Allmänna villkor för användning

(giltiga fr.o.m. 12/06/2019)

Hämta

De föreliggande allmänna villkoren (”användarvillkoren”) reglerar rättigheterna och skyldigheterna för alla registrerade användare (”användaren eller användarna”) i fråga om användning av webbplatsen www.orderfox.com inklusive alla därtill hörande underliggande sidor, innehåll, funktioner och tjänster ("Webbplats").

Orderfox AG (”Orderfox”) äger och driver webbplatsen och är användarens avtalspart.

Mer information om Orderfox finns i Imprint.

Användarvillkoren innehåller användarens samtycke till att metadata genereras för den specifika branschen (punkt 11 i de föreliggande användarvillkoren).

1. Ytterligare villkor

1.1. Utöver dessa användarvillkor kan Orderfox komma överens med användarna om ytterligare villkor. I så fall gäller i första hand reglerna i de speciellt överenskomna villkoren.

1.2. I synnerhet kan godkännande av ytterligare avtal/ licenser förutsättas för användning av vissa funktioner eller programvara, i den utsträckning dessa avtal/licenser är lagliga och godkännandet är rimligt för användaren.

1.3. Orderfox avvisar uttryckligen avvikande och/eller på annat sätt motstridiga villkor avseende webbplatsen, även om tjänsterna i enskilda fall utförs utan att användaren bestrider villkoren.

1.4. Beskrivningar av Orderfox:s tjänster på webbplatser, i broschyrer och i jämförbart marknadsföringsmaterial är ingen försäkran eller garanti för specifika egenskaper eller annan garanti.

2. Begränsning till personer i myndig ålder

2.1. Webbplatsen får endast användas av fysiska personer. Användare måste vara minst 18 år eller ha föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd, vilket de bekräftar med registreringen.

2.2. Orderfox förbehåller sig rätten att begära att användarna korrekt bekräftar dessa förutsättningar.

3. Begränsning till företagskunder

3.1. Företagskund (eller "företagare") är en fysisk eller juridisk person eller handelsbolag med rättslig handlingsförmåga som vid slutförande av en rättshandling utövar sin kommersiella eller självständiga yrkesmässiga aktivitet.

3.2. Enligt dessa allmänna villkor är privatkund (eller "konsument") alla fysiska personer som slutför en rättshandling i ett syfte som till övervägande del varken kan anses vara en del av deras kommersiella eller yrkesmässiga aktivitet.

3.3. Webbplatsen fungerar som en CNC-marknadsplats för CNC-tillverkare och CNC-inköpare. Den fungerar som partnerplattform mellan CNC-tillverkare och CNC-inköpare (kallas gemensamt för ”användare”) genom att publicera interaktiva annonser (jobb) på webbplatsen och gör det lättare att sammanföra parterna genom smarta filter. Vidare är användarna berättigade och skyldiga till att skapa en egen företagsprofil på webbplatsen i enlighet med Orderfox form- och innehållsmallar.

3.4.Användarna har rätt till att visa alla företagsprofiler och alla annonser (jobb).

3.5. Privatkunder får inte använda Orderfox tjänster. Genom att använda de tjänster som Orderfox erbjuder intygar användaren att han är företagskund och inte konsument. Orderfox förbehåller sig rätten att kontrollera att användaren inte är privatkund (t.ex. genom att kontrollera adressuppgifter, företagsregistreringen eller momsregistreringsnumret).

4. Ändring av tjänsteomfattningen från Orderfox

4.1. Vidareutveckling av webbplatsen är en viktig del av tjänsteerbjudandet från Orderfox. Vidareutvecklingen omfattar bl.a. anpassning till de tekniska och rättsliga framstegen och ta hänsyn till användarnas krav på användningen av webbplatsen.

