Declarația privind protecția datelor

Ne bucură interesul pe care l-ați arătat www.orderfox.com (denumit în continuare „oferta online” sau „pagina web”). Luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră și ne dorim să vă simțiți în siguranță atunci când utilizați oferta noastră online. În prezenta declarație privind protecția datelor puteți afla ce date cu caracter personal (denumite în continuare pe scurt „date”) colectăm și cum le folosim. Noțiunea de „utilizator” cuprinde toți clienții (în special producătorii CNC și achizitorii CNC), precum și vizitatorii ofertei noastre online. Termenii utilizați, ca de ex. „utilizator” se vor înțelege în egală măsură pentru ambele sexe.

Responsabil:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principatul Liechtenstein

Registrul Comerțului/Nr.: Oficiul pentru Justiție, Principatul Liechtenstein, Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: FL-0002.542.971-6
Administrator: Dr. Wilhelm Klagian
Număr de telefon: +423 375 2500
Adresă de e-mail: info@orderfox.com

Responsabilul este denumit în continuare și „noi” sau „nouă”.

Domeniul de activitate al companiei:
Operarea unei platforme pe internet pentru producătorii CNC și achizitorii CNC. Platforma de pe internet acționează ca platformă de parteneriat între producătorii CNC și achizitorii CNC oferindu-le acestora (utilizatorilor) posibilitatea de a plasa anunțuri interactive pe pagina web și de a colabora prin utilizarea de filtre inteligente.

Tipuri de date prelucrate:
- Date de bază (de ex. date personale ale clientului, nume, adrese).
- Date de contact (de ex. e-mail, numere de telefon).
- Date de conținut (de ex. texte introduse, fotografii, videoclipuri).
- Date contractuale (de ex. obiectul contractului, durata, categoria clientului).
- Date legate de plăți (de ex. coordonate bancare, istoric plăți).
- Date legate de utilizare (de ex. pagini web vizitate, interesul arătat conținuturilor, orele de accesare).
- Metadate / date legate de comunicare (de ex. informații legate de dispozitive, adrese IP).

Prelucrarea unor categorii speciale de date (art. 9 alin. 1 RGPPD):
Nu se prelucrează categorii speciale de date.

Categoriile persoanelor vizate de prelucrarea datelor:
- utilizatori, clienți, persoane interesate, parteneri de afaceri.
- Vizitatori și utilizatori ai ofertei online.

În continuare vom denumi persoanele vizate în mod colectiv, drept „utilizatori”.

Scopul prelucrării:
- Prestarea de servicii contractuale, service și asistență clienți.
- Găzduire server, înregistrarea de domenii, prestații tip software-as-a-Service (SaaS).
- Punerea la dispoziție a ofertei online, a conținuturilor și funcțiilor acesteia.
- Răspunsul la solicitări de contact și comunicarea cu utilizatorii.
- Marketing, publicitate și cercetare de piață.
- Măsuri de siguranță.

Decizii individuale automatizate (art. 22 RGPPD):
Nu utilizăm decizii individuale exclusiv automatizate.

Indicație privind temeiul legal:
- În măsura în care prelucrăm date ale utilizatorilor din UE/SEE se aplică temeiurile legale menționate în continuare din RGPPD.
- În rest, prelucrăm datele pe baza dreptului privind protecția datelor în vigoare în Principatul Liechtenstein. Aceasta înseamnă că în acest caz se aplică cele de mai jos, însă pe baza legislației Principatului Liechtenstein și nu a normelor RGPPD menționate.
- În măsura în care, pentru utilizatorii care sunt și consumatori, sunt relevante alte reglementări cu caracter obligatoriu privind protecția datelor, acestea se aplică cu prioritate.

Ediția: februarie 2019

Conținuturi

1. Termeni utilizați

1.1.„Datele cu caracter personal“ sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”); o persoană fizică este considerată identificabilă dacă aceasta poate fi identificată direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator precum un nume, unui număr de identificare, unor date de locație, unui identificator online (de ex. cookie) sau uneia sau mai multor caracteristici speciale care reprezintă expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

1.2.„Prelucrarea” este orice procedură executată cu sau fără ajutorul unor proceduri automatizate sau orice astfel de serie de proceduri în legătură cu datele cu caracter personal. Noțiunea este una extinsă și cuprinde practic orice fel de tratare a datelor.

1.3.Prin „responsabil” se desemnează persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau alt organism care, individual sau împreună cu alții decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.4.„Profiling“ este orice tip de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în faptul că aceste date cu caracter personal sunt utilizate pentru evaluarea anumitor aspecte personale, referitoare la o persoană fizică, în special pentru analizarea sau anticiparea aspectelor legate de performanța profesională, situația economică, sănătate, preferințe personale, interese, seriozitate, comportament, domiciliu sau schimbarea localității acestei persoane fizice.

1.5.„Pseudonimizare“ este prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei persoane vizate specifice fără adăugarea unor informații suplimentare, în măsura în care aceste informații suplimentare sunt arhivate separat și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care garantează faptul că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

1.6.„Operator“ este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal la solicitarea responsabilului.

2. Temeiuri legale relevante

În conformitate cu art. 13 RGPPD vă comunicăm temeiurile legale pe baza cărora prelucrăm datele. În măsura în care temeiul legal nu este menționat în declarația privind protecția datelor, se aplică următoarele: Temeiul legal pentru obținerea acordurilor este art. 6 alin. 1 lit. a și art. 7 RGPPD, temeiul legal pentru prelucrare în vederea îndeplinirii serviciilor noastre și executării măsurilor contractuale, precum și pentru oferirea de răspunsuri la solicitări este art. 6 alin. 1 lit. b RGPPD, temeiul legal pentru prelucrare în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale este art. 6 alin. 1 lit. c RGPPD, iar temeiul legal pentru prelucrare în vederea asigurării intereselor noastre legitime este art. 6 alin. 1 lit. f RGPPD. În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. d RGPPD.

3. Modificări și actualizări ale declarației privind protecția datelor

Vă rugăm să vă informați în mod regulat cu privire la conținutul declarației noastre privind protecția datelor. Adaptăm declarația privind protecția datelor imediat ce modificările prelucrărilor de date pe care le efectuăm fac necesar acest lucru. Vă informăm imediat ce, ca urmare a modificărilor, este necesară din partea dumneavoastră un act de cooperare (de ex. acord) sau o altă notificare individuală.

