Personvernerklæring

Vi setter pris på din interesse på www.orderfox.com (under kalt "nettilbud" eller "nettsted"). Vi tar datasikkerhet på alvor og ønsker at du skal føle deg trygg når du bruker nettilbudet. I denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personrelaterte opplysninger (under kalt "data") vi innhenter og hvordan vi bruker dem. Begrepet "bruker" omfatter alle kunder (spesielt CNC-produsenter og CNC-innkjøpere), samt de som besøker vårt nettilbud. Begrepene som brukes, som f.eks. "bruker" må oppfattes kjønnsnøytrale.

Ansvarlig:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Liechtenstein

Handelsregister/Nr.: Amt für Justiz, Liechtenstein, Handelsregister nummer: FL-0002.542.971-6
Direktør: Dr. Wilhelm Klagian
Telefonnummer: +423 375 2500
E-postadresse: info@orderfox.com

Den ansvarlige omtales heretter som "vi" eller "oss".

Selskapets formål:
Drift av en internettplattform for CNC-produsenter og CNC-innkjøpere. Internettplattformen fungerer som partnerplattform mellom CNC-produsenter og CNC-innkjøpere, ved at den gir disse (brukerne) mulighet for å slå på interaktive annonser på nettstedet og bidrar til at de kan finne hverandre med intelligente filtre.

Typer behandlede opplysninger:
- Stamdata (f.eks. kundestamdata, navn, adresser).
- Kontaktinformasjon (f.eks. e-post, telefonnummer).
- Innholdsdata (f.eks. tekst, fotografier, videoer).
- Avtaledata (f.eks. avtalens objekt, varighet, kundekategori).
- Betalingsinformasjon (f.eks. bankforbindelse, betalingshistorikk).
- Brukerdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider).
- Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

Behandling av spesielle kategorier av opplysninger (Art. 9 avsn. 1 i GDPR):
Ingen spesifikke kategorier av opplysninger bli behandlet.

Kategorier av personer som er berørt av behandlingen:
- Brukere, kunder,, interessenter, forretningspartnere.
- Besøkere og brukere av nettilbudet.

Heretter kalles de berørte personene samlet som "brukere".

Formålet med behandlingen:
- Oppfylle avtalefestede tjenester, service og kundebehandling.
- Server-hosting, registrering av domener, tjenester for Software-as-a-Service (SaaS)
- Å gjøre nettilbudet, innholdet og funksjonene tilgjengelig.
- Svare på kontaktforespørsler og kommunikasjon med brukere.
- Markedsføring, annonsering og markedsundersøkelser.
- Sikkerhetstiltak.

Automatisk enkeltbeslutning (Art. 22 i GDPR):
Vi bruker ingen utelukkende automatisk enkeltbeslutninger.

Merknad til de juridiske grunnlagene:
- Hvis vi behandler opplysninger om brukere fra EU/EØS gjelder de juridiske grunnlagene i GDPR nevnt under.
- For øvrig behandler i opplysningene på grunnlag av personvernlovgivningen i Liechtenstein. Dvs. i så fall gjelder utførelsene nevnt under, men likevel på grunnlag av loven i Liechtenstein og ikke de nevnte GDPR-standardene.
- Hvis andre obligatoriske personvernbestemmelser gjelder for brukere som er forbrukere, har disse personvernbestemmelsene prioritet.

Versjon: Februar 2019

Contents

1. Begreper som brukes

1.1. "Personopplysninger" er alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter kalt "berørt person"). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator (f.eks. cookie) eller ett eller flere elementer som er spesifikke for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

1.2."Behandling" er alle prosesser som utføres med eller uten hjelp av automatiserte prosedyrer, eller alle rekker av prosesser som utføres i forbindelse med personopplysninger. Begrepet er vidt, og omfatter i praksis all håndtering av opplysninger.

1.3.Som "Ansvarlig" betegnes den naturlige eller juridiske person, myndighet, institusjon eller annet sted som avgjør formål og metoder for behandling av personopplysninger, enten alene eller sammen med andre.

1.4."Profiling" er alle typer automatisert behandling av personopplysninger som består i at disse personopplysningene brukes til å analysere bestemte personlige aspekter relatert til en fysisk person, spesielt for å analysere og forutsi aspekter relatert til denne fysiske personens arbeidskapasitet, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, adferd, oppholdssted eller flytting.

1.5."Pseudonymisering" er behandling av personopplysninger slik at personopplysningene ikke kan knyttes til en berørt person uten å benytte ekstra informasjon, forutsatt at denne ekstra informasjonen oppbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan tilordnes en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

1.6."Databehandler" er en fysisk eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annet sted som behandler personopplysninger på oppdrag av den ansvarlige.

2. Bestemmende juridiske grunnlag

Iht. Art. 13 i GDPR informerer vi om det juridiske grunnlaget for databehandlingen. Hvis det juridiske grunnlaget ikke er nevnt i personvernerklæringen, gjelder følgende: Det juridiske grunnlaget for innhenting av samtykkene er Art. 6 avsn. 1 bokstav a og Art. 7 i GDPR, det juridiske grunnlaget for behandlingen for å utføre våre tjenester og avtalefestede tiltak er Art. 6 avsn. 1 bokstav b i GDPR, det juridiske grunnlaget for behandlingen for å oppfylle våre juridiske forpliktelser er Art. 6 avsn. 1 bokstav c i GDPR, og det juridiske grunnlaget for behandlingen er for å beskytte våre legitime interesser er Art. 6, avsn. 1 bokstav f i GDPR. Hvis livsviktige interesser for den berørte personen eller en annen fysisk person gjør det nødvendig å behandle personopplysninger er Art. 6 avsn. 1 bokstav d i GDPR det juridiske grunnlaget.

3. Endringer og oppdateringer i personvernerklæringen

Vi ber om at du holder deg jevnlig oppdatert om innholdet i personvernerklæringen. Vi tilpasser personvernerklæringen straks endringer i databehandlingen som vi utfører krever dette. Vi informerer deg straks endringene krever at du medvirker (f.eks. samtykke) eller et annet individuelt varsel.

