Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tešíme sa na váš záujem o www.orderfox.com (ďalej označované ako „Online ponuka“ alebo „Internetová stránka“). Ochranu vašich údajov berieme veľmi vážne a chceli by sme, aby ste sa pri používaní našej online ponuky cítili bezpečne. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa dozviete, ktoré osobné údaje (následne krátko „Údaje“) získavame a ako ich používame. Pojem „Užívateľ“ zahŕňa všetkých zákazníkov (hlavne výrobcov CNC a nákupcov CNC), ako aj návštevníkov našej online ponuky. Používané pojmy, ako napr. „užívateľ“, sa chápu ako neutrálne k pohlaviu.

Zodpovednýsubjekt:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Lichtenštajnské kniežatstvo

Obchodný register/č.: Justičný úrad, Lichtenštajnské kniežatstvo, obchodný register: FL-0002.542.971-6
Konateľ: Dr. Wilhelm Klagian
Telefónne číslo: +423 375 2500
E-mailová adresa: info@orderfox.com

Zodpovedný subjekt je označovaný následne tiež ako „my“ alebo „nás“.

Predmet podnikania:
Prevádzka internetovej platformy pre výrobcov a nákupcov CNC. Internetová platforma funguje ako partnerská platforma medzi výrobcami CNC a nákupcami CNC tak, že platforma týmto (užívateľom) umožňuje aktiváciu interaktívnych inzerátov na internetovej stránke a podporuje ich spoločné vyhľadávanie pomocou inteligentných filtrov.

Druhy spracovávaných osobných údajov:
- základné údaje (napr. kmeňové údaje zákazníkov, mená, adresy).
- kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla).
- obsahové údaje (napr. textové zadania, fotografie, videá).
- zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, čas trvania, kategória zákazníka).
- platobné údaje (napr. bankové spojenie, história platieb).
- užívateľské údaje (napr. navštevované internetové stránky, záujem o obsahy, časy prístupu).
- meta údaje/údaje komunikácie (napr. informácie o prístrojoch, IP adresy).

Spracovanie zvláštnych kategórií osobných údajov (čl. 9 ods. 1 DSGVO):
Nespracúvajú sa žiadne zvláštne kategórie osobnýh údajov.

Kategórie osôb, ktorých sa týka spracovanie údajov:
- užívatelia, zákazníci, záujemcovia, obchodní partneri.
- návštevníci a užívatelia online ponuky.

Následne označujeme príslušné osoby súhrnne ako „Užívatelia“.

Účel spracovania:
- Provision of our services, its contents and functions.
- Server hosting, domain registration, Software-as-a-Service (SaaS) services
- poskytovanie zmluvných služieb, servisu a starostlivosti o zákazníkov.
- hosťovanie na serveri, registrácia domén, služby Software-as-a-Service (SaaS)
- poskytnutie online ponuky, jej obsahov a funkcií.
- Zodpovedanie požiadaviek na kontakt a komunikácia s užívateľmi.
- marketing, reklama a prieskum trhu.
- bezpečnostné opatrenia.

Automatizované individuálne rozhodnutie (čl. 22 GDPR):
Nepoužívame žiadne výlučne automatizované individuálne rozhodnutia.

Pokyny k právnym základom:
- Pokiaľ spracovávame údaje užívateľov z EÚ/EHS, platia vždy následne uvedené právne základy DSGVO.
- V ostatnom spracovávame osobné údaje na základe platného práva o ochrane osobných údajov Lichtenštajnského kniežatstva. Znamená to, že v tomto prípade platia nižšie uvedené verzie, avšak na základe práva Lichtenštajnského kniežatstva a nie uvedených noriem DSGVO.
- Pokiaľ sú rozhodujúce pre užívateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, iné nevyhnutné regulácie o ochrane osobných údajov, platia prednostne tieto regulácie o ochrane osobných údajov.

Stav: Február 2019

Obsah

1. Používané pojmy

1.1.„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (následne „príslušná osoba“); za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorá sa dá identifikovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom priradenia k označeniu, ako je meno, identifikačné číslo, k pracoviskám, k online-identifikácii (napr. cookie) alebo k jednému alebo viacerým zvláštnym znakom, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

1.2.„Spracovanie“ je každý proces vykonávaný pomocou alebo bez pomoci automatizovaného procesu alebo každého takéhoto radu procesov v súvislosti s osobnými údajmi. Pojem siaha ďaleko a zahŕňa prakticky každú manipuláciu s údajmi.

1.3.Ako „kompetentná osoba“ sa označuje fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iné miesto, ktoré samotné alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov.

1.4.„Profilovanie“ je každý druh automatizovaného spracovávania osobných údajov, ktorý spočíva v tom, že sa tieto osobné údaje používajú na to, aby sa hodnotili určité osobné aspekty, ktoré sa vzťahujú na fyzickú osobu a hlavne aby sa analyzovali alebo dali predpovedať aspekty s ohľadom na pracovný výkon, hospodársku situáciu, zdravie, osobné záľuby, spoľahlivosť, správanie, miesto pobytu alebo zmenu miesta tejto fyzickej osoby.

1.5.„Pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

1.6.„Spracovateľ poverení“ je fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iné miesto, ktoré spracúva osobné údaje poverením kompetentnej osoby.

2. Dôležité právne základy

Podľa ustanovenia čl. 13 DSGVO Vám oznámime právne základy nášho spracovania údajov. Pokiaľ nie je menovaný právny základ vo vyhlásení o ochrane údajov, platí nasledovné: Právnym základom pre získanie povolenia je čl. 6 ods. 1 písm. a a čl. 7 DSGVO, právnym základom pre spracovanie na plnenie našich služieb a vykonávanie zmluvných opatrení a tiež odpovedanie na otázky je čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO, právnym základom pre spracovanie na plnenie našich právnych záväzkov je čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO a právnym základom pre spracovanie na zachovanie našich oprávnených záujmov je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Pre prípad, že životne dôležité záujmy príslušnej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. d DSGVO.

3. Zmeny a aktualizácie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Prosíme vás, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Vyhlásenie o ochrane údajov prispôsobíme, pokiaľ to budú vyžadovať zmeny nami vykonaných spracovaní údajov. Budeme vás informovať, pokiaľ v dôsledku zmien bude potrebná spolupráca z vašej strany (napr. povolenie) alebo iné individuálne informovanie.

