Generelle forretningsvilkår for bruk

(gjelder fra 2019-04-11)

Disse generelle forretningsvilkårene ("Bruksvilkår") regulerer alle registrerte brukeres retter og plikter for bruk av nettstedet www.orderfox.com, inkludert alle tilhørende undersider, innhold, funksjoner og tjenester ("nettsted").

Orderfox AG ("Orderfox") eier og driver nettstedet og er brukerens avtalepart.

Mer informasjon om Orderfox står i kolofonen.

Bruksvilkårene inneholder et samtykke fra brukerne til generering av metadata for bransjeformål (punkt 11 i disse bruksvilkårene).

1. Ytterligere forretningsvilkår

1.1.I tillegg til disse generelle forretningsvilkårene kan Orderfox avtale ytterligere forretningsvilkår med brukerne. I så fall har bestemmelsene i de forretningsvilkårene som er avtalt spesielt prioritet.

1.2. I særdeleshet kan et samtykke til ytterligere avtaler/lisenser være en forutsetning for bruk av bestemte funksjoner eller programvare, forutsatt at disse avtalene/lisensene er lovlige og at samtykket er rimelig for brukeren.

1.3. Avvikende og/eller på andre måter motstridende forretningsvilkår for nettstedet avvises av Orderfox, selv om tjenestene er utført i enkelte tilfeller uten innsigelser fra brukeren mot forretningsvilkårene.

1.4. Beskrivelser av tjenestene fra Orderfox på nettsider, i prospekter og tilsvarende reklamekanaler er ikke en forsikring eller en kvalitetsgaranti eller annen garanti.

2. Begrensning til myndige personer

2.1. Nettstedet må bare brukes av fysiske personer. Brukere må være over 18 år, eller ha tillatelse fra foreldrene eller foresatte som de bekrefter ved registreringen.

2.2. Orderfox forbeholder seg rett til å kreve en hensiktsmessig bekreftelse av denne forutsetningen.

3. Begrensning til bedriftskunder

3.1. Bedriftskunde (eller ev. "firma") er en fysisk eller juridisk person eller en juridisk sammenslutning av personer som utøver sin kommersielle eller sin selvstendige yrkesaktivitet når de inngår en juridisk transaksjon.

3.2. I disse generelle forretningsvilkårene skal privatkunder (eller ev. "forbrukere") forstås som enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon med et formål som i all hovedsak verken kan tilskrives hans næringsvirksomhet eller hans selvstendige yrkesaktivitet.

3.3. Nettstedet tilbyr en CNC-marketplace for CNC-produsenter og CNC-innkjøpere. Det fungerer som partnerplattform mellom CNC-produsenter og CNC-innkjøpere, ved at den gir disse (samlet kalt "brukere") mulighet for å legge ut interaktive annonser (oppdrag) på nettstedet og bidrar til at de kan finne hverandre med intelligente filtre. Dessuten har brukerne rett til og oppfordres til å opprette en egen firmaprofil på nettstedet, i samsvar med vilkårene som er angitt av Orderfox når det gjelder form og innhold.

3.4. Brukerne har rett til å se alle firmaprofiler og alle annonsene (oppdrag).

3.5. Forbrukere har ikke tilgang til å benytte de tjenestene som Orderfox tilbyr. Ved å ta i bruk tjenester fra Orderfox erklærer brukerne at de er forretningskunder og ikke privatkunder. Orderfox forbeholder seg rett til å kontrollere at brukeren ikke er en privatkunde (f.eks. kontroll av adressedata, firmaattest eller mva-identifikasjonsnummeret).

4. Endring i Orderfox' tjenestetilbud

4.1. Videreutvikling av nettstedet er en viktig del av tjenestetilbudet fra Orderfox. Videreutviklingen omfatter bl.a. tilpasning til den tekniske og juridiske utviklingen og å ta hensyn til brukernes krav til bruk av nettstedet.

