Regulamin Użytkowania

(obowiązuje od 11.04.2019 r.)

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe - dalej zwane OWH („warunki użytkowania”) określają prawa i obowiązki wszystkich zarejestrowanych użytkowników („użytkownik/użytkowniczka”), dotyczące korzystania ze strony internetowej www.orderfox.com, w tym wszystkich jej podstron, treści, funkcji i usług („strona internetowa”).

Orderfox AG („Orderfox”) jest właścicielem i administratorem strony internetowej i stroną umowy z użytkownikami.

Dalsze informacje na temat Orderfox znajdują się w impressum.

Regulamin zawiera zgodę użytkowników na generowanie metadanych do celów branżowych (punkt 11 niniejszych warunków użytkowania).

1. Dodatkowe Warunki Handlowe (DWH)

1.1. Obok niniejszych Warunków korzystania, Orderfox ma prawo do uzgodnienia z użytkownikami kolejnych warunków handlowych. W takim przypadku priorytetowo obowiązują regulacje specjalnie uzgodnionych warunków handlowych.

1.2. W szczególności, wymagana może byćzgoda na dodatkowe porozumienia/licencje na użytkowanie określonych funkcji lub oprogramowania, o ile te porozumienia/licencje są zgodne z prawem oraz zgoda ta jest dostosowana do możliwości użytkownika.

1.3. Orderfox wyraźnie odrzuca wszelkie sprzeczne i/lub odmienne warunki handlowe w odniesieniu do strony internetowej, również w sytuacji, gdy w poszczególnych przypadkach usługi realizowane są w sposób niesprzeczny z warunkami handlowymi użytkownika.

1.4. Opisy usług Orderfox na stronach internetowych, w broszurach oraz podobnych materiałach reklamowych nie mają charakteru zapewnienia ani gwarancji jakości.

2. Ograniczenie do osób pełnoletnich

2.1. Strona internetowa może być użytkowana jedynie przez osoby fizyczne. Użytkownicy muszą mieć ukończony 18-sty rok życia lub posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, co potwierdzają wraz z rejestracją.

2.2. Orderfox zastrzega sobie prawo żądania od użytkownika odpowiedniego potwierdzenia przyjęcia tych warunków.

3. Do korzystania z Orderfox uprawnieni są wyłącznie klienci biznesowi

3.1. Klientem biznesowym (wzgl. alternatywnie „przedsiębiorcą”) jest osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa prawa cywilnego posiadającą osobowość prawną, która, zawierając transakcję prawną, działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek.

3.2. Klientem prywatnym (alternatywnie „użytkownikiem”) w rozumieniu niniejszych Warunków korzystania jest każda osoba fizyczna, zawierająca transakcję prawną w celu, który nie służy prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej.

3.3. Strona internetowa jest platformą branży CNC dla wytwórców produkujących na maszynach CNC i nabywców ich usług. Działa ona jako platforma współpracy pomiędzy tymi wytwórcami i nabywcami usług realizowanych w technice CNC poprzez umożliwianie im (ogólnie „Użytkownikom”) zamieszczanie publikacji na stronie internetowej ogłoszeń (Zlecenia), oraz wspiera nawiązywanie relacji partnerskich dzięki wykorzystaniu inteligentnych filtrów. Ponadto Użytkownicy są upoważnieni i zachęcani do utworzenia na Stronie internetowej profilu swojej firmy, spełniającego wymagania w zakresie formy i treści, określone przez Orderfox.

3.4. Użytkownicy mają prawo przeglądać wszystkie profile firm i wszystkie ogłoszenia (Zamówienia).

3.5. Korzystanie z usług Orderfox przez klientów prywatnych jest zabronione. Korzystając z usług Orderfox Użytkownik oświadcza, iż nie jest klientem prywatnym, lecz klientem biznesowym. Orderfox zastrzega możliwość weryfikacji, czy dany użytkownik nie jest klientem prywatnym (np. weryfikacja danych adresowych, wniosku o założenie działalności lub numeru identyfikacji do celów podatku VAT).

