Všeobecné obchodné podmienky pre používanie

(platné od 11.04.2019)

Predložené Všeobecné obchodné podmienky („Užívateľské podmienky“) upravujú práva a povinnosti všetkých registrovaných užívateľov („užívateľ alebo užívatelia“) s ohľadom na používanie internetovej stránky www.orderfox.com vrátane všetkých k nej patriacich podstránok, obsahov, funkcií a služieb („Internetová stránka“).

Spoločnosť Orderfox AG („Orderfox“) je majiteľkou a prevádzkovateľkou internetovej stránky a zmluvnou partnerkou pre užívateľov.

Ďalšie informácie k spoločnosti Orderfox sa nachádzajú v časti Impresum.

Užívateľské podmienky obsahujú súhlas užívateľov na generovanie meta údajov na účely odvetvia (bod 11 predložených užívateľských podmienok).

1. Dodatočné obchodné podmienky

1.1. Okrem týchto užívateľských podmienok môže spoločnosť Orderfox dohodnúť s užívateľmi ďalšie obchodné podmienky. V tomto prípade prednostne platia predpisy uvedené v špeciálne dohodnutých obchodných podmienkach.

1.2.Hlavne je možné predpokladať súhlas s dodatočnými dohodami/licenciami na využívanie určitých funkcií alebo softvéru, pokiaľ sú tieto dohody/licencie právoplatné a súhlas je pre užívateľa únosný.

1.3.Odlišné a/alebo inak protirečiace obchodné podmienky s ohľadom na internetovú stránku budú spoločnosťou Orderfox výslovne zamietnuté, aj keď sú činnosti v individuálnych prípadoch vykonávané bez rozporu s obchodnými podmienkami užívateľov.

1.4. Opis služieb firmy Orderfox na internetových stránkach v prospektoch a porovnateľných reklamných prostriedkoch nemá charakter zabezpečenia alebo záruky vlastností alebo iné záruky.

2. Obmedzenie na plnoleté osoby

2.1. Internetovú stránku môžu používať iba fyzické osoby. Užívatelia museli dosiahnuť vek 18 rokov alebo disponujú povolením od rodičov, čo potvrdia spolu s registráciou.

2.2. Orderfox si vyhradzuje právo, vyzvať užívateľov na riadne potvrdenie týchto predpokladov.

3. Obmedzenie na podnikateľov

3.1. Obchodný partner (príp. alternatívne „Podnikateľ“) je fyzická alebo právnická osoba, prípadne spoločnosť oprávnených osôb, ktorá pri uzavretí právneho úkonu koná v rámci výkonu svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

3.2. Súkromný zákazník (príp. alternatívne „spotrebiteľ“) v zmysle týchto užívateľských podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvorí právny úkon za účelom, ktorý sa nedá priradiť k jej živnostenskej, ani samostatne zárobkovej činnosti.

3.3. Internetová stránka ponúka trh s CNC pre výrobcov CNC a nákupcov CNC. Funguje ako partnerská platforma medzi výrobcami CNC a nákupcami CNC tak, že platforma im (spoločne nazývaní ako „užívatelia“) umožňuje podávanie interaktívnych inzerátov (zákaziek) na internetovej stránke a podporuje ich spoločné vyhľadávanie pomocou inteligentných filtrov. Okrem toho sú užívatelia oprávnení a vyzývaní k tomu, aby si vytvorili na internetovej stránke vlastný podnikateľský profil pri dodržiavaní zadaných podkladov Orderfox vo vzťahu k forme a obsahu.

3.4. Užívatelia sú oprávnení nahliadať do všetkých podnikateľských profilov a inzerátov (zákazky).

3.5. Súkromným zákazníkom je zakázané používanie služieb spoločnosti Orderfox. S používaním služieb spoločnosti Orderfox vyhlasujú užívatelia, že sú obchodnými zákazníkmi a nie súkromnými zákazníkmi. Spoločnosť Orderfox si vyhradzuje právo skontrolovať, či užívateľ nie je súkromným zákazníkom (napr. kontrola údajov adresy, ohlásenie živnosti alebo identifikačné číslo pre DPH).

4. Zmena rozsahu služieb spoločnosti Orderfox

4.1. Ďalší vývoj internetovej stránky je dôležitou súčasťou ponuky služieb spoločnosti Orderfox. Ďalší vývoj zahŕňa o.i. prispôsobenie technickému a právnemu pokroku a rešpektovanie požiadaviek užívateľa na používanie internetovej stránky.