4. Măsuri de siguranță

4.1.În conformitate cu art. 32 RGPPD, având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile de implementare și tipul, volumul, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și diferitele probabilități de producere și gravitatea riscului raportate la drepturile și libertățile persoanelor fizice, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel de siguranță adaptat riscului; printre aceste măsuri se numără în special asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la date, precum și a accesării, introducerii, transmiterii, asigurării disponibilității și separării acestor date. În plus, am implementat proceduri care garantează perceperea drepturilor persoanelor vizate, ștergerea datelor și reacția la periclitarea datelor. Mai mult, ținem cont de protecția datelor cu caracter personal deja de la dezvoltarea resp. alegerea soluțiilor hardware, software, precum și a procedurilor în conformitate cu principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii şi cel al protecţiei implicite a datelor (art. 25 RGPPD).

4.2.Printre măsurile de securitate se numără în special transmiterea criptată a datelor între browserul dumneavoastră și serverul nostru.

4.3.Angajații au obligația de confidențialitate raportat la protecția datelor și sunt instruiți, controlați și informați cu privire la posibilele consecințe ale răspunderii.

5. Dezvăluirea și transmiterea datelor

5.1. În măsura în care, în cadrul prelucrării noastre, dezvăluim date unor persoane și companii (operatori împuterniciți sau terți), le transmitem către aceștia sau le acordăm acestora în alt mod acces la date, acest lucru se va realiza numai pe baza unei permisiuni legale (de ex. dacă transmiterea de date către terți, precum procesatori de plăți, este necesară în conf. cu art. 6 alin. 1 lit. b RGPPD în vederea ducerii la îndeplinire a unui contract), dacă dumneavoastră ați fost de acord, dacă o obligație legală prevede acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime (de ex. la utilizarea de împuterniciți, furnizori de găzduire, consultanți fiscali, economici și legali, servicii de asistență clienți, contabilitate, decontare și alte servicii similare care ne permit îndeplinirea eficientă și efectivă a sarcinilor contractuale, administrative și a obligațiilor noastre).

5.2.În măsura în care însărcinăm terți cu prelucrarea datelor pe baza unui așa-numit „contract de prelucrare prin împuternicit“, acest lucru se realizează în conformitate cu art. 28 RGPPD.

6. Transmiterea către state terțe

În măsura în care prelucrăm date într-un stat terț (deci în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE) sau dacă acest lucru se întâmplă în cadrul achiziționării unor servicii de la terți sau a dezvăluirii, resp. transmiterii de date către terți, acest lucru se va realiza numai dacă este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre (ante)contractuale, pe baza consimţământului dumneavoastră, pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, prelucrăm sau dispunem prelucrarea datelor într-un stat terț numai în cazul existenței premiselor speciale menționate la art. 44 ff. RGPPD. Aceasta înseamnă că prelucrarea are loc de ex. pe baza unor garanții speciale, precum stabilirea unui nivel al protecției datelor corespunzător celui prevăzut de către UE (de ex. pentru SUA prin intermediul „Privacy Shield“) sau cu respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute (așa-numite „clauze contractuale standard”).

7. Drepturile persoanelor vizate

7.1.Aveți dreptul să solicitați o confirmare cu privire la prelucrarea respectivelor date și la informare cu privire la aceste date, precum și dreptul la alte informații și la o copie a datelor conform art. 15 RGPPD.

7.2.În conformitate cu art. 16 RGPPD aveți dreptul de a solicita completarea datelor care vă privesc sau corectarea datelor care vă privesc și care sunt incorecte.

7.3.Conform art. 17 RGPPD aveți dreptul de a solicita ca respectivele date să fie șterse neîntârziat resp. alternativ conform art. 18 RGPPD aveți dreptul de a solicita o limitare a prelucrării datelor.

7.4.Aveți dreptul de a solicita primirea datelor care se referă la dumneavoastră și pe care ni le-ați pus la dispoziție, conform art. 20 RGPPD și să solicitați transmiterea acestora către alți responsabili.

7.5.În plus, conf. art. 77 RGPPD aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă.

8. Dreptul de reziliere

Aveți dreptul, conf. art. 7 alin. 3 RGPPD, să vă retrageți acordurile oferite cu efecte pentru viitor.

9. Dreptul de opoziție

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării viitoare a datelor care se referă la dumneavoastră conform prevederilor art. 21 RGPPD. Vă puteți opune în special prelucrării în scopuri de publicitate directă.

10. Cookies și dreptul de opoziție față de publicitatea directă

10.1.Drept „cookies“ se definesc mici fișiere care sunt salvate în calculatoarele utilizatorilor. În cadrul acestor cookies pot fi stocate diferite informații. Un cookie servește în principal, salvării informațiilor legate de un utilizator (resp. de dispozitivul pe care se salvează acel cookie) în timpul sau după vizitarea de către acesta a unei oferte online. Drept cookies temporare, resp. „session cookies” sau „cookies tranzitorii” se definesc acele cookies care sunt șterse după ce un utilizator părăsește o ofertă online și își închide browserul. Într-un astfel de cookie se poate salva de ex. conținutul unui coș de cumpărături într-un magazin online sau o stare de autentificare. Ca „permanente” sau „persistente” se definesc acele cookies care rămân salvate și după închiderea browserului. Astfel se poate salva de ex. starea de autentificare, dacă utilizatorii revin după mai multe zile. De asemenea, într-un astfel de cookie se pot salva interesele utilizatorilor, care se utilizează pentru măsurarea razei de acțiune sau în scopuri de marketing. Ca „third party cookie” se definesc cookies de la alți ofertanți decât responsabilul care operează oferta online (în caz contrar, dacă nu este vorba decât despre cookies ale acestuia, vorbim despre „first party cookies”).

Utilizăm cookies temporare și permanente și oferim lămuriri în acest sens în cadrul declarației noastre privind protecția datelor.

10.2.În cazul în care utilizatorii nu doresc salvarea de cookies pe calculatorul lor, acestora li se solicită să dezactiveze respectiva opțiune din setările de sistem ale browserului lor. Cookies salvate pot fi șterse din setările de sistem ale browserului. Excluderea fișierelor tip cookie poate duce la limitări funcționale ale acestei oferte online.

10.3.O opoziție generală împotriva fișierelor cookie utilizate în scopuri de marketing online poate fi declarată pentru numeroase servicii, în special în cazul trackingului, prin intermediul paginii web americane http://www.aboutads.info/choices/ sau al paginii UE http://www.youronlinechoices.com/. Mai mult, salvarea de cookies poate fi oprită prin deconectarea acestora din setările browserului.