4. Zmiana zakresu usług Orderfoxa

4.1. Dalszy rozwój strony internetowej jest istotną częścią składową oferty usług ze strony Orderfoxa. Dalszy rozwój obejmuje między innymi dostosowywanie się do postępu technicznego i nowelizacji prawa oraz uwzględnienie wymogów użytkowników podczas używania strony internetowej.

4.2.Orderfox w ramach dalszego rozwoju ma prawo do wprowadzania zmian w stronie internetowej oraz jej funkcjach, bez narażania się na zarzut błędu, o ile jest to przystosowane do możliwości użytkownika i nie jest zagrożony cel zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

 • zmiana jest na korzyść użytkownika;
 • jeśli zmiana służy temu, aby doprowadzić do zgodności świadczonych usług z obowiązującym prawem, a w szczególności jeśli zmienia się sytuacja prawna;
 • jeśli zmiana Orderfox służy temu, aby postępować zgodnie z decyzjami ustawodawcy lub urzędów;
 • o ile dana zmiana jest konieczna w celu wypełnienia występującej luki w bezpieczeństwie;
 • jeśli zmiana ma charakter techniczny lub proceduralny, bez istotnych skutków dla użytkownika.
 • zmiany z jedynie nieistotnym wpływem na dotychczasowe funkcje nie stanowią w tym sensie zmian usług. Odnosi się to w szczególności do zmian czysto wizualnych i czystej zmiany alokacji funkcji.

4.3. Orderfox informuje, że trwała dostępność bezpłatnych funkcji nie jest gwarantowana, przy czym ograniczenia mogą zostać nałożone tylko wtedy, gdy są one dostosowane do możliwości użytkowników.

5. Zawarcie, okres obowiązywania i zakończenie Porozumienia

5.1.Porozumienie pomiędzy Orderfox a użytkownikiem, uprawniające go do opublikowania jednego profilu jako przedsiębiorcy oraz użytecznych i dowolnie interaktywnych ogłoszeń w dowolnych ilościach, jak również do przeglądania profili oraz ogłoszeń innych użytkowników na stronie internetowej („Porozumienie”), zostaje zawarta z chwilą aktywacji przez Orderfox zarejestrowanych danych dostępowych.

5.2.Umowy odpłatne obowiązują początkowo przez okres zarezerwowany przez użytkownika. Następnie umowy odpłatne są automatycznie przedłużane o ten sam okres, jeśli dana umowa nie zostanie rozwiązana na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w uzgodnionym terminie lub – jeśli termin taki nie został uzgodniony – w ciągu jednego miesiąca przed upływem tego okresu. O zachowaniu terminu decyduje data przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

5.3.Umowy nieodpłatne zawierane są na czas nieokreślony. Użytkownik może rozwiązać umowę nieodpłatną na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na koniec danego miesiąca z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. O zachowaniu terminu decyduje data przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

5.4.Orderfox jest uprawniony do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności powiadomienia Użytkownika, oraz do zablokowania dostępu do Strony internetowej, jeżeli Orderfox nie może oczekiwać przestrzegania postanowień Porozumienia przez Użytkownika w zasadnym zakresie. Powyższe zastrzeżenie odnosi się w szczególności do sytuacji, gdy Użytkownik dopuści się celowego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub innych obowiązujących przepisów prawa. W wyjątkowych sytuacjach specjalnych takie rozwiązanie jest także dozwolone bez zaistnienia przyczyn.

5.5.Nie ma to wpływu na prawo obu stron do wypowiedzenia Porozumienia z ważnego powodu w trybie nadzwyczajnym.

6. Rejestracja

6.1.Rejestrując się na portalu Orderfox, Użytkownik zawiera Porozumienie na korzystanie ze Strony internetowej, do której uzyskuje dostęp przy pomocy wybranych przez siebie i przypisanych mu danych dostępowych (nazwy Użytkownika i hasła). Rejestrując się na Stronie internetowej, Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony internetowej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.2.Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawidłowych i kompletnych danych. Dotyczy to w szczególności nazwy firmy, ulicy, miasta, kraju, kodu pocztowego, imienia i nazwiska osoby kontaktowej, płci (zwrot grzecznościowy Pan/Pani), numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych karty kredytowej („Dane Użytkownika”). Orderfox ma prawo wymagać od Użytkownika niezwłocznego dostarczenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość jego Danych Użytkownika.