4. Sikkerhetstiltak

4.1.Vi setter i verk egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et beskyttelsesnivå som står i forhold til risikoen iht. Art. 32 i GDPR og idet det tas hensyn til den nyeste teknologiske utviklingen, implementeringskostnadene, og type, omfang og forholdene og formålet for behandlingen, samt de ulike sannsynlighetene for at dette skal oppstå, og alvorligheten og risikoen for rettighetene og frihetene til fysiske personer. Tiltakene omfatter spesielt garanti for opplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved å kontrollere den fysiske tilgangen til opplysningene, og å sikre tilgang, inntasting og overføring av dem, å sikre at de er tilgjengelige og å skille dem fra hverandre. I tillegg har vi opprettet prosedyrer som sikrer at de berørtes rettigheter ivaretas, sletting av opplysninger og reaksjon hvis opplysningene utsettes for risiko. Videre er vi oppmerksomme på beskyttelsen av personopplysninger allerede ved utviklingen, eller ved valg av maskinvare, programvare og prosedyrer i henhold til prinsippet om personvern ved utforming av teknologi og med forhåndsinnstillinger som beskytter personvernet (Art. 25 i GDPR).

4.2.Sikkerhetstiltakene omfatter spesifikt kryptert overføring av opplysninger mellom din nettleser og vår server.

4.3.Medarbeidere har taushetsplikt av hensyn til personvernet, og får opplæring, blir kontrollert og informert om mulige konsekvenser av ansvaret.

5. Publisering og overføring av opplysninger

5.1.I den grad vi gjør opplysninger tilgjengelige for andre personer og firma (databehandlere eller tredjepart), overfører opplysninger til dem eller gir dem tilgang på annen måte, skjer dette bare på grunnlag av en juridisk tillatelse (f.eks. hvis det er nødvendig å overføre opplysninger til tredjepart, som f.eks. til betalingsleverandører, iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav b i GDPR for å oppfylle avtalen), hvis du har gitt samtykke, hvis en juridisk forpliktelse krever det eller på grunnlag av våre legitime interesser (f.eks. ved bruk av oppdragstakere, hosting-tilbydere, skatterådgivere, økonomiske rådgiver og juridiske rådgivere, tjenester innen kundebehandling, fakturering og lignende, som gjør at vi kan oppfylle våre avtaleforpliktelser, administrasjonsoppgaver og plikter).

5.2.Hvis vi har gitt tredjepart i oppdrag å behandle opplysninger på bakgrunn av en såkalt "avtale om oppdragsbehandling", skjer dette på grunnlag av Art. 28 i GDPR.

6. Overføring til tredjeland

I den grad vi behandler opplysninger i et tredjeland (dvs. utenfor den EU eller EØS) eller hvis dette skjer i forbindelse med bruk av tjenester fra tredjepart eller hvis opplysningene gjøres tilgjengelige eller overføres til tredjepart skjer dette bare hvis det utføres for å oppfylle våre avtaleforpliktelser, på grunnlag av ditt samtykke, på grunn av en juridisk forpliktelse eller på grunnlag av våre legitime interesser. Med forbehold om juridiske eller kontraktsmessige tillatelser behandler vi eller blir opplysningene behandlet i et tredjeland bare hvis de spesifikke forutsetningene som er angitt i Art. 44 ff. i GDPR. Dvs. behandlingen utføres f.eks. på grunnlag av spesielle garantier, som f.eks. at det blir fastslått at det er et personvernnivå som er anerkjent i EU (f.eks. med "Privacy Shield" i USA) eller at offisielt anerkjente spesielle avtaleforpliktelser følges (såkalte "Standardavtaleklausuler").

7. Rettigheter til berørte personer

7.1.Du har rett til å kreve en bekreftelse om de aktuelle opplysningene behandles og informasjon om disse personopplysningene, og annen informasjon og kopi av opplysningene iht. Art. 15 i GDPR.

7.2.I henhold til Art. 16 i GDPR har du rett til å be om at opplysninger som gjelder deg blir komplettert eller at uriktige opplysninger som gjelder deg blir korrigert.

7.3.Iht. angivelsene i Art. 17 i GDPR har du rett til å kreve at de aktuelle opplysningene slettes umiddelbart, eller alternativt å kreve at behandlingen av opplysningene begrenses iht. Art. 18 i GDPR.

7.4.Iht. Art 20 i GDPR har du rett til å kreve å få tilsendt opplysningene om deg og som du har gitt oss, og at de sendes til andre ansvarlige.

7.5.Du har dessuten rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten iht. Art. 77 i GDPR.

8. Rett til tilbaketrekking

Du har rett til å trekke tilbake samtykker iht. Art. 7 avsn. 3 i GDPR med framtidig virkning.

9. Reservasjonsrett

Du kan når som helst reservere deg mot framtidig behandling av opplysninger om deg iht. bestemmelsene i Art. 21 i GDPR. Reservasjonsretten kan spesielt gjelde behandling med direkte reklame som formål.

10. Informasjonskapsler og reservasjonsrett ved direkte markedsføring

10.1."Cookies" (informasjonskapsler) er små filer som lagres på brukerens datamaskin. I cookien kan det lagres forskjellige opplysninger. En cookie brukes primært til å lagre opplysninger om en bruker (eller enheten som cookien er lagret på) under og etter besøket på et nettilbud. Midlertidige cookies, eller "session cookies" eller "transiente cookies" er cookies som slettes etter at en bruker forlater et nettilbud og lukker nettleseren. I en slik cookie kan f.eks. innholdet i handlekurven i en nettbutikk eller påloggingsstatus lagres. Cookies som lagres også etter at nettleseren lukkes kalles "permanent" eller "persistent". Slik kan f.eks. påloggingsstatus lagres når brukerne kommer tilbake etter flere dager. I en slik cookie kan også brukernes interesser, som brukes til spredningsmåling eller for markedsføringsformål, lagres. "Third Party Cookie" er cookies fra andre tilbydere enn den ansvarlige som driver nettilbudet (i motsatt fall, hvis det bare er dennes cookies, kalles disse "First Party Cookies").