4.2. Spoločnosť Orderfox môže zmeniť v rámci ďalšieho vývoja internetovú stránku a tiež jej funkcie bez toho, aby to predstavovalo nedostatok a pokiaľ je to únosné pre užívateľa a nie je tým ohrozené dosiahnutie zmluvného účelu.Toto platí predovšetkým vtedy, keď:

 • sa zmena realizuje v prospech užívateľa,
 • ak slúži zmena k tomu, aby sa vytvorila zhoda služieb s aplikovateľným právom, hlavne vtedy, ak sa mení platná právna situácia;
 • ak slúži zmena spoločnosti Orderfox na to, aby sa splnili nevyhnutné právne alebo úradné rozhodnutia;
 • pokiaľ je potrebná zmena, aby sa uzavreli existujúce bezpečnostné medzery;
 • pokiaľ je zmena čisto technického alebo procesného charakteru bez výrazných účinkov na užívateľa;
 • zmeny iba s nepodstatnými vplyvom na doterajšie funkcie nepredstavujú žiadne zmeny služieb v tomto zmysle. Platí to hlavne pre zmeny čisto optického druhu a obyčajné zmeny usporiadania funkcií.

4.3.Spoločnosť Orderfox upozorňuje na to, že trvalá dostupnosť bezplatných funkcií nie je zaručená, pričom sa môžu podniknúť obmedzenia iba vtedy, ak sú tieto únosné pre užívateľa.

5. Uzatvorenie, doba platnosti a ukončenie dohody

5.1.Dohoda medzi spoločnosťou Orderfox a užívateľom, ktorá oprávňuje užívateľa k zverejneniu podnikateľského profilu a tiež voľne voliteľného počtu interaktívnych inzerátov, ako aj k náhľadu do profilov a inzerátov iných užívateľov na internetovej stránke ("Dohoda"), je uzatvorená, hneď ako spoločnosť Orderfox aktivuje zadané prístupové údaje.

5.2.Dohody za odplatu plynú najskôr v rámci časového úseku rezervovaného prostredníctvom užívateľa. Potom sa dohody za odplatu automaticky predlžujú o rovnaký časový úsek, ak sa príslušná dohoda nevypovie v rámci dohodnutej lehoty, resp. resp. bez dohody potom v priebehu jedného mesiaca pred uplynutím časového úseku písomne alebo e-mailom. Dátum, kedy bude odoslané oznámenie prostredníctvom e-mailu alebo bežnou poštou, je rozhodujúci na dodržanie lehoty.

5.3.Bezplatné dohody sa uzatvárajú na dobu neurčitú. Užívateľ môže vypovedať bezplatnú dohodu pri dodržaní výpovednej lehoty jedného mesiaca k príslušnému poslednému dňu mesiaca písomne alebo e-mailom. Dátum, kedy bude odoslané oznámenie prostredníctvom e-mailu alebo bežnou poštou, je rozhodujúci na dodržanie lehoty.

5.4.Spoločnosť Orderfox je oprávnená ukončiť dohodu s okamžitou platnosťou bez oznámenia užívateľovi a zablokovať prístup užívateľa na internetovú stránku, ak sa spoločnosťou Orderfix nedá očakávať dodržiavanie dohody užívateľom v primeranom rozsahu. Platí to hlavne vtedy, ak užívateľ poruší svojvoľne alebo z nedbalosti predložené užívateľské podmienky a/alebo iné platné zákony. V špeciálnych individuálnych prípadoch je takéto ukončenie povolené aj bez predloženia dôvodov.

5.5.Právo oboch strán, vypovedať mimoriadne dohodu z dôležitého dôvodu, tým zostáva nedotknuté.

6. Prihlásenie

6.1.Prihlásením u spoločnosti Orderfox uzatvára užívateľ dohodu o používaní internetovej stránky, na ktorú dostane prístup pomocou ním zvolených a priradených prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Svojím prihlásením na používanie internetovej stránky sa zaväzuje užívateľ, že bude využívať internetovú stránku pri dodržiavaní predložených užívateľských podmienok.

6.2.Užívateľ je povinný zadať pri prihlásení správne a kompletné užívateľské údaje. Platí to hlavne pre názov firmy, ulicu, poštové smerové číslo, mesto, krajinu, meno kontaktného partnera, pohlavie (na oslovenie pán/pani), telefónne číslo, emailovú adresu a údaje o kreditnej karte („užívateľské údaje“). Firma Orderfox má právo požadovať od užívateľa bezodkladné predloženie podkladov, ktoré preukazujú pravosť užívateľských údajov.