6.3.Użytkownik podczas trwania porozumienia ma obowiązek w ramach przedłożonych warunków użytkowania dopilnować, by wszystkie dane użytkownika oraz wszelkie dokumenty przesłane przez niego za pośrednictwem strony internetowej były aktualne. Dotyczy to w szczególności klauzuli 6.2 wyżej wymienionych Danych Użytkownika. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wymaganych zmian, korzystając z funkcji udostępnionych przez Orderfox na Stronie internetowej.

6.4.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji podanych podczas rejestracji oraz przekazanych w związku z tym danych użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że jego dane użytkownika są zgodne z prawdą. Błędne lub fałszywe dane skutkują natychmiastowym wypowiedzeniem porozumienia oraz nałożeniem blokady dostępu do strony internetowej, o ile te, uwzględniając znaczenie fałszywości oraz intencję użytkownika, sądostosowane do możliwości użytkownika orazobiektywnie niewłaściwe.

7. Dane dostępowe

7.1.Użytkownikowi zabrania się udostępniania swoich danych dostępowych stronom trzecim. Dozwolone jest przekazanie tych danych pracownikom firmy Użytkownika w celach oficjalnych oraz zgodnych z przepisami, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że Użytkownik zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania i stosowania postanowień Regulaminu.

7.2. Zaleca się Użytkownikowi wybranie maksymalnie bezpiecznego hasła, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technologicznej, oraz podjęcie w jego własnym interesie wszelkich niezbędnych działań, aby ochronić hasło przed ujawnieniem i wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7.3.Użytkownik zobowiązany jest natychmiast poinformować Orderfox, gdy podejrzewa, sądzi lub wie, że jego dane dostępowe zostały wykorzystane przez osoby trzecie w celu korzystania ze Strony internetowej bez upoważnienia. Jeżeli Orderfox będzie miał powód, by podejrzewać, że dane dostępowe Użytkownika zostały wykorzystane bez upoważnienia, Orderfox zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych działań, a w szczególności do czasowego lub trwałego wstrzymania możliwości dostępu do Strony internetowej przy użyciu tych danych dostępowych. Jeżeli dojdzie do bezprawnego użycia danych dostępowych przez stronę trzecią z winy Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia i odpowiedniego zrekompensowania szkód. Użytkownik ponosi koszty wynikające z takiego użycia jego danych dostępowych.

8. Odpłatne użytkowanie, fakturowanie, warunki płatności

8.1.Okres płatności i wysokość wynagrodzenia, tak jak i sposób płatności ustalane są w oparciu o ceny, o których wysokości użytkownik został poinformowany przed zawarciem umowy.

8.2.O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny są cenami wyłącznymi, tzn. zawierają podatek od wartości dodanej.

8.3.Opłaty zasadniczo należy uiszczać z góry za dany okres rozliczeniowy. O ile nie zaznaczono inaczej, faktury są płatne w terminie dwóch tygodni od daty wystawienia faktury.

8.4.Faktury i monity mogą być przekazywane drogą elektroniczną (np. pocztą elektroniczną).

8.5.Użytkownik może opłacać faktury przy użyciu metod płatności oferowanych przez Orderfox.

8.6.W przypadku odpłatnych usług bieżących, z których korzystano przez pewien okres, odpowiednie dostosowanie opłat jest dopuszczalne dopiero po upływie tego okresu. Zmiana wchodzi w życie, jeśli Orderfox nie otrzyma od użytkownika nadzwyczajnego wypowiedzenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez użytkownika powiadomienia o zmianie. Razem z powiadomieniem o zmianie Orderfox poinformuje Użytkownika o terminie zgłoszenia sprzeciwu i następstwach niewniesienia sprzeciwu.