4.2. Orderfox får inom ramen för webbplatsens vidareutveckling ändra webbplatsen och dess funktioner utan att detta utgör en defekt, förutsatt att detta är rimligt för användaren och att avtalets ändamål inte äventyras. Detta gäller speciellt när:

 • ändringen sker till användarens fördel;
 • om förändringen tjänar till att göra tjänsterna förenliga med gällande lag, särskilt om det gällande rättsläget ändras;
 • om ändringen i Orderfox tjänar till att följa obligatoriska rättsliga eller administrativa beslut;
 • i den utsträckning som den respektive ändringen är nödvändig för att åtgärda befintliga säkerhetsluckor;
 • om ändringen är av rent teknisk eller processkaraktär utan betydande effekter för användaren;
 • Ändringar med endast obetydlig effekt på tidigare funktioner utgör inte ändringar i tjänsten i den meningen. Detta gäller särskilt för ändringar av rent optisk typ och enbart ändring av arrangemanget av funktioner.

4.3. Orderfox påpekar att permanent tillgång till gratisfunktioner inte garanteras, och begränsningar får endast göras om de är rimliga för användarna.

5. Slutförande, löptid och uppsägning av avtalet

5.1.Avtalet mellan Orderfox och användaren träder i kraft så snart Orderfox aktiverar de åtkomstdata som angivits och användaren ges rätt att publicera en företagsprofil samt ett valfritt antal interaktiva annonser liksom visning av profiler och annonser för andra användare på webbplatsen ("Avtalet").

5.2.Kostnadspliktiga avtal löper under den av användaren bokade tiden. Därefter förlängs kostnadspliktiga avtal automatiskt med samma tid om det aktuella avtalet inte sägs upp skriftligen eller per e-post under den överenskomna perioden, eller om överenskommelse saknas inom en månad före periodens utgång. Datumet då detta meddelas via e-post eller vanlig post bestämmer fristen.

5.3.Kostenlose Vereinbarungen werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Nutzer kann eine kostenlose Vereinbarung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum jeweiligen Monatsletzten schriftlich oder per E-Mail kündigen. Das Datum, an dem die Mitteilung über E-Mail oder auf normalem Postweg übermittelt wird, ist maßgeblich für die Fristeinhaltung.

5.4.Orderfox kan säga upp avtalet med omedelbar verkan utan föregående meddelande till användaren och upphäva användarens åtkomst till webbplatsen om det visar sig att Orderfox-användaren inte kommer att uppfylla Avtalsvillkoren i rimlig grad. Detta gäller i synnerhet om användaren på ett uppsåtligt eller försumligt sätt bryter mot de föreliggande avtalsvillkoren och/eller andra gällande lagar. I enskilda fall är ett sådant avslutande tillåtet även om det inte föreligger några skäl.

5.5.Rätten för båda parter att säga upp avtalet för orsaken förblir väsentligt opåverkat.

6. Registrering

6.1.Genom att registrera sig hos Orderfox, sluter användaren ett avtal om användningen av webbplatsen, som hen får tillgång till med hjälp av åtkomstdata (Användarnamn och Lösenord) som hen valt och tilldelats. Genom att logga in för användning av webbplatsen är användaren skyldig att endast använda webbplatsen enligt föreliggande användarvillkor.

6.2.Användaren är skyldig att uppge korrekta och fullständiga användardata vid inloggning, Detta gäller i synnerhet för företagsnamn, gata, postnummer, stad, land, kontaktpersonens namn, kön (herr/fru), telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter (”användardata”). Orderfox har rätt att begära handlingar som styrker äktheten i användarens uppgifter.

6.3.Användaren är skyldig att hålla alla användaruppgifter samt dokument som publicerats på webbplatsen av honom uppdaterade under den gällande avtalstiden inom ramen för de föreliggande användarvillkoren. Detta gäller i synnerhet för de användaruppgifter som nämns under klausul 6.2. Användaren kan själv göra de nödvändiga ändringarna med hjälp av de funktioner som Orderfox ger tillgång till på webbplatsen.

6.4.Användaren har ensam ansvar för innehållet i registreringen och användaruppgifter som uppges i det här sammanhanget. Användaren garanterar att användardata stämmer. Felaktiga uppgifter har den omedelbara effekten att upphäva avtalet och blockera tillgången till webbplatsen, i den utsträckning detta inte är faktiskt orimligt för användaren med hänsyn till betydelsen av de felaktiga uppgifterna och användarens avsikt.

