Condiții comerciale generale aplicabile pentru utilizare

(valabil începând cu data de 12.06.2019)

Descărcare

Prezentele condiții comerciale generale („Condiții de utilizare”) reglementează drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor înregistrați („utilizatorul sau utilizatorii”) cu privire la utilizarea paginii web www.orderfox.com inclusiv a tuturor sub-paginilor, conținuturilor, funcțiilor și serviciilor aferente acesteia („pagina web”).

Societatea Orderfox AG („Orderfox”) este proprietarul și operatorul paginii web și partenerul contractual al utilizatorului.

Mai multe informații legate de Orderfox pot fi regăsite în caseta tehnică.

Condițiile de utilizare cuprind un acord al utilizatorilor cu privire la generarea de metadate în scopuri legate de branșă (punctul 11 al prezentelor condiții de utilizare).

1. Condiții comerciale suplimentare

1.1. Pe lângă prezentele condiții de utilizare, Orderfox poate agrea cu utilizatorii și alte condiții comerciale. În acest caz se aplică cu prioritate reglementările condițiilor comerciale agreate în mod special.

1.2. În special, poate fi necesară aprobarea acordurilor/licențelor suplimentare pentru utilizarea anumitor funcții sau software-uri, în măsura în care aceste acorduri/licențe sunt legale și consimțământul utilizatorului poate fi considerat rezonabil.

1.3. Condițiile comerciale derogatorii și/sau contrare raportate la pagina web sunt respinse în mod expres de către Orderfox, chiar și atunci când, în cazuri individuale, serviciile sunt prestate fără a intra în conflict cu condițiile comerciale ale utilizatorilor.

1.4. Descrierea serviciilor Orderfox pe pagini de internet, în broșuri și mijloace publicitare similare nu au caracterul unei asigurări sau a unei garanții privind calitatea sau de altă natură.

2. Limita de vârstă

2.1. Pagina web poate fi utilizată numai de către persoane fizice. Utilizatorii trebuie să fi împlinit 18 ani sau să dispună de un acord din partea părinților resp. tutorilor legali, aspect pe care îl confirmă prin înregistrare.

2.2. Orderfox își rezervă dreptul de a solicita utilizatorilor o confirmare corespunzătoare a acestor condiţii.

3. Limitarea la clienții comerciali

3.1. Clientul comercial (resp. alternativ „antreprenorul“) este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu personalitate juridică acționând la încheierea unei tranzacții legale întru exercitarea activității sale profesionale comerciale sau independente.

3.2. Client privat (resp. alternativ „consumator”) în sensul prezentelor condiții de utilizare este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală într-un scop care nu poate fi atribuit preponderent nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente.

3.3. Pagina de internet oferă o platformă de tranzacţionare CNC pentru fabricanți CNC și pentru achizitori CNC. Aceasta funcţionează ca platformă de parteneriat între fabricanți CNC și achizitori CNC, care le facilitează acestora (denumiți împreună "utilizatori") introducerea de anunțuri interactive (comenzi) pe pagina de internet și sprijină identificarea reciprocă prin intermediul filtrelor inteligente. În plus, utilizatorii au dreptul și sunt îndemnați să își creeze un profil propriu al întreprinderii cu respectarea condițiilor impuse de Orderfox referitor la forma și conținutul paginii de internet.

3.4.Utilizatorii au dreptul să vizualizeze profilurile tuturor întreprinderilor și toate anunțurile (comenzile).

3.5.Clienților privați li se interzice să beneficieze de serviciile oferite de Orderfox. Odată cu beneficierea de serviciile oferite de Orderfox, utilizatorii declară că sunt clienți comerciali, ci nu clienți privați. Orderfox își rezervă dreptul de a verifica dacă utilizatorul nu este un client privat (de ex. verificarea datelor legate de adresă, de înregistrarea comercială sau de codul TVA).

4. Modificarea gamei serviciilor oferite de Orderfox

4.1. Dezvoltarea continuă a paginii web este o componentă esențială a ofertei de servicii Orderfox. Dezvoltarea continuă include printre altele adaptarea la progresul tehnic și legal și respectarea cerințelor utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea paginii web.

