Polityka prywatności

Cieszymy się z zainteresowania użytkowników stroną www.orderfox.com (zwaną dalej „ofertą online” lub „stroną internetową”). Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej oferty online czuli się bezpiecznie. W niniejszej Polityce prywatności można dowiedzieć się, jakie dane osobowe (dalej „dane”) możemy gromadzić i w jaki sposób je wykorzystujemy. Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów (zwłaszcza wytwórców produkujących na maszynach CNC i nabywców ich usług) oraz osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Używane terminy, takie jak „użytkownik”, odnoszą się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.

Odpowiedzialny:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Księstwo Liechtenstein

Rejestr Handlowy/nr: Siedziba sądu, Księstwo Lichtenstein, Numer z rejestru handlowego: FL-0002.542.971-6
Prezes Zarządu: Dr. Wilhelm Klagian
Numer telefonu: +423 375 2500
Adres mailowy: info@orderfox.com

Podmiot odpowiedzialny jest dalej określany jako „my”, „nam” lub „nami”.

Przedmiot działania przedsiębiorstwa:
Użytkowanie platformy internetowej dla firm produkujących na maszynach CNC oraz nabywców ich usług. Platforma internetowa działa jako partnerska platforma współpracy pomiędzy wytwórcami produkującymi na maszynach CNC i nabywcami ich uslug poprzez umożliwianie im (użytkownikom) publikacji na stronie internetowej ogłoszeń, oraz wspiera nawiązywanie relacji partnerskich dzięki wykorzystaniu inteligentnych filtrów.

Rodzaje przetwarzanych danych:
- Dane zasobów (np. stałe dane klientów, imiona i nazwiska, adresy).
- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
- Dane umów (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta).
- Dane płatności (np. dane bankowe, historia płatności).
- Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzone strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas korzystania).
- Metadane/dane komunikacyjne (np. informacje dotyczące urządzeń, adresy IP).

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 1 RODO):
Żadne szczególne kategorie danych nie będą przetwarzane.

Kategorie podmiotów, których dane będą przetwarzane:
- użytkownicy, klienci, interesanci, partnerzy biznesowi.
- goście i użytkownicy oferty online.

Poniżej, osoby zainteresowane określamy zbiorczo jako „użytkowników”.

Cel przetwarzania:
- świadczenie usług objętych umową, serwis i opieka nad klientem.
- Hosting serwerów, rejestracja domen, usługi typu Software-as-a-Service (SaaS)
- udostępnianie oferty online, jej treści i funkcji.
- odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami.
- Marketing, reklama i kroki związane z badaniem rynku.
- środki bezpieczeństwa.

Zautomatyzowana pojedyncza decyzja (art. 22 RODO):
Nie stosujemy żadnych wyłącznie zautomatyzowanych pojedynczych decyzji.

Wskazówka dotycząca podstaw prawnych:
- O ile przetwarzamy dane użytkowników z UE/EOG, obowiązują każdorazowo niżej przedstawione podstawy prawne RODO.
- W dalszej treści przetwarzamy dane na podstawie prawa ochrony danych obowiązującego dla Księstwa Liechtenstein. Tj. w tym przypadku obowiązują niżej wymienione objaśnienia, jednak na podstawie prawa Księstwa Liechtenstein a niewskazanych norm RODO.
- O ile użytkowników będących konsumentami nie dotyczą inne obowiązkowe regulacje odnośnie ochrony danych, niniejsze regulacje o ochronie danych mają priorytet.

Stan na: kwiecień 2019

Spis treści

1. Stosowane określenia

1.1.„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą zainteresowaną”); jako identyfikowalną uważa się osobę fizyczną, która pośrednio lub bezpośrednio, szczególnie poprzez przyporządkowanie do danych rozpoznawczych, jak nazwiska, numeru identyfikacyjnego, miejsca zamieszkania, identyfikacji online (np. cookie) lub innych cech szczególnych może zostać zidentyfikowana na podstawie cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

1.2.„Przetwarzanie” to każde działanie w ramach procedury z lub bez wspomagania elektronicznego oraz każdy taki ciąg postępowania, którego przedmiotem są dane osobowe. Określenie jest szerokie i obejmuje praktycznie każde obchodzenie się z danymi.

1.3.Jako „podmiot odpowiedzialny” rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inną placówkę, która wyznacza samodzielnie lub wspólnie z innymi oraz decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.4.„Profilowanie” to każdy rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych polegający na tym, że te dane osobowe zostaną zastosowane w celu oceny określonych aspektów osobistych odnoszących się do osób fizycznych, w szczególności w celu analizowania i prognozowania odnoszących się do takiej osoby fizycznej aspektów dotyczących jej zdolności do pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, skuteczności, powściągliwości, miejsca pobytu lub jego zmiany.

1.5.„Pseudonimizacja” to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie ma później możliwości przyporządkowania danych osobowych do właściwej osoby zainteresowanej bez ściągnięcia dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje będą w szczególny sposób przechowywane i będą podlegały technicznym i organizacyjnym działaniom zabezpieczającym, które gwarantują to, że danych osobowych nie będzie można przyporządkować do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej.

1.6.„Podmiot przetwarzający na zlecenie” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna placówka, która przetwarza dane osobowe na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.

2. Właściwe podstawy prawne

Według art. 13 RODO informujemy Państwa o podstawach prawnych naszego systemu przetwarzania danych. O ile podstawa prawna w oświadczeniu o ochronie danych nie mówi inaczej, stosuje się następujące postanowienia: Podstawą prawną uzyskiwania zgód jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług i działań umownych i odpowiadania na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania danych w celu zachowania naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku interesów ważnych dla życia i egzystencji osoby zainteresowanej lub innej osoby fizycznej powodujących konieczność przetwarzania danych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

3. Zmiany i aktualizacje oświadczenia o ochronie danych

Prosimy Państwa o regularne zapoznawanie się z treścią oświadczenia o ochronie danych. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie danych, o ile wymagają tego zmiany przeprowadzonego przez nas przetwarzania danych. Informujemy Państwa o tym, gdy zmiany dotyczą Państwa udziału (np. zgoda) lub gdy konieczne jest inne indywidualne powiadomienie.