7. Åtkomstdata

7.1.Användaren får inte uppge sina åtkomstdata för tredje part. Användaren får uppge sina åtkomstdata för sin personal för officiella och vederbörliga affärsändamål, förutsatt att användaren informerar sin personal om att de föreliggande användningsvillkoren ska följas och tillämpas.

7.2. Användaren ombeds att välja ett så säkert lösenord som möjligt för den egna säkerhetens skull vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att obehöriga får tillgång till eller kan använda lösenordet.

7.3.Användaren är skyldig att omedelbart informera Orderfox om han misstänker, tror eller vet att hans åtkomstdata används av tredje part som inte är behörig att använda webbplatsen. Om Orderfox har skäl att misstänka att användarens åtkomstdata används av obehöriga har Orderfox rätt att vidta nödvändiga åtgärder och tillfälligt eller permanent blockera åtkomst med dessa åtkomstdata. Om användaren gör sig skyldig till att åtkomstdata används på ett olagligt sätt av tredje part, är användaren skyldig att gottgöra skador som uppstår och erlägga en rimlig ersättning. Kostnaderna som uppstår genom denna användning ska användaren belastas för.

8. Betalningspliktig användning, fakturering, betalningsvillkor

8.1. Betalningsperiod och belopp utgår liksom betalningsmetoden från de priser som meddelats användaren innan avtalet ingicks.

8.2. Alla priser är om inget annat anges utan moms, dvs. moms tillkommer.

8.3.Avgifter ska i allmänhet betalas i förskott för respektive faktureringsperiod. Om inget annat anges, ska räkningar betalas inom två veckor efter räkningsdatum.

8.4.Räkningar och påminnelser får skickas elektroniskt (t.ex. e-post).

8.5. Användaren kan betala räkningar via av Orderfox erbjudna betalningssätt.

8.6. Vid kostnadspliktiga löpande tjänster som har tagits i anspråk under en viss tid, är en lämplig avgiftsanpassning endast tillåten efter periodens slut. Ändringen träder i kraft om Orderfox inte får en extraordinär uppsägning från användaren inom två veckor efter mottagandet av den aktuella ändringsanmälan. Orderfox informerar samtidigt användaren om tidsfristen för att invända mot ändringen och konsekvenserna av att inte invända.

8.7.Om användaren kommer efter med sina betalningar, har Orderfox rätt att neka användaren överenskomna tjänster och begränsa tillgången till användarkontot tills fördröjningen är åtgärdad. Orderfox förvarnar i dessa fall användaren för begränsningen 7 vardagar i förväg för att åtgärda förseningen. Orderfox' övriga lagstadgade och kontraktsenliga rättigheter på grund av sen betalning från användaren berörs inte. Begränsningen får inte göras om den är olämplig och/eller orimlig för användaren. Orderfox ersättningsanspråk påverkas inte av begränsningen. Åtkomsten till användarkontot eller de begränsade funktionerna friges åter efter att skulderna reglerats. Rätten till begränsning förekommer även som mildare åtgärd även då Orderfox har rätt till extraordinär uppsägning enligt användningsvillkoren.

8.8.Kostnader som uppstår genom debitering av en betalningstransaktion på grund av bristande täckning eller på grund av att användaren överfört felaktiga data eller påminnelse om förfallna betalningar, debiteras användaren, dock endast Orderfox' omedelbara faktiska eller juridiskt tilldelade kostnader (materialkostnader och avgifter till tredje part, såsom portokostnader eller avgifter för återbetalningar).

8.9.En uppräkning är endast möjlig vid av den andra avtalspartnern erkända eller juridiskt fastställa anspråk. En återbetalningsrätt kan endast hävdas för anspråk som framgår av det aktuella avtalet.

