Splošni pogoji poslovanja za uporab

(Veljavno od 12.06.2019)

Prenesite

Predloženi splošni pogoji poslovanja („pogoji uporabe“) določajo pravice in dolžnosti vseh uporabnikov („uporabnik ali uporabniki“), ki se nanašajo na uporabo spletne strani www.orderfox.com, vključno z njenimi podstranmi, vsebinami, funkcijami in storitvami („spletna stran“).

Podjetje Orderfox AG („Orderfox“) je lastnik in upravljalec spletne strani in pogodbeni partner uporabnikov.

Več informacij o Orderfoxu najdete v kolofonu.

Pogoji uporabe vključujejo uporabnikovo privolitev za zbiranje metapodatkov za namene industrije (11. točka teh pogojev uporabe).

1. Dodatni pogoji poslovanja

1.1.Poleg teh uporabniških pogojev lahko Orderfox z uporabniki sklene dodatne poslovne pogoje. V teh primerih velja uredba o posebej sklenjenih pogojih poslovanja.

1.2. Ponavadi gre za soglasje z dodatnimi sporazumi/licencami za uporabo določenih funkcij ali programske opreme, v kolikor so ti sporazumi/licence zakonite in je privolitev za uporabnika razumna.

1.3. Odstopajoče in/ali drugače nasprotujoče si pogoje poslovanja v povezavi s spletno stranjo bo Orderfox izrecno zavrnil, tudi če se storitve v posameznih primerih izvajajo, ne da bi bile v nasprotju s pogoji poslovanja uporabnikov.

1.4. Opis storitev Orderfox na spletnih straneh in v prospektih ter v primerljivem oglaševalskem gradivu nima značaja zagotovila ali kakovostne in druge garancije.

2. Omejitev na polnoletne osebe

2.1. Spletno stran lahko uporabljajo zgolj fizične osebe. Uporabniki morajo dopolniti 18 let ali imeti dovoljenje staršev ali zakonitega skrbnika, kar potrdijo z registracijo.

2.2. Orderfox si pridržuje pravico, da od uporabnikov zahteva pravilno potrditev teh pogojev.

3. Omejitev na poslovne stranke

3.1. Poslovna stranka (podjetnik) je fizična ali pravna oseba ali pravna osebna družba, ki deluje ob dokončanju pravnega posla v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti.

3.2. Zasebne stranke („potrošniki“) v uporabniških pogojih so vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel z namenom, ki ne more biti pripisan niti poslovni dejavnosti niti poklicni dejavnosti.

3.3. Spletna stran ponuja CNC tržni prostor za CNC izdelovalce in kupce CNC komponent. Deluje kot partnerski portal med CNC izdelovalci in kupci CNC komponent, tako da jim (skupaj označenim kot uporabniki) omogoča vključitev interaktivnih oglasov (naročila) na spletno stran in podpira njihovo združitev preko pametnih iskalnih filtrov. Poleg tega so uporabniki upravičeni in pozvani k temu, da na spletni strani izdelajo svoj lasten profil podjetja, v skladu z določili Orderfox v povezavi z obliko in vsebino.

3.4. Uporabniki so upravičeni do vpogleda v vse profile podjetij in oglasov (naročil).

3.5. Zasebnim strankam je uporaba storitev Orderfox prepovedana. Z uporabo storitev Orderfox uporabnik potrdi, da je poslovna stranka in ne zasebna stranka. Orderfox si pridržuje pravico, da preveri, da uporabnik ni potrošnik (npr. preverjanje naslova, registracije podjetja ali identifikacijske številke za DDV).

4. Sprememba obsega storitev Orderfoxa

4.1. Nadaljnji razvoj spletne strani je glavni sestavni del ponudbe storitev Orderfoxa. Nadaljnji razvoj med drugim obsega prilagoditev tehničnemu in pravnemu napredku ter upoštevanje uporabniških potreb pri uporabi spletne strani.