8.7.Jeżeli użytkownik popadnie w opóźnienie w płatnościach, wówczas Orderfox ma prawo odmówić realizacji należnych usług na rzecz użytkownika i ograniczyć dostęp do konta użytkownika do czasu uregulowania zaległości. W takich przypadkach Orderfox powiadomi Użytkownika o ograniczeniu ze zwyczajowym 7-dniowym wyprzedzeniem, mającym na celu umożliwienie użytkownikowi uregulowania zaległości. Pozostałe ustawowe i umowne prawa Orderfox z tytułu opóźnienia w płatności ze strony użytkownika pozostają nienaruszone. Ograniczenie nie może zostać nałożone, jeśli jest nieproporcjonalne i/lub nieuzasadnione w stosunku do użytkownika. Ograniczenie nie wpływa na prawo Orderfox do otrzymania wynagrodzenia. Dostęp do konta użytkownika lub funkcji zastrzeżonych zostanie reaktywowany po uregulowaniu zaległości. Prawo do ograniczenia istnieje jako łagodniejszy środek zaradczy również w przypadku, gdy zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania Orderfox ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy.

8.8.Kosztami wynikającymi z odwrócenia transakcji płatniczej z powodu braku środków lub z powodu nieprawidłowo przesłanych przez użytkowników danych, jak również kosztami wynikającymi z monitów dotyczących należnych roszczeń obciążani będą użytkownicy, przy czym naliczone zostaną wyłącznie poniesione rzeczywiście przez Orderfox, powstałe bezpośrednio lub poniesione w sposób ustawowy koszty (koszty materiałowe i opłaty za usługi osób trzecich, takie jak koszty wysyłki lub opłaty za obciążenie zwrotne).

8.9.Potrącenie jest możliwe tylko w przypadku roszczeń, które zostały już uznane przez drugą stronę umowy lub ustalone drogą sądową. Dochodzenie prawa zatrzymania możliwe jest wyłącznie w przypadku roszczeń wynikających z danej umowy.

9. Ogłoszenia użytkownika

9.1.Orderfox zapewnia Użytkownikom możliwość zaprezentowania siebie i swojej firmy w ramach profilu, udostępnionego przez Orderfox. Użytkownik ma prawo tworzyć zapytania i oferty produkcyjne („ogłoszenia”). W tym celu użytkownik może wykorzystywać dane, teksty, obrazy, materiały wideo oraz inne tego rodzaju materiały („treści”).

9.2.Orderfox nie ponosi odpowiedzialności za inne komunikaty i/lub umowy, ustalenia, porozumienia lub zobowiązania („Porozumienia”), które są wymieniane lub zawierane pomiędzy Użytkownikami. Roszczenia, wynikające z porozumień zawartych przez strony na dowolnej podstawie prawnej, są postanowieniami obowiązującymi tylko i wyłącznie Użytkowników, którzy je zawarli. Nie obowiązują one natomiast wyraźnie Orderfox ani któregokolwiek z partnerów Orderfox w odniesieniu do Strony internetowej („Partner Strony internetowej”). Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie publikować, dezaktywować lub usuwać ogłoszenia za pomocą odpowiednich funkcji Strony internetowej.

9.3.Orderfox jest uprawniony do wykorzystywania treści ogłoszeń do celów analizy rynku i zachowania Użytkowników, zgodnie z przepisami ustawowymi. Więcej informacji w tym zakresie zawiera Polityka prywatności.

9.4.Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że posiada wymagane prawa do wszelkich treści zamieszczanych lub udostępnianych przez siebie na Stronie internetowej.

9.5.Orderfox ma prawo do zablokowania treści opublikowanych przez Użytkownika, jeśli istnieje podejrzenie, że treści te zostały opublikowane z naruszeniem prawa lub niniejszego Regulaminu bądź z naruszeniem praw stron trzecich. Uzasadnione podejrzenie istnieje wówczas, jeżeli na podstawie treści opublikowanych przez Użytkownika toczy się przeciwko niemu postępowanie urzędowe, cywilne lub karne. Orderfox może utrzymać blokadę treści takiego Użytkownika do momentu, gdy podejrzenia te okażą się bezpodstawne. Orderfox zastrzega sobie prawo do uprzedniego sprawdzenia treści takich Użytkowników w publicznie dostępnych kanałach, zanim dane dostępowe takiego Użytkownika zostaną aktywowane i, w razie potrzeby, do odrzucenia takich treści.