9. Annonser för användaren

9.1.Orderfox gör det möjligt för användare att presentera sig och sitt företag på Orderfox profiler. Användaren har rätt att skapa tillverkningsförfrågningar och -offerter (”annonser”). Användaren kan använda data, text, bilder, videofiler och liknande (”innehåll”) i annonserna.

9.2.Orderfox tar inte heller ansvar för ytterligare kommunikation och/eller avtal, arrangemang, överenskommelser eller skyldigheter (”avtal”) som utbyts eller sluts mellan användarna. Fordringar som, oavsett rättsgrund, uppstår genom avtal mellan användare gäller endast mellan de som använder avtalet/avtalen och uttryckligen inte gentemot Orderfox och/eller en av Orderfox:s partners i förhållande till webbplatsen (”webbplatspartner”). Användaren har rätt att när som helst publicera, inaktivera eller radera annonser på webbplatsen med hjälp av därför avsedda funktioner.

9.3.Orderfox har rätt att använda innehållet i annonserna för analys av marknads- och användarbeteende enligt de lagstadgade specifikationerna. Här hänvisas till riktlinjerna för Dataskyddspolicyn.

9.4.Användaren är skyldig att se till att hen har nödvändiga rättigheter till allt innehåll som visas och görs tillgängligt på webbplatsen av denne.

9.5.Orderfox har rätt att spärra innehåll som användaren publicerar vid misstanke om att det aktuella innehållet bryter mot lagen eller föreliggande användarvillkor eller skadar en tredje part. En berättigad misstanke föreligger när det pågår en myndighetsutredning eller civil- eller straffrättslig utredning gentemot användaren på grund av det innehåll hen har publicerat. Orderfox kan spärra användarens innehåll tills misstanken visat sig vara ogrundad. Orderfox förbehåller sig rätten att kontrollera innehåll från dylika användare genom allmänna kanaler innan användaren aktiveras och att eventuellt blockera sådant innehåll.

10. Obehörig användning och spärrning

10.1.Användarna får endast använda webbplatsen på ett sätt och i en form eller för ett ändamål som inte bryter mot föreliggande användarvillkor eller gällande lagar eller skadar en tredje part. I detta sammanhang förpliktar sig användaren i synnerhet att:

 • inte använda webbplatsen för publicering av kränkande, anstötligt eller på andra sätt olagligt material eller använda liknande information;
 • inte förolämpa, håna eller förtala andra användare;
 • att inte kränka andra användares eller en tredje parts upphovsrätt, varumärke eller skyddsrättigheter genom användning av webbplatsen;
 • inte skicka oombedda massmeddelanden;
 • att endast skicka e-postmeddelanden till andra användare för tillverkningsförfrågningar eller för publicering av tillverkningsofferter;
 • att inte överföra data som innehåller skadlig programvara eller virus;
 • att inte överföra data till webbplatsen som innehåller upphovsrättsligt skyddad programvara och/eller annat upphovsrättsligt skyddat material, såvida inte användaren har nödvändiga rättigheter eller om upphovsrättsinnehavaren gett sitt samtycke till detta;
 • att inte använda webbplatsen för handel med varor och/eller tjänster som inte följer import- och exportföreskrifterna inklusive säkerhetsföreskrifterna.

10.2.Orderfox har rätt att vidta nödvändiga åtgärder om användaren uppsåtligt eller av vårdslöshet bryter mot föreliggande användarvillkor eller gällande rätt. Vid mindre överträdelser kan dessa åtgärder begränsas till att användaren varnas av Orderfox om att det förekommit ett brott mot användarvillkoren, gällande föreskrifter eller påbudet om tro och heder eller god sed. Allvarliga överträdelser kan medföra att användaren tillfälligt eller helt spärras från webbplatsen eller att Orderfox har rätt att omedelbart säga upp avtalet.

11. Samtycke till användning av information, innehåll och metadata

11.1.Förutom tjänsterna på plattformen stödjer Orderfox användarna samt CNC-branschen med branschrelevanta "metadata" som ska användas främst som grundval för distributionsstyrning och investeringsbeslut.