11. Ștergerea datelor

Datele prelucrate de către noi sunt șterse conform prevederilor art. 17 și 18 RGPPD sau limitate în ceea ce privește prelucrarea lor. În măsura în care nu se indică în mod expres în cadrul acestei declarații privind protecția datelor, datele salvate la noi sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate și ștergerea lor nu se opune obligațiilor legale privind termenele de arhivare. În măsura în care datele nu sunt șterse, deoarece sunt necesare pentru alte scopuri, admisibile legal, prelucrarea acestora este limitată. Aceasta înseamnă că datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Această prevedere se aplică de ex. datelor care se arhivează din motive comerciale sau fiscale.

12. Scopul prelucrării datelor

12.1.Vă prelucrăm datele în scopul executării funcțiilor ofertei noastre online accesate de către dumneavoastră și al obligațiilor noastre contractuale, comerciale și al altor obligații legale (printre altele, punerea la dispoziție și prestarea serviciilor, service-ului și a serviciilor de utilizatori, precum și garantarea unui serviciu pentru clienți și al unei asistențe tehnice eficiente) conf. art. 6 alin. 1 lt. b RGPPD. Prelucrarea cuprinde transmiterea sau dezvăluirea datelor către terți, dacă acest lucru servește îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale sau legale (de ex. în cadrul intermedierii de comenzi între producătorii CNC și achizitorii CNC) sau dacă acest lucru este necesar în scopuri legate de decontare (de ex. transmiterea de date către un procesator de plăți).

12.2. În plus, vă prelucrăm datele în conformitate cu specificațiile legale, pe baza intereselor noastre legitime. Aceste scopuri pentru prelucrare includ analize statistice care servesc optimizării ofertei noastre online. cât și obiectivelor noastre comerciale proprii. În acest cadru putem crea pe baza datelor salvate (de ex. adrese, descrieri de profil, accesări ale profilului, comenzi atribuite, profilele ofertelor și solicitărilor) așa-numitele profile de utilizator (denumite în continuare prescurtat „profile”). Pentru a vă proteja interesele, vă prelucrăm datele în scopurile mai sus menționate pe cât posibil pseudonim, ceea ce înseamnă că profilele sunt salvate fără caracteristici de identificare cum ar fi nume sau adrese de e-mail. Numai dacă este necesar ca un profil să fie atribuit unui utilizator, de ex. pentru a afișa utilizatorului anumite informații pe baza comportamentului său, realizăm exclusiv în acest scop o conexiune între profil și utilizatorul concret. În măsura în care nu este necesară alocarea unui profil la un utilizator (de ex. dacă ne interesează exclusiv informații statistice), prelucrăm datele utilizatorilor în mod anonim, ceea ce înseamnă că profilele și rezultatele analizelor nu pot fi atribuite unor utilizatori individuali într-un mod în care aceștia să devină identificabili.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4.Mai mult, vă putem prelucra datele pe baza consimţământului dumneavoastră, a cărui acordare v-o solicităm în mod explicit.

12.5.În măsura în care, în cadrul prezentei directive privind protecția datelor se utilizează unelte sau alte mijloace oferite de alți furnizori (denumiți în continuare colectiv „furnizori terți“), iar sediul declarat al acestora se află în străinătate, se va porni de la premisa că are loc un transfer de date în statele în care furnizorii terți își au sediile. Transmiterea de date către state terțe se realizează fie pe baza unei permisiuni legale, a unui acord al utilizatorilor, a unor garanții speciale, ca de ex. Privacy Shield, sau a unor clauze contractuale speciale, care garantează securitatea prezumată legal a datelor.

12.6.În cadrul acestei prelucrări a datelor sunteți informat cu privire la obiectivele, tipurile și volumul prelucrării datelor, precum și la autorizările obținute în cadrul acordurilor.

12.7.Ștergerea datelor are loc atunci când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau a obligațiilor privind responsabilitățile legale, precum și pentru tratarea eventualelor obligații legate de garanție sau a altor obligații comparabile, necesitatea arhivării datelor fiind verificată la fiecare trei ani; în rest se aplică obligațiile legale privind arhivarea datelor.

13. Fluxuri de plăți

13.1.Pentru securitatea clienților noștri, noi nu salvăm date legate de cărți de credit sau date bancare, ci utilizăm serviciul de plăți „Saferpay“ al procesatorului de plăți SIX Payment Services (Europe) S.A., filiala Germania, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main.

13.2.Declarația privind protecția datelor: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Înregistrare și reziliere

14.1.În principiu, utilizatorii decid ei înșiși ce fel de date despre ei dezvăluie și cui sunt accesibile acestea. De exemplu, dacă utilizatorii își indică numele în profilele de utilizatori, câmpurile pentru comentarii și alte câmpuri similare.

14.2.În cadrul înregistrării, utilizatorilor li se colectează următoarele date, prezentate sub forma unor câmpuri obligatorii:

  • adresa de e-mail (nu este dezvăluită altor utilizatori);
  • parolă (este salvată criptat);
  • prenume și nume;
  • companie; ​

14.3.Dincolo de aceste date mai sus menționate, fiecare utilizator decide cu privire la alte informații. Se mai pot solicita utilizatorilor și alte date, în măsura în care acestea sunt necesare pentru punerea la dispoziție a ofertei noastre online și pentru îndeplinirea specificațiilor legale.

14.4.Informațiile publice legate de profilele utilizatorilor pot fi vizualizate şi căutate de către alți utilizatori autentificați. Locațiile utilizatorilor pot fi reprezentate pe o hartă.

14.5.Odată cu rezilierea, avem dreptul de a șterge profilele de utilizatori ale utilizatorilor. Este obligația utilizatorilor să își salveze informațiile de profil.

15. Reprezentarea obiectelor 3D cu Autodesk

15.1.Pentru reprezentarea unor obiecte tridimensionale, utilizăm serviciul „Autodesk Forge“ al furnizorului SUA Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, SUA). În acest scop, modelele 3D se încarcă pe serverul Autodesk, unde sunt prelucrate în continuare.

15.2.Utilizarea Autodesk are loc conf. art. 6 alin. 1 lit b. RGPPD în vederea îndeplinirii serviciilor noastre contractuale față de utilizatori, printre care se numără punerea la dispoziție a funcției de reprezentare ca parte componentă a Orderfox.

