toestemming van de contactpartners of binnen de reikwijdte van de wettelijke machtigingen en de verwerkte gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn en anders met bezwaar/ herroeping of verwijdering van de grondslag voor toestemming of wettelijke archiveringsverplichtingen.

22. Online-aanwezigheid op sociale media

22.1.We zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, belanghebbenden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze services. Bij het oproepen van de betreffende netwerken en platforms zijn de bepalingen en voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van toepassing op hun respectieve exploitanten.

22.2.Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid zullen we de gegevens van gebruikers verwerken voor zover deze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijv. berichten op onze online-aanwezigheid plaatsen of ons berichten sturen.

23. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

23.1.Gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 sub. f. AVG verzamelen we gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van de oproep, doorgezonden hoeveelheid data, melding over succesvolle oproep, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

23.2.De logbestand-informatie wordt gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen voor veiligheidsdoeleinden (bijvoorbeeld om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere bewaring is vereist voor doeleinden inzake bewijsvoering, zijn vrijgesteld van de annulering tot de definitieve opheldering van het incident.

24. Google Analytics

24.1.Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang in het analyseren, verbeteren en economisch exploiteren van ons online-aanbod in de zin van art. 6. lid 1 lit f AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen.

24.2.Google is gecertificeerd onder de overeenkomst inzake het Privacy Shield en biedt hierdoor een garantie dat het Europees en Zwitsers gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd.

24.3.We gebruiken Google Analytics om de advertenties weer te geven die worden weergegeven in de advertentieservices van Google en zijn partners. Alleen de gebruikers die interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten op basis van de bezochte websites worden bepaald) bezitten, die we indienen bij Google (de zogenaamde "Remarketing" of "Google Analytics Audiences"). Met de hulp van remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties voldoen aan de potentiële interesses van gebruikers en niet vervelend zijn

24.4.Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om verdere met het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

24.5.We gebruiken Google Analytics enkel met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten aan het akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS worden doorgezonden en daar worden ingekort.

24.6.Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt ingediend, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. De gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in hun browsersoftware. De gebruikers kunnen daarnaast voorkomen dat de door de cookie gegeneerde gegevens over hun gebruik van het online aanbod aan Google worden doorgezonden en door Google worden verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren, die via de onderstaande link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

24.7.Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingsmogelijkheden en mogelijkheden voor bezwaar vindt u op de webpagina's van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ("Gebruik van gegevens door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Informatie beheren die Google gebruikt om u reclame te tonen")

24.8.Verwijderingstermijn van door Google verwerkte gegevens: 14 maanden.

25. Google-Re/Marketing-services/Advertenties

25.1.Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang in het analyseren, verbeteren en economisch exploiteren van onze website in de zin van Art.6 lid 1, sub. f. AVG) gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kort "Google-marketingdiensten") van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, ("Google").

25.2.Google is gecertificeerd onder de overeenkomst inzake het Privacy Shield en biedt hierdoor een garantie dat het Europees en Zwitsers gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd.

25.3.Met de Google-marketingdiensten kunnen wij reclame voor en op onze website gerichter weergeven, om gebruikers alleen de advertenties te tonen, die mogelijk aan hun interesses beantwoorden. Als aan een gebruiker bijv. advertenties voor producten worden getoond, waarvoor deze op andere websites belangstelling getoond heeft, spreekt men hierbij van "remarketing". Voor deze doeleinden wordt bij oproep van onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn, door Google direct een code van Google toegepast en worden er zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare grafieken of code, ook aangeduid als "webbeacons") opgenomen. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruikers een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door diverse domains worden ingesteld, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt geregistreerd welke websites de gebruiker bezoekt, voor welke inhoud hij zich interesseert en op welk aanbod hij geklikt heeft, verder technische informatie over de browser en het besturingssysteem, websites die de gebruiker eerder bezocht heeft, de duur van het bezoek en overige gegevens over het gebruik van het online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruikers wordt geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics mededelen, dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie en andere deelnemende landen aan het Akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort wordt en alleen in uitzonderlijke gevallen in zijn geheel aan een server van Google in de VS wordt doorgezonden en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met gegevens van de gebruiker van andere producten van Google. De hiervoor genoemde gegevens kunnen door Google ook met vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker aansluitend andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die overeenkomen met zijn belangstelling.

25.4.De gegevens van de gebruikers worden als pseudoniem verwerkt in de context van de Google-marketingdiensten. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens per cookie binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties dus niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming verleend heeft om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketingdiensten over de gebruikers verzamelde informatie wordt doorgezonden aan Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

25.5.Tot de door ons gebruikte Google-marketingdiensten behoort o.a. het online-reclameprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de cookie verzamelde informatie dient om conversiestatistieken voor AdWords-klanten samen te stellen, die voor conversietracking gekozen hebben. De AdWords-klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in het totaal op hun advertentie geklikt hebben en doorgeleid zijn naar een pagina met een conversie-trackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie, waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

25.6.Wij kunnen ook basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick" advertenties van derden opnemen. DoubleClick gebruikt cookies, waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties op basis van bezoeken van gebruikers op deze website en andere websites op internet kan plaatsen.