Vi bruker midlertidige og permanente cookies og informerer om dette i personvernerklæringen.

10.2.Hvis brukerne ikke ønsker at det skal lagres cookies på deres datamaskiner blir de bedt om å deaktivere det aktuelle alternativet i systeminnstillingene i nettleseren. Lagrede cookies kan slettes i systeminnstillingene i nettleseren. Å utelukke cookies kan føre til funksjonsbegrensninger i nettilbudet.

10.3.En generell reservasjon mot bruk av cookies som brukes for markedsføring på nett kan administreres med mange forskjellige tjenester, først og fremst for sporing med den amerikanske siden http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. I tillegg kan lagring av cookies hindres ved å slå dem av i innstillingene i nettleseren.

11. Sletting av opplysninger

Opplysningene vi behandler slettes eller behandlingen av dem begrenses iht. bestemmelsene i Art. 17 og 18 i GDPR. Forutsatt at det ikke er uttrykkelig angitt i personvernerklæringen slettes opplysningene som er lagret hos oss straks det ikke lenger er behov for dem til det formålet som er angitt, og hvis slettingen ikke strider mot noen juridiske oppbevaringsplikter. Hvis opplysningene ikke slettes på grunn av at de er nødvendige av andre, lovlige årsaker begrenses behandlingen av dem. Dvs. opplysningene sperres og behandles ikke for andre formål. Dette gjelder f.eks. opplysninger som oppbevares av handels- eller skatterettslige årsaker.

12. Formål for databehandlingen

12.1.Vi behandler opplysningene dine for å kunne utføre de funksjonene i vårt nettilbud som du har bedt om, og for å oppfylle de avtalemessige, forretningsmessige og andre juridiske forpliktelser (bl.a. å gjøre våre tjenester, service og brukertjenester tilgjengelige og utføre dem, og å kunne garantere en effektiv kundeservice og teknisk kundestøtte) iht. Art. 6 avsn. 1 lit b i GDPR. Behandlingen omfatter overføring eller publisering av informasjon til tredjepart, hvis dette er nødvendig for å oppfylle avtalemessige eller juridiske forpliktelser (f.eks. for å formidle oppdrag mellom CNC-produsenter og CNC-innkjøpere), eller hvis dette er nødvendig for faktureringsformål (f.eks. overføring av data til en betalingsleverandør).

12.2.Videre behandler vi opplysningene dine i henhold til de juridiske bestemmelsene på bakgrunn av våre legitime interesser. Disse formålene inkluderer statistiske analyser som brukes til å forbedre vårt nettilbud, og til våre egne forretningsmessige formål. Som en del av dette kan vi opprette såkalte brukerprofiler (under kalt "profiler") på bakgrunn av de lagrede opplysningene (f.eks. adresser, profilbeskrivelser, profiltilganger, tildelte oppdrag, tilbuds- og forespørselsprofiler). For å verne om dine interesser behandler vi dine opplysninger for de nevnte formålene i størst mulig grad anonymt, dvs. profilene lagres uten identifikatorer som f.eks. navn eller e-postadresse. Bare når det er nødvendig å tilordne en profil til en bruker, f.eks. for å vise bestemt informasjon for brukeren på bakgrunn av hans adferd, oppretter vi en tilknytning mellom profilen og den konkrete brukeren, utelukkende for dette formålet. Hvis det ikke er nødvendig at vi tilordner en profil til en bruker (f.eks. når vi kun er interessert i statistisk informasjon), behandler vi brukerdataene anonymt, dvs. profilene og analyseresultatene kan ikke kobles til en identifisert bruker.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4.I tillegg kan vi behandle opplysninger i henhold til ditt samtykke, og vi vil be eksplisitt om dette.

12.5.I den grad det brukes innhold, verktøy eller andre midler fra andre tilbydere (under kalt "tredjeparts tilbydere") innenfor disse personvernbestemmelsene, og hvis hovedkontoret er i utlandet, må man gå ut fra at det finner sted en dataoverføring til tredjeparts tilbyderes hjemland. Overføring av data til tredjeparts land skjer enten på bakgrunn av en juridisk tillatelse, brukerens samtykke, spesielle garantier som f.eks. Privacy Shield, eller en spesiell avtaleklausul som sikrer en juridisk nødvendig datasikkerhet.

12.6.Du får informasjon om de enkelte formålene, typene og omfanget av databehandlingen, samt rettighetene som er innhentet som en del av samtykket som en del av databehandlingen.

12.7.Opplysningene slettes når det ikke lenger er behov for dem til å oppfylle avtalemessige eller juridiske behandlingsplikter, samt til å håndtere eventuelle garantiplikter og tilsvarende plikter, der det samtidig kontrolleres om det er påkrevd å oppbevare opplysningen i alle tre årene. For øvrig gjelder de juridiske oppbevaringspliktene.

13. Betaling

13.1.For våre kunders sikkerhet lagrer vi selv ingen kredittkortinformasjon eller bankopplysninger, men bruker betalingstjenesten "Saferpay" fra betalingsleverandøren SIX Payment Services (Europe) S.A., Avdeling Tyskland, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main.

13.2.Personvernerklæring: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Registrering og avmelding

14.1.Brukere bestemmer i prinsippet selv, hvilke opplysninger de oppgir om seg selv, og hvem de skal være tilgjengelige for. For eksempel, når brukere skriver inn navnet sitt i brukerprofiler, kommentarfelt e.l.

14.2.Som en del av brukerregistreringen innhentes følgende opplysninger som obligatoriske felt:

  • E-postadresse (ikke synlig for andre brukere),
  • passord (lagres kryptert),
  • fornavn og etternavn,
  • firma.