15.3.Pentru a putea aloca modelele 3D utilizatorilor care le-au încărcat, transmitem modelele 3D către Autodesk împreună cu un identificator alocat utilizatorului în sistemul nostru. Astfel, Autodesk primește numai date pseudonimizate ale utilizatorului, fără a avea posibilitatea de a atribui obiectele 3D utilizatorului. Prelucrarea la Autodesk poate conține numai cu titlu de excepție alte date cu caracter personal, dacă acestea rezultă din obiectul 3D reprezentat și din metadatele salvate împreună cu obiectul 3D și permit o identificare a utilizatorului.

15.4.Obiectele 3D sunt șterse cel târziu în termen de 6 luni, dacă sunt îndepărtate de către utilizatori sau sunt îndepărtate într-un alt mod din sistemul nostru.

15.5.Autodesk este certificată conform acordului Privacy Shield și oferă astfel garanția faptului că respectă dreptul european și cel elvețian privind protecția datelor.

15.6.Mai multe informații puteți obține din declarația privind protecția datelor de la Autodesk: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement.

16. Administrare, contabilitate financiară, organizare internă, arhivare

16.1.Prelucrăm date în cadrul unor sarcini administrative, precum și al organizării companiei noastre, pentru contabilitatea financiară și respectarea obligațiilor legale ca de ex. obligația de arhivare. În acest sens, prelucrăm aceleași date pe care le prelucrăm și în cadrul prestării serviciilor noastre contractuale. Bazele pentru prelucrare le reprezintă art. 6 alin. 1 lit. c. RGPPD, art. 6 alin. 1 lit. f., art. 28 RGPPD. Prin prelucrare sunt vizate următoarele persoane: clienți, persoane interesate, parteneri de afaceri și vizitatori ai paginii web. Scopul prelucrării este administrarea, contabilitatea financiară, organizarea internă, arhivarea datelor care servesc asigurării menținerii companiei noastre și serviciilor noastre.

16.2.În acest sens, dezvăluim sau transmitem date către administrația financiară, consultanți fiscali, auditori, alte organisme de impozitare și procesatori de plăți.

16.3.Mai mult, pe baza intereselor noastre economice, salvăm informații legate de furnizori, organizatori de evenimente și alți parteneri de afaceri, de ex. pentru contactarea ulterioară a acestora. Aceste date preponderent legate de companii le salvăm în principiu permanent.

17. Analize economice și cercetare de piață

17.1.Pentru a ne putea opera afacerile într-un mod eficient economic, pentru a putea identifica tendințele pieței, dorințele clienților și utilizatorilor, analizăm datele de care dispunem cu privire la proceduri comerciale, contracte, solicitări etc. În acest context prelucrăm date legate de stocuri, date legate de comunicare, date contractuale, date legate de plăți, date legate de utilizare, metadate, pe baza art. 6 alin. 1 lit. f. RGPPD, printre persoanele vizate numărându-se clienți, persoane interesate, parteneri de afaceri, vizitatori și utilizatori ai ofertei online. Analizele se realizează în scopul evaluărilor economice, în scopuri de marketing și al cercetării pieței. Pentru aceasta putem ține cont de profilele utilizatorilor înregistrați și informațiile acestora, de ex. legate de procedurile lor de achiziție. Analizele ne servesc îmbunătățirii ușurinței de utilizare, optimizării ofertei noastre și eficienței economice a companiei. Analizele ne servesc exclusiv nouă și nu sunt dezvăluite extern, în măsura în care nu este vorba despre analize anonime cu valori rezumate.

17.2.În măsura în care aceste analize sau profile au legături cu anumite persoane, acestea sunt șterse sau anonimizate odată cu rezilierea de către utilizator, în caz contrar la doi ani după terminarea contractului. În rest, analizele generale privind eficiența economică și determinările generice ale tendințelor sunt realizate pe cât posibil anonim.

18. Contactarea și serviciul clienți

18.1.Atunci când suntem contactați (prin formularul de contact sau e-mail) , informațiile utilizatorului sunt prelucrate în vederea procesării solicitării de contact și a derulării acesteia conf. art. 6 alin. 1 lit. b. (clienți/persoane interesate), art. 6 alin. 1 lit. f. (alți utilizatori) RGPPD.

18.2.Informațiile utilizatorilor pot fi salvate în sistemul nostru Customer Relationship Management („sistem CRM”) sau în alte sisteme de organizare a solicitărilor.

18.3.Pentru comunicarea cu clienții noștri și asistarea acestora (așa-numitul „Customer Relationship Management”, CRM) utilizăm pe baza intereselor noastre legitime (ceea ce înseamnă interes legat de analiza, optimizarea și exploatarea în mod eficient economic a ofertei noastre online) serviciile de comunicare de la Intercom, oferite de către Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, SUA. Intercom este certificată conform acordului Privacy Shield și oferă astfel garanția faptului că respectă gradul european și cel elvețian privind protecția datelor. Intercom oferă posibilitatea, în conformitate cu așteptările utilizatorilor, de a lua legătura mai rapid și mai direct cu aceștia, precum și de a le prelucra solicitările. Prin Intercom, utilizatorilor li se pot transmite mesaje prin live chat, e-mail, SMS sau notificări push. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesară sincronizarea informațiilor de contact ale utilizatorilor cu Intercom prin intermediul unei interfețe. În acest sens sunt prelucrate următoarele date ale participanților la comunicații: nume utilizator, parolă, adresă de e-mail, adresă IP, analiza datelor, date dispozitiv, date utilizare, profil social media, date legate de locație și conținuturile comunicației. Stocarea datelor se orientează în funcție de termenele de ștergere pentru prelucrarea datelor legate de comunicații și clienți; în rest, dacă datele nu sunt necesare și nu există obligații legate de arhivare, are loc ștergerea acestora în mod regulat la fiecare doi ani sau la fiecare verificare regulată. Declarația privind protecția datelor și posibilitățile de opoziție de la Intercom: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Ștergem solicitările în măsura în care acestea nu mai sunt necesare. Verificăm necesitatea la fiecare doi ani; solicitările venite de la clienții care dispun de un cont de client le salvăm în mod permanent și pentru ștergere facem referire la informațiile legate de contul de client. În rest se aplică obligațiile legale privind arhivarea.

19. Buletin informativ

19.1.Prin intermediul indicațiilor de mai jos vă clarificăm aspecte cu privire la conținuturile buletinului nostru informativ, la procedura de autentificare, expediere și procedura statistică de evaluare, precum și la drepturile dumneavoastră de opoziție. Abonându-vă la buletinul nostru informativ, vă declarați de acord cu primirea acestuia și cu procedurile descrise.