25.7.We kunnen ook de service "Google Optimizer" gebruiken. Met Google Optimizer kunnen we in het kader van zogenaamde A/B-testen begrijpen hoe verschillende wijzigingen aan een website (zoals wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, enzovoort) een invloed hebben op een website. Voor deze testdoeleinden worden er cookies op de apparaten van gebruikers opgeslagen. Alleen pseudonieme gegevens van de gebruikers worden daarbij verwerkt.

25.8.Verder kunnen wij gebruikmaken van de "Google Tag Manager" om de analyse- en marketingdiensten van Google in onze website op te nemen en te beheren.

25.9.De gegevens kunnen door Google maximaal twee jaar worden verwerkt voordat ze worden geanonimiseerd of verwijderd.

25.10.Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google, vindt u op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, de privacyverklaring van Google kan op https://policies.google.com/privacy worden bekeken. Als u bezwaar wilt maken tegen de reclame op basis van interesses door Google-marketingdiensten, dan kunt u gebruikmaken van de door Google geboden instellings- en afmeldingsmogelijkheden: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebook social plugins

26.1.Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang in het analyseren, verbeteren en economisch exploiteren van onze website) voor onze website gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat geëxploiteerd wordt door de firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel, de begrippen "Like", "Vind ik leuk" of het teken van een "Duim omhoog") of worden aangeduid met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uitzicht van Facebook Social Plug-ins kunnen hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook is gecertificeerd onder de overeenkomst inzake het Privacy Shield en biedt hierdoor een garantie dat het Europees en Zwitsers gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd.

26.3.Wanneer een gebruiker een functie van dit online -aanbod met een dergelijke plug-in oproept, dan bouwt zijn apparaat een direct verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker doorgezonden en door het apparaat in het online aanbod opgenomen. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruikers daarom op basis van de actuele stand van onze kennis.

26.4.Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige pagina van het online-aanbod. Is de gebruiker bij Facebook aangemeld, dan kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account koppelen. Als gebruikers interageren met de plugins, bijvoorbeeld op de Like-knop klikken of een opmerking plaatsen, dan wordt de desbetreffende informatie door hun apparaat direct aan Facebook doorgezonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt alleen een anoniem IP-adres in Duitsland opgeslagen.

26.5.Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en opties voor het beschermen van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook. : https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via deze online aanbieding informatie over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn lidgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen voordat hij ons online-aanbod gebruikt. Andere instellingen en bezwaren met betrekking tot het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/.I De instellingen worden onafhankelijk van het platform vastgelegd, ze worden dus voor alle apparaten als desktopcomputers of mobiele apparaten overgenomen.

27. Facebook remarketing, Facebook-pixel en custom audiences

27.1.Binnen onze website maken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang in het analyseren, verbeteren en economisch exploiteren van onze website) gebruik van de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat door de firma Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u in de EU woonachtig bent, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt geëxploiteerd ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers aan onze site als doelgroep bepalen voor de weergave van advertenties, zogenaamde "Facebook-ads". Zo maken wij gebruik van de Facebook-pixel om de Facebook-ads die wij plaatsen alleen aan de Facebook-gebruikers te tonen, die ook belangstelling in onze website getoond hebben (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij dus garanderen, dat onze Facebook-ads beantwoorden aan de mogelijke interesse van de gebruikers en niet als vervelend ervaren worden. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door na te gaan of gebruikers naar onze site zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt.

27.2.Facebook is gecertificeerd onder de overeenkomst inzake het Privacy Shield en biedt hierdoor een garantie dat het Europees en Zwitsers gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd.

27.3.De Facebook-pixel wordt geïntegreerd wanneer u onze website rechtstreeks via Facebook oproept en kan op uw apparaat een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand opslaan. Als u zich onmiddellijk daarna bij Facebook aanmeldt of in de aangemelde toestand de site van Facebook bezoekt, wordt het bezoek aan onze site in uw profiel geregistreerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem. Wij kunnen dus geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook geschiedt in het kader van de richtlijn voor datagebruik van Facebook. Dienovereenkomstig ontvangt u verdere informatie over de werkwijze van de remarketing-pixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-ads in de richtlijn inzake gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.U kunt bezwaar maken tegen de opname door de Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Hiervoor kunt u de door Facebook ingerichte pagina oproepen en daar de aanwijzingen voor de instellingen van reclame op basis van het gebruik opvolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of bezwaar maken via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen worden onafhankelijk van het platform vastgelegd, ze worden dus voor alle apparaten als desktopcomputers of mobiele apparaten overgenomen.

28. Integratie van diensten en inhoud van derden

28.1.Wij maken in ons online-aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang in het analyseren, verbeteren en economisch exploiteren van onze website in de zin van art.6 lid 1, sub. f. AVG) gebruik van externe inhoud- of service-aanbiedingen om hum inhoud en services, zoals bijv. video’s en fonts te integreren (hierna samen de “Inhoud” genoemd.) De integratie van inhoud van derden veronderstelt altijd dat de derden het IP-adres van de gebruikers kunnen zien, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruikers kunnen zenden. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres uitsluitend gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd). De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieminformatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan o.a, maar niet beperkt tot, technische informatie omvatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie met betrekking tot het gebruik van ons online-aanbod.

28.2.De volgende presentatie biedt een overzicht van externe leveranciers en hun inhoud, evenals links naar hun privacyverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, zoals hier al genoemd, bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde opt-out) inbegrepen:

top-button