4. Środki bezpieczeństwa

4.1.Według art. 32 RODO, przy uwzględnieniu aktualnego stanu techniki, kosztów implementacji i rodzaju, zakresu, okoliczności i celów przetwarzania oraz różnych prawdopodobieństw wejść oraz trudności i ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, wprowadzamy odpowiednie działania natury technicznej i organizacyjnej w celu zagwarantowania właściwego poziomu ochrony przed ryzykiem; Do tych działań należy w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych przez kontrolę fizycznego dostępu do nich, oraz również uprawnionego dostępu, wczytywania, przekazywania dalej, zabezpieczenia dostępu i ich rozdział od siebie. Oprócz tego, prowadziliśmy procedurę, która gwarantuje ochronę praw osób zainteresowanych, usuwanie danych oraz reagowanie na zagrożenie danych. Oprócz tego, uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie projektowania lub doboru osprzętu, oprogramowania oraz procedur odpowiednio do zasady ochrony danych przez osprzęt techniczny i dzięki przystosowanym do ochrony danych ustawieniom fabrycznym (art. 25 RODO).

4.2.Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

4.3.W zagadnieniach ochrony danych pod kątem poufności nasi pracownicy są odpowiednio wyszkoleni i są stale instruowani, kontrolowani i informowani o możliwych konsekwencjach wynikających z odpowiedzialności.

5. Ujawnianie i przekazywanie danych

5.1.O ile w ramach naszego przetwarzania ujawniamy innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom przetwarzającym zlecenie lub osobom trzecim) dane, przekazujemy je im lub zapewniamy im innego rodzaju dostęp do danych, odbywa się to tylko na podstawie ustawowej zgody (np. gdy przekazywanie danych osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, według art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest niezbędne w celu realizowania umowy), na podstawie Państwa zgody, gdy przewiduje to zobowiązanie prawne lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w razie angażowania pełnomocników wzgl. zleceniobiorców, oferentów usług hostingowych, doradców podatkowych, gospodarczych i prawnych, usługodawców w zakresie opieki nad klientem, księgowości, rozliczeń oraz w przypadku podobnych usług umożliwiających nam wydajną i skuteczną realizację naszych obowiązków umownych, zadań administracyjnych i obowiązków).

5.2.O ile powierzamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. „umowy o przetwarzanie zlecenia”, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

6. Przekazywanie do krajów trzecich

O ile przetwarzamy dane w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (EU) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub odbywa się to w ramach korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania wzgl. przekazywania danych osobom trzecim, odbywa się to tylko wtedy, gdy ma to miejsce w celu realizacji naszych (przed-)umownych obowiązków, na podstawie Państwa zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniami prawnymi i umownymi przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim wyłącznie po spełnieniu szczególnych warunków według art. 44 ff. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie realizowane jest na podstawie szczególnych gwarancji, jak oficjalnie uznane ustanowienie w EU odpowiednich poziomów ochrony danych (np. dla USA przez „Privacy Shield“) lub przez przestrzeganie oficjalnie uznanych zobowiązań umownych (tzw. „klauzul standardowych”).

7. Prawa osób zainteresowanych

7.1.Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia tego, czy odpowiednie dane zostaną przetworzone i informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 RODO.

7.2.Mają Państwo zgodnie z art. 16 RODO prawo zażądać uzupełnienia dotyczących Państwa danych lub sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych.

7.3.Według art. 17 RODO mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych, względnie według art. 18 RODO zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

7.4.Według art. 20 RODO mają Państwo prawo zażądać otrzymania dotyczących Państwa danych, które nam Państwo udostępnili oraz ich przekazania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

7.5.Według art. 77 RODO mają Państwo prawo złożyć skargę we właściwym urzędzie nadzorującym.

8. Prawo do anulacji

Według art. 7, ust. 3 RODO mają Państwo prawo odwołać udzielone zgody ze skutkiem na przyszłość.

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Według art. 21 RODO mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej.

10. Cookies i prawo sprzeciwu w przypadku reklamy bezpośredniej

10.1.Jako „cookies” rozumie się małe pliki, które zostają zapisane w komputer użytkownika. Wewnątrz cookies można zapisać różne informacje i dane. Cookies służą przede wszystkim do tego, aby zapisać dane użytkownika (np. urządzenie, na którym cookie jest zapisany) podczas i po wejściu na stronę internetową w ramach oferty online. Jako cookies tymczasowe, wzgl. „cookies sesyjne” lub „cookies przejściowe” rozumie się takie cookies, które zostają usunięte po tym, gdy użytkownik wychodzi z oferty online i zamyka swą przeglądarkę. W cookie można zapisać np. zawartość koszyka towarów w sklepie online lub status loginu. Jako cookie „trwałe” lub „permanentne” rozumie się cookie, które zostają zapisane również i po zamknięciu przeglądarki. W ten sposób, można zapisać status loginu, jeśli jakiś użytkownik poszukuje go po wielu dniach. Również, w takim cookie można zapisywać zainteresowania użytkownika, które stosowane są później do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Jako „cookies strony trzeciej” rozumie się cookies innych oferentów niż podmiot odpowiedzialny, który prowadzi ofertę online (w przeciwnym razie, gdy są to tylko jego cookies, mówi się o „cookies z pierwszej ręki”).

Umieszczamy cookies tymczasowe i permanentne i deklarujemy to w ramach naszego oświadczenia o ochronie danych.

10.2.Jeśli użytkownicy nie wyrażają zgody, by pliki cookie były przechowywane na ich komputerach, powinni wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć korzystając z ustawień systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności niniejszej oferty online.

10.3.Generalny sprzeciw przeciwko stosowaniu cookies umieszczonych do celów marketingu online można wyartykułować dla wielu usług internetowych, przede wszystkim w przypadku śledzenia, poprzez stronę USA http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Oprócz tego, zapisywaniu cookies można przeciwdziałać za pomocą jego wyłączenia w ustawieniu przeglądarki.

11. Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostają według art. 17 i 18 RODO usunięte lub ich przetwarzanie będzie ograniczone. O ile w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych wyraźnie tego nie powiedziano, zapisane u nas dane zostaną przez nas usunięte, jeśli będą już nieprzydatne do celu, w którym je zapisano oraz gdy ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z prawnymi obowiązkami ich przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych i ustawowo dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Tzn. dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to np. danych, które są przechowywane ze względów handlowych lub prawno-podatkowych.