19.2.Expediem buletine informative, e-mailuri și alte notificări electronice cu informații publicitare (denumite în continuare „buletin informativ”) numai cu acordul destinatarilor sau dacă dispunem de o permisiune legală. În măsura în care, la înregistrarea pentru buletinul informativ, conținuturile acestuia sunt descrise concret, acestea sunt determinante pentru acordul utilizatorilor. În rest, buletinele noastre informative conțin informații legate de dezvoltările și ofertele din branșa CNC, precum și legate de serviciile noastre.

19.3.Înregistrarea pentru buletinul nostru informativ se realizează în cadrul unei așa-numite proceduri Double Opt In. Aceasta înseamnă că după înregistrare veți primi un e-mail în care vi se solicită o confirmare a înregistrării. Aceasta confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra cu adrese de e-mail străine. Înregistrările pentru buletinul informativ sunt înregistrate în vederea probării procesului de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Printre acestea se numără salvarea momentului înregistrării și al confirmării, precum și a adresei IP. De asemenea, sunt înregistrate modificările datelor salvate de către furnizorul expedierii.

19.4.Expedierea buletinului informativ are loc prin intermediul platformei „Mailchimp” a furnizorului Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, SUA (denumit în continuare „furnizorul expedierii”). Puteți vizualiza condițiile de protecție a datelor de la Mailchimp aici: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp este certificată conform acordului Privacy Shield și oferă astfel garanția faptului că respectă gradul european și cel elvețian privind protecția datelor.

19.6.Adresele de e-mail ale celor care primesc buletinul nostru informativ, cât și alte date ale acestora, descrise în cadrul prezentelor indicații sunt salvate pe serverele furnizorului expedierii. Furnizorul expedierii utilizează aceste informații pentru transmiterea și evaluarea buletinelor informative, la comanda noastră. În plus, furnizorul expedierii poate utiliza aceste date, conform propriilor informații, pentru optimizarea sau îmbunătățirea serviciilor proprii, de ex. pentru optimizarea tehnică a expedierii și a reprezentării buletinelor informative sau în scopuri economice, pentru a determina din ce țări provin destinatarii. Furnizorul expedierii nu utilizează însă datele celor care primesc buletinul nostru informativ pentru a le scrie acestora direct sau pentru a transmite aceste date către terți.

19.7.Pentru a vă înregistra pentru buletinul informativ este suficient să vă indicați adresa de e-mail. Opțional vă solicităm să indicați următoarele date, cum ar fi prenumele și numele, în scopul personalizării buletinului informativ și branșa, pentru a adapta conținuturile buletinului informativ la interesele cititorilor noștri.

19.8.Buletinele informative conțin un așa numit „semnalizator web”, care este un fișier de dimensiuni minore, care este apelat de serverul furnizorului expedierii la deschiderea buletinului informativ. În cadrul acestei apelări se colectează inițial informații tehnice precum informații legate de browser și de sistemul dumneavoastră, precum și adresa dumneavoastră IP și momentul apelării. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor pe baza datelor tehnice sau a grupurilor țintă și a comportamentului lor la citire, pe baza locațiilor de apelare (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau a orelor de accesare. Printre anchetele statistice se numără de asemenea determinarea deschiderii buletinelor informative, când au fost deschise acestea și pe care linkuri s-a făcut clic. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite destinatarilor individuali ai buletinelor informative. Nu este însă nici scopul nostru, nici cel a furnizorului expedierii să monitorizăm utilizatori individuali. Evaluările ne servesc în principal identificării obiceiurilor utilizatorilor noștri legate de citirea buletinelor și adaptarea conținuturilor noastre în acest sens sau să transmitem conținuturi diferite, corespunzătoare intereselor utilizatorilor noștri.

19.9.Expedierea buletinului informativ și măsurarea succesului legată de aceasta se realizează pe baza unui acord al destinatarilor conf. art. 6 alin. 1 lit. a, art. 7 RGPPD sau, dacă un acord nu este necesar, pe baza intereselor noastre legitime legate de marketingul direct conf. art. 6 alin. 1 lt. f. RGPPD. Înregistrarea procedurii de înregistrare se realizează pe baza intereselor noastre legitime conf. art. 6 alin. 1 lit. f RGPPD. Interesul nostru este orientat înspre utilizarea unui sistem de buletine informative prietenos cu utilizatorul și sigur, care servește atât intereselor noastre comerciale și corespunde și așteptărilor utilizatorilor și, în plus, ne permite probarea existenței acordurilor.

19.10.Puteți renunța în orice moment la primirea buletinului nostru informativ, adică vă puteți retrage acordul. La finalul fiecărui buletin informativ veți găsi un link pentru rezilierea primirii buletinului informativ. Putem salva adresele de e-mail primite timp de până la trei ani, pe baza intereselor noastre legitime, înainte de a le șterge din bazele de date legate de buletine informative, pentru a putea proba un acord oferit anterior. Prelucrarea acestor date este limitată în scopul unei posibile apărări împotriva unor eventuale pretenții. O solicitare individuală de ștergere este posibilă în orice moment, în măsura în care se confirmă concomitent existența unui acord anterior. O revocare separată a măsurării succesului nu este posibilă din păcate, în acest caz trebuie reziliată întreaga abonare la buletinul informativ.

20. Participarea la programul de parteneriat cu Celeritive Technologies

20.1.În cadrul programului de parteneriat cu Celeritive Technologies Inc., at 95 E High St, Moorpark, CA 93021, SUA prelucrăm datele utilizatorilor în măsura în care aceștia decid să beneficieze de avantajele oferite de către Celeritive Technologies sau Orderfox.

20.2.Pentru a beneficia de acesta avantaje, utilizatorii pot introduce un cod special în cadrul înregistrării pe pagina web. Utilizatorii primesc acest cod de la Celeritive Technologies. Prin utilizarea codului, Orderfox le pune utilizatorilor la dispoziție avantajele promise.

20.3.Odată cu utilizarea codului, utilizatorul își exprimă în continuare acordul ca Orderfox să îi trimită un e-mail cu rugămintea de a se înregistra cu datele sale personale, iar după confirmarea înregistrării și completarea în întregime a profilului firmei, să îi trimită un alt e-mail cu un link și cu un cod pentru accesul la oferta specială a Celeritive Technologies, care va fi activată de utilizator direct pe pagina de internet a Celeritive Technologies.

20.4.Printre datele prelucrate în cadrul programului de parteneriat se numără datele de bază/datele personale ale utilizatorilor (adică numele firmei, numele, adresa de e-mail, țara și codul promoțional) și faptul că atât Orderfox, cât și Celeritive Technologies află faptul că utilizatorul a beneficiat de oferta celuilalt furnizor.