4. Bezpečnostné opatrenia

4.1.Podľa ustanovenia čl. 32 DSGVO pri zohľadnení aktuálneho stavu techniky, implementačných nákladov a druhu, objemu, okolností a účelov spracovania a tiež najrôznejšej pravdepodobnosti vzniku a závažnosti rizík pre práva a slobody fyzických osôb vykonávame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaručili primeranú ochranu pred rizikami; k opatreniam patria hlavne zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov pomocou kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj príslušného prístupu, zadania, postúpenia, zabezpečenia dostupnosti a ich zrušenia. Okrem toho sme vytvorili procesy, ktoré zaručujú vykonávanie práv príslušných osôb, mazanie údajov a reakciu na ohrozenie údajov. Okrem toho rešpektujeme ochranu osobných údajov už pri vývoji alebo voľbe hardvéru, softvéru a tiež procesy podľa princípu ochrany údajov cez úpravu techniky cez predvolené nastavenia vhodné na ochranu osobných údajov (čl. 25 DSGVO).

4.2.K bezpečnostným opatreniam patrí hlavne kódovaný prenos údajov medzi vaším prehliadačom a naším serverom.

4.3.Zamestnanci sú s ohľadom na ochranu údajov viazaní mlčanlivosťou a sú školení, kontrolovaní a informovaní s ohľadom na možné dôsledky ručenia.

5. Zverejnenie a odovzdanie osobných údajov

5.1.Pokiaľ zverejníme osobné údaje v rámci nášho spracovania pre iné osoby a firmy (spracovatelia poverení alebo tretie osoby), odovzdáme im ich alebo im inak zaručíme prístup k osobným údajom, uskutoční sa to iba na základe zákonného povolenia (napr. ak je potrebné odovzdanie osobných údajov tretím osobám, ako napríklad poskytovateľom platobných služieb podľa čl. 6 ods.1 písm. b DSGVO na plnenie zmluvy), na ktorý ste dali súhlas a predpokladá to právna povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri nasadení oprávnených osôb, poskytovateľov hostingu, daňových, ekonomických a právnych poradcov, služieb starostlivosti o zákazníkov, vedenia účtovníctva a zúčtovania a podobných služieb, ktoré nám umožňujú efektívne a intenzívne plnenie našich zmluvných povinností, administratívnych úloh a povinností).

5.2.Pokiaľ poveríme tretie osoby spracovaním osobných údajov na základe tzv. „Zmluvy o spracovaní objednávky“, vykonáva sa to na základe čl. 28 DSGVO.

6. Odovzdanie do tretích krajín

Pokiaľ spracúvame osobné údaje v tretej krajine (to znamená mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) alebo sa to realizuje v rámci využívania služieb tretích osôb alebo zverejnenia, príp. sprostredkovania osobných údajov tretím osobám, vykoná sa to iba vtedy, ak sa realizuje plnenie našich (pred)zmluvných povinností na základe vášho súhlasu, na základe právnych povinností alebo na základe našich oprávnených záujmov. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo nechávame spracovať súbory v tretej krajine pri existencii zvláštnych predpokladov čl. 44 a ďalej DSGVO. Znamená to, že spracovanie sa vykonáva napr. na základe zvláštnych záruk, ako je oficiálne uznávané stanovenie príslušnej úrovne ochrany údajov EÚ (napr. pre USA prostredníctvom „Privacy Shield“) alebo rešpektovanie oficiálne uznávaných špeciálnych zmluvných povinností (takzvané „Štandardné zmluvné klauzuly“).

7. Práva príslušných osôb

7.1.Máte právo vyžadovať potvrdenie o tom, či boli spracované príslušné údaje a informovať sa o týchto údajoch, ako aj právo na ďalšie informácie a kópiu údajov podľa čl. 15 DSGVO.

7.2.Máte podľa čl. 16 DSGVO právo vyžadovať doplnenie príslušných osobných údajov alebo korekciu príslušných nesprávnych údajov.

7.3.Podľa ustanovení čl. 17 DSGVO máte právo požadovať, aby boli neodkladne vymazané príslušné osobné údaje alebo alternatívne vyžadovať podľa ustanovení čl. 18 DSGVO obmedzenie spracovania osobných údajov.

7.4.Máte právo požadovať, aby ste obdržali príslušné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli podľa ustanovení čl. 20 DSGVO a žiadať ich sprostredkovanie na iné zopovedné osoby

7.5.Okrem toho máte pod. čl. 77 DSGVO právo podať sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade.

8. Právo na zrušenie

Máte právo odvolať udelené povolenia pod. čl. 7 ods. 3 DSGVO s účinnosťou do budúcnosti.

9. Právo na podanie odporu

Kedykoľvek môžete podať odpor proti spracovaniu príslušných osobných údajov v budúcnosti podľa ustanovenia čl. 21 DSGVO. Odpor sa dá podať hlavne proti spracovaniu osobných údajov na účely priamej reklamy.

10. Cookies a právo na odpor pri priamej reklame

10.1. Ako „Cookies“ sa označujú drobné súbory, ktoré boli uložené na počítače užívateľov. V rámci cookies sa dajú ukladať rôzne údaje. Cookie slúži primárne na to, aby sa uložili údaje k užívateľovi (príp. prístroju, na ktorom sú uložené cookies) počas alebo tiež po jeho návšteve v rámci online ponuky. Ako dočasné cookies alebo „Session-Cookies“ alebo „prechodné cookies“ sa označujú cookies, ktoré sa vymažú potom, čo užívateľ opustí online ponuku a uzavrie svoj prehliadač. V takomto cookie sa môže uložiť napr. obsah nákupného košíka v online obchode alebo stav prihlásenia. Ako „permanentné“ alebo „perzistentné“ sa označujú cookies, ktoré zostávajú uložené tiež po uzavretí prehliadača. Tak sa dá napr. uložiť stav prihlásenia, ak užívatelia tento vyhľadajú po viacerých dňoch. Takisto sa dajú v takomto cookie uložiť záujmy užívateľov, ktoré sa používajú na meranie dosahu alebo na marketingové účely. Ako „Third-Party-Cookie“ sa označujú cookies iných poskytovateľov ako kompetentnej osoby, ktorá prevádzkuje online ponuku (v opačnom prípade, ak sú to iba jeho cookies, hovorí sa o „First-Party Cookies“).

Používame časové a permanentné cookies a vysvetľujeme ich v rámci nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

10.2.Pokiaľ si užívatelia neželajú, aby sa uložili cookies na ich počítačoch, budú požiadaní, aby deaktivovali príslušnú voľbu v systémových nastaveniach svojich prehliadačov. Uložené cookies sa dajú vymazať v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie cookies môže viesť k funkčným obmedzeniam online ponuky.