4.2. Orderfox lahko v okviru razvoja spremeni spletno stran in njene funkcije, brez da bi to predstavljalo pomanjkljivost, v kolikor je to upravičeno do uporabnika in s tem ni ogroženo doseganje pogodbenega namena. To velja zlasti, če:

 • je sprememba izvedena v korist uporabnika;
 • je sprememba namenjena temu, da se vzpostavi uskladitev med storitvami in veljavno zakonodajo, zlasti, če se je ta spremenila;
 • je sprememba namenjena Orderfoxu v namen, da je še naprej v skladu z obveznimi sodnimi in upravnimi odločitvami;
 • v kolikor je sprememba potrebna za odstranitev obstoječe varnostne luknje;
 • je sprememba zgolj tehnične ali postopkovne narave brez bistvenega vpliva na uporabnika;
 • če spremembe z vplivom na dosedanje funkcije ne predstavljajo spremembe storitev, kar velja zlasti za spremembe popolnoma vizualne narave in zgolj za spremembo razporeditev funkcij.

4.3. Orderfox opozarja, da ne zagotavlja trajne razpoložljivosti brezplačnih funkcij, vendar se lahko omejitve izvedejo le, če jih uporabnik razume.

5. Sklenitev, trajanje in prekinitev sporazuma

5.1.Sporazum med Orderfoxom in uporabnikom, ki omogoča uporabniku objavo profila podjetja, zaradi česar je uporabnik upravičen do poljubnega števila interaktivnih oglasov ter do ogleda profilov in oglasov drugih uporabnikov na tej spletni strani (sporazum), se sklene nemudoma, ko Orderfox aktivira dostopne podatke.

5.2.Plačljivi sporazumi veljajo najprej za obdobje, rezervirano s strani uporabnika. Po tem obdobju se plačljivi sporazumi avtomatično podaljšajo za enako obdobje, v kolikor uporabnik za vsakokratni sporazum znotraj dogovorjenega roka ali v primeru brez sporazuma potem v okviru enega meseca po pretečenem obdobju pisno ali preko elektronskega sporočila ne sporoči drugače. Za upoštevanje zahtevanega roka je merodajen datum, ko je bilo obvestilo posredovano preko elektronske pošte ali po navadni pošti.

5.3.Neplačljivi sporazumi so sklenjeni za nedoločen čas. Uporabnik lahko neplačljiv sporazum prekine pisno ali preko elektronskega sporočila, ob upoštevanju odpovednega roka enega meseca do aktualnega zadnjega dne v mesecu. Za upoštevanje zahtevanega roka je merodajen datum, ko je bilo obvestilo posredovano preko elektronske pošte ali po navadni pošti.

5.4.Če Orderfox od uporabnika ne more pričakovati razumnega upoštevanja sporazuma je upravičen do takojšnje prekinitve sporazuma in do blokade uporabnikovega dostopa do spletne strani, in sicer brez obvestila uporabniku.To velja zlasti v primeru, če uporabnik na zlonameren ali malomaren način krši predložene uporabniške pogoje in/ali druge veljavne zakone. V posebnih primerih je takšna prekinitev dovoljena tudi brez obstojarazlogov.

5.5.Pravica obeh strank do izredne prekintve sporazuma iz bistvenega razloga, ostaja nespremenjena.

6. Prijava

6.1.S prijavo na Orderfox sklene uporabnik sporazum o uporabi spletne strani, do katere dostopa z dostopnimi podatki (uporabniško ime in geslo), ki si jih izbere sam. S prijavo na uporabo spletne strani se obveže, da bo spletno stran uporabljal izključno v skladu s predloženimi pogoji uporabe.

6.2.Uporabnik je ob prijavi dolžan navesti pravilne in popolne podatke. To velja zlasti za ime podjetja, ulico, poštno številko, mesto, državo, ime kontaktne osebe, spol (za nagovor z gospa/gospod), telefonsko številko, e-mail naslov in podatke o kreditni kartici (podatki uporabnika). Orderfox ima pravico od uporabnika zahtevati predložitev dokumentacije, ki potrjuje verodostojnost podatkov uporabnika.