4.2. Som en del av videreutviklingen kan Orderfox endre nettstedet og funksjonene uten at dette defineres som en mangel, forutsatt at dette er rimelig for brukeren og at det ikke medfører en fare for at avtalens formål ikke kan innfris. For brukere som er forbrukere gjelder dette når:

 • Endringen skjer til brukerens fordel.
 • Hvis endringen bringer tjenestene i samsvar med gjeldende rett, spesielt hvis gjeldende rett endrer seg.
 • Hvis Orderfox med denne endringen etterkommer obligatoriske juridiske eller offentlige beslutninger.
 • Hvis den aktuelle endringen er nødvendig for å tette eksisterende sikkerhetshull.
 • Hvis endringen er av rent teknisk eller prosessuell karakter uten vesentlig effekt for brukeren.
 • Endringer med utelukkende uvesentlig påvirkning av tidligere funksjoner utgjør ingen endringer i tjenestene i denne forstand. Dette gjelder spesielt for endringer av rent visuell art og endring av plasseringen av funksjonene.

4.3. Orderfox informerer om at det ikke garanteres at gratis funksjoner ikke er tilgjengelige hele tiden, der begrensningene kun skal utføres når dette er rimelig for brukerne.

5. Inngåelse, varighet og avslutning av avtalen

5.1.Avtalen mellom Orderfox og brukeren som gir brukeren rett til å publisere en virksomhetsprofil samt et fritt valgt antall interaktive annonser som kan brukes med denne, samt rett til å se profiler og annonser fra andre brukere på nettstedet ("avtale"), inngås straks Orderfox aktiverer tilgangsdataene som er lagt inn.

5.2.Avtaler med betalingsplikt løper i første omgang gjennom den perioden som er bestilt av brukeren. Deretter fornyes betalingspliktige avtaler for samme periode dersom den aktuelle avtalen ikke sies opp skriftlig eller per e-post innen den avtalte fristen, eller dersom det ikke er avtalt frist, innen en måned før utløpet av perioden. Datoen når meldingen er sendt per e-post eller med normal postgang gjelder for overholdelse av fristen.

5.3.Avtaler uten betalingsplikt inngås for en ubestemt periode. Brukeren kan si opp avtalen skriftlig eller via e-post, med en oppsigelsesfrist på en måned fra slutten av den inneværende måneden. Datoen når meldingen er sendt per e-post eller med normal postgang gjelder for overholdelse av fristen.

5.4.Orderfox har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning uten å varsle brukeren, og blokkere brukerens tilgang til nettstedet, dersom Orderfox har grunn til å forvente at brukeren ikke vil overholde Avtalen i rimelig grad. Dette gjelder spesielt hvis brukeren på en forsettlig eller uaktsom måte har brutt bruksvilkårene og/eller andre gjeldende lover. I spesielle enkelttilfeller kan en slik oppsigelse også skje uten grunn.

5.5.Den retten som begge parter har til ekstraordinær oppsigelse av avtalen av vesentlige grunner, påvirkes ikke av dette.

6. Registrering

6.1.Ved å registrere seg på Orderfox, inngår brukeren en avtale om bruk av nettstedet, der han får tilgang med tilgangsdata han selv har valgt og som er tildelt ham (brukernavn og passord). Ved å registrere seg for bruk av nettstedet forplikter brukeren seg til å bruke nettstedet utelukkende i samsvar med de eksisterende bruksvilkårene.

6.2.Brukeren er forpliktet til å angi riktige og fullstendige brukerdata ved registreringen. Dette gjelder spesielt firmanavn, gateadresse, postnummer, by, land, navn på kontaktperson, kjønn (for tiltale herr/fru), telefonnummer, e-postadresse og kredittkortinformasjon ("brukerdata"). Orderfox har rett til å kreve at brukeren legger frem underlag som dokumenterer at brukerdataene er ekte.

6.3.Som en del av bruksvilkårene er brukeren forpliktet til å holde alle brukerdata, samt alle dokumenter han har opprettet for publisering på nettstedet oppdatert så lenge avtalen er gyldig. Dette gjelder spesielt for brukerdataene som er nevnt i punkt 6.2. Brukeren kan selv utføre de nødvendige endringene ved å bruke funksjonene som Orderfox har gjort tilgjengelig på nettstedet.

6.4.Brukeren har selv ansvar for innholdet i registreringen og brukerdataene som overføres i forbindelse med dette. Brukeren garanterer at brukerdataene er sanne. Feil opplysninger fører til at avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning, og at tilgangen til nettstedet sperres, forutsatt at dette er rimelig for brukeren og står i forhold til sakens innhold, idet det tas hensyn til betydningen av å angi feil opplysninger og brukerens intensjon.

7. Tilgangsdata

7.1.Brukeren har ikke lov til å gi sine tilgangsdata til tredjepart. Det er tillatt å gi brukerens medarbeidere tilgangsdata for offisielle og ordinære forretningsformål, hvis brukeren forplikter sine medarbeidere til å følge og overholde bruksvilkårene.