20.5.Dincolo de aceste aspecte, între Orderfox și Celeritive Technologies nu sunt dezvăluite date ale utilizatorilor. Pentru prelucrarea datelor utilizatorilor în cadrul respectivelor oferte de care au beneficiat aceștia sunt responsabili respectivii furnizori, așadar Orderfox sau Celeritive Technologies.

20.6.Utilizatorii pot refuza prelucrarea datelor în scopurile mai sus menționate, în acest caz beneficierea de avantaje putând fi exclusă, dacă premisa pentru a beneficia de oferte este acordul fără obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor (de ex. dacă utilizatorii nu doresc să primească un link spre o ofertă avantajoasă).

20.7.Baza legală pentru prelucrarea datelor utilizatorului îl reprezintă consimțământul dat de către acesta conform art. 6 alin. 1 lit. a, art. 7 din GDPR.

20.8.Modul de prelucrare a datelor utilizatorului de către Celeritive Technologies este reglementat exclusiv de Declarația privind protecția datelor a Celeritive Technologies, pe care o găsiți accesând următorul link: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Comunicare prin poștă, e-mail, fax sau telefon

21.1.Pentru derularea afacerilor și în scopuri de marketing utilizăm mijloace pentru comunicare la distanță ca de ex. poștă, telefon sau e-mail. În acest sens prelucrăm date de bază, date privind adresa și date de contact, precum și datele contractuale ale clienților, persoanelor interesate și partenerilor de comunicații.

21.2.Prelucrarea se realizează pe baza art. 6 alin. 1 lit. a, art. 7 RGPPD, art. 6 alin. 1 lit. f RGPPD coroborat cu prevederile legale pentru comunicările în scopuri publicitare. Contactarea are loc numai cu acordul partenerilor contactați sau în cadrul permisiunilor legale, iar datele prelucrate sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare și, în rest, odată cu exprimarea opoziției/revocării sau desfiinţarea bazelor autorizărilor sau a obligațiilor legale privind arhivarea.

22. Prezența online în mediile sociale

22.1.Întreținem prezențe online pe rețelele și platformele sociale, pentru a comunica cu clienții activi acolo, persoanele interesate și utilizatorii și a-i putea informa pe aceștia acolo cu privire la serviciile noastre. La apelarea respectivelor rețele și platforme se aplică condițiile comerciale și directivele privind protecția datelor ale respectivilor operatori.

22.2. În măsura în care nu se indică altceva în cadrul declarației noastre privind protecția datelor, prelucrăm datele utilizatorilor în măsura în care aceștia comunică cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de ex. dacă contribuie la prezența noastră online sau ne transmit mesaje.

23. Colectarea de date de accesare și fișiere jurnal

23.1.Pe baza intereselor noastre legitime, colectăm în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. RGPPD date cu privire la fiecare accesare a serverului pe care se află acest serviciu (așa numite fișiere-jurnal ale serverului). Printre datele de acces se numără numele paginii web apelate, fișierul, data și ora apelării, volumul de date transferat, notificare cu privire la apelarea cu succes, tip de browser și versiunea acestuia, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul care transmite solicitarea.

23.2.Informațiile din fișierele jurnal sunt salvate din motive de securitate (de ex. pentru clarificarea unor acțiuni abuzive sau frauduloase) pentru o durată de maxim șapte zile, după care sunt șterse. Datele a căror stocare este necesară în scopuri doveditoare sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a respectivului incident.

24. Google Analytics

24.1.Pe baza intereselor noastre legitime (ceea ce înseamnă interesul pentru analiza, optimizarea și exploatarea eficientă economic a ofertei noastre online în sensul art 6. alin. 1 lit. f. RGPPD) utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC („Google”). Google utilizează cookies. Informațiile generate prin cookie cu privire la utilizarea ofertei online de către utilizatori sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și sunt salvate acolo.

24.2.Google este certificată conform acordului Privacy Shield și oferă astfel garanția faptului că respectă dreptul european și cel elvețian privind protecția datelor.

24.3.Utilizăm Google Analytics pentru a afișa reclamele activate prin serviciile web ale Google și partenerilor săi numai acelor utilizatori care au arătat un interes pentru oferta noastră online sau care prezintă anumite caracteristici (de ex. interes legat de anumite subiecte sau produse, interes determinat pe baza paginilor web vizitate), pe care le transmitem către Google (așa-numitele „Remarketing-”, resp. „Google-Analytics-Audiences“). Cu ajutorul Remarketing Audiences dorim de asemenea să ne asigurăm de faptul că reclamele noastre corespund potențialului interes al utilizatorilor și nu au un caracter inoportun.

24.4.Google va utiliza aceste informații la comanda noastră pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a elabora rapoarte cu privire la activitățile legate de această ofertă online și pentru a oferi alte servicii conectate cu utilizarea acestei oferte online și cu utilizarea prin internet a serviciilor conexe care ne privesc. În acest sens, din datele prelucrate pot fi create profile pseudonime ale utilizatorilor.

24.5.Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea activă a IP-ului. Acest lucru înseamnă că adresa IP este prescurtată de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului cu privire la Spațiul Economic European. Adresa IP completă este transmisă numai în cazuri de excepție către un server al Google din SUA și prescurtată acolo.

24.6.Adresa IP transmisă de către browserul utilizatorului nu este combinată cu alte date de la Google. Utilizatorii pot împiedica salvarea fișierelor tip cookie prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului lor pentru navigare; în plus, utilizatorii pot împiedica înregistrarea de către Google a datelor privind utilizarea ofertei online generată de către cookie, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând insertul de browser disponibil la linkul următor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

24.7.Mai multe informații privind utilizarea datelor de către Google, posibilități de setare și opoziție găsiți pe paginile web ale Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Utilizarea datelor de către Google atunci când folosiți pagini web sau aplicații ale partenerilor noștri”), https://policies.google.com/technologies/ads („Utilizarea datelor în scopuri publicitare”), https://adssettings.google.com/authenticated („Gestionarea informațiilor pe care Google le folosește pentru a vă afișa materiale publicitare”).

24.8.Termenul de ștergere a datelor prelucrate de către Google: 14 luni.

25. Servicii Google de re/marketing/ publicitate

25.1.Pe baza intereselor noastre legitime (ceea ce înseamnă interesul pentru analiza, optimizarea și exploatarea eficientă economic a ofertei noastre online în sensul art 6. alin 1 lit. f. RGPPD) utilizăm serviciile de marketing și remarketing (prescurtat „servicii de marketing Google”) ale Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, („Google“).