6.3.Uporabnik se v času veljave sporazuma v skladu s predloženimi uporabniškimi pogoji zavezuje, da bo vse podatke uporabnika in vse dokumente, ki jih je dal v objavo na spletno stran, imel nenehno posodobljene. To velja zlasti za klavzulo 6.2 o uporabniških podatkih. Uporabnik lahko opravi potrebne spremembe na spletni strani samostojno z uporabo funkcij, ki jih daje na razpolago Orderfox.

6.4.Uporabnik je odgovoren za vsebino svoje prijave in za posredovanje uporabniških podatkov, ki so z njo povezani. Uporabnik jamči za resničnost svojih uporabniških podatkov. Če uporabnik razume pomen lažnih navedb in njihovega namena, je posledica takšnih navedb takojšen odstop od sporazuma in prepoved dostopa do spletne strani.

7. Dostopni podatki

7.1.Uporabniku je prepovedano razkriti svoje dostopne podatke tretji osebi. Dovoljeno je, da uporabnik podatke razkrije svojim sodelavcem za službene in, v skladu s predpisi, poslovne namene, v kolikor uporabnik svoje sodelavce zadolži, da ravnajo v skladu z uporabniškimi pogoji.

7.2. Uporabniku se svetuje, da izbere geslo, ki bo ustrezalo najvišjemu stanju tehnologije, in da izvede vse ukrepe za zavarovanje gesla pred nepooblaščenim razkritjem in uporabo gesla.

7.3.Uporabnik se zavezuje Orderfox nemudoma obvestiti o sumu ali seznanjenosti , da so tretje osebe njegove dostopne podatke nepooblaščeno uporabile brez pooblastila za uporabo spletne strani. V kolikor ima Orderfox razlog za sum o nepooblaščeni uporabi uporabnikovih dostopnih podatkov, ima pravico do sprožitve s tem povezanih ukrepov ter zlasti do začasnega ali trajnega preprečenja dostopa do teh podatkov. Če je uporabnik kriv za protipravno uporabo dostopnih podatkov s strani tretje osebe, je dolžan nastalo škodo odpraviti in jo v primerni meri povrniti. Stroški, ki pri tej uporabi nastanejo, so njegovo breme.

8. Uporaba proti plačilu, izdaja računov, plačilni pogoji

8.1. Plačilno obdobje ter višina in način plačila so določeni po cenah, ki so bile posredovane uporabniku pred sklenitvijo pogodbe.

8.2.Vse cene so, razen če je označeno drugače, ekskluzivne, tj. brez DDV-ja.

8.3.Plačilo zapade za vsako tekoče obračunsko obdobje. V kolikor ni navedeno drugače, računi zapadejo dva tedna po datumu izdaje.

8.4.Orderfox lahko račune in opomine posreduje po elektronski poti (npr. e-mail).

8.5.Uporabnik lahko račune poravna s plačilnimi postopki, ki jih nudi Orderfox.

8.6.V primeru tekočih plačljivih storitev, ki se uporabljajo določeno obdobje, je sorazmerna prilagoditev plačila mogoča le po preteku tega obdobja. Sprememba prične veljati potem, ko Orderfox v dveh tednih po prejemu ustreznega obvestila o spremembah pri uporabniku ne dobi izredne odpovedi uporabnika. Orderfox bo uporabnika z obvestilom o spremembah opozoril na rok za ugovor in na posledice zavrnitve.

8.7. Če uporabnik zamuja s plačilom, ima Orderfox pravico do zavrnitve zapadlih storitev in dostop do omejitve uporabniškega računa, dokler zapadlo plačilo ni poravnano. Orderfox v teh primerih uporabnika obvesti o omejitvi, ki bo nastopila v primeru, da se zamuda plačila v roku sedmih (7) delovnih dni ne poravna. Druge pravne in pogodbene pravice Orderfoxa zaradi zamude plačila uporabnika ostanejo nespremenjene. Omejitev se ne sme izvršiti, če je ta neprimerna in/ali za uporabnika nerazumna. Orderfoxov odškodninski zahtevek je ob omejitvi nespremenjen. Dostop do uporabniškega računa oz. omejene funkcije se sprostijo po poravnavi zaostalih plačil. Pravica do omejitve je blažji ukrep, čeprav ima Orderfox v skladu s temi pogoji uporabe pravico do izredne odpovedi.