7.2. Brukeren anbefales å velge et mest mulig sikkert passord, og i egen interesse å sette i verk alle nødvendige tiltak for å beskytte passordet mot at det blir kjent for, og brukes av, uvedkommende.

7.3.Brukeren er forpliktet til å informere Orderfox hvis han har mistanke om, tror eller vet at hans tilgangsdata er brukt av uvedkommende tredjepart for å bruke nettstedet. Hvis Orderfox har grunn til å mistenke at brukerens tilgangsdata er brukt av uvedkommende, forbeholder Orderfox seg rett til å sette i verk nødvendige tiltak og spesielt å hindre tilgang med de aktuelle tilgangsdataene, enten midlertidig eller permanent. Hvis brukeren er skyld i uautorisert bruk av tilgangsdata ved tredjepart, er brukeren forpliktet til å rette opp skadene som har oppstått og å yte en rimelig erstatning. Han belastes for kostnadene som oppstår på grunn av slik bruk.

8. Betalt bruk, fakturering, betalingsbetingelser

8.1.Betalingsperioden og størrelsen på gebyret avhenger på samme måte som betalingsmåten av de prisene som er meddelt brukeren før avtalen blir inngått.

8.2.Alle priser er, med mindre annet er oppgitt, eksklusiv, det vil si med tillegg av merverdiavgift.

8.3. Betaling forfaller vanligvis på forhånd for den respektive faktureringsperioden. Med mindre annet er oppgitt, forfaller fakturaer til betaling to uker etter fakturadato.

8.4.Fakturaer og påminnelser kan overføres elektronisk (f.eks. med e-post).

8.5.Brukeren kan gjøre opp fakturaer ved hjelp av de betalingsmetodene som tilbys av Orderfox.

8.6.I tilfeller hvor betalingspliktige løpende tjenester bare har vært brukt i et visst tidsrom, er en passende justering av gebyret bare tillatt etter at dette tidsrommet er utløpt. Endringen trer i kraft dersom Orderfox ikke mottar en ekstraordinær oppsigelse fra brukeren innen to uker etter mottak av det aktuelle varsel om endring. Orderfox vil sammen med varsel om endring informere brukeren om fristen for at brukeren kan motsette seg endringen og konsekvensene av å unnlate slik motsetning.

8.7.Dersom brukeren ikke betaler ved forfall, har Orderfox rett til å nekte å oppfylle tjenester for brukeren og til å begrense tilgangen til brukerkontoen inntil betaling foreligger. I slike tilfeller vil Orderfox varsle brukeren om begrensningen med en frist på sju virkedager for å gjøre opp det som er forfalt. Øvrige juridiske og kontraktsmessige rettigheter for Orderfox på grunn av sen betaling av brukeren forblir upåvirket. Begrensningen kan ikke gjennomføres dersom den er uforholdsmessig og/eller urimelig for brukeren. Betalingskravet til Orderfox forblir upåvirket av begrensningen. Tilgangen til brukerkontoen eller de begrensede funksjonene vil bli frigjort etter at utestående beløp er gjort opp. Retten til begrensning kan brukes som et mildere middel, selv om Orderfox har rett til ekstraordinær oppsigelse i henhold til disse bruksvilkårene.

8.8.Kostnader som oppstår ved tilbakeføring av en betalingstransaksjon på grunn av manglende dekning eller på grunn av at brukeren har overført feil data samt betalingspåminnelser for forfalte krav blir belastet brukeren. Dette vil bare omfatte kostnader som faktisk påløper Orderfox direkte eller lovbestemte kostnader (materialkostnader og gebyrer fra tredjepart, for eksempel portokostnader eller gebyr for tilbakeføring av betaling).

8.9.Motregning er bare mulig med krav som allerede er anerkjent av den andre avtaleparten eller som er fastsatt av en domstol. Tilbakeholdsrett kan bare gjøres gjeldende for krav i henhold til den respektive avtalen.

9. Brukerens annonser

9.1.Orderfox gir bedriftskunder mulighet til å presentere seg og sin bedrift som en del av profilen som leveres av Orderfox. Brukeren har rett til å opprette produksjonsforespørsler og -tilbud ("annonser"). Brukeren kan brukes data, tekst, bilder, videoer og lignende ("innhold").