10. Korzystanie niezgodne z prawem, blokada

10.1.Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej wyłącznie w sposób i w celach, które nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa ani praw stron trzecich. W tym zakresie Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do tego, że:

 • nie będzie korzystał ze Strony internetowej w celu publikacji materiałów bądź informacji zniesławiających, obraźliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem;
 • nie będzie obrażał, nękał ani zniesławiał innych Użytkowników;
 • nie będzie dopuszczał się naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub praw innych Użytkowników lub osób trzecich za pośrednictwem Strony internetowej;
 • nie będzie wysyłał niezamówionej korespondencji seryjnej;
 • wysyłanie e-maili do innych użytkowników wyłącznie w celu przekazania zapytań w zakresie produkcji lub w celu publikacji ofert w zakresie produkcji;
 • nie będzie publikował na Stronie internetowej danych, zawierających złośliwe oprogramowanie lub wirusa;
 • nie będzie publikował na Stronie internetowej danych, zawierających oprogramowanie chronione prawem autorskim i/lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, jeżeli Użytkownik nie posiada odpowiednich praw w tym zakresie lub nie uzyskał wymaganej zgody właściciela tych praw;
 • nie będzie wykorzystywał Strony internetowej w celu sprzedaży bądź zakupu towarów i/lub usług, które nie są zgodne z przepisami dotyczącymi importu/eksportu, w tym z przepisami w zakresie bezpieczeństwa.

10.2.Orderfox ma prawo do podjęcia niezbędnych działań, jeżeli Użytkownik umyślnie lub na skutek niedbalstwa narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo. W przypadku drobnych naruszeń takie działania mogą ograniczać się do ostrzeżenia skierowanego przez Orderfox do Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy lub wymóg działania w dobrej wierze bądź zgodnie z dobrymi obyczajami. Poważne naruszenia mogą prowadzić do tymczasowego lub całkowitego zablokowania danemu Użytkownikowi dostępu do Strony internetowej lub dać Orderfox prawo do wypowiedzenia Porozumienia bez zachowania okresu wypowiedzenia.

11. Zgoda na wykorzystanie informacji, treści i metadanych

11.1.Oprócz usług związanych z platformą Orderfox wspiera Użytkowników oraz branżę CNC, wykorzystując „metadane”, w oparciu o które głównie zarządza się sprzedażą i podejmuje decyzje inwestycyjne.

11.2.Metadane: Do metadanych zaliczają się w szczególności: informacje dotyczące rodzaju przedsiębiorstwa (np. producent/nabywca), miejscowość oraz region przedsiębiorstwa, liczba pracowników, rodzaj oferowanych produktów i usług lub klasyfikacja technologiczna (np. wiercenie, toczenie, frezowanie, obróbka ultradźwiękowa itd.), klasyfikacja przemysłowa (np. technika napędowa, górnictwo, technologia chemiczna itd.) i klasyfikacja materiałowa (np. akryl, stal szlachetna, ceramika szklana itd.), informacje dotyczące statystyki zamówień (m.in. zróżnicowane według klasyfikacji przemysłowej, technologicznej i materiałowej oraz wielkości przedmiotów obrabianych). Także korzystanie z Orderfox może generować metadane, z których wynika np. zainteresowanie użytkowników wspomnianymi wyżej metadanymi.

11.3.Gwarancje: Orderfox generuje metadane na podstawie danych, które są jawne i nie stanowią tajemnic przedsiębiorstwa. Podstawą metadanych są informacje użytkownika dotyczące przedsiębiorstwa oraz informacje dotyczące zamówień. Indywidualne kwestie zawarte w umowie, takie jak np. treść umów w przypadku zamówień (np. partnerzy umowni, wielkość zamówienia), Orderfox traktuje w sposób poufny i nie przekazuje ich osobom trzecim. Podczas generowania i wykorzystywania metadanych Orderfox będzie przestrzegać również przepisów dotyczących ochrony danych oraz będzie się dalece powoływała na dyrektywę o ochronie danych Orderfox. Dane osobowe i kontaktowe użytkownika („dane osobowe”) nie są elementem metadanych, chyba że stanowią jednocześnie informacje jawne dotyczące przedsiębiorstwa (np. gdy użytkownik jest prezesem i podaje powszechnie znany numer telefonu lub adres e-mail). Metadane dotyczące zachowań użytkowników (np. jak często użytkownicy interesują się określonymi firmami lub usługami) są generowane anonimowo, tzn. generuje się agregowane wartości, które nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami.