11.2.Metadata: Metadata omfattar i synnerhet uppgifter om typen av företag (t ex tillverkare/producent/inköpare), företagets adress och region, information om antal anställda, typ av erbjudna produkter och tjänster resp. teknikgrupp (t.ex. borrning, svarvning, fräsning, ultraljudsbearbetning, etc.), industrigrupp (t.ex. driv- och växelteknik, gruvdrift, kemiteknik, etc.) samt materialgrupp (t.ex. akryl, rostfritt stål, glaskeramin, etc.), uppgifter om orderstatistik (bl.a. diversifierade efter industri-, teknik- och materialgrupp liksom arbetsstyckets storlek). Dessutom kan metadata genereras från användningen av Orderfox som t.ex. visar vilka metadata som är av intresse för användaren.

11.3.Garantier: Orderfox genererar metadata på grundval av data som i normalfall är offentliga och inte omfattar några företags- eller affärshemligheter. Grundläggande metadata omfattar information om användaren i företaget samt uppgifter inom ramen av olika order. Individuella avtalsinterna uppgifter, som t.ex. avtalsinnehåll vid ordrar (t.ex. avtalspartner och orderomfattning) behandlas konfidentiellt av Orderfox och vidarebefordras inte till tredje part. När metadata genereras och används kommer Orderfox också att följa datasekretessförordningarna och hänvisar även i detta avseende till Orderfox Riktlinje för dataskydd. Uppgifter om personer och användarens kontaktperson ("Data till personen") ingår inte i metadata såvida det inte rör sig om offentliga uppgifter för ett företag (t.ex. om användaren är VD och anger ett offentligt tillgängligt telefonnummer eller e-postadress). Metadata som baseras på användarnas beteende (t.ex. hur ofta användare intresserar sig för särskilda företag eller tjänster) genereras anonymt, dvs. aggregerade värden bildas som inte medger en uppföljning till enstaka användare.

11.4.Informerat samtycke: Användaren ger sitt samtycke till att de uppgifter som hen har angett på webbplatsen för generering och användning av metadata för nämnda ändamål, dvs. användning för distributionsstyrning, investeringsbeslut eller annan marknadsundersökning kan användas av Orderfox och får göras tillgängliga för andra användare samt avtalsparter för Orderfox. Detta samtycke ges dessutom icke-exklusivt, endast ett användningstillstånd och inget ägandeförhållande till dessa data överförs, dvs. användarens egen rätt till användningen av personuppgifter begränsas ej. Användarens lagstadgade hävningsrätt påverkas inte. Användaren förklarar att hens uppgifter som utgör ett grundval för metadata inom Orderfox inte omfattar några företags- eller affärshemligheter. Användaren är berättigad att ange dessa uppgifter på Orderfox och tillåta en användning med syfte att generera metadata.

11.5.Metadatan anonymiseras, d.v.s. att bearbetningen för ovannämnda ändamål sker utan identifierande personuppgifter.

11.6.Dessutom tillåter användaren Orderfox att använda hens uppgifter samt uppladdade innehåll (bilder, texter, 3D-modeller osv) om dessa behövs för driften och utvecklingen av Orderfox webbplats. För detta ändamål är särskilt kopiering, spridning och publicering av uppladdat innehåll tillåtet.

12. Tillgänglighet för webbplatsen

12.1.Orderfox strävar i möjligaste mån efter att förhindra begränsningar, hinder, avstängning, avbrott och andra störningar vid användning av webbplatsen (”störningar”) om detta är tekniskt möjligt och detta kan kontrolleras tekniskt av Orderfox. På grund av kommunikationsteknikens aktuella nivå är det emellertid inte möjligt för Orderfox att helt utesluta eller förhindra störningar. Detta gäller för allt innehåll och alla överföringssätt som ligger utanför Orderfox inflytande, samt i synnerhet vid större våld. Vid störningar som Orderfox har ansvar för regleras Orderfox ansvar av punkt 14 i de aktuella användningsvillkoren.