9.2.Orderfox tar ikke ansvar for videre kommunikasjon og/eller avtaler, arrangementer, overenskomster eller forpliktelser («avtaler»), som utveksles eller inngås mellom brukerne. Fordringer som oppstår på grunn av avtaler mellom brukere, uavhengig av juridisk grunn, eksisterer utelukkende mellom brukerne i avtalen(e) og spesifikt ikke med Orderfox og/eller en av partnerne i Orderfox relatert til nettstedet («nettstedspartnere»). Brukeren har til enhver tid rett til å publisere, deaktivere eller slette annonser ved å bruke de relevante funksjonene i nettstedet.

9.3.Orderfox har rett til å bruke innholdet i annonsene for analyse av markeds- og brukeradferd i samsvar med de juridiske bestemmelsene. Det henvises til regelverk for datasikkerhet og personvern.

9.4.Brukeren må forsikre seg om at han har de nødvendige rettighetene til alt innhold som han viser eller gjør tilgjengelig på nettstedet.

9.5.Orderfox har rett til å blokkere innhold som brukeren har opprettet, hvis det er mistanke om at dette innholdet bryter loven eller de gjeldende bruksvilkårene eller tredjeparts rettigheter. Berettiget mistanke er til stede når det settes i verk etterforskning fra myndigheter, sivil- eller strafferettslig etterforskning mot brukeren på grunn av innhold han har opprettet. Orderfox kan blokkere innholdet for en slik bruker helt til en slik mistanke viser seg å være ubegrunnet. Orderfox forbeholder seg retten til først å kontrollere innholdet for slike brukere i offentlig tilgjengelige kanaler, før tilgangsdataene for en slik bruker aktiveres, og eventuelt avvise slikt innhold.

10. Urettmessig bruk, blokkering

10.1.Brukere kan bare bruke nettstedet på en måte eller for det formålet som ikke bryter de gjeldende bruksvilkårene eller gjeldende lov eller tredjeparts rettigheter. I denne forbindelsen forplikter brukeren seg spesielt:

 • Å ikke bruke nettstedet til publisering av ærekrenkende, støtende eller på andre måter lovstridig materiale, eller lignende informasjon.
 • Å ikke fornærme, sjenere eller krenke andre brukere.
 • Å ikke bryte andre brukeres eller tredjeparts opphavsrett, varemerker eller eiendomsrett ved bruk av nettstedet.
 • Å ikke sende uønsket massepost.
 • Å bare sende e-post til andre brukere for produksjonsforespørsler eller publisering av produksjonstilbud.
 • Å ikke laste opp data som inneholder skadevare eller virus til nettstedet.
 • Å ikke laste opp data til nettstedet som inneholder programvare og/eller annet materiale som er beskyttet med opphavsrett, hvis brukeren ikke har disse rettighetene eller ikke har innhentet den nødvendige tillatelsen fra rettighetsinnehaveren.
 • Å ikke bruke nettstedet til handel med varer og/eller tjenester som ikke er i samsvar med forskriftene for import/eksport, inkludert sikkerhetsforskriftene.

10.2.Orderfox har rett til å sette i verk nødvendige tiltak hvis brukeren forsettlig eller uaktsomt bryter de gjeldende bruksvilkårene eller gjeldende lov. Ved små overtredelser kan slike nødvendige tiltak være begrenset til en advarsel fra Orderfox til brukeren om at bruksvilkårene, gjeldende forskrifter eller kravet om god tro eller god skikk er brutt. Alvorlige brudd kan medføre at brukerens tilgang til nettstedet blokkeres midlertidig eller helt, eller at Orderfox har rett til å si opp avtalen uten varsel.

11. Samtykke til bruk av informasjon, innhold og metadata

11.1.I tillegg til plattformtjenestene bistår Orderfox både brukerne og CNC-bransjen med bransjerelevante "metadata" som spesielt kan brukes som grunnlag for styring av salg og investeringsbeslutninger.

11.2.Metadata: Metadata omfatter spesielt informasjon om bedriftens type (f.eks. sluttprodusent/produsent/innkjøper), firmaets sted og region, antall medarbeidere, type tilbudte produkter og tjenester eller teknologitilordning (f.eks. boring, dreiing, fresing, ultralydbehandling osv.), industritilordning (f.eks. motor og gir, gruvedrift, kjemiteknikk osv.) og materialtilordning (f.eks. akryl, rustfritt stål, glasskeramin osv.), opplysninger om oppdragsstatistikk (bl.a. inndelt etter industri-, teknologi- og materialtilordning, samt størrelsen på arbeidsstykkene). På samme måte kan det også genereres metadata basert på bruk av Orderfox, som f.eks. resulterer i brukernes interesser for de metadataene nevnt over.