4.2.În cadrul dezvoltării continue, Orderfox poate modifica pagina web, precum și funcțiile acesteia, fără ca acest lucru să reprezinte un viciu, în măsura în care acest lucru poate fi considerat rezonabil pentru utilizator și prin aceasta nu se periclitează atingerea obiectivului contractul. Acest lucru se aplică în mod special dacă:

 • modificarea are loc în favoare utilizatorului;
 • dacă modificarea are rolul de a asigura adaptarea serviciilor la legislația aplicabilă, în special atunci când situația legislativă aplicabilă se modifică;
 • dacă modificarea servește Orderfox în vederea îndeplinirii unor decizii obligatorii ale instanțelor sau autorităților;
 • în măsura în care respectiva modificare este necesară pentru a acoperi lacune de securitate existente;
 • dacă modificarea este de natură pur tehnică sau procesuală, fără efecte esențiale pentru utilizator.
 • modificările cu o influență neesențială asupra funcțiilor existente nu reprezintă modificări ale serviciilor în acest context. Aceasta se aplică în special modificărilor de natură pur vizuală și simplei modificări a alocării funcțiilor.

4.3. Orderfox atrage atenția asupra faptului că nu se garantează disponibilitatea permanentă a funcțiilor gratuite, limitările putând fi aplicate numai atunci când acestea sunt considerate rezonabile pentru utilizatori.

5. Încheierea, durata și încetarea contractului

5.1.Acordul dintre Orderfox și utilizator, care îndreptățește utilizatorul la publicarea unui profil de companie, precum și la un număr la alegere de anunțuri interactive, precum și la vizualizarea profilurilor și anunțurilor altor utilizatori de pe pagina web („acordul”), se consideră încheiat în momentul în care Orderfox a activat datele de acces introduse.

5.2.Acordurile contra-cost se derulează inițial pe perioada rezervată de către utilizator. Ulterior, acordurile contra-cost sunt reînnoite automat pentru aceeași perioadă, în cazul în care acordul respectiv nu este reziliat în termenul stabilit, resp. în lipsa unui acord, cu o lună înainte de expirarea perioadei, în scris sau prin e-mail. Data determinantă pentru respectarea termenului este data la care se transmite notificarea prin e-mail sau cu poșta obișnuită.

5.3.Acordurile gratuite se încheie pe perioadă nedeterminată. Utilizatorul poate rezilia un acord gratuit în scris sau prin e-mail, cu respectarea unei perioade de preaviz de o lună până la sfârșitul lunii respective. Data determinantă pentru respectarea termenului este data la care se transmite notificarea prin e-mail sau cu poșta obișnuită.

5.4.Orderfox are dreptul să rezilieze contractul cu efect imediat, fără notificarea utilizatorului și să blocheze accesul utilizatorului la pagina de internet, atunci când nu este de așteptat în mod rezonabil ca utilizatorul Orderfox să respecte clauzele contractului. Această concluzie este valabilă în special atunci când, cu intenție sau din neglijență, utilizatorul încalcă prezentele condiții de utilizare și/sau alte legi aplicabile. În anumite cazuri speciale, o asemenea reziliere este admisibilă și fără să existe motive în acest sens.

5.5.Nu se aduce atingere astfel dreptului ambelor părți la o reziliere extraordinară a contractului, din motive întemeiate.

6. Înregistrare

6.1.Prin înregistrarea pe Orderfox, utilizatorul încheie un contract de utilizare a paginii de internet, la care i se permite accesul pe baza datelor de acces alese de acesta și alocate acestuia (utilizator și parolă). Prin înregistrarea sa în scopul utilizării paginii de internet, utilizatorul se obligă să utilizeze pagina de internet exclusiv în condițiile aplicării prezentelor condiții de utilizare.

6.2.La înregistrare, utilizatorul are obligația să indice date corecte și complete. Această condiție se aplică în special în ceea ce privește denumirea întreprinderii, strada, codul poștal, orașul, țara, numele persoanei de contact, sexul (pentru formula de adresare domnul/doamna), numărul de telefon, adresa de e-mail și datele cardului de credit ("datele utilizatorului"). Orderfox are dreptul să solicite utilizatorului prezentarea unor documente care să facă dovada autenticității datelor utilizatorului.