6.3.Užívateľ je počas doby trvania riadnej dohody v rámci predložených užívateľských podmienok povinný, udržiavať v aktuálnom stave všetky užívateľské údaje a tiež všetky dokumenty, ktoré zverejnil na internetovej stránke. Toto platí predovšetkým pre uvedené užívateľské údaje v klauzule 6.2. Užívateľovi je umožnené, samostatne vykonávať potrebné zmeny používaním funkcií spoločnosti Orderfox, ktoré sú pripravené na internetovej stránke.

6.4.Užívateľ nesie vlastnú zodpovednosť za obsah svojho prihlásenia a v tejto súvislosti sprostredkovanými užívateľskými údajmi. Užívateľ ručí za pravdivosť svojich užívateľských údajov. Nesprávne údaje majú za následok s okamžitou platnosťou výpoveď dohody a tiež zablokovanie prístupu na internetovú stránku, pokiaľ sú tieto únosné pre užívateľa pri rešpektovaní významu nesprávnych zadaní a intencie užívateľa a nie sú vecne neprimerané.

7. Prístupové údaje

7.1.Užívateľ má zakázané oznámiť svoje prístupové údaje tretím osobám. Zverejnenie zamestnancom užívateľa na oficiálne a predpisové obchodné účely je povolené, pokiaľ pri tom zaviaže užívateľ svojich zamestnancov k rešpektovaniu a dodržiavaniu predložených užívateľských podmienok.

7.2. Užívateľovi radíme, aby podľa stavu techniky zvolil pokiaľ možno bezpečné heslo a vykonal vo svojom vlastnom záujme všetky potrebné opatrenia, aby sa heslo chránilo pred neoprávneným zverejnením a použitím.

7.3.Užívateľ je povinný ohlásiť firme Orderfox, ak má podozrenie, myslí si alebo vie, že boli jeho prístupové údaje neoprávnene použité tretími osobami na používanie internetovej stránky. Ak by mala firma Orderfox dôvodné podozrenie na neoprávnené používanie prístupových údajov užívateľa, potom si vyhradzuje právo, zaviesť potrebné opatrenia a hlavne dočasne alebo trvale prerušiť prístup s príslušnými prístupovými údajmi. Ak by došlo zavinením užívateľa k protiprávnemu používaniu prístupových údajov tretími osobami, potom je používateľ povinný nahradiť vzniknuté škody a primerane ich zaplatiť. Náklady, ktoré vzniknú týmto používaním, idú na jeho účet.

8. Používanie s povinnosťou platby, fakturácia, platobné podmienky

8.1. Splatnosť a výška odmeny sa riadia rovnako ako spôsob platby na základe cien oznámených užívateľovi pred uzatvorením zmluvy.

8.2. Všetky ceny sa rozumejú, s výhradou iného označenia, exkluzívne, to znamená vrátane dane z pridanej hodnoty.

8.3. Odmeny sú splatné zásadne vopred pre príslušné zúčtovacie obdobie. Pokiaľ nie je uvedené iné, sú faktúry splatné dva týždne po dátume vystavenia faktúry.

8.4. Faktúry a upomienky sa smú doručovať elektronickou cestou (napr. e-mailom).

8.5. Užívateľ môže faktúry vyrovnať pomocou platobnej metódy, ktorú ponúka Orderfox.

8.6. V prípade bežných spoplatnených služieb, ktoré boli vyžiadané na určitý časový úsek, je prípustné primerané prispôsobenie poplatkov iba po uplynutí tohto časového úseku. Zmena nadobudne účinok, keď spoločnosť Orderfox v priebehu dvoch týždňov po prijatí príslušného oznámenia o zmene u užívateľa nerealizuje mimoriadnu výpoveď užívateľa. Spoločnosť Orderfox upozorní užívateľa pomocou oznámenia o zmene na lehotu podania odporu a na dôsledky opomenutého odporu.