11.3.Garantier: Orderfox genererer metadata på grunnlag av data som vanligvis har en offentlig karakter, og ikke vil være noen bedrifts- eller forretningshemmeligheter. Grunnlagene for metadataene omfatter opplysninger om brukeren som en del av driften, samt opplysninger som en del av oppdragene. Spesifikk avtaleintern informasjon som f.eks. avtaleinnhold for oppdrag (f.eks. avtalepartner, avtalens omfang) behandles fortrolig av Orderfox og overføres ikke til tredjepart. Orderfox overholder personvernforskriftene, også ved generering og bruk av metadata, og henviser derfor også til personvernreglene for Orderfox. Opplysninger om personer og kontakter hos brukeren ("Opplysninger om personen") omfattes ikke av metadataene, såfremt det ikke samtidig dreier seg om offentlige opplysninger om firmaet (f.eks. hvis brukeren er direktør og oppgir det offentlig tilgjengelige telefonnummeret eller den offentlig tilgjengelige e-postadressen). Metadata som baserer seg på brukernes adferd (f.eks. hvor ofte brukerne interesserer seg for bestemte firma eller tjenester) genereres anonymt, dvs. det genereres aggregerte verdier som ikke gir mulighet for å identifisere individuelle brukere.

11.4.Erklæring om samtykke: Brukeren aksepterer at de aktive opplysningene om ham på nettstedet om generering og bruk av metadata for formålene nevnt over, dvs. at Orderfox kan bruke dem til salgsstyring, investeringsbeslutninger eller andre markedsundersøkelser og at de kan bli gjort tilgjengelige for andre brukere, samt Orderfox' avtalepartnere. Samtykket er ikke-eksklusivt, det overføres bare en brukstillatelse og ikke eierskap til dataene, dvs. brukerens egen rett til bruk av sine opplysninger begrenses ikke. Brukerens juridiske rett til innsigelse påvirkes ikke. Brukeren erklærer at opplysningene om ham som ligger til grunn for metadataene ikke er bedrifts- eller forretningshemmeligheter, og at han har rett til å aktivere disse opplysningene på Orderfox og å tillatte at de brukes til å generere metadata.

11.5.Metadata anonymiseres, dvs. behandlingen for formålene nevnt over skjer uten personopplysninger som kan brukes til identifikasjon.

11.6.Videre tillater Orderfox-brukere bruk av deres informasjon og opplastede innhold (bilder, tekst, 3D-modeller, osv.), så langt disse er nødvendige for driften og utviklingen av Orderfox’ nettbaserte tilbud. For dette formålet gis det spesifikk tillatelse til å kopiere, distribuere og publisere samt bearbeide det opplastede innholdet.

12. Nettstedets tilgjengelighet

12.1.Orderfox gjør sitt ytterste for å unngå begrensninger, hindringer, utkoblinger, avbrudd og andre feil ved bruk av nettstedet ("feil"), i den grad det er teknisk mulig og Orderfox har teknisk kontroll over det. På grunn av dagens kommunikasjonsteknologi er det likevel ikke mulig for Orderfox å utelukke eller hindre feil fullstendig. Dette gjelder alt innhold og alle overføringskanaler som ligger utenfor Orderfox' herredømme, samt spesielt i tilfelle force majeure. I tilfelle feil som Orderfox har ansvar for gjelder Orderfox' ansvar iht. punkt 14 i bruksvilkårene.

12.2.Vedlikehold og videreutvikling av nettstedet kan forårsake forbigående feil. Orderfox vil sørge for at feilene begrenser seg til et tidsrom og omfang som er forutsigbart for brukeren.

12.3.Orderfox bruker tekniske beskyttelsestiltak for å beskytte sine systemer mot skadevare og uautorisert tredjepartsinnhold (for eksempel virus, trojanere, spam og annen skadevare). Dette inkluderer bruk av filtersystemer der disse systemene er spesielt nyttige for å beskytte telekommunikasjons- og databehandlingssystemer.