12. Cele przetwarzania danych

12.1.Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji funkcji realizowanych przez użytkownika, dostępnych na naszej Stronie internetowej, jak również naszych zobowiązań umownych, biznesowych i innych zobowiązań prawnych (w tym m.in. w celu realizacji usług świadczonych na rzecz użytkowników oraz zapewnienia skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego) wg art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych obejmuje przekazywanie lub ujawnianie danych stronom trzecim, jeżeli służy to realizacji naszych zobowiązań prawnych lub umownych (np. podczas pośredniczenia w składaniu i przyjmowaniu zleceń pomiędzy wytwórcami produkującymi na maszynach CNC i nabywcami ich usług) lub – jeżeli jest to konieczne – w celach związanych z rozliczeniami (np. przesyłanie danych do dostawcy usług płatniczych).

12.2.Ponadto przetwarzamy Państwa dane zgodnie z wymogami ustawowymi z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów. Cele przetwarzania danych obejmują analizy statystyczne wykorzystywane do optymalizacji naszej Strony internetowej, a także nasze własne cele biznesowe. W tym celu możemy tworzyć tak zwane Profile użytkowników (dalej w skrócie „Profile”) w oparciu o przechowywane dane (np. adresy, opisy profili, wizyty na profilach, udzielone zlecenia, profile ofert i zapytań). W celu ochrony interesów użytkowników przetwarzamy ich dane w wyżej wymienionych celach w miarę możliwości anonimowo, co oznacza, że profile przechowywane są bez cech umożliwiających ich identyfikację, takich jak imiona i nazwiska lub adresy e-mail. Wyłącznie w sytuacjach, gdy wymagane jest, aby profil był przyporządkowany do użytkownika, np. w celu wyświetlania mu określonych informacji na podstawie sposobu korzystania przez niego z platformy, łączymy profil z określonym użytkownikiem jedynie w tym celu. Jeżeli przyporządkowanie profilu do danego użytkownika nie jest wymagane (na przykład, gdy chcemy pozyskać wyłącznie informacje statystyczne), przetwarzamy dane użytkownika w formie anonimowej, co oznacza, że profile i wyniki analizy nie pozwalają na identyfikację i przypisanie ich do poszczególnych użytkowników.

12.3.Przetwarzamy adres IP użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu internetowego, np. w celu wyświetlania naszego serwisu internetowego w języku użytkownika lub wstępnego ustawienia stref czasowych i wpisów dotyczących lokalizacji w trakcie procesu rejestracji.

12.4.Ponadto możemy przetwarzać dane w oparciu o zgodę użytkownika, o której wyraźne udzielenie będziemy go prosić.

12.5.Jeżeli w kontekście niniejszej polityki prywatności udostępniane będą treści, narzędzia lub jakiekolwiek inne zasoby innych usługodawców (dalej łącznie „Usługodawcy, będący stronami trzecimi”), których siedziba znajduje się za granicą, należy założyć, że ma miejsce transfer danych do państwa, w którym znajduje się siedziba takiego usługodawcy, będącego stroną trzecią. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się, jeżeli jest to prawnie dozwolone, na podstawie zgody użytkowników, szczególnych gwarancji np. Privacy Shield lub w oparciu o specjalne klauzule umowne gwarantujące prawnie wymaganą ochronę danych.

12.6.Niniejsza polityka prywatności określa indywidualne cele, rodzaje i zakres przetwarzania danych oraz uprawnienia uzyskane w ramach udzielonej zgody.

12.7.Usunięcie danych ma miejsce wtedy, gdy dane do spełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki oraz do spełniania ewentualnych obowiązków gwarancyjnych i porównywalnych obowiązków nie są już konieczne, przy czym wymóg przechowywania danych jest sprawdzany co trzy lata; w pozostałych przypadkach wiążące są ustawowe obowiązki przechowywania.

13. Płatności

13.1.Dla bezpieczeństwa naszych klientów nie przechowujemy danych kart kredytowych ani danych bankowych we własnym zakresie, ale korzystamy z usługi płatniczej „Stripe”, oferowanej przez dostawcę usług płatniczych Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA.

13.2.Ochrona danych osobowych: https://stripe.com/privacy

14. Rejestracja i wypowiedzenie

14.1.Generalnie, użytkownicy decydują sami, jakie dane podadzą i dla kogo mają one być dostępne. Na przykład, jeśli użytkownicy podadzą swe nazwisko lub nazwę w profilach użytkownika, polach komentarzy itp.

14.2.Podczas rejestracji przez użytkownika, zgodnie z wymaganiami, gromadzone są następujące dane:

  • Adres e-mail (nie jest ujawniany innym użytkownikom);
  • Hasło (jest przechowywane w formie zaszyfrowanej);
  • imię i nazwisko;
  • firma;

14.3.Każdy użytkownik sam podejmuje decyzję dotyczącą ujawnienia pozostałych danych, poza Danymi wymienionymi powyżej. Ponadto może być wymagane przekazanie przez użytkowników innych informacji, jeżeli są one niezbędne w celu udzielenia użytkownikowi dostępu do naszej Strony internetowej oraz spełnienia wymogów prawnych. Ponadto zapisywane są istotne dla umowy dane, takie jak wykorzystywane usługi, historia płatności, treść i dane logowania dla potrzeb komunikacji za pośrednictwem Orderfox, inne dane oraz pliki do pobrania.

14.4.Publiczne informacje profilowe użytkownika są widoczne dla innych zarejestrowanych użytkowników i mogą być przez nich wyszukiwane. Lokalizacja zakładów użytkownika może być oznaczona na mapie.

14.5.Po skutecznym wypowiedzeniu mamy prawo do usunięcia profili użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do ochrony informacji o swoim profilu. Dane użytkownika będą usuwane, o ile ich przechowywanie nie jest konieczne np. ze względów podatkowych (okres przechowywania takich danych wynosi z reguły 10 lat) lub w przypadku pytań dotyczących umowy, takich jak historia płatności (okres przechowywania tych danych wynosi z reguły 5 lat) lub jeżeli wyraźnie uzgodniono z użytkownikiem dłuższy okres użytkowania. W przypadku udzielonych zgód reklamowych, muszą one zostać wycofane niezależnie od wypowiedzenia umowy. Osobnego wycofania wymaga także ustawowo zezwolony kontakt z użytkownikiem. Ponadto informujemy, że w przypadku zablokowania konta użytkownika bez jednoczesnego wypowiedzenia umowy dane użytkownika nie zostaną usunięte, aby umożliwić korzystanie z konta po zdjęciu blokady.