12.2.Tillfälliga störningar kan uppstå genom underhåll och vidareutveckling av webbplatsen. Orderfox ska se till att störningar begränsas till en tidsperiod och en nivå som är rimlig för användaren.

12.3.Orderfox använder tekniska skyddsåtgärder för att skydda sina system mot skadeprogram och otillåtet innehåll från tredje part (t.ex. virus, trojaner, skräppost och andra skadeprogram). Dessa omfattar användning av filtersystem där dessa system är särskilt lämpliga för skydd av telekommunikations- och databehandlingssystem.

13. Garanti och undantag

13.1.Användarna ska utan dröjsmål och under förutsättning att detta är möjligt i den ordinarie verksamheten kontrollera Orderfox tjänster och utan dröjsmål påpeka eventuella brister för Orderfox. Brister ska påvisas genom begripliga beskrivningar av felsymptomen och om möjligt styrkas genom skriftliga anteckningar, skärmdumpar eller andra bilagor som beskriver bristerna och utan dröjsmål skickas skriftligt (e-post räcker). Användarens lagstadgade undersöknings- och anmälningsskyldighet påverkas inte.

13.2.Skadeståndsanspråk regleras av begränsningarna under punkt 14 (för icke-USA-användare) och punkt 15 (för USA-användare) i dessa användarvillkor (”Ansvar och skadestånd”).

13.3.Garantianspråk kan inte göras vid mindre avvikelser från den avtalade eller underförstådda beskaffenheten eller vid mindre avvikelse i användbarheten av Orderfox tjänster enligt det avtalade syftet. Orderfox tar i synnerhet uttryckligen inget ansvar för och ger ingen garanti för:

 • felaktiga uppgifter om användaren som användaren vid registrering av användardata eller andra data överfört till webbplatsen eller överlämnat på annat sätt;
 • oavbruten tillgänglighet för webbplatsen eller eventuella system- eller nätverksrelaterade funktionsfel, avbrott eller funktionsfel i webbplatsens installationer eller servicetjänster, såvida detta ligger utanför Orderfox inflytande; i synnerhet inte för fel på grund av kraftigt våld eller funktionsfel i kommunikationsnätverk och -gateways;
 • mindre funktionsfel och störningar på webbplatsen;
 • obehörig spridning eller användning av personuppgifter genom tredje part (till exempel till följd av obehörig åtkomst genom hackning av databasen) i den utsträckning Orderfox inte kan skyllas för detta och det inte finns något lagstadgat eller avtalsmässigt ansvar;
 • alla typer av försäkringar som användaren ger andra användare;
 • att användardata eller andra data som användaren överfört till webbplatsen eller överlämnat på annat sätt är korrekta eller fullständiga;
 • användarnas förmåga att utföra arbetet.

13.4. Preskriptionstiden för kompensation för skadestånd är 6 månader.

13.5.Genom att godkänna föreliggande användarvillkor förklarar sig användaren införstådd med att vid begäran hålla Orderfox skadelöst från alla krav och kostnader för andra användare som uppstår genom brott mot föreliggande användarvillkor eller gällande lag genom uppsåt eller vårdslöshet.

14. Ansvar och skadestånd (för användare utanför USA / for non-United States Users)

14.1.Orderfox har endast ansvar enligt de följande bestämmelserna i avtalet. I övrigt har Orderfox inget ansvar.

14.2.Orderfox ansvarar utan inskränkning för skador som förorsakas av Orderfox, dess juridiska representanter eller ledande anställda genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande, samt för uppsåtliga skador genom andra underentreprenörer. Om andra underentreprenörer begår avsevärda fel bedöms ansvaret enligt följande angivna bestämmelser för lätt vårdslöshet.

14.3.Orderfox ansvarar oinskränkt för skador som uppstår på liv, kroppsdel eller hälsa genom att de huvudsakliga skyldigheterna inte fullgjorts av Orderfox, dess juridiska representant eller underentreprenör. Orderfox ansvarar för skador på grund av att de garanterade egenskaperna inte uppfylls upp till det belopp som garantin gäller och som var uppenbara då garantin gavs.