10.3. Zásadný odpor proti používaniu cookies používaných na účely online marketingu sa dá vysvetliť pri množstve služieb, predovšetkým v prípade sledovania, cez americkú stránku http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránku EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Okrem toho sa dá dosiahnuť ukladanie cookies pomocou ich vypnutia v nastaveniach prehliadača.

11. Vymazanie osobných údajov

Nami spracúvané osobné údaje sa vymažú podľa ustanovenia čl. 17 a 18 DSGVO, prípadne sa obmedzí ich spracovanie. Pokiaľ nie je v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov výslovne uvedené, vymažú sa u nás uložené osobné údaje ihneď potom, čo nie sú viac potrebné na ich stanovený účel a vymazaniu nestoja v ceste zákonné povinnosti uchovávania osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje nevymažú, lebo sú potrebné na iné a zákonne povolené účely, obmedzí sa ich spracovanie. Znamená to, že osobné údaje sa zablokujú a nespracovávajú na iné účely. Platí to napr. pre osobné údaje, ktoré sa uchovávajú z obchodných alebo daňovo-právnych dôvodov.

12. Účely spracovávania osobných údajov

12.1.Vaše osobné údaje spracujeme na účely plnenia vami požadovaných funkcií našej online ponuky a našich zmluvných, obchodných a iných právnych povinností (okrem iného dávanie k dispozícii a vykonávanie našich služieb, servisu a výkonov užívateľa a tiež zaručenie efektívneho zákazníkeho servisu a technickej podpory) pod. čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Spracovanie zahŕňa odovzdávanie alebo zverejnenie osobných údajov tretím osobám, ak to slúži na splnenie našich zmluvných alebo právnych povinností (napr. v rámci sprostredkovania zákaziek medzi výrobcami CNC a nákupcami CNC) alebo keď je to potrebné na zúčtovacie účely (napr. sprostrekovanie údajov poskytovateľovi platobných služieb).

12.2.Okrem toho spracovávame vaše osobné údaje podľa zákonných ustanovení na základe našich oprávnených záujmov. K týmto spracovateľským účelom patria štatistické analýzy, ktoré slúžia na optimalizáciu našej online ponuky, ako aj na naše vlastné obchodné účely. V tomto rámci môžeme na základe uložených údajov (napr. adries, opisov profilov, prístupov k profilu, udelených zákaziek, profilov s ponukou a dopytom) vytvoriť tzv. užívateľské profily (následne krátko „Profily“). Na ochranu vašich záujmov spracovávame vaše údaje na vyššie uvedené účely pokiaľ možno pod pseudonymom, to znamená, že profily sa ukladajú bez identifikačných znakov, ako napr. mená alebo e-mailové adresy. Iba ak je to potrebné, priradí sa profil k užívateľovi, napr. aby sa užívateľovi na základe jeho správania zobrazili určité informácie, vytvoríme iba na tento účel spojenie medzi profilom a konkrétnym užívateľom. Pokiaľ nie je potrebné, aby sme priradili profil k užívateľovi (napr. ak sa sami zaujímame o štatistické informácie), spracovávame užívateľské údaje anonymne, to znamená, že profily a výsledky analýz sa nedajú identifikovať a priradiť jednotlivým užívateľom.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4.Okrem toho môžeme spracovať osobné údaje na základe vašich súhlasov, o ktorých výslovné odovzdanie vás požiadame.

12.5.Pokiaľ sa v rámci tejto smernice o ochrane osobných údajov používajú obsahy, nástroje alebo iné prostriedky ostatných poskytovateľov (následne spoločne označovaní ako „tretí poskytovatelia“) a ich uvedené sídlo je v zahraničí, musí sa vychádzať z toho, že sa prenos údajov realizuje v štátoch so sídlom tretích poskytovateľov. Odovzdávanie osobných údajov do tretích štátov sa vykonáva buď na základe zákonného povolenia, povolenia užívateľa, zvláštnych záruk, ako napr. Privacy-Shield alebo špeciálnych zmluvných klauzúl, ktoré zaručujú zákonom predpokladanú bezpečnosť osobných údajov.

12.6.O jednotlivých účeloch, druhoch a rozsahu spracovania osobných údajov a tiež v rámci súhlasov získaných opatrení budete informovaní v rámci tohto spracovania osobných údajov.

12.7.Vymazanie osobných údajov sa uskutoční vtedy, ak osobné údaje nie sú viac potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností starostlivosti, ako aj na zaobchádzanie s prípadnými záručnými a porovnateľnými povinnosťami, pričom sa kontroluje potreba uchovávania osobných údajov každé tri roky; inak platia zákonné povinnosti o uchovávaní osobných údajov.

13. Platobný styk

13.1.Pre bezpečnosť našich zákazníkov my sami neukladáme informácie o kreditných kartách alebo bankové údaje, ale používame platobnú službu „Saferpay“ poskytovateľa platobných služieb SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main.

13.2.Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Registrácia a výpoveď

14.1.Užívatelia zásadne rozhodujú sami, ktoré osobné údaje o sebe zverejnia a pre koho budú tieto prístupné. Napríklad, ak zadá užívateľ v užívateľských profiloch, poliach s komentármi a pod. svoje meno.

14.2.V rámci registrácie užívateľmi sa nasledovné osobné údaje uplatňujú ako povinné polia:

  • e-mailová adresa (nezverejní sa iným užívateľom);
  • heslo (uloží sa s kódovaním);
  • meno a priezvisko;
  • firma;

14.3.Prostredníctvom týchto vyššie uvedených osobných údajov rozhoduje každý užívateľ sám o svojich ďalších informáciách. Okrem toho sa môžu vyžadovať od užívateľov ďalšie informácie, pokiaľ sú potrebné na danie našej online ponuky k dispozícii a na plnenie zákonných nariadení.

14.4.Verejne informácie v užívateľských profiloch si môžu pozrieť a prehliadať iní prihlásení užívatelia. Stanovištia užívateľov sa dajú zobraziť na mape.

14.5.S podaním výpovede sme oprávnení vymazať profily užívateľov. Je v kompetencii užívateľov, aby zabezpečili svoje profilové informácie.

15. Zobrazovanie 3D objektov pomocou Autodesk

15.1.Na zobrazovanie trojdimenzionálnych objektov využívame servis „Autodesk Forge“ poskytovateľa z USA Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, USA). Na tento účel bol stiahnutý 3D model na server Autodesk, kde sa bude ďalej spracovávať.