15. Prezentacja obiektów 3D z Autodesk

15.1.Do prezentacji trójwymiarowych obiektów stosujemy usługę „Autodesk Forge” amerykańskiej firmy Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, USA). W tym celu modele 3D są wczytywane na serwery Autodesk, gdzie są dalej przetwarzane.

15.2.Zastosowanie Autodesk ma miejsce według art. 6 ust. 1 lit. b. RODO w celu spełnienia naszych usług umownych w stosunku do użytkownika, do których należy udostępnianie funkcji prezentacji jako części składowej wszystkich funkcji Orderfox.

15.3.W celu umożliwienia przyporządkowania użytkownikom przekazanych przez nich modeli 3D, przekazujemy do Autodesk modele 3D z oznakowaniem przyporządkowanym przez nas do użytkownika. Autodesk otrzymuje w ten sposób generalnie dane użytkownika poddane pseudonimizacji bez możliwości przyporządkowania obiektu 3D do użytkownika. Przetwarzanie w Autodesk może jedynie wyjątkowo zawierać dalsze dane osobowe, jeśli wynikają one bezpośrednio z przedstawionego obiektu 3D i z zapisanych wraz obiektem 3D metadanych i mogłyby pozwalać na identyfikację użytkownika.

15.4.Obiekty 3D zostają najpóźniej usunięte po 6 miesiącach, jeśli użytkownik nie usunie ich wcześniej z naszego systemu.

15.5.Autodesk posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego i szwajcarskiego prawa o ochronie danych.

15.6.Dalsze informacje otrzymają Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych ze strony Autodesk: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement/autodesk-privacy-statement.

16. Administrowanie, księgowość finansowa, organizacja biur, archiwizacja

16.1.Przetwarzamy dane w ramach zadań zarządzania nimi oraz organizacji naszego przedsiębiorstwa, księgowości finansowej i przestrzegania przepisów prawa, jak np. archiwizacji. Przy tym przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach realizacji naszych usług umownych. Podstawami do przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f., art. 28 RODO. Przetwarzane są dane następujących osób zainteresowanych: klientów, interesantów, partnerów biznesowych i gości strony internetowej. Celem przetwarzania jest administrowanie, księgowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, które służą prawidłowemu działaniu naszego przedsiębiorstwa i jakości naszych usług.

16.2.W związku z tym upubliczniamy lub przekazujemy dane do administracji finansowej, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, punktów opłat i dostawców usług płatniczych.

16.3.Oprócz tego, na podstawie naszych interesów biznesowych zapisujemy dane dostawców, organizatorów imprez i innych partnerów biznesowych w celu np. późniejszego nawiązania kontaktu. Te stanowiące w przeważającej mierze dane odnoszące się do firmy zapisujemy zasadniczo w sposób trwały.

17. Analizy ekonomiczne w firmach i badanie rynku

17.1.Aby móc prowadzić działalność gospodarczą, rozpoznawać tendencje rynkowe, życzenia klientów i użytkowników, analizujemy przedłożone nam dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań, itp. Przetwarzamy przy tym dane zasobów, dane komunikacyjne, umowne, płatnicze, dane dotyczące użytkowania i metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, przy czym do zainteresowanych osób należą klienci, interesanci, partnerzy handlowi, goście i użytkownicy oferty online. Analizy mają miejsce w celu dokonania ocen biznesowych, marketingu i badania rynku. Jesteśmy przy tym w stanie uwzględnić profile zarejestrowanych użytkowników z podaniem np. ich procesów zakupu. Analizy te służą nam do podniesienia poziomu zadowolenia użytkownika, optymalizacji naszej oferty oraz optymalizacji ekonomiki przedsiębiorstwa. Analizy te służą wyłącznie nam i nie zostaną ujawnione na zewnątrz firmy, o ile nie chodzi o analizy anonimowe z podsumowanymi i zestawionymi wartościami.

17.2.O ile analizy te lub profile odnoszą się do konkretnych osób zostaną one usunięte wraz z wypowiedzeniem przez użytkownika, a w pozostałych przypadkach po dwóch latach po zakończeniu umowy. W pozostałych przypadkach analizy całościowe z zakresu ekonomiki firmy i ogólne oceny trendów są sporządzane w miarę możliwości anonimowo.

18. Nawiązywanie kontaktów i obsługa klienta

18.1.Podczas podejmowania kontaktu z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila) przetwarzane są dane użytkownika w celu opracowywania i realizacji zapytania kontaktowego według art. 6 ust. 1 lit. b. (klienci/interesanci), art. 6 ust. 1 lit. f. (inni użytkownicy) RODO.

18.2.Dane użytkowników mogą być zapisywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem ("System CRM") lub w porównywalnym systemie zapytań.

18.3.W celu komunikacji z naszymi klientami i ich obsługi (tzw. „Customer Relationship Management”, CRM) z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów (tzn. interesów dotyczących analizy, optymalizacji i obsługi naszej Oferty online) korzystamy z usług komunikacyjnych firmy Intercom oferowanych przez Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA. Intercom posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego i szwajcarskiego poziomu ochrony danych. Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, platforma Intercom daje nam możliwość szybszego i bardziej bezpośredniego kontaktu z użytkownikami oraz opracowywania ich zapytań. Dzięki Intercomowi użytkownicy mogą wysyłać wiadomości przez Live-Chat, e-mail, SMS lub też powiadomienia push. Aby było to możliwe, musimy zsynchronizować informacje kontaktowe z danymi użytkownika poprzez interfejs platformy Intercom. W związku z tym, przetwarzane będą następujące dane stron biorących udział w komunikacji: nazwa użytkownika, hasło, e-mail, adres IP, analiza danych, dane urządzenia, dane użytkowania, profile na mediach społecznościowych, dane o miejscu lokalizacji i treści komunikacji. Przechowywanie danych zależy od terminu ich usuwania dla przetwarzania danych komunikacyjnych i klienckich; w pozostałych przypadkach usuwanie odbywa się wtedy, gdy dane są niepotrzebne i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, co jest regularnie sprawdzane co dwa lata lub na bieżąco. Oświadczenie o ochronie danych i możliwości sprzeciwu w Intercomie: https://www.intercom.com/en/terms-and-policies.