8.8. Za stroške, ki nastanejo ob vračilu plačilne transakcije zaradi pomanjkanja kritja, zaradi s strani uporabnika nepravilno posredovanih podatkov ali zaradi opomina zapadlih plačil, se bremeni uporabnika, pri čemer se obračunajo le dejanski neposredno nastali stroški Orderfoxa oz. zakonsko dodeljeni stroški (materialni stroški in honorarji tretjih oseb, kot so stroški poštnine in vračila zneska provizije).

8.9. Poravnava je mogoča le, če je druga pogodbena stranka že priznala terjatve ali če jih določi sodišče. Pravica do zadržanja se lahko uveljavi le za terjatve na podlagi pogodbe.

9. Objave uporabnikov

9.1.Orderfox nudi uporabnikom možnost, da predstavljajo sebe in svoje podjetje v okviru profila, ki ga je dal na razpolago Orderfox. Uporabnik ima pravico do objave izdelovalna povpraševanja in ponudbe (oglasi). V ta namen lahko uporabnik uporablja podatke, vsebine, slike, video vsebine in podobno („vsebine“).

9.2.Orderfox ne prevzema nobene odgovornosti za nadaljnjo komunikacijo/-je in/ali sporazume, dogovore, konvencije ali zadolžitve („dogovori“), izmenjane ali sklenjene med uporabniki. Zahteve, ki tako nastopijo iz kakršnega koli pravnega vzroka iz dogovorov med uporabniki, veljajo izključno med uporabniki dogovora/-ov in izrecno ne z Orderfoxom in/ali s partnerjem Orderfoxa v povezavi s spletno stranjo („partner spletne strani“). Uporabnik ima pravico kadar koli oglase z uporabo ustreznih funkcij na spletni strani objaviti, deaktivirati ali izbrisati.

9.3.Orderfox ima pravico uporabljati vsebino oglasov z namenom analize vedenja trga in uporabnikov v skladu z zakonskimi zahtevami. Glejte direktivo o varstvu podaktov.

9.4.Uporabnik mora zagotoviti, da ima vse potrebne pravice za vse prikazane vsebine na spletni strani oz. za vsebine, ki jih je dal na razpolago.

9.5.Orderfox ima pravico do blokade vsebine če obstaja sum, da vsebina ni skladna z zakonom ali je v nasprotju s predloženimi pogoji uporabe ali krši pravice tretje osebe. Sum je upravičen, če se zoper uporabnika na podlagi vsebine, ki jo je dal na voljo, izvaja uradna, civilna ali kazenska preiskava. Orderfox lahko vsebinsko blokado v povezavi s takšnim uporabnikom ohranja tako dolgo, dokler se tak sum ne izkaže kot neutemeljen. Orderfox si pridružuje pravico, da bo vsebine takšnih uporabnikov najprej preveril na javno dostopnih kanalih, preden se aktivirajo dostopni podatki takšnega uporabnika, in sumljive vsebine po potrebi odklonil.

10. Nezakonita uporaba, blokada

10.1.Uporabniki smejo spletno stran uporabljati le na en način in v namene, ki ne kršijo teh predloženih uporabniških pogojev ali veljavnih zakonov ali pravic tretje osebe. V zvezi s tem je uporabnik zavezan:

 • da spletne strani ne bo uporabljal za objavo natolcevanj, nespodobnih ali drugih nezakonitih materialov ali podobnih informacij;
 • da drugih uporabnikov ne bo žalil, nadlegoval ali o njih natolceval;
 • da z uporabo spletne strani ne bo kršil avtorskega prava, zaščitnega znaka ali pravice za varstvo podatkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb;
 • da ne bo pošiljal spontanih verižnih pisem;
 • elektronska sporočila se pošiljajo drugim uporabnikom izključno z namenom proizvodnega povpraševanja ali za objavo proizvodne ponudbe;
 • da ne bo nalagal podatkov, ki vsebujejo škodljivo programsko opremo ali viruse;
 • da ne bo nalagal podatkov, ki vsebujejo avtorsko zaščiteno programsko opremo in/ali drug avtorsko zaščiten material, če uporabnik nima dodeljenih temu primernih pravic ali v kolikor si ni pridobil za to potrebnega strinjanja s strani lastnikov;
 • da ne bo uporabljal spletne strani za trgovanje z blagom in/ali storitvami, ki niso v skladu z določbami ukrepov za uvoz in izvoz izdelkov ali z varnostnimi predpisi.

10.2.Orderfox ima pravico do izvedbe ustreznih ukrepov, če uporabnik iz objestnosti ali malomarnosti krši predložene uporabniške pogoje ali veljavno zakonodajo. V primeru majhnih kršitev bi lahko bili primerni ukrepi v obliki opozorila, ki ga uporabnik prejme s strani ponudnika Orderfox, v katerem ta opozarja, da so bili uporabniški pogoji oz. veljavni predpisi kršeni ali da je bilo dejanje v nasprotju z načelom o vestnosti in poštenjem ali da je bilo v nasprotju z lepim vedenjem. Ob večjih prekrških sledi začasno onemogočen dostop do spletne strani, popolna blokada ali pa je Orderfox upravičen do predčasne prekinitve sporazuma.

11. Soglasje za uporabo osebnih podatkov, vsebin in metapodatkov

11.1.Poleg portalnih storitev podpira Orderfox tako uporabnike kot tudi celotno CNC stroko z za stroko relevantnimi metapodatki, ki bi naj še posebej služili kot podlaga za nazdor prodaje in kot pomoč pri odločanju o investicijah.

11.2.Metapodatki: k metapodatkom spadajo zlasti podatki o vrsti podjetja (npr. izdelovalec/proizvajalec/kupec), kraj in regija podjetja, število zaposlenih, vrsta ponujenih produktov in storitev ali dodelitev tehnologije (npr. vrtanje, struženje, rezkanje, ultrazvočna obdelava itd.), dodelitev industrije (npr. pogonska in menjalna tehnika, rudarstvo, kemijska tehnika itd.) in dodelitev materiala (npr. akril, legirano jeklo, steklokeramika itd.), podatki o statistiki naročil (razvrščene glede na industrijo, tehnologijo, material in velikost obdelovancev). Prav tako se lahko pri uporabi portala Orderfox zbirajo metapodatki, iz katerih je moč prepoznati npr. zanimanja uporabnikov.

11.3.Zagotovila: Orderfox generira metapodatke na podlagi podatkov, ki so načeloma javne narave ter ne predstavljajo industrijske ali poslovne skrivnosti. Podlaga za metapodatke so podatki uporabnika oz. podjetja in podatki v okviru naročil. Vsebino posameznih internih pogodb kot je vsebina pogodbe ob naročilih (npr. pogodbeni partner, obseg naročila), bo Orderfox obravnaval zaupno in je ne bo posredoval tretjim osebam. Orderfox bo upošteval pravila o varstvu podatkov in Orderfoxovo direktivo o varstvu podatkov tako pri ustvarjanju kot tudi uporabi metapodatkov. Osebni podatki in kontakt uporabnika (osebni podatki) niso sestavni del metapodatkov, razen v primeru, da so ti podatki hkrati tudi javno znani podatki o podjetju (npr. če je uporabnik direktor in navede javno znano telefonsko številko in elektronski naslov). Metapodatki, ki temeljijo na obnašanju uporabnikov (npr. kako pogosto se uporabniki zanimajo za določena podjetja ali storitve), se oblikujejo anonimno. To pomeni, da se oblikujejo agregirane vrednosti, ki jih ne moremo pripisati določenemu uporabniku.