8.7. Ak sa užívateľ dostane do meškania s platbami, potom má spoločnosť Orderfox právo, odoprieť plnenie splatných výkonov voči užívateľovi a obmedziť mu prístup k užívateľskému kontu, kým sa meškanie neodstráni. Spoločnosť Orderfox v týchto prípadoch oznámi užívateľovi s riadnou dobou zahŕňajúcou 7 pracovných dní vopred obmedzenie na účely odstránenia meškania. Ostatné zákonné a zmluvné práva spoločnosti Orderfox týkajúce sa omeškania platby užívateľa ostávajú nedotknuté. Obmedzenie sa nesmie realizovať, keď je neprimerané a/alebo pre užívateľa neúnosné. Nárok na odmenu spoločnosti Orderfox ostáva obmedzením nedotknutý. Prístup k užívateľskému kontu, resp. k obmedzeným funkciám sa opäť povolí po uhradení nedoplatkov. Právo na obmedzenie existuje ako miernejší prostriedok aj vtedy, keď má spoločnosť Orderfox právo na mimoriadne vypovedanie podľa týchto užívateľských podmienok.

8.8. Náklady, ktoré vzniknú odúčtovaním platobnej transakcie z nedostatku krytia alebo z dôvodu údajov nesprávne sprostredkovaných užívateľmi, ako aj v dôsledku upomínania splatných pohľadávok, sa vyfakturujú užívateľom, pričom spoločnosť Orderfox zaúčtuje iba bezprostredne vzniknuté alebo zákonom prisúdené náklady (náklady na materiál a poplatky tretích osôb, ako náklady na poštovné alebo poplatky za stornované vrubopisy).

8.9. Započítanie je možné iba s požiadavkami, ktoré už uznala druhá zmluvná strana alebo ktoré boli súdne stanovené. Zádržné právo je možné uplatniť iba pre nároky z príslušnej zmluvy.

9. Inzeráty užívateľa

9.1.Spoločnosť Orderfox poskytuje užívateľom možnosť, aby sa prezentovali v rámci profilu pripraveného spoločnosťou Orderfox. Užívateľ má právo nastavovať dopyt a ponuku na výrobu („Inzeráty“). Na tento účel môže užívateľ používať údaje, text, obrázky, videá a podobne („Obsahy“);

9.2.Spoločnosť Orderfox nepreberá v žiadnom prípade zodpovednosť za ďalšiu(e) komunikáciu(e) a/alebo zmluvy, podujatia, dohody alebo záväzky („Dohody“), ktoré boli vymenené alebo uzavreté medzi užívateľmi. Pohľadávky, ktoré vznikajú, je jedno, z akého právneho dôvodu, z dohôd medzi užívateľmi, vznikajú výlučne medzi užívateľmi dohody(dohôd) a výslovne nie medzi spoločnosťou Orderfix a/alebo partnerom spoločnosti Orderfix vo vzťahu k internetovej stránke („Partner internetovej stránky“). Užívateľ má právo kedykoľvek zverejniť na internetovej stránke inzeráty pri použití príslušných funkcií, deaktivovať ich alebo vymazať.

9.3.Spoločnosť Orderfox je oprávnená používať obsahy inzerátov za účelom analýzy trhového a užívateľského správania podľa zákonných nariadení. K tomu sa odkazuje na Smernicu o ochrane údajov.

9.4.Užívateľ musí zabezpečiť, aby vlastnil potrebné práva na obsahy, ktoré sa mu zobrazujú na internetovej stránke alebo ich má mať k dispozícii.

9.5.Spoločnosť Orderfox má právo zablokovať obsahy nastavené užívateľom, ak vznikne podozrenie, že tieto obsahy porušujú zákon alebo predložené užívateľské podmienky alebo ak porušujú práva tretích osôb. Oprávnené podozrenie vznikne vtedy, ak je proti užívateľovi vedené úradné, občianske alebo trestnoprávne vyšetrovanie ním nastaveného obsahu. Spoločnosť Orderfox môže blokovať obsah s ohľadom na takéhoto užívateľa tak dlho, kým sa nepreukáže takéto podozrenie ako neodôvodnené. Spoločnosť Orderfox si vyhradzuje právo skontrolovať obsahy takýchto užívateľov vo verejne prístupných kanáloch ešte predtým, než sa aktivujú prístupové práva niektorého z týchto užívateľov a prípadne zamietnuť takéto obsahy.