6.3.Pe durata de valabilitate a acordului, în cadrul prezentelor condiții de utilizare, utilizatorul este obligat să mențină toate datele de utilizare, precum și toate documentele transmise de către el în vederea publicării pe pagina web în cea mai actuală formă. Aceasta se aplică în special pentru datele utilizatorului menționate la art. 6.2. Utilizatorul are posibilitatea de a realiza independent modificările necesare, folosind funcțiile puse la dispoziție de către Orderfox pe pagina web.

6.4.Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru conținutul înregistrării sale și al datelor de utilizator transmise în acest context. Utilizatorul garantează caracterul real al datelor sale de utilizator. Informațiile eronate au drept efect imediat rezilierea acordului, precum și interzicerea accesului la pagina web, în măsura în care acest lucru se consideră rezonabil și nu poate fi catalogat drept inadecvat, având în vedere definiția informării eronate și intenția utilizatorului.

7. Datele de acces

7.1.Utilizatorului i se interzice să comunice unor terți datele sale de acces. Se permite comunicarea acestor date către lucrătorii utilizatorului, în scopuri comerciale oficiale și regulamentare, în măsura în care utilizatorul obligă lucrătorii să urmeze şi să respecte prezentele condiții de utilizare.

7.2. Utilizatorul este sfătuit să aleagă o parolă cât mai sigură, în conformitate cu nivelul actual al tehnicii și să ia toate măsurile necesare pentru a proteja parola de orice dezvăluire și utilizare neautorizată.

7.3.Utilizatorul are obligația să aducă imediat la cunoştinţa Orderfox dacă are suspiciuni, dacă consideră sau dacă știe că datele sale de acces sunt utilizate de terți, în mod neautorizat, în scopul utilizării paginii de internet. În cazul în care Orderfox are motive să suspecteze o utilizare neautorizată a datelor de acces ale utilizatorului, Orderfox își rezervă dreptul să inițieze măsurile necesare acest sens și în special să interzică în mod temporar sau permanent accesul pe baza respectivelor date de acces. În cazul în care utilizatorul se face vinovat de utilizarea ilegală a datelor de acces de către terți, utilizatorul are obligația de reparare și de rambursare adecvată a prejudiciului. Costurile apărute ca urmare a acestei utilizări vor cădea în sarcina acestuia.

8. Utilizarea contra-cost, facturarea, condiții de plată

8.1. Perioada de plată și valoarea taxei, precum și metoda de plată depind de prețurilor comunicate utilizatorului înainte de încheierea contractului.

8.2. Cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit, toate prețurile se consideră fără TVA.

8.3. În general, taxele sunt datorate în avans pentru perioada de facturare respectivă. Cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit, facturile sunt scadente la două săptămâni de la data facturării.

8.4. Facturile și notificările de plată pot fi trimise prin mijloace electronice (de ex., prin e-mail).

8.5. Utilizatorul poate achita facturile folosind metodele de plată oferite de Orderfox.

8.6. În cazul serviciilor curente contra-cost care au fost utilizate pentru o anumită perioadă de timp, ajustarea corespunzătoare a taxelor este permisă numai după expirarea acestei perioade. Modificarea intră în vigoare dacă Orderfox nu primește o reziliere extraordinară de la utilizator în termen de două săptămâni de la primirea notificării de modificare relevante. Orderfox va informa utilizatorul prin notificarea de modificare cu privire la perioada de refuz consecințele unui refuz.

8.7. În cazul în care utilizatorul întârzie plățile, Orderfox are dreptul de a refuza efectuarea serviciilor datorate utilizatorului și de a limita accesul la contul de utilizator până la remedierea acestei întârzieri. În astfel de cazuri, Orderfox va notifica utilizatorului limitarea cu o perioadă de notificare de 7 zile lucrătoare pentru remedierea întârzierii. Celelalte drepturi legale și contractuale ale Orderfox din cauza întârzierii de plată a utilizatorului rămân neschimbate. Limitarea nu poate avea loc dacă aceasta este necorespunzătoare și/sau nerezonabilă pentru utilizator. Dreptul de primire a plății al Orderfox nu va fi afectat de această limitare. Accesul la contul de utilizator va fi permis, resp. funcțiile limitate vor fi anulate după ce restanțele au fost soluționate. Dreptul de limitare este o măsură mai ușoară, chiar dacă Orderfox are dreptul la reziliere extraordinară în conformitate cu aceste condiții de utilizare.