14.3.I tillegg til opplysningene nevnt over, bestemmer hver bruker selv om de andre opplysningene. I tillegg kan det kreves flere opplysninger om brukerne hvis dette er nødvendig for å gjøre nettilbudet tilgjengelig og å oppfylle juridiske krav.

14.4.Brukerens offentlige profilopplysninger kan ses av andre påloggede brukere og de kan søke i dem. Brukernes plassering kan vises på et kart.

14.5.Når en avmelding er fullført har vi rett til å slette brukerens brukerprofiler. Brukerne har plikt til å ta vare på profilinformasjonen.

15. Visning av 3D-objekter med Autodesk

15.1.For gjengivelse av tredimensjonale objekter bruker vi tjenesten "Autodesk Forge" fra den amerikanske leverandøren Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, USA). For dette formålet lastes 3D-modeller opp til Autodesks servere, der de behandles videre.

15.2.Bruk av Autodesk skjer iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav b i GDPR for å oppfylle våre avtalefestede tjenester overfor brukeren, noe som omfatter en presentasjonsfunksjon som en del av funksjonene fra Orderfox.

15.3.For å kunne tilordne 3D-modeller til brukerne som har lastet den opp, overfører vi 3D-modellene til Autodesk med vha. en identifikator som vi har tilordnet brukeren. Autodesk mottar dermed kun pseudonymiserte data om brukeren uten mulighet for å kunne tilordne 3D-objektene til brukeren. Behandlingen hos Autodesk kan bare unntaksvis inneholde ytterligere personopplysninger når disse gir seg av selve det framstilte 3D-objektet og metadata som er lagret sammen med 3D-objektet, og skal gjøre det mulig å identifisere brukeren.

15.4.3D-objektene slettes senest i løpet av 6 måneder hvis brukeren fjerner dem fra systemet eller de fjernes på annen måte.

15.5.Autodesk er sertifisert under Privacy-Shield-avtalen, og garanterer med dette at de overholder den europeiske og sveitsiske personvernlovgivningen.

15.6.Du finner mer informasjon i Autodesks personvernerklæring: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement/autodesk-privacy-statement.

16. Administrasjon, finansregnskap, kontororganisasjon, arkivering

16.1.Vi behandler opplysninger som en del av våre administrasjonsoppgaver og organiseringen av vårt firma, finansregnskap og for å følge juridiske pålegg, som f.eks. arkivering. I forbindelse med dette behandler vi de samme opplysningene som vi behandler for å oppfylle våre avtalefestede tjenester. Grunnlaget for behandlingen er Art. 6 avsn. 1 bokstav c i GDPR, Art. 6 avsn 1 bokstav f, Art. 28 i GDPR. Følgende omfattes av behandlingen: Kunder, interessenter, forretningspartnere og besøkere på nettstedet. Formålet for behandlingen er administrasjon, finansregnskap, kontororganisasjon, arkivering av opplysninger som brukes til å drive firmaet og våre tjenester.

16.2.I forbindelse med dette gjør vi opplysningene tilgjengelige for eller sender opplysningene til økonomiavdelingen, skatterådgivere, controllere, andre faktureringssentre og betalingsleverandører.

16.3.I tillegg lagrer vi opplysninger om leverandører, arrangører og andre forretningspartnere på grunnlag av våre bedriftsøkonomiske interesser, f.eks. for å kunne ta kontakt med dem på et senere tidspunkt. Disse primært bedriftsrelaterte opplysningene lagrer vi i prinsippet permanent.

17. Bedriftsøkonomiske analyser og markedsundersøkelser

17.1.For å kunne drive forretningen på en økonomisk måte, å se tendenser i markedet, kunde- og brukerønsker, analyserer vi opplysningene om forretningsprosesser, avtaler, forespørsler osv. som vi har tilgang til. I den forbindelse behandler vi stamdata, kommunikasjonsdata, avtaledata, betalingsinformasjon, brukerdata, metadata på grunnlag av Art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR, der berørte personer omfatter kunder, interessenter, forretningspartnere, besøkere og brukere av nettilbudet. Formålet med analysene er bedriftsøkonomiske evalueringer, markedsføring og markedsundersøkelser. I den forbindelse kan vi også ta hensyn til profilene til registrerte brukere med informasjon f.eks. om kjøpshistorikk. Vi bruker analysene til å øke brukervennligheten, forbedre tilbudet og driftsøkonomien. Analysene brukes kun av oss og gjøres ikke tilgjengelige eksternt, forutsatt at det ikke dreier seg om anonyme analyser med aggregerte verdier.

17.2.I den grad disse analysene eller profilene er personrelaterte, slettes de eller anonymiseres når brukeren avslutter medlemskapet, ellers etter to år etter at avtalen er inngått. For øvrig opprettes de totale bedriftsøkonomiske analysene og evalueringene av de generelle tendensene om mulig anonymt.

18. Kontakt og kundeservice

18.1.Når du tar kontakt med oss (via kontaktskjema eller e-post) behandles opplysningene om brukeren for å behandle og håndtere kontaktforespørselen iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav b (kunder/interessenter), Art. 6 avsn. 1 bokstav f (andre brukere) i GDPR.

18.2.Opplysningene om brukerne kan lagres i vårt Customer Relationship Management System ("CRM-system") eller tilsvarende organisering av forespørsler.