11.4.Deklaracja zgody: użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Orderfox informacji podanych przez siebie na stronie internetowej do generowania metadanych w wymienionych wyżej celach, tj. wykorzystywania do zarządzania sprzedażą, podejmowania decyzji inwestycyjnych lub w celu badania rynku, oraz wyraża zgodę na udostępnianie ich innym użytkownikom i partnerom umownym Orderfox. Ponadto zgoda ma charakter niewyłączny, następuje tylko przeniesienie pozwolenia na korzystanie, a nie własności danych, tzn. prawo użytkownika do korzystania ze swoich danych nie zostaje ograniczone. Ustawowe prawo użytkownika do odwołania pozostaje w mocy. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego informacje, na których opierają się metadane, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa oraz, że jest upoważniony do podawania informacji w Orderfox i wyrażania zgody na wykorzystywanie ich do generowania metadanych.

11.5.Metadane podlegają anonimizacji, tj porozumienie dla wyżej wymienionych celów realizowane jest bez danych identyfikujących osobę.

11.6.Ponadto użytkownicy Orderfox wyrażają zgodę na wykorzystanie ich informacji i wczytanych treści (obrazy, teksty, modele 3D itp.), jeżeli są one niezbędne do prowadzenia i rozwijania oferty online serwisu Orderfox. W tym celu dozwolone jest w szczególności powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie oraz przetwarzanie wczytanych danych.

12. Dostępność strony internetowej

12.1.Orderfox dokłada wszelkich starań, by zapobiec ograniczeniom, utrudnieniom, wyłączeniom, przerwom i innym zakłóceniom w zakresie korzystania ze strony internetowej („zakłócenia”), pod warunkiem że jest to technicznie wykonalne i pozostaje pod techniczną kontrolą Orderfox. Wykorzystując aktualne możliwości w zakresie technik łączności, Orderfox nie może jednak całkowicie wykluczyć zakłóceń lub im zapobiec. Dotyczy to wszystkich treści oraz metod przekazywania informacji, znajdujących się poza kontrolą Orderfox, w szczególności działania siły wyższej. W przypadku zakłóceń zawinionych przez Orderfox, Orderfox ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 14 regulaminu użytkowania.

12.2.Konserwacja i rozwój Strony internetowej może skutkować przejściowymi zakłóceniami w korzystaniu z niej. Orderfox dołoży starań, by czas występowania i zakres zakłóceń były ograniczone do poziomu możliwego do zaakceptowania dla Użytkownika.

12.3.Orderfox wykorzystuje techniczne środki ochrony, aby chronić swoje systemy przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanymi treściami stron trzecich (takimi jak wirusy, trojany, spam i inne złośliwe oprogramowanie). Środki te obejmują zastosowanie systemów filtrowania w przypadkach, w których systemy te są szczególnie przydatne do ochrony systemów telekomunikacyjnych oraz systemów przetwarzania danych.

13. Gwarancja i wyłączenie

13.1.Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie sprawdzić działanie usług Orderfox, o ile jest to wykonalne w zwykłym toku działalności, a w razie wykrycia wad – niezwłocznie poinformować o tym Orderfox. Wady należy niezwłocznie zgłaszać w formie pisemnej, przekazując zrozumiały opis objawów błędu, o ile to możliwe potwierdzony pisemnymi zapisami, zrzutami ekranu lub innymi dokumentami opisującymi błąd (wystarczy przesłać wiadomość e-mail). Nie narusza to ustawowych obowiązków użytkownika do kontroli oraz dochodzeń.

13.2.Roszczenia odszkodowawcze podlegają ograniczeniom określonym w sekcji 14 (dla użytkowników spoza USA) i sekcji 15 (dla użytkowników z USA) niniejszych Warunków użytkowania („Odpowiedzialność i odszkodowania”).