11.4.Soglasje: uporabnik se strinja, da se njegovi podatki na spletne strani zbirajo in uporabljajo kot metapodatki za navedene namene, tj. za vodenje prodaje, za investicijske odločitve ali druge raziskave trga, ki jih izvaja Orderfox in so lahko na voljo tako drugim uporabnikom kot tudi Orderfoxovim pogodbenim partnerjem. Poleg tega soglasje ni ekskluzivno: je le dovoljenje za uporabo, lastništvo nad podatki pa se s tem ne prenese. To pomeni, da pravica uporabnika do uporabe njegovih podatkov pri tem ni omejena. Zakonske pravice uporabnika ostanejo nespremenjene do preklica. Uporabnik izjavlja, da njegovi podatki, na podlagi katerih nastajajo Orderfoxovi metapodatki, ne predstavljajo industrijske ali poslovne skrivnosti; hkrati pa je upravičen do posredovanja podatkov Orferfoxu in njihove uporabe za generiranje metapodatkov.

11.5.Metapodatki so anonimizirani, kar pomeni, da so obdelani za zgoraj navedene namene, a brez osebnih podatkov, na podlagi katerih bi lahko identificirali posameznika.

11.6.Poleg tega uporabniki Orderfoxa dovoljujejo uporabo svojih podatkov in prenesenih vsebin (slike, besedila, 3D modeli itd.), če so ti potrebni za obratovanje in razvoj spletne ponudbe portala Orderfox. V ta namen je posebej dovoljeno kopiranje, širjenje in objava ter obdelava prenesenih vsebin.

12. Razpoložljivost spletne strani

12.1.Orderfox se po najboljših močeh trudi preprečiti morebitne omejitve, ovire, izklope, prekinitve in druge motnje ob uporabi spletne strani (motnje), če je to tehnično izvedljivo in če je to pod tehničnim nadzorom Orderfoxa. Na podlagi aktualnega stanja komunikacijske tehnologije Orderfox kljub vsemu ne more popolnoma izključiti ali preprečiti nastanka potencialnih motenj. To velja za vse vsebine in načine prenašanja, ki se nahajajo izven območja, na katerega lahko vpliva Orderfox, in v primeru višje sile. Če pride do motenj, za katere jamči Orderfox in je zanje odgovoren, se jamstvo Orderfoxa ravna po 14. točki predloženih pogojev uporabe.

12.2.Posledica vzdrževanja in nadaljnjega razvoja spletne strani so lahko občasne motnje. Orderfox bo poskrbel za to, da bo obseg motenj omejil in jih odpravil v časovnem okviru, ki je za uporabnika sprejemljiv.

12.3.Orderfox uporablja tehnične varnostne ukrepe, da bi svoje sisteme zaščitil pred škodljivo programsko opremo ter nepooblaščeno rabo vsebin tretjih oseb (npr. virusi, trojanci, neželena pošta in druga škodljiva programska oprema). Ti obsegajo vključevanje filtrskih sistemov tam, kjer so ti sistemi še posebej koristni za varnost telekomunikacijskih sistemov in sistemov za obdelavo podatkov.

13. Jamstvo in izjema

13.1.Orderfoxove storitve so uporabnikom na voljo takoj, a so uporabniki dolžni pregledati, ali potekajo po pravilnem poslovnem postopku in ali imajo kakšno pomanjkljivost, ter o tem nemudoma obvestiti Orderfox. O pomanjkljivostih je treba nemudoma poročati z razumljivim opisom simptomov napak in jih, če je to mogoče, prikazati z dokazljivimi posnetki, posnetki zaslona ali drugimi pisno-uprizoritvenimi dokumenti (npr. e-mail).

13.2.Odškodninski zahtevki so podvrženi omejitvam iz 14. točke (za uporabnike izven ZDA) in 15. točke (za uporabnike iz ZDA) teh uporabniških pogojev (Odgovornost in odškodnina).