25.2.Google este certificată conform acordului Privacy Shield și oferă astfel garanția faptului că respectă dreptul european și cel elvețian privind protecția datelor.

25.3.Serviciile de marketing Google ne permit afișarea de anunțuri publicitare pentru și pe pagina noastră web în mod direcționat, pentru a le prezenta utilizatorilor numai acele reclame care corespund potențial intereselor acestora. În cazul în care, de ex. unui utilizator i se afișează reclame la produse de care acesta s-a arătat interesat pe alte pagini web, se vorbește despre „remarketing“. În aceste scopuri, la apelarea paginilor noastre web și a altor pagini, pe care sunt active serviciile de marketing Google, Google rulează direct un cod al Google și pe pagina web sunt conectate așa-numite etichete de (re)marketing (grafice sau coduri invizibile, denumite și „semnalizatoare web"). Cu ajutorul acestora, în dispozitivul utilizatorului este salvat un cookie individual, adică un mic fișier (în loc de cookies pot fi utilizate și alte tehnologii comparabile). Fișierele cookie pot fi setate de către diferite domenii, printre altele de către google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com sau googleadservices.com. În acest fișier se consemnează ce pagini web a căutat utilizatorul, ce fel de conținuturi îl interesează și pe ce oferte a făcut clic, precum și informații tehnice legate de browser și sistemul de operare, paginile web de referință, orele vizitelor, precum și alte informații legate de utilizarea ofertei online. Se înregistrează de asemenea și adresa IP a utilizatorului, aspect sub care noi comunicăm faptul că în cadrul Google Analytics adresa IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului cu privire la Spațiul Economic European, este prescurtată și este transmisă numai în cazuri de excepție integral către un server al Google din SUA și prescurtată acolo. Adresa IP nu este conectată cu date ale utilizatorului în cadrul altor oferte de la Google. Informațiile menționate anterior pot fi conectate de către Google și cu informații similare din alte surse. Dacă ulterior utilizatorul vizitează alte pagini web, îi pot fi afişate în funcţie de interesele sale reclame adaptate persoanei sale.

25.4.Datele utilizatorilor sunt prelucrate pseudonim în cadrul serviciilor de marketing Google. Aceasta înseamnă că Google nu salvează și nu prelucrează de ex. numele sau adresa de e-mail a utilizatorului, ci prelucrează datele relevante raportate la cookies în cadrul unor profile pseudonime ale utilizatorilor. Acest lucru înseamnă din punctul de vedere al Google, că reclamele nu sunt administrate și afișate pentru o persoană identificată concret, ci pentru deținătorul fișierului cookie, indiferent cine este acest deținător al fișierului cookie. Acest lucru nu se aplică în cazul în care un utilizator a permis Google în mod expres să prelucreze aceste date fără această pseudonimizare. Informațiile despre utilizator colectate prin intermediul serviciilor de marketing Google sunt transmise către Google și salvate pe serverele Google din SUA.

25.5.Printre serviciile de marketing Google utilizate de noi se numără și programul de publicitate online „Google AdWords“. În cazul Google AdWords, fiecare client AdWords primește un alt „conversion cookie“. Astfel, fișierele cookie nu pot fi urmărite prin intermediul paginilor web de către clienții AdWords. Informațiile colectate prin intermediul fișierelor cookie servesc elaborării de statistici de conversie pentru clienții AdWords care au ales urmărirea conversiilor. Clienții AdWords află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe reclama lor și care au fost redirecționați către o pagină prevăzută cu o etichetă pentru urmărirea conversiei. Aceștia nu primesc însă nici un fel de informații prin care utilizatorii să poată fi identificați personal.

25.6.Pe baza serviciului de marketing Google „DoubleClick” putem conecta și reclame ale unor terți. DoubleClick utilizează cookies prin intermediul cărora pentru Google și paginile sale web partenere devine posibilă comutarea de reclame pe baza vizitelor utilizatorilor pe această pagină web resp. pe alte pagini web de pe internet.

25.7.De asemenea, putem utiliza serviciul „Google Optimizer”. Google Optimizer ne permite să evaluăm în cadrul unor așa-numite „testări A/B” modul în care au efect diferite modificări ale unei pagini web (de ex. modificarea câmpurilor de introducere, a designului etc.). În aceste scopuri de testare, pe dispozitivele utilizatorilor sunt salvate cookies. În acest sens se prelucrează numai date pseudonime ale utilizatorilor.

25.8.Putem de asemenea utiliza „Google Tag Manager”, pentru a conecta și administra analiza și serviciile de marketing Google în pagina noastră web.

25.9.Datele pot fi prelucrate de către Google timp de până la doi ani, înainte de a fi anonimizate sau șterse.

25.10.Mai multe informații cu privire la utilizarea datelor în scopuri de marketing de către Google puteți afla pe pagina de sinteză: https://policies.google.com/technologies/ads, iar declarația privind protecția datelor de la Google este disponibilă la adresa https://policies.google.com/privacy. Dacă doriți să vă opuneți publicității raportate la interese a serviciilor de marketing Google, puteți utiliza posibilitățile de setare și Opt Out puse la dispoziție de către Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Plugin-uri sociale Facebook

26.1.Oferta noastră online utilizează pe baza intereselor noastre legitime (ceea ce înseamnă interesul pentru analiza, optimizarea și exploatarea eficientă economic a ofertei noastre online) plugin-uri sociale („plugin-uri”) ale rețelei de socializare facebook.com, operată de către Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Plugin-urile pot fi recunoscute după unul dintre logourile Facebook (un „f“ alb pe fond albastru, noțiunile de „Like”, „Îmi place” sau un „Semn de aprobare”) sau sunt marcate cu mențiunea „Facebook Social Plugin”. Lista și aspectul plugin-urilor sociale Facebook poate fi vizualizată aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook este certificată conform acordului Privacy Shield și oferă astfel garanția faptului că respectă dreptul european și cel elvețian privind protecția datelor.

26.3.Dacă un utilizator apelează o funcție a acestei oferte online care conține un asemenea plugin, dispozitivul său realizează o conexiune directă cu serverele Facebook. Conținutul plungin-ului este transmis de către Facebook direct către dispozitivul utilizatorului și conectat de către acesta direct la oferta online. În acest sens, din datele prelucrate pot fi create profile ale utilizatorilor. De aceea, noi nu avem nici un fel de influență asupra volumului de date pe care Facebook îl colectează cu ajutorul acestui plugin și informăm astfel utilizatorii în conformitate cu cunoștințele de care dispunem.