15.2.Používanie Autodesk sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b. DSGVO na plnenie našich zmluvných služieb voči užívateľovi, ku ktorým patrí príprava zobrazovacej funkcie ako súčasti funkcií spoločnosti Orderfox.

15.3.Aby sa dali 3D modely, ktoré ste stiahli, priradiť užívateľom, odovzdáme 3D modely s nami priradeným označením užívateľovi do Autodesk. Autodesk tak obsahuje zásadne len osobné údaje užívateľa pod pseudonymom bez možnosti priradenia 3D objektov k užívateľovi. Spracovanie u Autodesk môže iba výnimočne obsahovať ďalšie osobné údaje, ak tieto vznikajú zo zobrazovaného 3D objektu a meta údajov uložených s 3D objektom a mali by umožňovať identifikáciu užívateľa.

15.4.3D objekty sa vymažú najneskôr v priebehu 6 mesiacov, ak sa sa odstránia na našom systéme zo strany užívateľa alebo iným spôsobom.

15.5.Autodesk má certifikát podľa dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že sa bude dodržiavať európske a švajčiarske právo na ochranu osobných údajov.

15.6.Ďalšie informácie môžete nájsť vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Autodesk: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement.

16. Administratíva, finančné účtovníctvo, organizácia kancelárie, archivácia

16.1.Osobné údaje spracovávame v rámci administratívnych úloh a tiež organizácie našej firmy, účtovníctva a dodržiavania zákonných povinností, ako napr. archivácie. Tu spracovávame tie isté osobné údaje, ktoré spracovávame v rámci poskytovania našich zmluvných služieb. Základy pre spracovanie sú čl. 6 ods. 1 písm. c. DSGVO, čl. 6 ods. 1 písm. f., čl. 28 DSGVO. Od spracovania sú oslobodené dotknuté osoby: zákazníci, záujemcovia, obchodní partneri a návštevníci internetovej stránky. Na účely spracovania je k dispozícii administratíva, účtovníctvo, organizácia administratívy, archivácia osobných údajov, ktoré slúžia na zachovanie chodu našej firmy a našich služieb.

16.2.Pritom zverejňujeme alebo sprostredkúvame osobné údaje finančnej správe, daňovým poradcom, hospodárskej kontrole, ďalším miestam na odvádzanie poplatkov a poskytovateľom platobných služieb.

16.3.Okrem toho na základe našich prevádzkových hospodárskych záujmov ukladáme osobné údaje o dodávateľoch, organizátoroch a iných obchodných partneroch, napr. na účely neskoršieho nadviazania kontaktov. Tieto viacnásobne sa vzťahujúce osobné údaje k firme ukladáme zásadne natrvalo.

17. Prevádzkové hospodárske analýzy a prieskum trhu

17.1.Aby sme prevádzkovali náš obchod ekonomicky, dokázali zistiť tendencie trhu, želania zákazníkov a užívateľov, analyzujeme údaje k obchodným procesom, zmluvám, požiadavkám atď., ktoré nám boli predložené. Pritom na základe čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO spracúvame základné údaje, komunikačné údaje, zmluvné údaje, platobné údaje, užívateľské údaje, meta údaje , pričom k príslušným osobám patria zákazníci, záujemcovia, obchodní partneri, návštevníci a užívatelia online ponuky. Analýzy sa vykonávajú za účelom prevádzkovo úsporných hodnotení, marketingu a prieskumu trhu. Pritom dokážeme zohľadniť profily registrovaných užívateľov s informáciami napr. k ich nákupným procesom. Analýzy nám slúžia na zvýšenie výhod pre užívateľov, optimalizáciu našej ponuky a úspornú prevádzku. Analýzy slúžia výhradne pre nás a nie sú externe zverejňované, pokiaľ nejde o anonymné analýzy so súhrnnými hodnotami.

17.2.Pokiaľ sa tieto analýzy alebo profily vzťahujú k osobám, budú s výpoveďou zmazané alebo anonymizované, inak sa vymažú do dvoch rokov od uzavretia zmluvy. Zvyšné prevádzkovo úsporné súhrnné analýzy a všeobecné stanovenia tendencií sa vytvárajú podľa možnosti anonymne.

18. Nadväzovanie kontaktov a zákaznícky servis

18.1.Pri nadviazaní kontaktu s našou firmou (cez kontaktný formulár alebo e-mail) sa spracujú osobné údaje o užívateľovi na spracovanie a žiadosti o kontakt a jej realizáciu pod. čl. 6 ods. 1 písm. b. (zákazníci/záujemcovia), čl. 6 ods. 1 písm. f. (iní užívatelia) DSGVO.

18.2.Užívateľské údaje sa dajú uložiť v našom systéme Customer-Relationship-Management („CRM systém“) alebo v porovnateľnej organizácii s požiadavkami.

18.3.Na komunikáciu a starostlivosť o našich zákazníkov (tzv. „Customer Relationship Management“, CRM) používame na základe našich oprávnených záujmov (to znamená záujmov o analýzu, optimalizáciu a úspornú prevádzku našej online ponuky) komunikačný servis Intercom, ponúkaný spoločnosťou Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA. Intercom má certifikát podľa dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že sa bude dodržiavať úroveň európskej a švajčiarskej ochrany osobných údajov. Intercom nám podľa očakávaní užívateľov ponúka možnosti na rýchle a priame spojenie a spracovanie ich požiadaviek. Pomocou Intercom môžu zasielať užívatelia správy cez živý chat, e-mail, SMS alebo tiež prostredníctvom správ Push. Aby to bolo možné, musia sa kontaktné informácie s užívateľmi synchronizovať cez rozhranie s firmou Intercom. Pritom sa spracúvajú nasledovné osobné údaje účastníkov komunikácie: užívateľské meno, heslo, e-mailová adresa, IP adresa, analýza osobných údajov, údaje prístroja, užívateľské údaje, profily sociálnych médií, údaje o pracovisku a obsahy komunikácie. Uschovávanie údajov sa riadi podľa lehôt vymazávania pre spracovanie komunikačných a zákazníckych údajov; zvyšok sa vymaže, ak nie sú osobné údaje viac potrebné a neexistujú povinnosti archivácie, ktoré sa pravidelne každé dva roky alebo priebežne kontrolujú. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a možnosti podania odporu spoločnosti Intercom: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Žiadosti okamžite vymažeme, ak už nie sú potrebné. Potrebu uchovávania kontrolujeme každé dva roky; žiadosti od zákazníkov, ktoré disponujú zákazníckym účtom, ukladáme natrvalo a ohľadom vymazania odkazujeme na informácie k zákazníckemu účtu. Okrem toho platia zákonné povinnosti archivovania.