10. Neoprávnené používanie, zablokovanie

10.1.Užívatelia môžu používať internetovú stránku iba jedným spôsobom alebo na účely, ktoré neporušujú platný zákon alebo predložené užívateľské podmienky alebo neporušujú práva tretích osôb. V tomto ohľade sa zaväzuje užívateľ hlavne:

 • nepoužívať internetovú stránku na zverejňovanie hanlivých, urážlivých alebo iných protiprávnych materiálov alebo podobných informácií;
 • neurážať, neobťažovať a nehanobiť iných užívateľov;
 • neporušiť autorské práva, trhové značky alebo ochranné práva iných užívateľov alebo tretích osôb používaním internetovej stránky;
 • nezasielať nevyžiadané sériové listy;
 • zasielať emaily iným užívateľom výlučne na účely výrobných dopytov alebo na zverejnenie výrobných ponúk;
 • nesťahovať na internetovú stránku údaje, ktoré obsahujú malware alebo vírusy;
 • nesťahovať na internetovú stránku údaje, ktoré obsahujú softvér chránený autorskými právami a/alebo materiály chránené autorskými právami, pokiaľ užívateľ na to nevlastní príslušné práva alebo si nezaobstaral príslušný súhlas majiteľov týchto práv;
 • nepoužívať internetovú stránku na obchod s tovarom a/alebo službami, ktoré nezodpovedajú dovozným/vývozným predpisom vrátane bezpečnostných predpisov.

10.2.Spoločnosť Orderfox má právo vykonať príslušné opatrenia, ak sa previní užívateľ svojvoľne alebo z nedbalosti proti predloženým užívateľským podmienkam alebo platnému právu. V prípad drobných porušení sa môžu tieto potrebné opatrenia obmedziť na výstrahu spoločnosti Orderfox pre užívateľa, že boli porušené užívateľské podmienky, platné predpisy alebo príkaz k dôvernosti, prípadne dobré mravy. Závažné porušenia môžu mať za následok, že sa dočasne alebo trvalo zablokuje prístup užívateľa na internetovú stránku alebo je spoločnosť Orderfox oprávnená k výpovedi dohody bez výpovednej lehoty.

11. Súhlas s využívaním údajov, obsahov a meta údajov

11.1.Okrem služieb platformy podporuje spoločnosť Orderfox užívateľov a tiež CNC pre odvetvie dôležitými „meta údajmi“, ktoré by mali slúžiť ako základ pre riadenie predaja a investičné rozhodnutia.

11.2.Meta údaje: K meta údajom patria hlavne údaje k druhu prevádzky (napr. zhotoviteľ/výrobca/nákupca), miesto a región podniku, počet zamestnancov, druhy ponúkaných produktov a služieb, ponúkaných výrobkov a služieb, príp. priradenie technológie (napr. vŕtanie, sústruženie, frézovanie, obrábanie ultrazvukom atď.), priemyselné zaradenie (napr. technika pohonov a prevodoviek, baníctvo, chemická technika atď.) a priradenie materiálu (napr. akryl, ušľachtilá oceľ, sklenená keramika, atď.), údaje k štatistike zákazky (okrem iného rozdelené podľa priemyselného, technologického a materiálového zaradenia a tiež veľkosti obrobku). Takisto sa dajú z používania Orderfox generovať meta údaje, z ktorých vznikajú napr. záujmy užívateľov o vyššie uvedené meta údaje.

11.3.Záruky: Spoločnosť Orderfox generuje meta údaje na základe údajov, ktoré sú typicky verejného charakteru a nepredstavujú prevádzkové alebo obchodné tajomstvá. K základom meta údajov patria údaje užívateľa k prevádzke a tiež údaje v rámci zákaziek. Individuálne zmluvné interné záležitosti, ako napr. zmluvné obsahy pri zákazkách (napr. zmluvní partneri, objem zákazky) sú dôverne ošetrené spoločnosťou Orderfox a neodovzdajú sa tretím osobám. Spoločnosť Orderfox bude pri tvorbe a používaní meta údajov rešpektovať takisto predpisy o ochrane údajov a odkazuje dodatočne na Smernicu o ochrane údajov spoločnosti Orderfox. Údaje o osobe a kontakte na užívateľa („Údaje o osobe“) nie sú súčasťou meta údajov, iba vtedy áno, ak ide u nich zároveň o verejné údaje k podniku (napr. ak je užívateľ konateľom a uviedol verejne známe telefónne číslo alebo e-mailovú adresu). Meta údaje, ktorých základom je správanie užívateľov (napr. ako často sa zaujímajú užívatelia o určité podniky alebo služby), sú vytvárané anonymne, to znamená, že sa vytvárajú kumulované hodnoty, ktoré nepovoľujú vrátenie jednotlivým užívateľom.