13. Garanti og unntak

13.1.Brukere må umiddelbart og så langt det er mulig innenfor normal forretningsdrift kontrollere ytelsene fra Orderfox, og straks påpeke eventuelle mangler overfor Orderfox. Mangler skal rapporteres skriftlig (e-post er tilstrekkelig) med en etterprøvbar beskrivelse av feilsymptomer, helst dokumentert med skriftlige notater, skjermbilder eller andre underlag som illustrerer manglene. Brukernes juridiske undersøkelses- og rapporteringsplikter påvirkes ikke.

13.2.Krav om skadeerstatning er underlagt begrensningene i punkt 14 (for ikke-amerikanske brukere) og punkt 15 (for amerikanske brukere) av disse bruksvilkårene ("ansvar og skadeerstatning").

13.3.Mangelkrav kan ikke gjøres gjeldende ved et ubetydelig avvik fra den avtalte og forutsatte utførelsen, eller hvis brukskvaliteten på tjenestene fra Orderfox er ubetydelig dårligere i forhold til avtalens formål. Orderfox tar eksplisitt ikke ansvar for:

 • At brukeren har oppgitt feil brukerdata ved registreringen eller feil opplysninger for andre data som brukeren har lastet opp til nettstedet eller levert på annen måte.
 • At nettstedet er tilgjengelig kontinuerlig eller potensiell system- eller nettverksrelatert stans, avbrudd eller feilfunksjoner i installasjoner eller tjenester på nettstedet, hvis dette ligger utenfor Orderfox' kontroll. Spesielt ikke for feil på grunn av force majeure eller svikt i kommunikasjonsnettverk og -gateways.
 • Små feilfunksjoner og feil på nettstedet.
 • Uautorisert tilgang eller bruk av brukerens personopplysninger ved tredjepart (for eksempel som følge av uautorisert tilgang på grunn av hacking av databasen), forutsatt at Orderfox ikke kan lastes for dette og det ikke er noen juridisk eller avtalemessig ansvarsplikt.
 • Alle typer forsikringer som brukeren gir andre brukere.
 • At brukerdata eller andre data som brukeren har lastet opp til nettstedet eller levert på annen måte er riktige eller fullstendige.
 • Brukernes utførelse av arbeidet.

13.4. Foreldelsesfristen for krav basert på utilfredsstillende tjenester er seks måneder.

13.5.Ved å godta bruksvilkårene aksepterer brukeren fra første henvendelse å holde Orderfox skadesløs fra alle krav og kostnader fra andre brukere som oppstår på grunn av at kunden bryter gjeldende bruksvilkårene eller gjeldende lover forsettlig eller uaktsomt.

14. Ansvar og erstatning (for brukere utenfor USA / for non-United States Users)

14.1.Orderfox er kun ansvarlig i henhold til denne avtalen i samsvar med følgende bestemmelser, ellers er ansvar utelukket.

14.2.Orderfox tar ubegrenset ansvar for skader som er forårsaket med forsett eller grovt uaktsomhet av Orderfox, dets juridiske representanter eller overordnede ansatte, samt for skader som er forårsaket med forsett av andre representanter. Ved grove forseelser utført av andre representanter skal ansvaret bestemmes iht. bestemmelsene for liten uaktsomhet som er angitt under.

14.3.Orderfox tar ubegrenset ansvar for skader på liv, legeme eller helse som er forårsaket med forsett eller uaktsomhet av Orderfox, dets juridiske representanter eller andre representanter. Orderfox er ansvarlig for skader på grunn av mangelfullt forsikrede egenskaper opp til det beløpet som var omfattet av formålet med forsikringen ,og som kunne identifiseres av Orderfox når forsikringen ble gitt.

14.4.Orderfox er ansvarlig for produktansvarsskader i henhold til bestemmelsene i den tyske, østerrikske og sveitsiske eller tilsvarende og obligatoriske produktansvarslover.

14.5.Orderfox er ansvarlig for skader som skyldes at Orderfox, dets juridiske representanter eller andre representanter har brutt kardinalpliktene. Kardinalpliktene er hovedpliktene som danner grunnlaget for avtalen, og som var avgjørende for inngåelse av avtalen, og som brukeren kan stole på blir innfridd. Hvis Orderfox har brutt disse kardinalpliktene noe uaktsomt, er ansvaret begrenset til erstatning av forutsigbare skader som typisk oppstår (under "typiske skader"). Den typiske skaden er i prinsippet begrenset til det fastsatte beløpet. Den typiske skaden er i dette tilfellet begrenset til CHF 1000,00. Dette gjelder ikke hvis begrensningen i et enkelttilfelle er urimelig fra et rimelighetssynspunkt.