8.8. Costurile care apar la returnarea solicitării de plată a unei operațiuni de plată din cauza contului descoperit sau din cauza datelor transmise incorect de către utilizator sau prin notificarea plăților scadente vor fi facturate utilizatorului, unde vor fi calculate numai costurile reale apărute direct sau aferente în mod legal (costurile materiale și taxele aferente terților, cum ar fi taxele de expediere sau de returnate a plății fără acoperire).

8.9. Compensarea este posibilă numai cu creanțele deja recunoscute de cealaltă parte contractantă sau determinate de o instanță de judecată. Dreptul de reținere poate fi invocat numai pentru revendicări în temeiul contractului respectiv.

9. Anunțurile utilizatorului

9.1.Orderfox oferă utilizatorilor posibilitatea de a se prezenta pe sine și propria întreprindere în cadrul profilului pus la dispoziție de Orderfox. Utilizatorul are dreptul de a crea solicitări și oferte de producție („Anunțuri”). În acest scop, utilizatorul poate folosi date, texte, imagini, videoclipuri și alte medii similare („conținuturi”).

9.2.Orderfox nu preia nicio răspundere pentru altă(e) comunicare(ări) și/sau contracte, aranjamente, acorduri sau obligații ("convenții") încheiate sau schimbate între utilizatori. Creanțele care rezultă din convenții între utilizatori, indiferent de temeiul juridic, există numai între utilizatorii convenției(ilor) și în mod explicit, nu în raport cu Orderfox și/sau cu un partener al Orderfox în ceea ce privește pagina de internet ("partener în contextul paginii de internet"). Utilizatorul are dreptul să publice, să dezactiveze sau să șteargă în orice moment anunțuri cu ajutorul funcțiilor aplicabile pe pagina de internet.

9.3.Orderfox are dreptul să utilizeze anunțurile în scopul analizei comportamentului pieței și al utilizatorilor în conformitate cu dispozițiile legale. În acest sens, se face trimitere la Politica privind protecția datelor.

9.4.Utilizatorul trebuie să se asigure că deține drepturile necesare pentru toate conținuturile afișate de acesta sau puse la dispoziție pe pagina de internet.

9.5.Orderfox are dreptul să blocheze conținuturi plasate de un utilizator, atunci când există suspiciunea că acestea sunt contrare legii sau prezentelor condiții de utilizare sau că încalcă drepturile unor terți. O suspiciune întemeiată există atunci când utilizatorul este supus anchetei unei autorități în temeiul normelor de drept civil sau penal. Orderfox poate menține blocajul conținutului unui asemenea utilizator până la momentul în care o asemenea suspiciune se dovedește a fi neîntemeiată. Orderfox își rezervă dreptul de a verifica conținuturile unor asemenea utilizatori pe căile accesibile public, înainte de a activa datele de acces ale unui asemenea utilizator și înainte de eventuala respingere a unor asemenea conținuturi.

10. Utilizare ilicită, blocare

10.1.Utilizatorii pot utiliza pagina de internet numai într-un mod sau în scopuri care nu sunt contrare prezentelor condiții de utilizare sau dispozițiilor legale sau care nu încalcă drepturile unor terți. În acest sens, utilizatorul se obligă în special:

 • să nu utilizeze pagina de internet în scopul publicării unor materiale defăimătoare, respingătoare sau care sunt ilegale din alt motiv, precum și nici a unor informații de aceeași natură;
 • să nu jignească, să agaseze sau să defăimeze alți utilizatori;
 • să nu încalce, prin utilizarea paginii de internet, drepturile de autor, drepturile asupra unor mărci sau drepturile protejate ale altor utilizatori sau ale unor terți;
 • să nu transmită scrisori în serie, nesolicitate;
 • să transmită e-mailuri către alți utilizatori în scopul realizării comenzilor de producție sau pentru publicarea de oferte de producție;
 • să nu încarce pe pagina de internet date care conțin malware sau un virus;
 • să nu încarce pe pagina de internet date care conțin software protejat prin drepturi de autor și/sau materiale protejate prin drepturi de autor, în măsura în care utilizatorul nu deține drepturi corespunzătoare asupra acestora sau dacă nu a obținut acordul necesar al titularilor acestor drepturi;
 • să nu utilizeze pagina de internet în scopul comerțului cu mărfuri și/sau servicii care nu respectă dispozițiile în materie de export/import inclusiv dispozițiile în materie de siguranță.

10.2.Orderfox are dreptul să ia măsurile necesare în cazul în care utilizatorul încalcă, cu intenție sau din neglijență prezentele condiții de utilizare sau legislația aplicabilă. În cazul unor încălcări de gravitate redusă, asemenea măsuri necesare se pot limita la avertizarea utilizatorului de către Orderfox, cu privire la încălcarea dispozițiilor aplicabile sau a principiului bunei credințe sau al bunelor moravuri. Încălcările grave pot avea ca urmare blocarea temporară sau completă a accesului utilizatorului la pagina de internet sau a dreptului Orderfox de a rezilia contractul fără preaviz.

11. Acord privind utilizarea de informații, conținuturi și metadate

11.1.Pe lângă servicile oferite de platformă, Orderfox sprijină utilizatorii și domeniul CNC cu ajutorul unor "metadate", menite să servească în special ca bază pentru controlul vânzărilor și pentru luarea unor decizii de investiții.

11.2.Metadate: Printre metadate se numără în special informațiile legate de tipul unei companii (de ex. fabricant/producător/achizitor), localitatea și regiunea companiei, numărul de angajați, tipurile de produse și servicii oferite, resp. ramura tehnologică (de ex. găurire, strunjire, frezare, prelucrare cu ultrasunete etc.), ramura industrială (de ex. tehnică de propulsie și transmisie, minerit, tehnologie chimică etc.) și ramura materialelor (de ex. acril, oțel inoxidabil, ceramică etc.), informații legate de statistica comenzilor (printre altele, diversificat în funcție de ramura industrială, tehnologică și a materialelor, precum și de dimensiunea pieselor prelucrate). De asemenea, ca urmare a utilizării Orderfox pot fi generate metadate din care să rezulte de ex. interesul utilizatorilor pentru metadatele menționate anterior.

11.3.Garanții: Orderfox generează metadatele pe baza unor date care în mod normal sunt publice și care nu reprezintă secrete operaționale sau de afaceri. Printre elementele de bază ale metadatelor se numără informațiile utilizatorului legate de companie, precum și informațiile furnizate în cadrul comenzilor. Date individuale legate de contracte ca de ex. conținuturile contractelor pentru comenzi (de ex. partener contractual, volumul comenzii) sunt tratate confidențial de către Orderfox și nu sunt transmise către terți. Orderfox va respecta la crearea și utilizarea metadatelor de asemenea prevederile privind protecția datelor și indică în acest sens suplimentar Directiva privind protecția datelor a Orderfox. Informațiile legate de persoana și datele de contact ale utilizatorului („date legate de persoană“) nu sunt parte integrantă a metadatelor, cu excepția cazului în care acestea sunt date publice legate de companie (de ex. dacă utilizatorul este și administrator și indică numărul de telefon sau adresa de e-mail cunoscute public). Metadatele care au la bază un comportament al utilizatorilor (de ex. cât de des este interesat un utilizator de anumite companii sau servicii) sunt create anonim, ceea ce înseamnă că se creează valori agregate, care nu permit identificarea utilizatorilor individuali.