11.4.Vyhlásenie o súhlase: Užívateľ vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby sa mohli používať údaje zverejnené na internetovej stránke na generovanie a používanie meta údajov na vyššie uvedené účely, to znamená používanie na riadenie predaja, investičné rozhodovanie alebo iný prieskum trhu spoločnosťou Orderfox a danie k dispozícii iným užívateľom a tiež zmluvným partnerom spoločnosti Orderfox. Súhlas sa realizuje okrem toho nevýhradne, prenáša sa iba jedno povolenie na užívanie a žiadne vlastníctvo k údajom, to znamená, že sa neobmedzí vlastné právo užívateľa na používanie svojich údajov. Zákonné práva užívateľa na zrušenie zostávajú zachované. Užívateľ vyhlasuje, že údaje priradené jeho meta údajom v rámci spoločnosti Orderfox nepredstavujú prevádzkové alebo obchodné tajomstvá a že je oprávnený realizovať údaje u spoločnosti Orderfox a povoliť ich používanie na generovanie meta údajov.

11.5.Meta údaje sú anonymizované, to znamená, že spracovanie na vyššie uvedené účely sa vykonáva bez osobných údajov s možnosťou identifikácie.

11.6.Okrem toho povoľujú užívatelia Orderfox používanie svojich údajov a stiahnutých obsahov (obrázky, texty, 3D modely atď.), pokiaľ sú tieto potrebné pre prevádzku a vývoj online ponuky Orderfox. Na tento účel je povolené rozmnožovanie, distribúcia a zverejnenie, ako aj spracovanie stiahnutých obsahov.

12. Dostupnosť internetovej stránky

12.1.Spoločnosť Orderfox sa snaží zabrániť zo všetkých síl obmedzeniam, prekážkam, vypnutiam, prerušeniam a iným poruchám pri používaní internetovej stránky („Poruchy“), pokiaľ je to technicky možné a dá sa to technicky kontrolovať spoločnosťou Orderfox. Na základe aktuálneho stavu komunikačnej techniky však nie je pre spoločnosť Orderfox možné úplne vylúčiť alebo obmedziť poruchy. Platí to pre všetky obsahy a prenosové cesty, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti vplyvu spoločnosti Orderfox, ako aj hlavne v prípade vyššej moci. V prípade porúch, za ktoré by mala ručiť a je zodpovedná spoločnosť Orderfox, sa riadi záruka spoločnosti Orderfox podľa bodu 14 predložených užívateľských podmienok.

12.2.Údržba a ďalší vývoj internetovej stránky môžu mať za následok priebežné poruchy. Firma Orderfox sa postará o to, aby sa obmedzili poruchy na čas a objem únosný pre užívateľa.

12.3.Firma Orderfox využíva technické opatrenia, aby sa chránili jej systémy pred malware a neoprávnenými obsahmi tretích osôb (napríklad vírusy, trójske kone, spam a iný malware). Tieto zahŕňajú používanie filtračných systémov tam, kde sú tieto systémy mimoriadne užitočné na ochranu telekomunikačných systémov a systémov na spracovanie údajov.

13. Záruka a oslobodenie od povinností

13.1.Užívatelia musia bezodkladne skontrolovať služby Orderfox a pokiaľ možno riadnou obchodnou cestou okamžite oznámiť spoločnosti Orderfox, ak sa zistí nedostatok. Nedostatky sa musia reklamovať písomne prostredníctvom akceptovateľného opisu príznakov chyby, pokiaľ možno preukázať písomnými záznamami, výstrižkami z obrazovky alebo inými, nedostatky zobrazujúcimi podkladmi (e-mail je dostatočný). Zákonné povinnosti užívateľov na prehliadku a reklamácie zostávajú nedotknuté.

13.2.Nároky na náhradu škody podliehajú obmedzeniam uvedeným pod číslicou 14 (pre užívateľov mimo USA) a pod číslicou 15 (pre užívateľov z USA) týchto užívateľských podmienok („Záruka a náhrada škody“).