19. Newsletter

19.1.S nasledujúcimi pokynmi vám vysvetlíme obsahy nášho newslettera a tiež procesy prihlásenia, zasielania a štatistického vyhodnocovania, ako aj vaše práva na podanie odporu. Tým, že si objednáte odber nášho newslettera, vyhlásite svoj súhlas s prijatím a opísaným procesom.

19.2.Newslettery, e-maily a ďalšie elektronické správy s reklamnými informáciami (následne „Newsletter“) zasielame iba so súhlasom príjemcu alebo zákonným povolením. Pokiaľ sa v rámci prihlásenia na odber newslettera konkrétne prepíšu jeho obsahy, sú rozhodujúce pre súhlas užívateľa. Okrem toho naše newslettery obsahujú informácie o vývoji a ponukách z odvetvia CNC a tiež o našich službách.

19.3.Prihlásenie na odber nášho newslettera sa vykonáva v tzv. procese Double-Opt-In. Znamená to, že po prihlásení dostanete e-mail, v ktorom budete požiadaní o potvrdenie svojho prihlásenia. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nemohol nikto prihlásiť s cudzou e-mailovou adresou. Prihlásenia na odber newsletterov sa protokolujú, aby sa dal preukázať prihlasovací proces podľa právnych požiadaviek. K tomu patrí uloženie okamihu prihlásenia a potvrdenia, ako aj IP adresy. Takisto sa protokolujú zmeny vašich uložených osobných údajov u poskytovateľa zásielkových služieb.

19.4.Zasielanie newslettera sa vykonáva pomocou platformy „Mailchimp“ poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (následne označovaný ako „Poskytovateľ zásielkových služieb“). Tu si môžete pozrieť podmienky ochrany osobných údajov od Mailchimp: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp má certifikát podľa dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že sa bude dodržiavať úroveň európskej a švajčiarskej ochrany osobných údajov.

19.6.E-mailové adresy našich príjemcov newsletterov, ako aj ďalšie, v rámci týchto informácií opísané údaje, sa uložia na serveroch poskytovateľa zásielkových služieb. Poskytovateľ zásielkových služieb používa tieto informácie na zasielanie a vyhodnotenie newslettera na naše poverenie. Okrem toho môže poskytovateľ zásielkových služieb využívať tieto údaje podľa vlastných informácií na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastného servisu, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a zobrazovanie newslettera alebo na hospodárske účely, aby sa určilo, z ktorých krajín pochádzajú príjemcovia. Poskytovateľ zásielkových služieb však nevyužíva osobné údaje našich príjemcov newslettera na to, aby im sám písal alebo ich posúpil tretím osobám.

19.7.Aby ste sa prihlásili na odber newslettera, postačí, ak zadáte svoju e-mailovú adresu. Voliteľne prosíme uviesť nasledovné údaje ako meno a priezvisko na účely zosobnenia newslettera a odvetvia, aby sa obsahy newslettera prispôsobili záujmom našich čitateľov.

19.8.Newslettery obsahujú tzv. „web-beacon“, to znamená súbor s veľkosťou v pixeloch, ktorý sa vyvolá pri otvorení newslettera zo servera poskytovateľa zásielkových služieb. V rámci tohto zrušenia sa najskôr zistia technické informácie, ako informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a okamih zrušenia. Tieto informácie sa používajú na technické vylepšenie servisu na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich čitateľského správania, na základe odvolávacích miest (ktoré sa dajú určiť pomocou IP adresy) alebo časov prístupu. K štatistickým zisťovaniam patrí tiež stanovenie, či sa majú newslettery otvárať, kedy sa majú otvárať a na ktoré odkazy treba kliknúť. Tieto informácie sa môžu totiž z technických dôvodov priradiť jednotlivým príjemcom newsletterov. Nie je však našou snahou ani snahou poskytovateľa zásielkových služieb pozorovať jednotlivých užívateľov. Vyhodnotenia nám slúžia oveľa viac na to, aby sme spoznali čitateľské zvyky našich užívateľov a prispôsobili im naše obsahy alebo zasielali rôzne obsahy podľa záujmov našich užívateľov.

19.9.Zasielanie newsletterov a s ním spojené meranie úspešnosti sa vykonáva na základe súhlasu príjemcovu pod. čl. 6 ods. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO alebo ak nie je potrebný súhlas, na základe našich oprávnených záujmov o priamy marketing podľa čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO. Protokolovanie prihlasovacieho procesu sa vykonáva na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f DSGVO. Náš záujem sa orientuje na používanie užívateľsky vhodného a tiež bezpečného systému newsletterov, ktorý slúži pre naše obchodné záujmy a zodpovedá tiež očakávaniam užívateľov a okrem toho umožňuje preukázanie súhlasov.

19.10.Príjem nášho newslettera môžete kedykoľvek vypovedať, to znamená odvolať svoj súhlas. Odkaz na výpoveď zasielania newslettera nájdete na konci každého newslettera. Na základe našich oprávnených záujmov môžeme získané emailové adresy uchovávať až na dobu troch rokov predtým, než ich vymažeme na účely zasielania newslettera, aby sa dal preukázať kedysi udelený súhlas. Spracovanie týchto osobných údajov je obmedzené na účel možného odvrátenia nárokov. Individuálna žiadosť o vymazanie je kedykoľvek možná, pokiaľ sa súčasne potvrdí bývalá existencia súhlasu. Separátne zrušenie merania úspešnosti nie je žiaľ možné, v tomto prípade sa musí vypovedať kompletná objednávka odberu newsletterov.

20. Účasť na partnerskom programe s Celeritive Technologies

20.1.V rámci partnerského programu s Celeritive Technologies Inc., at 95 E High St, Moorpark, CA 93021, USA spracúvame osobné údaje užívateľov, pokiaľ sa užívatelia rozhodnú pre využívanie výhod zo strany Celeritive Technologies alebo Orderfox.

20.2.Na využívanie výhod môžu užívatelia zadať špeciálny kód v rámci registrácie na internetovej stránke. Tento kód získajú užívatelia od spoločnosti Celeritive Technologies. Nastavením kódu poskytuje spoločnosť Orderfox výhody prisľúbené užívateľom.