13.3.Zahtevki za napake ne obstajajo v primeru zanemarljivega odstopanja od dogovorjene ali predvidene kakovosti ali v primeru neznatne slabitve uporabnosti storitev Orderfox v skladu z namenom sporazuma. Orderfox ne prevzame jamstva in garancije zlasti za:

 • napačne podatke uporabnika v povezavi s prijavo, ki jih je moral posredovati kot podatke uporabnika ali druge podatke, ki jih je uporabnik naložil na spletno stran ali predložil kako drugače;
 • nenehno razpoložljivost spletne strani ali morebitne sistemske in omrežne izpade, prekinitve ali napake pri nameščanju ali vzdrževalnih storitvah spletne strani, v kolikor Orderfox na njih ne more vplivati, saj se nahajajo izven njegovega območja vpliva; zlasti ne odgovarja za napake, ki so posledica višje sile ali izpada komunikacijskih omrežij in prehodov;
 • majhne napake in motnje na spletni strani;
 • nepooblaščena pridobitev ali uporaba osebnih podatkov uporabnika s strani tretjih oseb (npr. kot posledica nepooblaščenega dostopa z vdorom v bazo podatkov), v kolikor pri tem Orderfox ni odgovoren in ne obstaja zakonska ali pogodbena obveznost za prevzem odgovornosti;
 • vseh vrst zagotovil, ki jih uporabnik obljubi drugim uporabnikom;
 • pravilnost ali popolnost uporabniških podatkov ali drugih podatkov, ki jih je uporabnik naložil ali jih kako drugače posredoval na spletno stran;
 • izvedbo dela uporabnikov.

13.4. Rok zastaranja zahtevkov slabega delovanja znaša 6 mesecev.

13.5.S sprejemom teh pogojev uporabe se uporabnik strinja, da bo na prvo zahtevo Orderfoxa tega ubranil oz. mu povrnil vso škodo iz naslova terjatev in stroškov ostalih uporabnikov, ki bi nastali zaradi namerne ali malomarne kršitve teh pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje s strani teh uporabnikov.

14. Odgovornost in povrnitev odškodnine (za uporabnike izven ZDA / for non-United States Users)

14.1.Orderfox je po tem sporazumu odgovoren le v okviru teh določb, sicer je jamstvo izključeno.

14.2.Orderfox neomejeno odgovarja za škodo, ki je bila namerno ali iz malomarnosti povzročena s strani Orderfoxa, njegovih zakonskih zastopnikov ali izvršilnih zaposlenih ter za namerno povzročeno škodo drugih zastopnikov. Za namerne kršitve drugih zastopnikov se določa odgovornost v skladu s pravili za lažjo malomarnost, ki so navedena v nadaljevanju.

14.3.Orderfox neomejeno odgovarja za namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo, ki se navezuje na poškodbo življenja, telesa ali zdravja in je nastala zaradi Orderfoxa, njegovih ali drugih agentov. Orderfox odgovarja za škodo, ki je nastala na podlagi manjkajočih zagotovljenih lastnosti do zneska, ki je vključen v namen jamstva in ki je bil predložen v Orderfoxovi garanciji.

14.4.Orderfox je odgovoren za odškodnino proizvodov v skladu z nemškim, avstrijskim ter švicarskim oz. drugim ustreznim in veljavnim zakonom o odgovornosti za proizvod.

14.5.Orderfox je odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi kršitve kardinalnih obveznosti podjetja Orderfox oz. njegovih zakonskih ali drugih agentov. Kardinalne obveznosti so bistvene obveznosti, ki sestavljajo osnovo sporazuma in so bile odločilne za sklenitev sporazuma ter na izpolnitev katerih lahko uporabnik upa. Če je Orderfox te obveznosti lažje malomarno kršil, je njegova odgovornost omejena na nadomestilo predvidene, tipično nastale škode (v nadaljevanju tipična škoda). Tipična škoda je načeloma omejena na določen znesek. Tipična škoda je v tem primeru omejena na 1.000,00 CHF. To ne velja, če bi bila omejitev v posameznih primerih v okviru načela pravičnosti, uravnoteženosti in primernosti neprimerna (Billigkeitsgesichtspunkte).