13.3.Nároky na odstránenie nedostatkov nevznikajú pri výraznej odchýlke od dohodnutej alebo predpokladanej vlastnosti alebo iba pri nevýraznom negatívnom ovplyvnení vhodnosti služieb spoločnosti Orderfox podľa účelu dohody. Spoločnosť Orderfox nepreberá hlavne výslovne záruku a ručenie za:

 • nesprávne údaje užívateľa vo vzťahu k užívateľským alebo iným údajom, ktoré boli stiahnuté užívateľom na internetovú stránku alebo dodané iným spôsobom;
 • neprerušovanú disponibilitu internetovej stránky alebo možné výpadky systému alebo siete, prerušenia alebo chybné funkcie inštalácií alebo servisných služieb internetovej stránky, pokiaľ sú tieto mimo oblasti vplyvu Orderfox; hlavne nie za chyby na základe vyššej moci alebo výpadku komunikačných sietí a brán;
 • drobné chybné funkcie a poruchy internetovej stránky;
 • neoprávnené nadobudnutie alebo používanie osobných údajov užívateľa tretími osobami (napríklad následkom neoprávneného prístupu spôsobeného hacknutím databázy), pokiaľ sa pritom nepripisuje spoločnosti Orderfox vina a nevznikla zákonne alebo zmluvne nevyhnutná povinnosť zákonného ručenia;
 • prísľuby každého druhu, ktoré urobí užívateľ oproti iným užívateľom;
 • správnosť a kompletnosť údajov užívateľa alebo iných údajov, ktoré boli stiahnuté užívateľom na internetovú stránku alebo dodané iným spôsobom;
 • vykonávanie činností užívateľom.

13.4. Premlčacia lehota pre nároky na reklamáciu z dôvodu slabých služieb je 6 mesiacov.

13.5.Prijatím predložených užívateľských podmienok vyjadruje užívateľ súhlas s tým, že nahradí škodu spoločnosti Orderfox na prvú výzvu a zo všetkých pohľadávok a nákladov iných užívateľov, ktoré vzniknú v dôsledku svojvoľného alebo nedbalého porušenia predložených užívateľských podmienok alebo platného práva užívateľom.

14. Ručenie a náhrada škody (nie pre užívateľov z USA / for non-United States Users)

14.1.Spoločnosť Orderfox ručí podľa tejto dohody iba v rámci nasledovných ustanovení, v ostatnom je záruka vylúčená.

14.2.Spoločnosť Orderfox ručí neobmedzene za škody spôsobené úmyselne alebo hrubo nedbalo spoločnosťou Orderfox, jej zákonnými zástupcami alebo vedúcimi pracovníkmi, ako aj za zámerne spôsobené škody iných pomocníkov pri plnení. Za hrubé porušenie iných pomocníkovpri plnení sa určuje ručenie podľa nasledovne uvedených predpisov o nepatrnej nedbalosti.

14.3.Spoločnosť Orderfox ručí neobmedzene za úmyselne alebo z nedbalosti spôsobené škody na živote, tele alebo zdraví, zavinené spoločnosťou Orderfox, ako aj jej zákonnými zástupcami a pomocníkmi pri plnení. Spoločnosť Orderfox ručí za škody na základe chýbajúcich prisľúbených vlastností až po sumu, ktorá bola zahrnutá za účelom zábezpeky a bola identifikovateľná pri odovzdávaní zábezpeky.

14.4.Spoločnosť Orderfox ručí za poškodenie produktu podľa predpisov uvedených v nemeckom, rakúskom, ako aj švajčiarskom alebo príslušnom a nevyhnutne platnom Zákone o záruke na produkty.

14.5.Spoločnosť Orderfox ručí za škody spôsobené porušením kardinálnych povinností spoločnosťou Orderfox, jej zákonnými zástupcami a pomocníkmi pri plnení. Kardinálne povinnosti sú podstatné povinnosti, ktoré tvoria základ dohody a ktoré boli rozhodujúce pre uzavretie dohody a na plnenie ktorých sa môže užívateľ spoľahnúť. Ak spoločnosť Orderfox porušila mierne z nedbalosti tieto kardinálne povinnosti, je obmedzené jej ručenie na náhradu predvídateľnej, typicky vzniknutej škody (následne “typická škoda). Typická škoda je zásadne obmedzená na stanovenú sumu. Typická škoda je v tomto prípade obmedzená na sumu CHF 1 000,00. Neplatí to, ak bolo obmedzenie v jednotlivom prípade neprimerané hľadiskám oprávnenosti.

14.6.Bez toho, aby sa to dotklo predpisov o záruke z týchto užívateľských podmienok, neručí spoločnosť Orderfox za stratu údajov, ak sa dalo zabrániť škodám, keby užívateľ využil jeho povinnosť na zabezpečenie údajov. V každom prípade musí počítať užívateľ so spoluvinou. V prípade výpovede je užívateľ zodpovedný za predchádzajúce zabezpečenie svojich údajov.