18.3.For å kommunisere med og pleie forholdet til våre kunder (såkalt "Customer Relationship Management", CRM) bruker vi kommunikasjonstjenester fra Intercom, fra Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA, basert på våre legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettilbud). Intercom er sertifisert under Privacy-Shield-avtalen, og garanterer med dette at de overholder det europeiske og sveitsiske datasikkerhetsnivået. Intercom gir mulighet til å komme i rask og direkte kontakt med brukerne, i henhold til deres forventninger, samt å kunne behandle forespørsler fra dem. Med Intercom kan brukerne få tilsendt nyheter pr. live chat, e-post, SMS eller også push-varsler. For at dette skal være mulig må kontaktinformasjonen for våre brukere med Intercom synkroniseres via et grensesnitt. Da blir kommunikasjonsdeltakerens følgende opplysninger behandlet: Brukernavn, passord, e-postadresse, IP-adresse, dataanalyse, apparatdata, bruksdata, profil på sosiale media, lokaliseringsdata og kommunikasjonens innhold. Dataoppbevaringen retter seg etter slettefristene for behandling av kommunikasjons- og kundedata; for øvrig gjennomføres slettingen når dataene ikke lenger trengs, og det ikke gjenstår noen arkiveringsplikter som regelmessig blir løpende kontrollert annethvert år. Personvernerklæring og reservasjonsmuligheter hos Intercom: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Vi sletter forespørslene hvis det ikke lenger er behov for dem. Vi kontrollerer om det er nødvendig annethvert år. Forespørsler fra kunder som har en kundekonto lagrer vi permanent og henviser til kundekontoen for sletting av opplysningene. Videre gjelder de juridiske arkiveringspliktene.

19. Nyhetsbrev

19.1.I merknadene under finner du informasjon om innholdet i vårt nyhetsbrev, informasjon om hvordan du melder deg på, hvordan det blir sendt og statistisk evaluering, samt reservasjonsrett. Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev samtykker du til å motta det og de beskrevne prosedyrene.

19.2.Vi sender nyhetsbrev, e-poster og andre elektroniske meldinger med salgsinformasjon (under "Nyhetsbrev") bare med samtykke fra mottakeren eller en juridisk tillatelse. Hvis innholdet i nyhetsbrevet blir omskrevet i løpet av den tiden en bruker har meldt seg på, er dette avgjørende for brukerens samtykke. For øvrig inneholder nyhetsbrevet informasjon om utvikling og tilbud fra CNC-bransjen, samt våre tjenester.

19.3.Du melder deg på vårt nyhetsbrev med en såkalt Double-Opt-In-prosedyre. Dvs. etter at du har meldt deg på får du en e-post der du blir bedt om å bekrefte at du har meldt deg på. Denne bekreftelsen er nødvendig for at ikke noen kan melde seg på med andres e-postadresse. Det blir logget at du har meldt deg på nyhetsbrevet for å kunne dokumentere påmeldingen iht. de juridiske kravene. Dette inkluderer lagring av påmeldings- og bekreftelsestidspunktet, samt IP-adressen. Endringer i opplysninger som er lagret hos distribusjonsleverandøren blir også logget.

19.4.Nyhetsbrevet sendes med plattformen "Mailchimp" fra tilbyderen Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (under kalt "distribusjonsleverandør"). Du kan se personvernvilkårene hos Mailchimp her: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp er sertifisert under Privacy-Shield-avtalen, og garanterer med dette at de overholder det europeiske og sveitsiske datasikkerhetsnivået.

19.6.E-postadressene til våre nyhetsbrevmottakere og også andre opplysninger om dem som er beskrevet i disse merknadene, lagres på distribusjonsleverandørens servere. Distribusjonsleverandøren bruker denne informasjonen til å distribuere og til å evaluere nyhetsbrevet på oppdrag fra oss. I tillegg kan distribusjonsleverandøren bruke disse opplysningene til å optimalisere eller forbedre sin egen service iht. egen informasjon, f.eks. til teknisk optimalisering av distribusjonen og visningen av nyhetsbrevet, eller av økonomiske årsaker, for å bestemme hvilke land mottakerne kommer fra. Distribusjonsleverandøren bruker likevel ikke opplysningene om våre nyhetsbrevmottakere for å adressere dem selv eller å gi dem til tredjepart.

19.7.For å melde seg på nyhetsbrevet er det tilstrekkelig å skrive inn e-postadresse. Det er valgfritt å angi opplysninger som for- og etternavn for personlig tilpasning av nyhetsbrevet og bransje for å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til interessene til våre lesere.

19.8.Nyhetsbrevene inneholder en såkalt "web beacon", dvs. en pikselstor fil, som åpnes av serveren til distribusjonsleverandøren når nyhetsbrevet åpnes. Da innhentes både teknisk informasjon, som informasjon om nettleser og systemet, samt IP-adresse og tidspunkt for åpningen. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring av tjenesten ved bruk av de tekniske dataene eller målgruppen og deres leseadferd, ved bruk av stedet (som kan bestemmes ved hjelp av IP-adressen) eller tilgangstidspunktene. Den statistiske kartleggingen inkluderer også å bestemme om nyhetsbrevene åpnes, når de åpnes og hvilke lenker det klikkes på. Av tekniske grunner er det mulig å knytte denne informasjonen til hver enkelt nyhetsbrevmottaker. Men verken vi eller distribusjonsleverandøren har interesse av å observere enkeltbrukere. Vurderingene brukes heller til å identifisere lesevanene til våre brukere, og til å tilpasse innholdet vårt til dem eller til å sende forskjellig innhold til våre brukere, avhengig av deres interesser.

19.9.Sendingen av nyhetsbrevet og resultatmålingen som følger med, skjer på grunnlag av mottakerens samtykke iht. art. 6 avsn. 1 bokstav a, art. 7 i GDPR eller, dersom samtykke ikke er nødvendig, på grunnlag av våre legitime interesser for direkte markedsføring iht. art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR. Loggføring av innloggingsprosessen skjer på grunnlag av våre legitime interesser iht. art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR. Våre interesser fokuserer på å bruke et brukervennlig og sikkert system for nyhetsbrev som både er i henhold til våre forretningsmessige interesser og oppfyller brukernes forventninger samt gjør det mulig å dokumentere samtykker.

19.10.Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet, dvs. trekke tilbake samtykket. En lenke for å melde seg av nyhetsbrevet finner du på slutten av hvert nyhetsbrev. Vi kan lagre e-postadressene i opptil tre år på grunnlag av våre legitime interesser før vi sletter dem for formålet å sende nyhetsbrevet, slik at vi skal kunne dokumentere at et samtykke er blitt gitt. Behandlingen av disse opplysningene begrenses til formålet med å kunne avvise krav. Du kan når som helst be om at opplysningene blir slettet, såfremt du samtidig bekrefter at du tidligere har samtykket. Det er dessverre ikke mulig å reservere seg mot resultatmålingen separat, i så fall må du si opp hele abonnementet på nyhetsbrevet.