14.6.Uten at det berører ansvarsbestemmelsene i de generelle forretningsvilkårene er Orderfox ikke ansvarlig for tap av data dersom skaden kunne ha vært unngått ved at brukeren hadde oppfylt sin forpliktelse til å sikkerhetskopiere dataene. I alle tilfeller må brukeren regne med en delt skyld. Ved en oppsigelse er brukeren ansvarlig for å sikkerhetskopiere sine data på forhånd.

15. Ansvar og erstatning / Liability and damages (for brukere i USA / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Endringer i de generelle forretningsvilkårene

16.1.Orderfox har rett til å endre de gjeldende bruksvilkårene med fremtidig virkning i henhold til følgende prosedyre. Orderfox informerer brukeren om endringene senest 3 (tre) uker før den planlagte datoen endringene trer i kraft. Brukeren kan levere innsigelse mot endringene i løpet av 3 (tre) uker etter at meldingen er mottatt.

16.2.Hvis Orderfox ikke mottar noen innsigelse fra brukeren, eller brukeren gir uttrykkelig uttrykk for at han er innforstått med endringene, trer endringene i kraft på den varslede datoen. Hvis brukeren leverer innsigelse innen fristen har Orderfox mulighet til å fortsette avtalen med de gjeldende betingelsene eller, hvis Orderfox mottar en innsigelse, å si opp avtalen i samsvar med oppsigelsesfristen på 1 (en) måned ved slutten av den da inneværende kalendermåneden. I meldingen må Orderfox informere brukeren om sin rett til innsigelse, oppsigelsesfristen som skal overholdes, følgene av en innsigelse og følgene av at fristen for innsigelse utløper.

16.3.Orderfox har rett til å endre vilkårene for bruk, særlig i følgende tilfeller:

 • Dersom endringen bringer de generelle forretningsvilkårene i samsvar med gjeldende rett, spesielt hvis gjeldende rett endrer seg.
 • Hvis Orderfox med denne endringen etterkommer obligatoriske juridiske eller offentlige beslutninger.
 • Dersom nye tjenester eller deler av tjenester fra Orderfox, samt tekniske eller organisatoriske prosesser krever en beskrivelse i de generelle forretningsvilkårene.
 • Hvis endringen kun er til brukerens fordel.

17. Verneting og gjeldende rett

17.1.De rettslige forholdene mellom Orderfox og brukerne er utelukkende underlagt lovene i fyrstedømmet Liechtenstein – med unntak av overnasjonale lover og internasjonale og overnasjonale henvisningslover, som ikke selv henviser til materiell rett i fyrstedømmet Liechtenstein. Avtalen om gjeldende rett gjelder også hvis brukeren har hovedkontor og/eller adresse i utlandet.

17.2.Gjennomføringssted er Orderfox' forretningskontor i Ruggell, Liechtenstein. Eksklusivt verneting for alle tvister med utgangspunkt i eller i sammenheng med avtaleforholdet er Ruggell i Liechtenstein, der Orderfox har sitt forretningskontor. Orderfox forbeholder seg rett til å gjøre sine krav gjeldende i brukerens juridiske verneting.

17.3.Brukeren kan bare overføre krav mot Orderfox med utgangspunkt i denne avtalen til tredjepart etter skriftlig samtykke fra Orderfox.

17.4.Avtalespråkene er engelsk, amerikansk engelsk, tysk, dans, spansk, meksikansk, fransk, kroatisk, italiensk, ungarsk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, brasiliansk, rumensk, slovakisk, slovensk, svensk, tyrkisk, tsjekkisk, russisk, japansk, koreansk og kinesisk.

17.5.For brukere i USA / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.Dersom en eller flere bestemmelser i de generelle forretningsvilkårene er eller blir ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de andre bestemmelsene, forutsatt at betingelsen om at de gjenværende generelle forretningsvilkårene er gyldige ikke strider mot obligatorisk lovbestemmelse. De(n) ugyldige bestemmelsen(e) erstattes heller av et tillegg med en bestemmelse som er så nær det forretningsmessige formålet som partene med den/de ugyldige bestemmelsen(e) er enige om. Det samme gjelder ved komplettering av eventuelle mangler i bestemmelsene.

18. For brukere i USA / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. For brukere i USA / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button