15. Ručenie a náhrada škody / Liability and damages (pre užívateľov z USA / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

16.1.Spoločnosť Orderfox je oprávnená zmeniť predložené užívateľské podmienky s budúcou platnosťou kedykoľvek pri dodržiavaní nasledujúceho procesu. Spoločnosť Orderfox oznámi užívateľovi zmeny najneskôr 3 (tri) týždne pred naplánovaným dátumom účinnosti. Užívateľ môže vzniesť námietku v priebehu 3 (troch) týždňov po doručení oznámenia proti týmto zmenám.

16.2.Ak užívateľ nepodá námietku u spoločnosti Orderfox alebo ak užívateľ vyhlási, že výslovne súhlasí so zmenami, vstupujú zmeny v oznámenom dátume účinnosti do platnosti. Ak podal užívateľ v príslušnej lehote námietku, môže si spoločnosť Odrerfox vybrať, či bude pokračovať dohoda pod účinnými podmienkami alebo či pri doručení námietky vypovie dohodu pri dodržaní výpovednej lehoty 1 (jedného) mesiaca ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. Spoločnosť Orderfox musí upozorniť užívateľa v oznámení okrem navrhnutých zmien na jeho právo na vznesenie námietky, dodržiavanie výpovednej lehoty, následky námietky a následky uplynutia lehoty pre námietku.

16.3.Spoločnosť Orderfox je oprávnená zmeniť užívateľské podmienky predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

 • keď zmena slúži na to, aby sa vytvorila zhoda užívateľských podmienok s aplikovaným právom, predovšetkým vtedy, keď sa mení platný právny stav;
 • ak zmena slúži spoločnosti Orderfox na to, aby sa splnili nevyhnutné právne alebo úradné rozhodnutia;
 • keď nové služby zo strany spoločnosti Orderfox, resp. prvky služieb a tiež technické alebo organizačné procesy vyžadujú popis v užívateľských podmienkach;
 • ak je zmena výhodná iba pre užívateľa.

17. Príslušnosť k súdu a platné právo

17.1.Právne vzťahy medzi spoločnosťou Orderfox a užívateľmi podliehajú výlučne právu Lichtenštajnského kniežatstva – s vylúčením práva nad rámec štátu a tiež odovzdávacieho práva medzi štátmi a nad rámec štátu, ktoré neodkazuje na samotné hmotné právo Lichtenštajnského kniežatstva. Dohoda o aplikovateľnom práve sa použije tiež vtedy, ak má užívateľ svoje sídlo/alebo svoje bydlisko v zahraničí.

17.2.Miestom plnenia je sídlo spoločnosti Orderfox v obci Ruggell. Výlučným sídlom súdu pre všetky spory vyplývajúce z dohody alebo v súvislosti s dohodou je sídlo spoločnosti Orderfox v obci Ruggell. Spoločnosť Orderfox si vyhradzuje právo na uplatnenie svojich nárokov v mieste zákonného sídla súdu užívateľa.

17.3.Užívateľ môže nároky vyplývajúce z tejto dohody voči spoločnosti Orderfox preniesť na tretie osoby iba s písomným súhlasom spoločnosti Orderfox.

17.4.Zmluvnými jazykmi sú angličtina, americká angličtina, nemčina, dánčina, španielčina, mexický jazyk, francúzština, chorvátčina, taliančina, maďarčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, brazílsky jazyk, rumunčina, slovenčina, slovinčina, švédčina, turečtina, čeština, ruština, japončina, kórejčina a čínština.

17.5.Pre užívateľov z USA / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.Ak by bolo alebo sa stalo jedno ustanovenie alebo viacero ustanovení týchto užívateľských podmienok neúčinné, potom sa to nedotýka platnosti zvyšných ustanovení, pokiaľ nie je stanovenie platnosti zvyšných užívateľských podmienok nevyhnutne regulované zákonom. Neúčinné ustanovenie(a) budú ale nahradené prostredníctvom doplneného výkladu takým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje zjavne sledovanému hospodárskemu účelu stranami dohody, miesto neplatného/neplatných ustanovení. To isté platí tiež pre vyplnenie prípadných medzier v predpisoch.

18. Pre užívateľov z USA / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. Pre užívateľov z USA / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button