11.4.Declarație de consimțământ: Utilizatorul se declară de acord cu faptul că informațiile furnizate de el pe pagina web vor fi utilizate pentru generarea și utilizarea de metadate în scopurile mai sus menționate, deci folosite de către Orderfox pentru controlul distribuției, decizii legate de investiții sau alte cercetări de piață și pot fi puse la dispoziția altor utilizatori și parteneri contractuali ai Orderfox. Consimțământul nu se acordă cu caracter exclusiv, se transferă numai o permisiune de utilizare, nu un drept de proprietate asupra datelor, deci dreptul propriu al utilizatorului cu privire la folosirea informațiilor sale nu este limitat. Drepturile legale de reziliere ale utilizatorului rămân neafectate. Utilizatorul declară că informațiile sale, care stau la baza metadatelor din cadrul Orderfox nu reprezintă secrete operaționale sau comerciale și că are dreptul de a transmite respectivele informații către Orderfox și de a permite utilizarea acestora pentru generarea de metadate.

11.5.Metadatele sunt anonimizate, ceea ce înseamnă că prelucrarea lor în scopurile menționate anterior se realizează fără informații legate de persoane.

11.6.În plus, utilizatorii permit Orderfox să le utilizeze datele și conținuturile încărcate (imagini, texte, modele 3D etc.), în măsura în care acestea sunt necesare pentru operarea și dezvoltarea ofertei online a Orderfox. În acest scop se permite în special multiplicarea, distribuirea și publicarea, precum și prelucrarea conținuturilor încărcate.

12. Disponibilitatea paginii web

12.1.Orderfox depune toate eforturile pentru a evita limitările, obstrucționările, deconectările, întreruperile și alte deficiențe la utilizarea paginii web („deficiențele”), în măsura în care acest lucru este posibil și controlabil din punct de vedere tehnic de către Orderfox. Având în vedere stadiu actual al tehnologiei comunicării, Orderfox nu poate însă să excludă sau să împiedice în totalitate deficiențele. Acest lucru se aplică tuturor conținuturilor și căilor de transmitere aflate în afara sferei de influență a Orderfox, precum și în special cazului de forță majoră. In cazul unor deficiențe pentru care Orderfox ar trebui să răspundă și pentru care este responsabilă, răspunderea Orderfox se aplică în conformitate cu punctul 14 al prezentelor condiții de utilizare.

12.2.Activitatea de întreținere și de dezvoltare a paginii de internet ar putea produce efectul unor perturbări temporare. Orderfox se va asigura că perturbările se limitează la o perioadă și la o sferă de cuprindere rezonabilă pentru utilizator.

12.3.Orderfox ia măsuri tehnice de protecție pentru a-și proteja sistemele de malware și de conținuturi neautorizate ale unor terți (de exemplu viruși, troiani, spam și alte malware). Acestea includ utilizarea unor sisteme de filtrare, acolo unde aceste sisteme sunt foarte utile în scopul protecţiei sistemelor de telecomunicații și de prelucrare a datelor.

13. Garanție și exonerare

13.1.Utilizatorii trebuie să verifice serviciile Orderfox în mod neîntârziat și în măsura în care este posibil în temeiul unei activități comerciale regulamentare, să notifice către Orderfox orice deficiență. Lipsurile vor fi susținute neîntârziat printr-o prezentare a simptomelor de eroare ce poate fi probată, prin înregistrări scrise, capturi de ecran sau alte elemente care demonstrează în mod clar lipsurile (transmiterea prin e-mail este suficientă). Obligațiile legale de cercetare și probare ale utilizatorilor rămân neafectate.

13.2.Pretențiile de despăgubiri se supun limitărilor de la cifra 14 (pentru utilizatorii non-SUA) și de la cifra 15 (pentru utilizatorii din SUA) ale acestor condiții de utilizare („Răspundere și despăgubiri”).