14.6.Kljub predpisom o odgovornosti v teh uporabniških pogojih, Orderfox ne odgovarja za izgubo podatkov, če bi se lahko škodi izognili z uporabnikovo izpolnitvijo svojih obveznosti za varnostno kopiranje podatkov. V vsakem primeru mora uporabnik prevzeti del krivde. Če pride do prekinitve pogodbe, je uporabnik odgovoren za zavarovanje svojih podatkov.

15. Odgovornost in povrnitev škode / Liability and damages (za uporabnike iz ZDA / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

16.1.Orderfox ima pravico predložene uporabniške pogoje kadar koli spremeniti, in sicer pod pogojem, da upošteva naslednji postopek. Orderfox bo uporabnika najkasneje tri (3) tedne pred načrtovanim datumom veljavnosti sprememb o tem obvestil. Uporabnik lahko v roku treh (3) tednov po prejetju obvestila vloži ugovor zoper spremembe.

16.2.V kolikor uporabnik pri Orderfoxu ne vloži ugovora ali se s temi spremembami izrecno strinja, so spremembe na posredovan datum veljavne. Če uporabnik pravočasno vloži ugovor, lahko Orderfox odloči, ali bo nadaljeval sporazum pod dejanskimi pogoji ali pa bo ob prejemu ugovora sporazum prekinil z upoštevanjem odpovednega roka, dolgega en (1) mesec, do konca zadevnega koledarskega meseca. Z obvestilom mora Orderfox uporabnika poleg predlaganih sprememb opozoriti tudi na njegovo pravico do ugovora, odpovednega roka ter na posledice ugovora in na posledice pritožbenega roka.

16.3.Orderfox je upravičen do spremembe uporabniških pogojev v naslednjih primerih:

 • če sprememba služi za uskladitev določil uporabniških pogojev z veljavno zakonodajo, zlasti če se spremeni pravni položaj;
 • če sprememba služi Orderfoxu, da izpolni svoje obvezne sodne in upravne odločitve;
 • če so potrebne nove storitve s strani Orderfoxa ali če storitveni elementi oz. tehnični ali organizacijski procesi zahtevajo opis znotraj uporabniških pogojev;
 • če je sprememba koristna zgolj uporabnikom.

17. Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja

17.1.Za pravna razmerja med Orderfoxom in uporabniki se uporablja izključno pravo Kneževine Lihtenštajn – vendar brez uporabe naddržavnega prava ter določb naddržavnega ter meddržavnega kolizijskega prava, ki se ne nanaša izključno na materialno pravo Kneževine Lihtenštajn. Pravo Kneževine Lihtenštajn velja tudi, če ima uporabnik sedež in/ali naslov prebivališča v tujini.

17.2.raj izpolnitve je sedež Orderfoxa v Ruggllu. Izključna pristojnost sodišča za vse spore iz ali v povezavi s sporazumom je sedež Orderfoxa v Ruggllu. Orderfox si pridržuje pravico, da uveljavlja svoje zahtevke na zakonsko pristojnem sodišču uporabnika.

17.3.Uporabnik lahko zahtevke zoper Orderfox, ki izhajajo iz tega sporazuma, prenese na tretje osebe le s pisnim dovoljenjem Orderfoxa.

17.4.Pogodbeni jeziki so angleščina, ameriška angleščina, nemščina, danščina, španščina, mehiški jezik, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, brazilski jezik, romunščina, slovaščina, slovenščina, švedščina, turški jezik, češčina, rusčina, japonščina, korejščina in kitajščina.

17.5.Za uporabnike v ZDA / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.Če je ena ali več določb teh uporabniških pogojev neučinkovita ali bo neučinkovita postala, se veljavnost drugih pri tem ne spremeni, razen če določitev učinkovitosti ostalih določb teh uporabniških pogojev ni zakonsko obvezna. Neučinkovita določba oz. določbe se pogosto nadomestijo z dodatno razlago, ki je čim bližje gospodarskemu namenu neučinkovite odločbe oz. določb, ki ga zasledujejo stranke.

18. Za uporabnike v ZDA / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. Za uporabnike v ZDA / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button