18.4.Usuwamy zapytania, które są już niepotrzebne. Sprawdzamy wymóg co dwa lata; zapytania ze strony klientów, którzy posiadają konto klienta zapisujemy trwale a odnośnie usuwania wskazujemy na dane do konta klienta. Oprócz tego, obowiązują prawne regulacje odnoszące się do archiwizowania.

19. Newsletter

19.1.Poniższe postanowienia zamieszczone są w celu poinformowania użytkownika o treści naszego newslettera, a także subskrypcji, wysyłki oraz procedury oceny statystycznej, a także prawa do wniesienia sprzeciwu. Subskrybując nasz newsletter, użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na jego otrzymywanie oraz realizację opisanych procedur.

19.2.Wysyłamy newslettery, wiadomości e-mail oraz inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje promocyjne („Newsletter”), tylko za zgodą odbiorcy lub jeżeli jest to prawnie dozwolone. Jeżeli w procesie subskrypcji newslettera treści, jakie mają być w nim publikowane, zostaną wyraźnie określone, jest to kwestią decydującą w kontekście wyrażenia zgody przez użytkownika. Ponadto nasze newslettery zawierają informacje na temat wydarzeń i ofert z branży CNC, jak również naszych usług.

19.3.Proces subskrypcji naszego newslettera opiera się na tzw. podwójnym potwierdzeniu na zasadzie dobrowolnego wyboru („double opt in”). Oznacza to, że po dokonaniu subskrypcji użytkownik otrzymuje e-mail, w którym proszony jest o potwierdzenie subskrypcji. Potwierdzenie to jest wymagane, aby nikt inny nie mógł zarejestrować się przy wykorzystaniu cudzych adresów e-mail. Subskrypcja newslettera jest zarejestrowana, co umożliwia nam udowodnienie, że subskrypcji dokonano zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie daty i godziny dokonania subskrypcji oraz potwierdzenia, jak również adresu IP. Rejestrowane są również zmiany dotyczące danych przechowywanych przez dostawcę usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail.

19.4.Wysyłka newslettera następuje za pośrednictwem platformy „Mailchimp” oferowanej przez firmę Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (dalej „dostawca usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail”). Tutaj mogą się Państwo zapoznać z warunkami ochrony danych u Mailchimpa: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje europejski i szwajcarski poziom ochrony danych.

19.6.Adresy e-mail naszych odbiorców newslettera oraz ich pozostałe dane wymienione w niniejszych informacjach dla użytkowników są przechowywane na serwerach dostawcy usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail. Dostawca usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera w naszym imieniu. Ponadto, dostawca usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail może wykorzystywać te dane na podstawie posiadanych informacji do optymalizacji i poprawy własnych usług, tj. na przykład do technicznej optymalizacji wysyłki oraz prezentacji newslettera lub do celów handlowych, w celu określenia, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Dostawca usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera w celu przesyłania im własnych wiadomości lub przekazywania ich stronom trzecim.

19.7.W celu dokonania subskrypcji newslettera wystarczy podać swój adres e-mail. Możemy również poprosić użytkowników o podanie danych, których przekazanie jest opcjonalne, takich jak imię i nazwisko, w celu personalizacji newslettera, oraz branży, w celu dostosowania treści newslettera do zainteresowań naszych czytelników.

19.8.Newslettery zawierają tak zwany „sygnał nawigacyjny w sieci Web”, czyli plik wielkości piksela, który jest wywoływany podczas otwarcia newslettera przez serwer dostawcy usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail. Pobierane są wówczas najpierw informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, jak również adres IP użytkownika oraz data i godzina pobrania informacji. Informacje te służą do wprowadzania ulepszeń technicznych usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz zachowania czytelników w oparciu o miejsca wywołania (które są określane przy pomocy adresu IP) lub daty i godziny dostępu. Gromadzenie danych w celach statystycznych obejmuje również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki klikają użytkownicy. Z przyczyn technicznych informacje te można przyporządkować do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednakże nie jest celem naszym ani dostawcy usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail monitorowanie poszczególnych użytkowników. Analizy te służą nam raczej do poznania nawyków czytelniczych naszych użytkowników oraz dostosowania do nich naszych treści lub do wysyłania użytkownikom różnych treści w zależności od ich zainteresowań.

19.9.Wysyłka newslettera i związana z nim ankieta oceny wyników wymagają według art. 6 ust. 1 lit. a, art, 7 RODO zgody odbiorcy lub jeśli zgoda nie jest potrzebna, wtedy na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim, realizujemy wysyłkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Protokołowanie procesu logowania i zgłaszania się realizowane jest na podstawie naszych uzasadnionych interesów według art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze interesy obejmują zastosowanie przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu wysyłki newsletterów, który będzie służyć zarówno naszym celom biznesowym, jak i spełnieniu oczekiwań użytkowników oraz pozwoli nam uzyskać dowód zgód.

19.10.Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać subskrypcję, tj. wycofać zgodę na otrzymywanie naszego newslettera. Link do rezygnacji z subskrypcji newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów mamy prawo do trzech lat przechowywać otrzymane adresy mailowe, zanim je usuniemy w celach wysyłki newsletterów, aby móc udowodnić kiedyś posiadaną udzieloną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnego oddalania roszczeń. Indywidualny wniosek o usunięcie jest w każdej chwili możliwy, o ile jednocześnie nastąpi potwierdzenie istnienia dawniej udzielonej zgody. Osobne odwołanie ankiety oceny wyników jest niestety niemożliwe, gdyż w takim przypadku należy wypowiedzieć całość abonamentu newsletterowego.

20. Udział w programie partnerskim z Celeritive Technologies

20.1.W ramach programu partnerskiego z Celeritive Technologies Inc., at 95 E High St, Moorpark, CA 93021, USA przetwarzamy dane użytkowników, o ile służą one korzyściom Celeritive Technologies lub Orderfoxa.

20.2.W celu odniesienia korzyści, użytkownicy mogą wczytać na stronie internetowej specjalny kod w ramach rejestracji. Kod ten otrzymuje użytkownik Celeritive Technologies. Poprzez realizację kodu, Orderfox udostępnia użytkownikom do dyspozycji zapewnione korzyści.