13.3.Roszczenia z tytułu wad są bezpodstawne w przypadku nieznacznego odstępstwa od uzgodnionego lub dorozumianego ogółu cech bądź jedynie znikomego ograniczenia przydatności do wykorzystania usług Orderfox zgodnie z celem Porozumienia. W szczególności Orderfox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • nieprawdziwe Dane Użytkownika, w tym Dane Użytkownika przekazane podczas rejestracji bądź inne dane, które zostały opublikowane na Stronie internetowej lub przekazane przez Użytkownika w inny sposób;
 • nieprzerwaną dostępność Strony internetowej lub awarie jakiegokolwiek systemu bądź sieci, przerwy lub awarie instalacji bądź usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, jeżeli są one poza kontrolą Orderfox; w szczególności za błędy powstałe wskutek wystąpienia siły wyższej lub awarii sieci i bram komunikacyjnych;
 • drobne usterki i błędy pojawiające się na Stronie internetowej;
 • nieuprawnione żądanie danych osobowych użytkownika lub bezprawne ich używanie przez osobę trzecią (na przykład w wyniku bezprawnego dostępu w wyniku hakowania bazy danych), o ile nie jest to wina Ordefoxa, nie powoduje jakichkolwiek prawnych lub umownych obowiązków tytułem odpowiedzialności;
 • zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju, składane przez Użytkownika innym Użytkownikom;
 • zgodność z prawdą lub kompletność Danych Użytkownika i innych danych, które zostały opublikowane na Stronie internetowej bądź przekazane przez Użytkownika w inny sposób;
 • jakość usług realizowanych przez Użytkownika.

13.4.Termin przedawnienia w przypadku roszczeń z tytułu złej usługi wynosi 6 miesięcy.

13.5.Akceptując niniejsze warunki użytkowania (OWH), użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Orderfox, na pierwsze żądanie, z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i kosztów poniesionych przez innych użytkowników, spowodowanych przez zaniedbania lub umyślne naruszenie przez użytkownika niniejszego OWH lub obowiązującego prawa.

14. Odpowiedzialność i odszkodowanie (dla użytkownika nie z USA / for non-United States Users)

14.1.Na mocy niniejszego porozumienia, Orderfox ponosi odpowiedzialność jedynie zgodnie z następującymi postanowieniami, a odpowiedzialność w pozostałym zakresie jest wykluczona.

14.2.Orderfox ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Orderfox, jego przedstawicieli prawnych lub personelu kierowniczego, a także szkody wyrządzone celowo przez agentów. W kwestii rażącego niedbalstwa pozostałych agentów ma miejsce odpowiedzialność za drobne zaniedbania według niżej wymienionych zasad.

14.3.Orderfox ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, spowodowane umyślnie lub wynikające z niedbalstwa Orderfox, jak również jego przedstawicieli prawnych bądź agentów. Orderfox ponosi odpowiedzialność za brak cech przyrzeczonych usługi, których braku Orderfox był świadomy w chwili jej przekazania, do kwoty określonej w zakresie tego przyrzeczenia.

14.4.Orderfox ponosi odpowiedzialność za szkody w zakresie odpowiedzialności za produkt, zgodnie z przepisami obowiązującymi na mocy bezwzględnie obowiązującej niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej lub innej odpowiedniej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

14.5.Orderfox ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań przez Orderfox, jego przedstawicieli prawnych lub agentów. Istotne zobowiązania są to podstawowe zobowiązania zawarte w porozumieniu, które miały kluczowe znaczenie dla zawarcia porozumienia i których spełnienia użytkownik może zasadnie oczekiwać. Jeżeli wskutek niedbalstwa Orderfox nieznacznie naruszy te istotne zobowiązania, jego odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje odszkodowanie za możliwe do przewidzenia, typowo występującej szkody („typowe szkody”). Typowa szkoda jest generalnie ograniczona do ustalonej kwoty. Typowa szkoda ogranicza się w tym przypadku do kwoty 1 000,00 CHF. Nie dotyczy to poszczególnych przypadków, w których ograniczenie to byłoby nieracjonalne zgodnie z zasadami słuszności.

14.6.Bez uszczerbku dla odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszych Warunków korzystania, Orderfox nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, jeżeli szkody zaistniałej w ten sposób można było uniknąć, jeśli Użytkownik realizowałby w stopniu wystarczającym swoje zobowiązania w zakresie wykonywania kopii zapasowych. W każdym przypadku użytkownik musi wziąć pod uwagę możliwość przypisania mu współwiny. W przypadku wypowiedzenia, użytkownik jest odpowiedzialny za uprzednie zabezpieczenie swoich danych.