26.4.Prin conectarea plugin-urilor, Facebook primește informația conform căreia un utilizator a accesat respectiva pagină a ofertei online. Dacă utilizatorul este autentificat pe Facebook, Facebook poate atribui vizita contului său de Facebook. Atunci când utilizatorii interacționează cu plugin-urile, de exemplu prin apăsarea butonului de Like sau prin postarea unui comentariu, informația corespunzătoare este transmisă de către dispozitivul lor direct către Facebook și salvată acolo. În cazul în care un utilizator nu este membru Facebook, există totuși posibilitatea ca Facebook să îi afle și să îi salveze adresa IP. Conform Facebook, în Germania se salvează numai o adresă IP anonimizată.

26.5.Scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a acestora de către Facebook, precum și drepturile și posibilitățile de setare pentru protecția vieţii private a utilizatorilor pot fi regăsite de către aceștia în informațiile privind protecția datelor de la Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Dacă un utilizator este membru Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el prin intermediul acestei oferte online și să le conecteze cu datele sale de membru Facebook salvate, înainte de utilizarea ofertei noastre online, el trebuie să se deconecteze de la Facebook și să își șteargă fișierele cookie. Alte setări și opoziții la utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în cadrul setărilor de profil de pe Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau prin intermediul paginii web americane http://www.aboutads.info/choices/ sau al paginii UE http://www.youronlinechoices.com/. Setările se realizează independent de platformă, ceea ce înseamnă că sunt preluate pentru toate dispozitivele, precum calculatoare desktop sau dispozitive mobile.

27. Facebook remarketing, pixel Facebook și Custom Audiences (public personalizat)

27.1.În cadrul ofertei noastre online, pe baza intereselor noastre legitime (ceea ce înseamnă interesul pentru analiza, optimizarea și exploatarea eficientă economic a ofertei noastre online) sunt utilizate așa-numiți „pixeli Facebook” ai rețelei de socializare Facebook, operată de către Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA, resp. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, în cazul în care aveți domiciliul în UE („Facebook”). Cu ajutorul pixelului Facebook, Facebook are posibilitatea de a determina vizitatorii ofertei noastre ca grup țintă pentru prezentarea de reclame, așa-numite „Facebook Ads”. Drept urmare, utilizăm pixelul Facebook pentru a afișa reclamele pe Facebook realizate de noi numai acelor utilizatori Facebook care au arătat un interes pentru oferta noastră de pe internet (așa-numit „Custom Audiences” - public personalizat). Aceasta înseamnă că dorim de asemenea să ne asigurăm, cu ajutorul pixelului Facebook, de faptul că reclamele noastre Facebook corespund potențialului interes al utilizatorilor și nu au un caracter inoportun. Cu ajutorul pixelului Facebook mai putem de asemenea urmări eficiența reclamelor de pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare a pieței, văzând dacă, după ce fac clic pe o reclamă Facebook utilizatorii au fost redirecționați către pagina noastră web.

27.2.Facebook este certificată conform acordului Privacy Shield și oferă astfel garanția faptului că respectă dreptul european și cel elvețian privind protecția datelor.

27.3.Pixelul Facebook este conectat direct de către Facebook la apelarea paginilor noastre web și poate salva pe dispozitivul dumneavoastră un așa-numit cookie, adică un mic fișier. Dacă apoi vă autentificați pe Facebook sau vizitați Facebook fiind autentificat, faptul că ați vizitat oferta noastră va fi consemnat în profilul dumneavoastră. Datele colectate cu privire la dumneavoastră sunt anonime pentru noi, așadar nu ne permit să tragem concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Datele sunt totuși salvate de către Facebook și prelucrate, astfel încât este posibilă o conexiune cu respectivul profil de utilizator. Prelucrarea datelor de către Facebook se realizează în conformitate cu directiva Facebook privind utilizarea datelor. Drept urmare, veți regăsi mai multe informații legate de modul de funcționare al pixelului pentru remarketing și în general cu privire la reprezentarea reclamelor Facebook în directiva Facebook privind utilizarea datelor: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Vă puteți opune colectării de către pixelul Facebook și utilizării datelor dumneavoastră pentru prezentarea de reclame Facebook. În acest sens puteți apela pagina creată de către Facebook și puteți urma indicațiile de acolo cu privire la setările pentru publicitatea în funcție de utilizare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau vă puteți opune prin intermediul paginii web americane http://www.aboutads.info/choices/ sau al paginii UE http://www.youronlinechoices.com/. Setările se realizează independent de platformă, ceea ce înseamnă că sunt preluate pentru toate dispozitivele, precum calculatoare desktop sau dispozitive mobile.

28. Conectarea de servicii și conținuturi de la terți

28.1.În cadrul ofertei noastre online, pe baza intereselor noastre legitime (ceea ce înseamnă interesul pentru analiza, optimizarea și exploatarea eficientă economic a ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. RGPPD) utilizăm oferte de conținut sau servicii de la terți furnizori, pentru a conecta și conținuturile și serviciile acestora, de ex. videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare în mod unitar „conținuturi”). Acest lucru presupune întotdeauna faptul că terții furnizori vor cunoaște adresa IP a utilizatorilor, deoarece fără adresa IP ei nu își pot transmite conținuturile către browserele respectivilor utilizatori. Astfel, adresa IP este necesară pentru reprezentarea acestor conținuturi. Ne străduim să utilizăm numai conținuturi ai căror furnizori respectivi nu utilizează adresa IP decât pentru furnizarea conținuturilor. În plus, terții furnizori pot utiliza așa-numite etichete-pixel (grafice invizibile, denumite și „semnalizatoare web”) în scopuri statistice sau de marketing. Prin intermediul „etichetelor-pixel” pot fi evaluate informații precum traficul de vizitatori pe paginile acestei pagini web. În plus, informațiile pseudonime pot fi salvate în cookies pe dispozitivele utilizatorilor și pot conține printre altele informații tehnice legate de browser și sistemul de operare, pagini web de referință, precum și alte informații legate de utilizarea ofertei noastre online, putând de asemenea să fie conectate cu astfel de informații provenind din alte surse.

28.2.Următoarea reprezentare oferă o sinteză a terților furnizori, precum și a conținuturilor acestora și linkuri spre declarațiile respectivilor privind protecția datelor, care conțin alte indicații legate de prelucrarea datelor și, așa cum s-a menționat deja în parte în prezentul document, posibilitățile de obiecțiuni (așa-numitul opt-out):

top-button