20.3.Skorzystanie przez użytkownika z kodu oznacza jego zgodę na otrzymanie z portalu ORDERFOX.com wiadomości elektronicznej zawierającej prośbę o dokonanie rejestracji z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika oraz, po potwierdzeniu rejestracji i uzupełnieniu profilu firmy użytkownika, kolejnej wiadomości elektronicznej zawierającej łącze do firmy Celeritive Technologies i kod, umożliwiający użytkownikowi skorzystanie ze specjalnej oferty firmy Celeritive Technologies. Kod ten należy wprowadzić bezpośrednio na witrynie internetowej tej firmy.

20.4.Dane przetwarzane w ramach programu partnerskiego obejmują dane zasobów/stałe dane klienta użytkowników (tzn. nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, kraj i kod promocyjny) oraz okoliczność, że zarówno Orderfox, jak i Celeritive Technologies każdorazowo uzyskają informację, że użytkownik skorzystał z oferty każdorazowo innego oferenta.

20.5.Ponadto, między Orderfox a Celeritive Technologies nie są ujawniane żadne dane użytkowników. Za przetwarzanie danych użytkowników w ramach każdorazowo realizowanych ofert odpowiadają ich dani oferenci, tzn. Orderfox lub Celeritive Technologies.

20.6.Użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w wyżej wspomnianych celach, przy czym w tym przypadku może być wykluczona możliwość realizowania korzyści, jeśli ich realizacja wymaga niezaprzeczonej zgody na przetwarzanie danych (np. gdy użytkownicy nie chcieliby otrzymywać wysyłanych linków do korzystnych ofert).

20.7.Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a.) oraz art. 7 RODO podstawę prawną przetwarzania danych użytkowników stanowi ich zgoda.

20.8.Przetwarzanie danych przez firmę Celeritive Technologies reguluje wyłącznie jej oświadczenie o ochronie danych, które znajduje się pod następującym adresem: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Komunikacja drogą pocztową, mailową, faksową lub telefoniczną

21.1.W celach biznesowych i marketingowych posługujemy się środkami łączności zdalnej, np. poczta, telefon, email. Przetwarzamy przy tym dane podstawowe, dane adresowe i kontaktowe oraz dane umowne klientów, uczestników, interesantów i partnerów komunikacyjnych.

21.2.Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z ustawowymi wytycznymi dla komunikacji reklamowej. Podejmowanie kontaktu odbywa się tylko za zgodą partnera kontaktowego lub w ramach ustawowych zgód i przetwarzane dane zostaną usunięte, jeżeli tylko nie będą potrzebne a w pozostałych przypadkach z chwilą sprzeciwu / cofnięcia lub ustania podstaw uprawnienia lub ustawowych obowiązków archiwizacji.

22. Obecność online w mediach społecznościowych

22.1.Utrzymujemy prezencję online w obrębie portali społecznościowych i platform w celu możliwości komunikowania się z aktywnymi tam klientami, interesantami i użytkownikami oraz informowania ich tam o naszych usługach. Przy wywoływaniu danych portali społecznościowych i platform obowiązują warunki handlowe i dyrektywy dotyczące przetwarzania danych odpowiednich administratorów.

22.2.O ile nie zostało podane inaczej w ramach naszego oświadczenia o ochronie danych, przetwarzamy dane użytkowników, o ile komunikują się oni z nami w obrębie portali społecznościowych i platform, tzn. wypowiadają się w ramach naszych prezencji internetowych lub wysyłają nam wiadomości.

23. Zasięganie danych dostępowych i plików dziennika

23.1.Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO zasięgamy danych o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują: nazwę strony internetowej, plik, datę i godzinę wejścia na daną stronę, ilość przesyłanych danych, komunikat o pomyślnym wejściu na stronę, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odwołującego się (poprzednio odwiedzonej strony) oraz adres IP i nazwę dostawcy wysyłającego żądanie.

23.2.Informacje plików dziennika są ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśniania naruszeń lub oszustw) zapisywane przez okres maksymalnie siedmiu dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne w celach dowodowych, są wykluczane z usunięcia do ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

24. Google Analytics

24.1.Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

24.2.Google posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego i szwajcarskiego prawa o ochronie danych. Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody (np. w kontekście zezwolenia dotyczącego stosowania plików cookie), podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest treść art. 6 ust. 1 lit. a). RODO. W pozostałych przypadkach dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. dla potrzeb analizy, optymalizacji oraz ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

24.3.Używamy narzędzia Google Analytics w celu wyświetlania włączanych w ramach usług reklamowych Google i jego partnerów ogłoszeń tylko takim użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, określane na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy Google (tzw. „Remarketing-”, wzgl. „Google-Analytics-Audiences”). Za pomocą Remarketing Audiences chcemy również uzyskać pewność, że nasze ogłoszenia odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są odbierane jako natarczywe.

24.4.Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny sposobu korzystania z naszej oferty internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących działań w ramach niniejszej oferty internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty internetowej oraz z sieci Internet. W tym procesie na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników opatrzone pseudonimami.

24.5.Używamy narzędzia Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany.

24.6.Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć gromadzenia plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki. Ponadto, użytkownik może uniknąć przesyłania firmie Google danych wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez niego z oferty online, oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

24.7.Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości zmiany ustawień i wniesienia sprzeciwu znajduje się na stronach internetowych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”), https://policies.google.com/technologies/ads („Wykorzystywanie danych w celach reklamowych”), https://adssettings.google.com/authenticated („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google w celu prezentowania reklam użytkownikowi”).

24.8.Okres usuwania danych przetwarzanych przez Google: 14 miesięcy.