13.3.Dreptul de a invoca deficiențe nu se aplică în cazul abaterii nesemnificative de la structura convenită sau presupusă sau în cazul unei atingeri nesemnificative aduse funcționalității serviciilor Orderfox în conformitate cu scopul contractului. În special și în mod explicit, Orderfox nu va prelua garanția și răspunderea pentru:

 • datele eronate ale utilizatorului în ceea ce privește datele de utilizator transmise la înregistrare sau alte date încărcate de utilizator pe pagina de internet sau furnizate pe alte căi;
 • disponibilitatea neîntreruptă a paginii de internet sau pentru posibile căderi de sistem sau de rețea, întreruperi sau funcții eronate ale instalațiilor sau ale serviciilor paginii de internet, în măsura în care acestea se află în afara domeniului de influență al Orderfox; în special, în cazul unor erori cauzate de un eveniment de forță majoră sau de cădere a rețelelor și a căilor de comunicații;
 • funcții eronate de importanță redusă și defecțiuni ale paginii de internet;
 • Obținerea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal ale utilizatorului de către terți (de exemplu, ca urmare a accesării neautorizate a bazei de date prin hacking), în măsura în care Orderfox nu poartă în acest sens nici un fel de vină și nu există nici un fel de obligație contractuală obligatorie privind asumarea răspunderii;
 • asigurări de orice natură confirmate de utilizator în raport cu alți utilizatori;
 • corectitudinea sau caracterul complet al datelor de utilizator încărcate de utilizator pe pagina de internet la înregistrare sau furnizate pe alte căi;
 • executarea lucrărilor de către utilizatori.

13.4. Termenul de prescripție în cazul pretențiilor referitoare la serviciile necorespunzătoare este de 6 luni.

13.5.Prin acceptarea prezentelor condiții de utilizare, utilizatorul se declară de acord să nu solicite Orderfox în primă fază nici un fel de creanțe și costuri ale altor utilizatori, apărute ca urmare a unei încălcări deliberate sau din neglijență de către utilizator a prezentelor condiții de utilizare sau a legislației în vigoare.

14. Răspundere și despăgubiri (pentru utilizatorii din afara SUA / for non-United States Users)

14.1.În conformitate cu prezentul acord, Orderfox răspunde numai în limita următoarelor prevederi, în rest, răspunderea fiind exclusă.

14.2.Orderfox răspunde nelimitat pentru daunele cauzate intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave din partea Orderfox, a reprezentanților săi legali sau a angajaților săi cu funcții de conducere, precum și pentru daune cauzate intenționat de către alți agenți. Pentru neglijențele cauzate cu intenție de către alți agenți, răspunderea se determină în conformitate cu reglementările enumerate în continuare pentru neglijența din culpă.

14.3.Orderfox răspunde nelimitat pentru daunele cauzate intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave cu efecte asupra vieții, integrității fizice sau sănătății cauzate de Orderfox, precum și de reprezentanții săi legali sau agenți. Orderfox răspunde pentru daunele cauzate de lipsa unor caracteristici asigurate insuficient până la suma inclusă de scopul asigurării și care a putut fi determinată de către Orderfox la momentul oferirii asigurării.

14.4.Orderfox răspunde pentru daunele cauzate de răspunderea privind produsul în conformitate cu reglementările legii germane, austriece și elvețiene privind răspunderea pentru produse, precum și ale reglementărilor legale generale obligatorii în acest sens.

14.5.Orderfox răspunde pentru daune cauzate de încălcarea obligațiilor principale de către Orderfox, reprezentanții săi legali sau agenți. Obligațiile principale sunt obligațiile esențiale care reprezintă baza acordului, care au fost decisive pentru încheierea acordului și pe a căror îndeplinire utilizatorul se poate baza. Dacă Orderfox a încălcat din culpă simplă aceste obligații principale, răspunderea sa este limitată la despăgubirea pentru dauna previzibilă, care poate apărea în mod uzual (denumită în continuare „dauna uzuală”). Dauna uzuală se limitează în principiu la valoarea stabilită. În acest caz, dauna uzuală este limitată la 1.000,00 CHF. Această prevedere nu se aplică dacă limitarea nu ar fi adecvată din punct de vedere al echității.

14.6.Fără a afecta prevederile privind răspunderea din prezentele condiții de utilizare, Orderfox nu răspunde pentru pierderea de date dacă dauna ar fi putut fi evitată prin faptul că utilizatorul și-ar fi respectat obligațiile privind asigurarea datelor. În orice caz, utilizatorul trebuie să ia în calcul o parte a răspunderii. În cazul rezilierii, utilizatorul este responsabil pentru asigurarea prealabilă a datelor sale.