15. Odpowiedzialność i odszkodowanie / Liability and damage (dla użytkownika z USA / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Zmiany Regulaminu

16.1.Orderfox ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze skutkiem przyszłym w dowolnym momencie, przy zachowaniu poniższej procedury. Orderfox poinformuje Użytkownika o proponowanych zmianach co najmniej 3 (trzy) tygodnie przed ich datą wejścia w życie. W ciągu 3 (trzech) tygodni od otrzymania zawiadomienia Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec zmian.

16.2.Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec Orderfox lub wyraźnie potwierdzi, że akceptuje dane zmiany, zaczynają one obowiązywać w dniu wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik zgłosi z zachowaniem terminu sprzeciw, Orderfox może wg własnej decyzji zdecydować się na kontynuację Porozumienia na warunkach wcześniej obowiązujących lub, po otrzymaniu sprzeciwu, wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 1 (jeden) miesiąc na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Orderfox ma obowiązek poinformować Użytkownika o proponowanych zmianach, jak również jego prawie do wniesienia sprzeciwu oraz okresie wypowiedzenia, jaki należy zachować, a także wskazać skutki wniesienia sprzeciwu oraz poinformować go o skutkach upływu terminu wniesienia sprzeciwu.

16.3.Orderfox ma w szczególności prawo do zmiany warunków korzystania z serwisu w następujących przypadkach:

 • jeśli zmiana służy temu, aby doprowadzić do zgodności Warunków korzystania z obowiązującym prawem, a w szczególności jeśli zmienia się sytuacja prawna;
 • jeśli zmiana Orderfox służy temu, aby postępować zgodnie z decyzjami ustawodawcy lub urzędów;
 • jeśli wprowadzone przez Orderfox nowe usługi lub elementy usług oraz procesy techniczne lub organizacyjne wymagają opisu w Warunkach korzystania;
 • jeśli zmiana jest wyłącznie na korzyść użytkownika.

17. Właściwość miejscowa sądu i obowiązujące prawo

17.1.Stosunki prawne pomiędzy Orderfox i Użytkownikami podlegają wyłącznie przepisom prawa Księstwa Liechtensteinu, przy wykluczeniu prawa ponadpaństwowego, a także międzypaństwowego i ponadnarodowego prawa procesowego, które samo w sobie nie odnosi się do prawa materialnego Księstwa Liechtensteinu. Uzgodnienia dotyczące obowiązującego prawa stosuje się również wówczas, gdy siedziba i/lub miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się zagranicą.

17.2.Miejscem realizacji porozumienia jest siedziba Orderfox w miejscowości Ruggell. Wyłącznym sądem właściwym w zakresie sporów wynikających z niniejszego porozumienia lub powstałych w związku z nim jest sąd właściwy dla siedziby firmy Orderfox w Ruggell. Orderfox zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń w jurysdykcji prawnej Użytkownika.

17.3.Użytkownik może przenieść roszczenia względem Orderfox, dotyczące niniejszego porozumienia na strony trzecie tylko po otrzymaniu pisemnej zgody Orderfox.

17.4.Językiem umów jest angielski, angielski w wersji USA, niemiecki, duński, hiszpański, meksykański, francuski, chorwacki, włoski, węgierski, holenderski, norweski, polski, portugalski, brazylijski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, czeski, rosyjski, japoński, koreański i chiński.

17.5.Dla użytkowników z USA / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.Jeśli jedno lub więcej z postanowień niniejszych Warunków korzystania byłoby lub stałoby się nieskuteczne, wtedy nie narusza to ważności innych postanowień, o ile postanowienie to ze skutecznością istniejących Warunków korzystania nie jest regulowane obowiązkowo z mocy prawa. Nieskuteczne postanowienia należy zastąpić, w oparciu o interpretację uzupełniającą o takie regulacje, które w największym możliwym stopniu odpowiadają celowi gospodarczemu, który strony chciały osiągnąć, wprowadzając postanowienia nieważne. Dotyczy to również odpowiednio uzupełnienia wszelkich luk regulacyjnych.

18. Dla użytkowników z USA/ For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. Dla użytkowników z USA For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button