20.3. Použitím kódu užívatelia ďalej súhlasia s tým, že im spoločnosť Orderfox pošle e-mail so žiadosťou o registráciu s ich osobnými údajmi a po potvrdení prihlásenia a doplnenia ich firemného profilu im smie zaslať ďalší e-mail s odkazom a kódom na akciu od spoločnosti Celeritive Technologies, ktorú užívateľ priamo aktivuje prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Celeritive Technologies.

20.4. K údajom, ktoré sú spracúvané v rámci partnerského programu, patria základné údaje/kmeňové údaje zákazníka užívateľov (to znamená názov firmy, meno, e-mailová adresa, krajina a Promo kód) a okolnosť, že tiež Orderfox, ako aj Celeritive Technologies sa vždy dozvedia, že užívateľ požiadal o ponuku iného poskytovateľa.

20.5.Okrem toho sa medzi Orderfox a Celeritive Technologies nezverejňujú žiadne osobné údaje o užívateľoch. Za spracovanie osobných údajov užívateľov v rámci požadovaných ponúk sú zodpovední ich príslušní poskytovatelia, to znamená Orderfox alebo Celeritive Technologies.

20.6.Užívatelia môžu podať odpor proti spracovaniu ich osobných údajov na vyššie uvedené účely, pričom v tomto prípade môže byť vylúčené využívanie výhod, ak ich využívanie predpokladá spracovanie osobných údajov bez podania odporu (napr. ak užívatelia nechcú dostať zaslaný odkaz na ponuku s výhodami).

20.7.Právnym základom spracovania údajov užívateľov je ich súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a., čl. 7 DSGVO.

20.8.Spracovanie údajov užívateľov spoločnosťou Celeritive Technologies sa výlučne riadi vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Celeritive Technologies, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Komunikácia cez poštu, e-mail, fax alebo telefón

21.1.Na realizáciu obchodu a marketingové účely využívame diaľkové komunikačné prostriedky, ako napr. poštu, telefón alebo e-mail. Pritom spracúvame základné údaje, údaje s adresami a kontaktami, ako aj zmluvné údaje zákazníkov, účastníkov, záujemcov a komunikačných partnerov.

21.2.Spracovanie sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO, čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO v spojení so zákonnými ustanoveniami pre reklamnú komunikáciu. Nadväzovanie kontaktov sa vykonáva iba so súhlasom kontaktovaného partnera alebo v rámci zákonných povolení a spracované údaje sa vymažú ihneď potom, ako nie sú potrebné a inak s odporom/odvolaním alebo zánikom podkladov na oprávnenie alebo zákonných povinností na archiváciu.

22. Online prezentácie v sociálnych médiách

22.1.V rámci sociálnych sietí a platforiem realizujeme online prezentácie, aby sme tam komunikovali s aktívnymi zákazníkmi, záujemcami a užívateľmi a mohli vás informovať o našich činnostiach. Pri vyvolaní príslušných sietí a platforiem platia obchodné podmienky a smernice pre spracovanie osobných údajov príslušných prevádzkovateľov.

22.2.Pokiaľ v rámci nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov nie je uvedené nič iné, spracúvame osobné údaje užívateľov, pokiaľ s nami užívatelia komunikujú na sociálnych sieťach a platformách, napr. vytvárame príspevky na našich online prezentáciách alebo si nechávame zasielať správy.

23. Získavanie prístupových údajov a prihlasovacích súborov

23.1.Na základe našich oprávnených záujmov získavame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa nachádza táto služba (takzvané prihlasovacie súbory na server). K prístupovým údajom patria názov vyvolanej internetovej stránky, súbor, dátum a čas zrušenia, prenášané množstvo údajov, hlásenie o úspešnom zrušení, typ prehliadača aj s verziou, operačný systém užívateľa, Referrer URL (predtým navštívená stránka), IP adresa a oslovený správca.

23.2.Informácie o prihlasovacích súboroch sa z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie zneužívania alebo podvodov) ukladajú na dobu maximálne sedem dní a potom sa vymažú. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na dôkazné účely, sú vyňaté z vymazania až po definitívne objasnenie príslušného prípadu.

24. Google Analytics

24.1.Na základe našich oprávnených záujmov (to znamená záujmov o analýzu, optimalizáciu a úspornú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO) používame Google Analytics, službu internetovej analýzy Google LLC („Google“). Google používa cookies. Informácie o používaní online ponuky užívateľom, vytvorené cez cookies, sa prenášajú spravidla na server Google do USA a tam sa ukladajú.

24.2.Google má certifikát podľa dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že sa bude dodržiavať európske a švajčiarske právo na ochranu osobných údajov.

24.3.Používame Google Analytics, aby sa v rámci reklamných služieb Google a jeho partnerov zobrazovali pripojené inzeráty iba takým užívateľom, ktorí preukázali tiež záujem o našu online ponuku alebo vykazujú určité znaky (napr. záujem o určité témy alebo produkty, ktoré boli stanovené na základe navštívených internetových stránok), ktoré odovzdávame do Google (tzv. „Remarketing-“ alebo „Google-Analytics-Audiences“). Pomocou Remarketing Audiences chceme tiež zabezpečiť, aby naše inzeráty zodpovedali potenciálnemu záujmu užívateľov a nepôsobili obťažujúco.

24.4.Google používa tieto informácie na naše poverenie na vyhodnocovanie využívania našej online ponuky užívateľmi a na zostavovanie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na zabezpečovanie ďalších služieb voči nám, ktoré sú spojené s používaním tejto online ponuky a využívaním internetu. Pritom sa môžu zo spracovaných údajov vytvárať pseudonymné užívateľské profily užívateľov.

24.5.Používame iba Google Analytics a aktívnou anonymizáciou IP. Znamená to, že IP adresa užívateľov sa prostredníctvom Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skracuje. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenesie kompletná IP adresa na server do USA a tam sa skráti.

24.6.Prehliadačom užívateľa odovzdaná IP adresa sa nespája s ostatnými údajmi Google. Užívatelia môžu zabrániť uloženiu cookies príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; užívatelia môžu okrem toho zabrániť zaznamenávaniu týchto údajov vytvorených cez cookie a vzťahujúcich sa k používanu online ponuky na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že na nasledujúcom odkaze stiahnu a nainštalujú dostupný plugin prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

24.7.Ďalšie informácie o používaní údajov prostredníctvom Google, možnostiach nastavenia a odporu nájdete na internetových stránkach Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Používanie osobných údajov prostredníctvom Google pri vašom využívaní internetovej stránky alebo aplikácií našich partnerov“), https://policies.google.com/technologies/ads („Používanie osobných údajov na reklamné účely“), https://adssettings.google.com/authenticated („Správa informácií, ktoré Google používa na zvýraznenie reklamy“).