25. Usługi Google w zakresie marketingu i remarketingu/ promocji

25.1.Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych („Google Marketing Services”) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

25.2.Google posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego i szwajcarskiego prawa o ochronie danych. Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody (np. w kontekście zezwolenia dotyczącego stosowania plików cookie), podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest treść art. 6 ust. 1 lit. a). RODO. W pozostałych przypadkach dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. dla potrzeb analizy, optymalizacji oraz ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

25.3.Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać reklamy naszej strony internetowej oraz na naszej stronie internetowej w sposób bardziej trafny, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład użytkownikowi wyświetlają się reklamy produktów, którymi interesował się wchodząc na inne strony internetowe, mówimy o „remarketingu”. W tych celach, podczas otwierania naszej strony internetowej oraz innych stron, na których usługi marketingowe Google są aktywne, bezpośrednio przez Google uruchamiany jest kod, a zostają osadzone tzw. tagi (re)marketingowe (niewidzialne grafiki lub kod, określane również jako „sygnały nawigacyjne w sieci Web”). Przy ich pomocy na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików można wykorzystywać w tym celu również porównywalne technologie). Pliki cookies można osadzać za pomocą różnych domen, między innymi google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W takim pliku zapisane są informacje wskazujące, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i na jakie oferty kliknął, a także dalsze informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron, z których nastąpiło przekierowanie, czasu wyświetlania danej strony, jak również dalsze informacje dotyczące korzystania z oferty internetowej. Ponadto przesyłany jest adres IP użytkownika, przy czym informujemy, że w kontekście usługi Google Analytics adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach pozostałych ofert Google. Powyższe informacje mogą również być łączone przez firmę Google z tego rodzaju informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeżeli użytkownik następnie odwiedza inne strony internetowe, mogą być tam wyświetlane reklamy odpowiednio dostosowane do jego zainteresowań.

25.4.Dane użytkowników są przetwarzane pod pseudonimem w ramach usług marketingowych Google. Tzn. Google nie zapisuje i nie przetwarza przykładowo nazwy lub adresu e-mail użytkownika, lecz zapisuje i przetwarza stosowne cookies z danymi pozyskanymi w ramach profili użytkowników pod pseudonimem. Czyli z punktu widzenia Google reklamy nie są kontrolowane i wyświetlane dla danej osoby, którą można zidentyfikować, lecz dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim on jest. Zasady te nie obowiązują, jeżeli użytkownik udzielił Google wyraźnej zgody na przetwarzanie danych bez użycia pseudonimów. Informacje dotyczące użytkowników, zebrane za pośrednictwem usług marketingowych Google, są przekazywane firmie Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

25.5.Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują m.in. program reklamy internetowej „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „plik cookie używany do śledzenia konwersji”. Nie jest zatem możliwe, aby pliki cookie były śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje, które są zbierane dzięki zastosowaniu plików cookies, wykorzystywane są do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Dzięki temu klienci AdWords uzyskają informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamy i zostali przekierowani dalej, dzięki tagowi śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwalałyby na identyfikację poszczególnych użytkowników.

25.6.Możemy zintegrować reklamy stron trzecich w oparciu o usługi marketingowe „DoubleClick” firmy Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają Google i jego stronom partnerskim uruchamianie reklamy na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie internetowej lub innych stronach.

25.7.Możemy również korzystać z usługi „Google Optimizer“. Google Optimizer umożliwia nam w ramach tak zwanych „testingów A/B“ zrozumienie, w jaki sposób różne zmiany wywierają wpływ na stronę internetową (np. zmiany pól edycyjnych, designu itp.). Do tych celów testowych na urządzeniach użytkowników zapisywane są cookies. Przetwarzane są przy tym tylko dane użytkowników pod pseudonimem.

25.8.Ponadto możemy wykorzystać usługę „Google Tag Manager” w celu uruchomienia usług Google w zakresie analizy i marketingu oraz zarządzania nimi na naszej stronie internetowej.

25.9.Dane mogą być przetwarzane przez Google przez okres do dwóch lat, zanim zostaną zanonimizowane lub usunięte.

25.10.Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://policies.google.com/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z reklam opartych na jego zainteresowaniach wyświetlanych za pośrednictwem usług marketingowych Google, można skorzystać z możliwości odpowiedniego dostosowania ustawień oraz opcji rezygnacji (opt out): https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Wtyczki społecznościowe Facebooka

26.1.Nasza Oferta online wykorzystuje wtyczki społecznościowe („Wtyczki") serwisu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook, Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook”). Wtyczki społecznościowe Facebooka oznaczone są logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku lub oznaczenie „Like”, „Lubię to” bądź znak kciuka podniesionego do góry) lub dopiskiem „wtyczka społecznościowa Facebooka” („Facebook Social Plugin”). Listę i wygląd wtyczek Społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj. https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook Google posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego i szwajcarskiego prawa o ochronie danych. Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody (np. w kontekście zezwolenia dotyczącego stosowania plików cookie), podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest treść art. 6 ust. 1 lit. a). RODO. W pozostałych przypadkach dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. dla potrzeb analizy, optymalizacji oraz ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

26.3.Po skorzystaniu z oferty internetowej wykorzystującej taką wtyczkę, urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika, które integruje ją z ofertą internetową. W tym procesie na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na zakres wykorzystywania danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki i zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy odpowiednio użytkowników.

26.4.Poprzez uruchomienie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na daną stronę naszej oferty online. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, portal może przyporządkować wizytę na danej stronie do konta na Facebooku. Jeżeli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, np. poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub pozostawienie komentarza, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez urządzenie bezpośrednio na portal Facebook i tam zapisana. Nawet jeżeli użytkownik nie posiada konta na Facebooku, istnieje możliwość, że Facebook pobierze i zapisze informację o adresie IP. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Facebook w Niemczech, adres IP przechowywany jest tylko w formie anonimowej.

26.5.Cel i zakres pobierania danych i dalsze przetwarzanie i stosowanie danych przez Facebooka oraz odnoszące się do tego prawa i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej użytkowników mieszczą się we wskazówkach dotyczących ochrony danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Jeżeli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chciałby aby Facebook zbierał poprzez tę ofertę internetową jego dane i łączył je z zapisanymi na Facebooku danymi członkowskimi, przed skorzystaniem z naszej oferty online musi się wylogować na Facebooku i usunąć swoje cookies. Więcej ustawień i możliwości niewyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach reklamowych dostępnych jest w ramach ustawień profilu Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ bądź strony europejskiej http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, czyli przyjmowane są dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.

27. Remarketing Facebooka, piksel Facebooka i grupy niestandardowych odbiorców

27.1.W ramach naszej Oferty online korzystamy z tzw. „piksela Facebooka” portalu społecznościowego Facebook, które są integrowane przez firmę Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub – w przypadku gdy siedziba Użytkownika znajduje się na obszarze Unii Europejskiej – przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook”). Za pomocą piksela Facebooka Facebook ma możliwość określenia osób korzystających z naszej oferty jako grupy docelowej wyświetlanych reklam, tak zwanych „reklam na Facebooku”. Dlatego piksel Facebooka wykorzystujemy do wyświetlania uruchamianych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy interesowali się również naszą ofertą online (tzw. „grupie niestandardowych odbiorców”). Innymi słowy, wykorzystując piksel Facebooka, chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są natarczywe. Przy pomocy piksela Facebooka możemy również sprawdzać skuteczność reklamy na Facebooku w celach statystycznych oraz w celu badania rynku, widząc, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku.