20. Deltakelse i partnerprogrammet med Celeritive Technologies

20.1.Som en del av partnerprogrammet med Celeritive Technologies Inc., at 95 E High St, Moorpark, CA 93021, USA behandler vi opplysningene om brukerne såfremt disse har bestemt seg for å benytte fordelene hos Celeritive Technologies eller Orderfox.

20.2.For å benytte fordelene kan brukerne angi en spesiell kode ved registreringen på nettstedet. Brukerne mottar denne koden fra Celeritive Technologies. Når koden løses inn får brukerne tilgang til de lovte fordelene hos Orderfox.

20.3.Ved å innløse koden erklærer brukeren seg innforstått med at Orderfox kan sende vedkommende en e-post for å be om registrering med vedkommendes personopplysninger, og etter å ha bekreftet registreringen og fullført firmaprofilen, sende en ytterligere e-post med en lenke og en kode til et spesialtilbud fra Celeritive Technologies, som brukeren kan aktivere på nettsiden til Celeritive Technologies.

20.4.Opplysningene som behandles i forbindelse med partnerprogrammet omfatter stamdata/kundestamdata om brukerne (dvs. firmanavn, navn, e-postadresse, land og promoteringskode) og situasjonen, slik at både Orderfox og Celeritive Technologies får vite at brukeren har tatt i bruk tilbudet fra den andre leverandøren.

20.5.Forøvrig gjøres ingen opplysninger om brukeren tilgjengelige mellom Orderfox og Celeritive Technologies. For behandling av opplysninger om brukeren i forbindelse med tilbudet som er tatt i bruk er den aktuelle leverandøren, dvs. Orderfox eller Celeritive Technologies ansvarlig.

20.6.Brukerne kan reservere seg mot behandlingen av opplysningene om dem for formålene nevnt over, og i så fall kan de ikke ta i bruk disse fordelene, hvis bruken av dem forutsetter at de ikke har reservert seg mot databehandlingen (f.eks. hvis brukerne ikke ønsker å få tilsendt en lenke til et tilbud om en fordel).

20.7.Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene om brukerne er deres samtykke iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav a, Art. 7 i GDPR.

20.8.Celeritive Technologies’ behandling av brukerens data reguleres utelukkende av personvernerklæringen fra Celeritive Technologies, som kan leses under følgende lenke: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Kommunikasjon via post, e-post, faks eller telefon

21.1.Vi bruker kommunikasjonsmetoder som f.eks. post, telefon eller e-post til å drive forretningen og til markedsføringsformål. I den forbindelse behandler vi stamdata, adresse- og kontaktopplysninger samt avtaledata fra kunder, deltakere, interessenter og kommunikasjonspartnere.

21.2.Behandlingen skjer på grunnlag av Art. 6 avsn. 1 bokstav a, Art. 7 i GDPR, Art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR i forbindelse med juridiske bestemmelser for markedsføringskommunikasjon. Kontakten skjer bare med samtykke fra kontaktpartneren eller som en del av de juridiske tillatelsene, og de behandlede opplysningene blir slettet straks det ikke lenger er behov for dem, og ellers ved reservasjon/tilbaketrekking eller bortfall av det legitime grunnlaget eller juridiske arkiveringsplikter.

22. Tilstedeværelse i sosiale medier

22.1.Vi er til stede på sosiale nettverk og plattformer på nettet for å kommunisere med aktive kunder, interessenter og brukere, og å kunne informere dem om våre tjenester der. Når man åpner de aktuelle nettverkene og plattformene gjelder forretningsvilkårene og retningslinjene for databehandling til den som driver tilbudet.

22.2.Om ikke annet er angitt i vår personvernerklæring behandler vi opplysningene om brukerne forutsatt at de kommuniserer med oss innenfor de sosiale nettverkene og plattformene, f.eks. skriver innlegg på våre sider eller sender meldinger til oss.

23. Innsamling av tilgangsdata og log files

23.1.På grunnlag av våre legitime interesser iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR samler vi inn opplysninger om all tilgang på serveren der tjenesten befinner seg (såkalte server log files). Tilgangsdataene inkluderer navn på nettsiden som åpnes, fil, dato og klokkeslett, overført datamengde, melding om vellykket åpning, nettlesertype med versjon, brukerens operativsystem, referrer URL (nettsiden du kom fra), IP-adresse og den forespørrende provider.

23.2.Av sikkerhetsgrunner (f.eks. oppklaring av misbruk eller bedrag) lagres informasjon fra log files i maksimalt sju dager, og slettes deretter. Opplysninger som må oppbevares lenger for å kunne brukes som bevis, er unntatt fra slettingen fram til hendelsen er endelig oppklart.

24. Google Analytics

24.1.Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google LLC ("Google"), på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettilbud iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR). Google bruker cookies. Informasjonen om bruken av nettilbudet som genereres med cookien overføres som regel til en av Googles servere i USA og lagres der.

24.2.Google er sertifisert under Privacy-Shield-avtalen, og garanterer med dette at de overholder den europeiske og sveitsiske personvernlovgivningen.

24.3.Vi bruker Google Analytics for å vise annonser som en del av Googles og deres partneres reklametjenester bare til de brukerne som også har vist interesse for vårt nettilbud, eller som har bestemte egenskaper (f.eks. interesse for bestemte tema eller produkter, som defineres med nettstedene de har besøkt) som vi sender til Google (såkalte "remarketing-" eller "Google Analytics-Audiences"). Med Remarketing Audiences ønsker vi også å forsikre oss om at våre annonser samsvarer med brukernes potensielle interesser, og ikke virker plagsomme.