24.8.Lehota vymazania osobných údajov spracovaných prostredníctvom Google: 14 mesiacov..

25. Google-Re/Marketing-Services/ Advertising

25.1.Na základe našich oprávnených záujmov (to znamená záujmov o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO) využívame marketingové a remarketingové služby (krátko „Google-Marketing-Services”) spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, („Google“).

25.2.Google má certifikát podľa dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že sa bude dodržiavať európske a švajčiarske právo na ochranu osobných údajov.

25.3.Google-Marketing-Services nám povoľuje cielene zobrazovať reklamnú inzerciu pre našu internetovú stránku a na našej internetovej stránke, aby sa užívateľom prezentovali iba inzeráty, ktoré zodpovedajú potencionálne ich záujmom. Ak sa zobrazujú užívateľovi napr. inzeráty na produkty, o ktoré sa zaujímal na iných internetových stránkach, hovoríme pritom o „remarketingu“. Na tieto účely sa pri vyvolaní našej alebo iných internetových stránok, na ktorých sú aktívne Google-Marketing-Services, uvedie spoločnosťou Google bezprostredne kód od Google a do internetovej stránky budú integrované tzv. (Re)marketing-Tags (neviditeľné grafiky alebo kódy, nazývané tiež „Web Beacons“). S ich pomocou sa na zariadení užívateľa uloží individuálne cookie, to znamená malý súbor (miesto cookies sa dajú používať tiež porovnateľné technológie). Cookies môžu používať rôzne domény, okrem iného google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. V tomto súbore sa zaznamená, ktoré internetové stránky vyhľadáva užívateľ, o ktoré obsahy sa zaujímal a na ktoré ponuky klikal, Ďalej sa zaznamenajú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, internetové stránky s odkazmi, čas návštevy a tiež ďalšie údaje pre používanie online ponuky. Zaznamená sa taktiež IP adresa užívateľa, pričom v rámci Google-Analytics oznámime, že sa IP adresa v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných štátov Dohody o európskom hospodárskom priestore skráti a iba vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá na server Google v USA a tam sa skráti. IP adresa sa nespája s užívateľskými údajmi v rámci iných ponúk Google. Vyššie uvedené informácie môžu byť zo strany Google spojené tiež s takýmito informáciami z iných zdrojov. Ak potom užívateľ navštívi iné internetové stránky, môžu sa mu podľa jeho záujmov zobrazovať na neho prispôsobené inzeráty.

25.4.Osobné údaje užívateľov sa spracúvajú pseudonymne v rámci Google-Marketing-Services. To znamená že Google neukladá a nespracúva napr. mená a e-mailové adresy užívateľov, ale spracúva dôležité údaje vo vzťahu k cookie v rámci pseudonymných užívateľských profilov. Znamená to, že z hľadiska Google sa nespravujú a nezobrazujú inzeráty pre konkrétnu identifikovanú osobu, ale pre majiteľa cookie, nezávisle od toho, kto je majiteľom cookie. To neplatí, ak užívateľ vyslovene povolil Google spracovávať osobné údaje bez používania pseudonymu. Informácie o užívateľovi zozbierané prostredníctvom Google-Marketing-Services sa sprostredkujú a ukladajú na serveroch Google v USA.

25.5.K nami používaným Google-Marketing-Services patrí okrem iného online reklamný program „Google AdWords“. V prípade Google AdWords dostane každý zákazník AdWords iný „Conversion-Cookie“. Cookies sa tak nedajú dodatočne sledovať cez internetové stránky zákazníkov AdWords. Informácie získané pomocou cookies slúžia na vytvorenie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie. Zákazníci AdWords dostanú celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli presunutí ďalej na stránku vybavenú funkciou Conversion-Tracking-Tag. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých sa dajú identifikovať osobne užívatelia.

25.6.Na základe Google-Marketing-Services môžeme pripojiť funkciou „DoubleClick“ reklamnej inzercie tretích osôb. DoubleClick využíva Cookies, pomocou ktorých umožňuje Google a jeho partnerské internetové stránky zapínanie reklám na základe návštev užívateľov na tejto internetovej stránke alebo iných internetových stránkach v internete.

25.7.Takisto môžeme využiť službu „Google Optimizer“. Google Optimizer nám umožňuje v rámci takzvaných „A/B-Testings“ pochopiť, ako pôsobia rôzne zmeny jednej internetovej stránky (napr. zmeny zadávacích polí, dizajnu atď.). Na tieto testovacie účely sa ukladajú cookies na zariadeniach užívateľov. Pritom sa spracúvajú iba pseudonymné údaje.

25.8.Okrem toho môžeme použiť „Google Tag Manager“ na pripojenie a spravovanie analytických a marketingových služieb Google na našej internetovej stránke.

25.9.Osobné údaje sa dajú spracúvať prostredníctvom Google iba počas dvoch rokov predtým, ako sa anonymizujú alebo vymažú.

25.10.Ďalšie informácie k používaniu osobných údajov na marketingové účely prostredníctvom Google nájdete na stránke s prehľadom: https://www.google.com/policies/technologies/ads, vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžete nájsť na https://www.google.com/policies/privacy. Ak chcete zamedziť reklame zameranej na záujmy prostredníctvom Google-Marketing-Services, môžete využiť možnosti nastavenia a možnosti Opt-Outod Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebook Social Plugins

26.1.Naša online ponuka na základe našich oprávnených záujmov (to znamená záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky) využíva Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Plugins (zásuvné modely) sú viditeľné na logu facebooku (biele „f“ na modrej kachličke, pojmy „Like“, „Páči sa mi“ alebo symbol „Palec hore“) alebo sú označené dodatkom „Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad Facebook Social Plugins si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook má certifikát podľa dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že sa bude dodržiavať európske a švajčiarske právo na ochranu osobných údajov.

26.3.Ak vyvolá užívateľ funkciu tejto online ponuky, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, vytvorí jeho prístroj priame spojenie so servermi na facebooku. Obsah zásuvného modulu sa odovzdá facebookom priamo na zariadenie užívateľa a odtiaľ pripojí do online ponuky. Pritom sa môžu zo spracovaných údajov vytvárať užívateľské profily užívateľov. Nemáme preto žiadny vplyv na objem údajov, ktoré facebook zisťuje pomocou týchto zásuvných modulov a preto informujeme užívateľov podľa nášho stavu vedomostí.