27.2.Facebook Google posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego i szwajcarskiego prawa o ochronie danych. Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody (np. w kontekście zezwolenia dotyczącego stosowania plików cookie), podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest treść art. 6 ust. 1 lit. a). RODO. W pozostałych przypadkach dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. dla potrzeb analizy, optymalizacji oraz ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

27.3.Piksel Facebooka jest osadzany za pośrednictwem Facebooka bezpośrednio po wejściu na nasze strony internetowe i może zapisywać na urządzeniu użytkownika mały plik, tak zwany plik cookie. Jeżeli następnie użytkownik zaloguje się na Facebooku lub odwiedzi stronę będąc zalogowanym, skorzystanie z naszej oferty online zostanie odnotowane na profilu użytkownika. Dane gromadzone na temat użytkownika są dla nas anonimowe, czyli nie dają nam żadnych informacji na temat tożsamości użytkowników. Jednak dane z Facebooka są przechowywane i przetwarzane w taki sposób, że możliwe jest połączenie ich z danym profilem użytkownika. Facebook przetwarza dane w oparciu o politykę prywatności Facebooka. W związku z tym więcej informacji na temat działań remarketingowych pikseli oraz informacji ogólnych na temat prezentowania reklamy na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Użytkownik może nie wyrazić zgody na przesyłanie pikseli Facebooka i wykorzystanie danych użytkownika do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, można wejść na stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień wyświetlania reklam opartych na preferencjach użytkownika: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub oświadczyć rezygnację za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ bądź strony europejskiej http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, czyli przyjmowane są dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.

28. Serwis Hotjar służący do analizy i optymalizacji

28.1. Korzystamy z Hotjar, oprogramowania do analizy – Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar”). Za pomocą informacji uzyskanych dzięki Hotjar możemy analizować i usprawniać korzystanie z naszej oferty online.

28.2. Dane użytkowników naszej oferty online są przechowywane i oceniane wyłącznie w tym celu. Używamy Hotjar do analizy naszej oferty online, a nie do analizowania indywidualnych użytkowników. W związku z powyższym dane użytkowników są pseudonimizowane i przetwarzane w granicach Unii Europejskiej oraz na podstawie umowy o przetwarzanie danych oferowanej przez Hotjar. Dane użytkowników, np. w postaci formularzy lub naciśnięć klawiszy, nie są przetwarzane, tzn. nie są ani przechowywane przez Hotjar, ani przekazywane do Hotjar (chyba że dane te są wyraźnie przeznaczone dla użytkowników do celów oceny, jak ma to miejsce np. w przypadku formularzy opinii).

28.3. Do wyżej wymienionych celów Hotjar przechowuje i ocenia na urządzeniach użytkownika pliki cookie z poddanym pseudonimizacji numerem identyfikacyjnym. Pliki cookie używane przez Hotjar mają różną „żywotność”: niektóre pozostają na urządzeniu przez okres do 365 dni, inne natomiast jedynie na czas danej wizyty.

28.4. Przetwarzane dane użytkowników obejmują w szczególności:

  • urządzenia i metadane: Adres IP urządzenia końcowego (gromadzony i przechowywany w formacie anonimowym), rozdzielczość ekranu/wyświetlacza, typ urządzenia końcowego (indywidualne identyfikatory urządzenia końcowego), system operacyjny i typ przeglądarki, odsyłające URL i domena;
  • położenie geograficzne (tylko kraj);
  • dane użytkowe i dane z rejestru: Data i godzina uzyskania dostępu do oferty online, preferowany język, interakcje z użytkownikami, takie jak wyniki dla myszy (ruchy, pozycja i kliknięcia), wpisy z klawiatury, wywoływane strony internetowe oraz interakcje z ich zawartością i funkcjami.
  • dane dotyczące zawartości: Dane w ramach ankiet i formularzy informacji zwrotnej.

28.5. Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody (np. w kontekście zezwolenia dotyczącego stosowania plików cookie), podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest treść art. 6 ust. 1 lit. a). RODO. W pozostałych przypadkach dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. dla potrzeb analizy, optymalizacji oraz ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

28.6. Użytkownicy mogą uniemożliwić Hotjar gromadzenie danych korzystając z ustawień Do-Not-Track w swojej przeglądarce lub klikając na poniższy link i postępując zgodnie ze znajdującymi się pod tym linkiem instrukcjami: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

28.7. Oświadczenie o ochronie danych firmy Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Polityka plików cookies: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.

29. Integracja usług i treści stron trzecich

29.1.Z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów (tzn. interesów dotyczących analizy, optymalizacji i obsługi naszej oferty internetowej w sensie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z ofert co do treści i usług oferentów trzecich, aby włączyć ich treści i usługi, np. wideo lub rodzaje czcionki (w dalszym tekście jednolicie nazywanych „treściami”). To zawsze wymaga, by oferenci trzeci tych treści uzyskiwali informację o adresie IP użytkownika, ponieważ inaczej nie byliby w stanie przesyłać treści do przeglądarki użytkownika. W związku z tym, adres IP jest niezbędny w celu prezentacji tych treści. Staramy się stosować tylko takie treści, których dany oferent stosuje adres IP jedynie w celu dostarczenia tych treści. Oferenci trzeci mogą następnie stosować do celów statystycznych i marketingowych tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne znaki graficzne zwane również „Web Beaconami”). Dzięki znacznikom pikselowym można oceniać informacje, jak ruch gości na stronach tej strony internetowej. Informacje pod pseudonimem mogą być ponadto zapisywane w cookies na urządzeniu użytkownika i zawierać między innymi informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, przekierowujące strony internetowe, czas odwiedzin oraz dalsze dane dotyczące korzystania z naszej oferty internetowej, jak również łączone z takimi informacjami z innych źródeł.

29.2.Poniższa treść zapewnia wgląd w oferentów trzecich oraz ich treści wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, zawierające dalsze wskazówki dotyczące przetwarzania danych oraz częściowo przedstawione tutaj możliwości sprzeciwu (tzw. opt out):

top-button