24.4.Google bruker denne informasjonen på oppdrag fra oss for å analysere bruken av vårt nettilbud, for å produsere rapporter over aktivitetene i nettilbudet og å utarbeide andre tjenester i tilknytning til bruken av nettilbudet og bruk av internett for oss. Det kan da opprettes anonyme brukerprofiler for brukerne på bakgrunn av de behandlede opplysningene.

24.5.Vi bruker bare Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Det betyr at Google forkorter brukernes IP-adresser i medlemslandene i EU eller i andre land som er omfattet av EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en server hos Google i USA og forkortes der.

24.6.IP-adressen som overføres fra brukerens nettleser kobles ikke sammen med andre data hos Google. Brukere kan hindre lagring av cookies med en innstilling i nettleseren. Brukerne kan i tillegg hindre at Google samler inn dataene som genereres med cookien og som er relatert i bruken av nettilbudet, samt at Google behandler disse dataene, ved at de laster ned og installerer en plugin til nettleseren som er tilgjengelig med følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

24.7.Mer informasjon om Googles bruk av data, innstillingsmuligheter og mulighet til innsigelse finner du på Googles nettsider: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ("Slik bruker Google data når du bruker Googles partnernettsteder eller apper"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Slik bruker Google informasjonskapsler i annonsering"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Kontrollér informasjonen Google bruker for å vise deg annonser").

24.8.Frist for sletting av opplysninger som er behandlet av Google: 14 måneder.

25. Google Re/Marketing Services/Advertising

25.1.Vi bruker Marketing og Remarketing-tjenestene ("Google Marketing Services") fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettilbud iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR).

25.2.Google er sertifisert under Privacy-Shield-avtalen, og garanterer med dette at de overholder den europeiske og sveitsiske personvernlovgivningen.

25.3.Google Marketing Services gjør at vi kan vise annonser for og på vårt nettsted på en mer målrettet måte, slik at vi kan vise annonser som potensielt samsvarer med brukernes interesser. Hvis en bruker f.eks. får vist annonser for produkter som han har vist interesse for på andre nettsider, snakker man om "Remarketing". For å oppnå dette kjører Google umiddelbart en kode fra Google når vårt og andre nettsteder der Google Marketing Services er aktiv åpnes, og det integreres såkalte (re)marketing tags (usynlig grafikk eller kode, også kalt "web beacons") i nettsiden. Med hjelp av disse lagres det en individuell cookie, dvs. en liten fil, på brukerens enhet (i stedet for cookies kan det også brukes tilsvarende teknikker). Cookies kan settes fra ulike domener, blant annet fra google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. I denne filen markeres det hvilke nettsteder brukeren har søkt etter, hvilket innhold han interesserer seg for og hvilke tilbud han har klikket på, videre teknisk informasjon om nettleser og operativsystem, henvisende nettsteder, besøkstid samt andre opplysninger om bruk av nettilbudet. Brukerens IP-adresse registreres også, der vi som en del av Google Analytics informerer om at IP-adressen forkortes i medlemslandene i EU eller i andre land som er omfattet av EØS-avtalen, og bare unntaksvis overføres i sin helhet til en server hos Google i USA og forkortes der. IP-adressen knyttes ikke til brukerens data fra andre tilbud hos Google. Informasjonen nevnt over kan fra Googles side også knyttes til slik informasjon fra andre kilder. Når brukeren deretter går inn på andre nettsider, kan han få vist annonser i henhold til sine interesser.

25.4.Opplysningene om brukerne behandles pseudonymt som en del av Google Marketing Services. Dvs. Google lagrer og behandler f.eks. ikke brukernes navn eller e-postadresse, men behandler de relevante opplysningene relatert til cookien i pseudonyme brukerprofiler. Dvs. fra Googles synspunkt administreres og vises ikke annonser for en konkret identifisert person, men for eieren av cookien, uavhengig av hvem denne er. Dette gjelder ikke hvis en bruker eksplisitt har gitt Google tillatelse til å behandle disse dataene uten denne anonymiseringen. Informasjonen om brukerne som er samlet inn via Google Marketing Services overføres til Google og lagres på Googles servere i USA.

25.5.De Google Marketing Services som vi bruker inkluderer bl.a. det nettbaserte annonseverktøyet "Google AdWords". For Google AdWords får hver AdWords-kunde en egen "Conversion Cookie". Cookies kan derfor ikke spores via nettstedene til AdWords-kunder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av cookien brukes til å utarbeide Conversion-statistikk for AdWords-kunder som ønsker Conversion Tracking. AdWords-kunder får vite det totale antall brukere som har klikket på deres annonse og sendt videre til en side som har en Conversion Tracking tag. Men de får ikke noe informasjon der brukere kan identifiseres personlig.

25.6.Vi kan integrere "DoubleClick"-annonser fra tredjepart basert på Google Marketing Services. DoubleClick bruker cookies, som gir Google og partner-nettsteder mulighet til å vise annonser basert på brukernes besøk på dette nettstedet eller andre nettsteder på Internett.

25.7.Vi kan også bruke tjenesten "Google Optimizer". Med Google Optimizer kan vi utføre såkalte "A/B-Testings" for å evaluere effekten av ulike endringer på nettstedet (f.eks. endringer i inntastingsfelt, design osv.). For disse testformålene lagres det cookies på brukernes enheter. I den forbindelse behandles bare pseudonyme opplysninger om brukerne.

25.8.Videre kan vi bruke "Google Tag Manager" for å integrere og administrere Googles analyse- og markedsføringstjenester i vårt nettsted.

25.9.Opplysningene kan behandles av Google i inntil to år før de anonymiseres eller slettes.

25.10.Mer informasjon om Googles bruk av data til markedsføring finner du på oversiktssiden: https://policies.google.com/technologies/ads, Googles personvernerklæring finnes på https://policies.google.com/privacy. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert reklame fra Google Marketing Services, kan du bruke innstillingsmuligheter og avmeldingsmuligheter fra Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebook Social Plugins

26.1.Vårt nettilbud bruker Social Plugins ("Plugins") fra det sosiale nettverket facebook.com som drives av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettilbud). Plugins kan identifiseres med en av Facebooks logoer (symbol med hvit "f" på blå bakgrunn, begrepene "Like", "Liker" eller "Tommel opp"-symbol) eller de er merket med tillegget "Facebook Social Plugin". Listen over og utseendet av Facebook Social Plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook er sertifisert under Privacy-Shield-avtalen, og garanterer med dette at de overholder den europeiske og sveitsiske personvernlovgivningen.