26.4.Pripojením zásuvných modulov získa facebook informáciu, že užívateľ vyvolal príslušnú stránku online ponuky. Ak je užívateľ prihlásený na facebooku, môže facebook priradiť návštevu k jeho účtu na facebooku. Ak pracujú užívatelia spolu so zásuvnými modulmi, napríklad stlačia tlačidlo Like alebo odovzdajú komentár, prenesie sa príslušná informácia z vášho zariadenia priamo na facebook a uloží sa tam. Ak nie je užívateľ registrovaný na facebooku, existuje napriek tomu možnosť, že si facebook zapamätá a uloží jeho IP adresu. Podľa facebooku sa v Nemecku uloží iba jedna anonymná IP adresa.

26.5.Účelom a objemom získavania osobných údajov a ďalšie spracovanie a využívanie osobných údajov cez facebook a tiež príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromnej sféry užívateľov môžete nájsť v pokynoch k ochrane osobných údajov facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Ak je užívateľ registrovaný na facebooku a nechce, aby o ňom facebook zbieral osobné údaje cez túto online ponuku a spájal ich s údajmi o členoch uloženými na facebooku, musí sa pred použitím našej online ponuky odhlásiť z facebooku a zmazať svoje cookies. Ďalšie nastavenia a námietky k používaniu údajov na reklamné účely sú možné v rámci nastavenia profilu na facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo cez americkú stránku http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránku EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Nastavenia sa vykonávajú v závislosti od platformy, to znamená, že sa prevezmú pre všetky zariadenia, ako sú počítače s pracovnou plochou alebo mobilné zariadenia.

27. Facebook Remarketing, Facebook-Pixel a Custom-Audiences

27.1.V rámci našej online ponuky na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem o analýzu, optimalizáciu a úspornú prevádzku našej online ponuky) sa používa tzv. "„Facebook-Pixel“ sociálnej siete facebook, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak máte sídlo v EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Pomocou Facebook-Pixel je možné na facebooku, určiť návštevníkov našej ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie inzerátov, tzv. „Facebook-Ads“. Podľa toho používame Facebook -Pixel, aby sa nami zapnuté Facebook-Ads zobrazovali iba tým užívateľom facebooku, ktorí tiež prejavili záujem o našu internetovú ponuku (tzv. „Custom-Audiences“). Znamená to, že pomocou facebooku sa chceme ubezpečiť, že naše Facebook-Ads zodpovedajú potenciálnemu záujmu užívateľov a nebudú pôsobiť obťažujúco. Pomocou Facebook-Pixels môžeme okrem toho sledovať účinnosť reklamných inzerátov na facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu tak, že vidíme, či bol užívateľ po kliknutí na reklamný inzerát na facebooku presmerovaný na našu internetovú stránku.

27.2.Facebook má certifikát podľa dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku, že sa bude dodržiavať európske a švajčiarske právo na ochranu osobných údajov.

27.3.Facebook-Pixel sa pri vyvolaní našich internetových stránok pripojí bezprostredne cez facebook a môže na vašom zariadení uložiť tzv. cookie, to znamená malý súbor. Ak sa potom prihlásite na facebook alebo navštívite facebook v prihlásenom stave, zaznamená sa návšteva našej ponuky vo vašom profile. Získané údaje o vás sú pre nás anonymné, neposkytujú nám teda žiadne možnosti prístupu k identite užívateľa. V každom prípade sa však údaje z facebooku ukladajú a spracúvajú, takže je možné pripojenie k príslušnému užívateľskému profilu. Spracovanie údajov cez facebook sa vykonáva v rámci smernice o používaní osobných údajov facebooku. Podľa toho ďalšie informácie k spôsobu činnosti Remarketing-Pixel a zásadne k zobrazovaniu Facebook-Ads nájdete v smernici o používaní osobných údajov facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Proti zaznamenávaniu cez Facebook-Pixel a používaniu vašich údajov na zobrazovanie Facebook-Ads môžete podať odpor. Na tento účel môžete vyvolať stránku vytvorenú facebookom a tam si pozrieť pokyny k nastaveniam reklamy na základe užívateľov: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo podať odpor cez americkú stránku http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránku EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Nastavenia sa vykonávajú v závislosti od platformy, to znamená, že sa prevezmú pre všetky zariadenia, ako sú počítače s pracovnou plochou alebo mobilné zariadenia.

28. Pripojenie služieb a obsahov tretích osôb

28.1.V rámci našej online ponuky na základe našich oprávnených záujmov (to znamená záujem o analýzu, optimalizáciu a úspornú prevádzku v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. DSGVO) používame obsahové a servisné ponuky tretích poskytovateľov na pripojienie ich obsahov a servisu, ako napr. videá a písomnosti (následne jednotne označované ako „Obsahy”). Toto vždy predpokladá, že tretí poskytovatelia týchto obsahov zaregistrujú IP adresu užívateľa, lebo bez IP adresy by nemohli poslať obsahy na jeho prehliadač. IP adresa je tak potrebná na zobrazovanie jeho obsahov. Snažíme sa používať iba také obsahy, ktorých príslušní poskytovatelia používajú IP adresu iba na dodávanie obsahov. Tretí poskytovatelia môžu okrem toho používať takzvané Pixel-Tags (neviditeľné grafiky, nazývané tiež „Web Beacons“) na štatistické alebo marketingové účely. Prostredníctvom „Pixel-Tags“ sa dajú na stránkach tejto internetovej stránky vyhodnocovať informácie, ako napríklad frekvencia návštevníkov. Pseudonymné informácie sa dajú okrem toho uložiť v cookies na zariadení užívateľa a môžu okrem iného obsahovať technické informácie k prehliadaču a operačnému systému, internetové stránky s odkazmi, čas návštevy a tiež ďalšie údaje k využívaniu našej online ponuky, ako aj sa dajú tiež spojiť s takýmito informáciami z iných zdrojov.

28.2.Nasledujúci obrázok poskytuje prehľad tretích poskytovateľov, ako aj ich obsahy, aj s odkazmi na ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie pokyny k spracovaniu osobných údajov a sčasti už tu uvedené možnosti odporu (tzv. Opt-Out):

top-button