15. Răspundere și despăgubiri / Liability and damages (pentru utilizatorii din SUA / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Modificarea Condițiilor Comerciale Generale

16.1.Orderfox are dreptul să modifice oricând prezentele condiți de utilizare cu efect pentru viitor, dacă respectă procedura de mai jos. Orderfox va aduce modificările la cunoștința utilizatorului, cel mai târziu cu 3 (trei) săptămâni înainte de data planificată pentru intrarea în vigoare a acestora. Utilizatorul poate depune contestație la modificări, în termen de 3 (trei) săptămâni de la primirea informării.

16.2.În cazul în care la Orderfox nu intră nicio contestație a utilizatorului sau dacă utilizatorul se declară, în mod explicit, de acord cu modificările, acestea vor intra în vigoare la data comunicată. În măsura în care utilizatorul depune contestația în termen, Orderfox poate opta fie pentru continuarea contractului în condițiile aplicabile până în prezent, fie, în cazul în care primește o contestație, pentru rezilierea contractului cu respectarea termenului de preaviz de 1 (o) lună, la sfârșitul respectivei luni calendaristice. În comunicare, pe lângă precizarea modificărilor propuse, Orderfox are obligația să atragă atenția utilizatorului asupra dreptului acestuia de a depune contestație, asupra termenului de preaviz aplicabil, asupra consecințelor unei contestații și asupra consecințelor expirării termenului pentru contestație.

16.3.Orderfox are dreptul de a modifica în următoarele cazuri speciale condițiile de utilizare:

 • dacă modificarea are rolul de a asigura adaptarea condițiilor de utilizare la legislația aplicabilă, în special atunci când situația legislativă aplicabilă se modifică;
 • dacă modificarea servește Orderfox în vederea îndeplinirii unor decizii obligatorii ale instanțelor sau autorităților;
 • dacă noi servicii oferite de Orderfox, resp. elemente ale serviciilor, precum și procese tehnice sau organizatorice necesită o descriere în cadrul condițiilor de utilizare;
 • dacă modificarea este avantajoasă numai pentru utilizatori.

17. Instanța competentă și legislația aplicabilă

17.1.Raporturile legale între Orderfox și utilizatori se supun exclusiv legislației Principatului Liechtenstein – excluzând legislația transfrontalieră, precum și dreptul de trimitere la reglementări legale interguvernamentale și supranaționale, care nu face trimitere la dreptul material al Principatului Liechtenstein. Acordul cu privire la legislația aplicabilă se aplică și atunci când utilizatorul își are sediul și/sau adresa de domiciliu în străinătate.

17.2.Locul executării este sediul Orderfox din Ruggell. Instanța exclusiv competentă pentru toate litigiile izvorâte din sau în legătură cu acordul este cea de la sediul Orderfox din Ruggell. Orderfox își rezervă dreptul de a își înainta pretențiile la instanța competentă a utilizatorului.

17.3.Utilizatorul poate ceda pretențiile împotriva Orderfox bazate pe prezentul acord către terți numai după acordarea consimțământului scris de către Orderfox.

17.4.Limbile contractului sunt engleza, engleza SUA, germana, daneza, spaniola, mexicana, franceza, croata, italiana, maghiara, olandeza, norvegiana, poloneza, portugheza, portugheza braziliană, româna, slovaca, slovena. suedeza, turca, ceha, rusa, japoneza, coreeana și chineza.

17.5.Pentru utilizatorii din SUA / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentelor condiții de utilizare nu au sau își vor pierde efectul, valabilitatea restului prevederilor rămâne neafectată, în măsura în care determinarea eficienței restului condițiilor de utilizare nu este reglementată legal cu caracter obligatoriu. Prevederea (prevederile) fără efect vor fi înlocuite în sensul completării cu o reglementare pe care părțile o consideră cât mai apropiată de cea fără efect pentru îndeplinirea scopului economic urmărit. Aceeași prevedere se aplică pentru completarea eventualelor lacune de reglementare.

18. Pentru utilizatorii din SUA / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. Pentru utilizatorii din SUA / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button