26.3.Når en bruker åpner en funksjon i dette nettilbudet som inneholder en slik plugin, etablerer hans enhet en direkte tilkobling til Facebooks servere. Innholdet i plugin overføres direkte fra Facebook til brukerens enhet og integreres der i nettilbudet. Det kan da opprettes brukerprofiler for brukerne på bakgrunn av de behandlede opplysningene. Vi har derfor ingen påvirkning på mengden data som Facebook henter ut med denne plugin, og vi informerer derfor brukerne i henhold til den kunnskapen vi har.

26.4.Ved å integrere denne plugin får Facebook informasjon om at en bruker har åpnet den aktuelle siden i nettilbudet. Hvis brukeren er logget inn på Facebook kan Facebook lagre besøket i hans Facebook-konto. Når brukere interagerer med plugins, for eksempel trykker på Liker-knappen eller skriver en kommentar, overføres denne informasjonen fra enheten og direkte til Facebook og lagres der. Hvis en bruker ikke er medlem på Facebook er det likevel mulig at Facebook finner IP-adressen og lagrer den. I følge Facebook lagres det bare anonymiserte IP-adresser i Tyskland.

26.5.Formål og omfang av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av opplysningene, samt rettighetene og innstillingsmulighetene for å verne brukernes privatliv står i Facebooks personverninformasjon: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Hvis en bruker er medlem på Facebook og ikke ønsker at Facebook samler inn data om ham via dette nettilbudet og kobler dem sammen med medlemsdataene som er lagret hos Facebook, må han logge ut fra Facebook og slette cookies før han bruker vårt nettilbud. Flere innstillinger og avslag på bruk av data til reklameformål kan gjøres i profilinnstillingene på Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller på den amerikanske siden http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Innstillingene er plattformuavhengige, dvs. de brukes på alle enheter som stasjonære datamaskiner eller mobile enheter.

27. Facebook Remarketing, Facebook Pixel og Custom Audiences

27.1.I vårt nettilbud brukes såkalte "Facebook Pixel" fra det sosiale nettverket Facebook som drives av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller, hvis du er bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettilbud). Med Facebook Pixels har Facebook mulighet til å definere de som besøker vårt tilbud som målgruppe for visning av annonser, såkalte "Facebook Ads". Vi bruker Facebook Pixel for å vise våre Facebook Ads bare til de Facebook-brukerne som også har vist interesse for vårt nettilbud (såkalte "Custom Audiences"). Dvs. med Facebook Pixels ønsker vi å forsikre oss om at våre Facebook Ads samsvarer med brukernes interesser og ikke virker plagsomme. Med Facebook Pixels kan vi også spore effekten av Facebook-annonser for statistikk og markedsanalyser, ved at vi ser om en bruker sendes videre til vårt nettsted etter at han har klikket på en Facebook-annonse.

27.2.Facebook er sertifisert under Privacy-Shield-avtalen, og garanterer med dette at de overholder den europeiske og sveitsiske personvernlovgivningen.

27.3.Facebook Pixel integreres umiddelbart av Facebook når en av våre nettsider åpnes, og kan lagre en såkalt cookie, dvs. en liten fil på din enhet. Når du deretter logger på Facebook eller går til Facebook mens du er logget på, angis det i din profil at du har besøkt vårt tilbud. Dataene som samles inn om deg er anonyme for oss, og gir ingen mulighet for at vi kan identifisere brukeren. Men dataene lagres og behandles av Facebook, slik at de kan knyttes til den aktuelle brukerprofilen. Facebooks behandling av data skjer innenfor Facebooks retningslinjer for data. Du finner mer informasjon om hvordan Remarketing Pixels fungerer og generelt om visning av Facebook Ads i Facebooks retningslinjer for data: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Du kan motsette deg registreringen med Facebook Pixel og bruk av dine opplysninger for visning av Facebook Ads. Du kan åpne Facebooks side og følge informasjonen om innstillingene av brukerbasert annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller avslå via den amerikanske siden http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Innstillingene er plattformuavhengige, dvs. de brukes på alle enheter som stasjonære datamaskiner eller mobile enheter.

28. Integrering av tjenester og innhold fra tredjepart

28.1.Som en del av vårt nettilbud og på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimalisering og økonomisk drift av nettilbudet iht. Art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR) bruker vi innholds- eller tjenestetilbud fra tredjepartsleverandører for å integrere innhold og tjenester som f.eks. videoer eller skrifttyper (heretter kalt "innhold"). Dette forutsetter at tredjepartsleverandørene kjenner innholdet, brukernes IP-adresse, for uten IP-adressen kan de ikke sende innhold til deres nettleser. IP-adressen er derfor nødvendig for å kunne vise dette innholdet. Vi forsøker å bruke slikt innhold kun der den aktuelle leverandøren utelukkende bruker IP-adressen til å levere innholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruke såkalte Pixel Tags (usynlig grafikk, også kalt "Web Beacons") for statistiske formål eller markedsføringsformål. Med "Pixel Tags" kan informasjon som trafikken på sidene på dette nettstedet analyseres. Pseudonym informasjon kan også lagres i cookies på brukernes enhet, og blant annet inneholde teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisende nettsider, besøkstid samt andre opplysninger om bruken av nettilbudet, og kan også kobles samme med slik informasjon fra andre kilder.

28.2.Nedenfor finner du en oversikt over tredjepartsleverandører og innholdet deres, i tillegg til lenker til deres personvernerklæringer, som inneholder mer informasjon om behandling av data og reservasjonsmuligheter som delvis er nevnt her (såkalt Opt-Out):

top-button