14.4.Orderfox ansvarar för produktansvarsskador enligt reglerna i tyska, österrikiska samt schweiziska resp. motsvarande och tvingande produktansvarslagstiftning.

14.5.Orderfox ansvarar för skador som uppstår om de huvudsakliga skyldigheterna inte fullgjorts av Orderfox, dess juridiska representant eller underentreprenör. Huvudsakliga skyldigheter är de väsentliga förpliktelser som utgör avtalets bas, som var avgörande för att avtalet ingicks och som användaren ska kunna lita på. Vid lättare vårdslöshet i förhållande till de huvudsakliga skyldigheterna är Orderfox ansvar begränsat till ersättning av en förutsägbar, typisk skada (kallas nedan för ”typisk skada”). Den typiska skadan är alltid begränsad till det angivna beloppet. Den typiska skadan är i det här fallet begränsad till 1 000,00 CHF. Detta gäller inte om begränsningen i ett enskilt fall är oskälig.

14.6.Utan att inverka på ansvarsregleringen i dessa användarvillkor ansvarar Orderfox inte för dataförluster om skadan hade kunnat undvikas genom att användaren fullgjort sin skyldighet att göra säkerhetskopior. I alla fall anses användaren ha en del av ansvaret. Vid uppsägning ansvarar användaren för att hans data först säkerhetskopieras.

15. Ansvar och skadestånd / Liability and damages (för användare i USA / for United States Users)

15.1.TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO (A) THESE TERMS, (B) CONTENT AND/OR YOUR USER CONTENT, (C) THE WEBSITE, AND/OR (E) ANY ASPECT OF THE WEBSITE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES EXCEED AN AMOUNT GREATER THAN $125 USD. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2.YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US AND OUR AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, EXPENSES, DAMAGES, AND COSTS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, AND INDIRECT DAMAGES), AND REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, RESULTING FROM OR ARISING OUT OF, UNDER, OR RELATING TO: YOUR USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE WEBSITE; ANY INFRINGEMENT OF A THIRD PARTY’S RIGHTS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); A BREACH OF A REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY YOU; YOUR USER CONTENT; ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, FRAUDULENT, OR ILLEGAL USE OF THE WEBSITE BY YOU; ANY IMPROPER DISCLOSURE OF CONTENT BY YOU; AND ANY VIOLATION BY YOU OF THESE TERMS, OUR PRIVACY POLICY, ANY OF OUR OTHER POLICIES.

15.3.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU ON BEHALF OF YOURSELF OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT, YOUR PERSONAL REPRESENTATIVES, AND YOUR HEIRS, HEREBY VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, WAIVE, AND DISCHARGE ALL CLAIMS, ACTIONS, DEMANDS, SUITS, OR PROCEEDINGS (“CLAIMS”) AGAINST US AND OUR AFFILIATES, INCLUDING ANY AND ALL LIABILITY FOR ACTUAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LITIGATION COSTS AND ATTORNEYS’ FEES) OF EVERY KIND AND NATURE ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO (A) THE WEBSITE, (B) CONTENT, AND/OR YOUR USER CONTENT, AND/OR (C) ANY INACCURACY, UNTIMELINESS, OR INCOMPLETENESS OF ANY AND ALL CONTENT OBTAINED OR ACCESSED BY OR THROUGH THE WEBSITE. FURTHER, IF YOU ARE A RESIDENT OF THE STATE OF CALIFORNIA, YOU WAIVE YOUR RIGHTS UNDER CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH STATES, “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” YOU UNDERSTAND THAT ANY FACT RELATING TO ANY MATTER COVERED BY THESE TERMS MAY BE FOUND TO BE OTHER THAN NOW BELIEVED TO BE TRUE AND ACCEPT AND ASSUME THE RISK OF SUCH POSSIBLE DIFFERENCES IN FACT. IN ADDITION, YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELINQUISH ANY AND ALL RIGHTS WHICH YOU MAY HAVE HAD UNDER ANY OTHER STATE OR FEDERAL STATUTE OR COMMON LAW PRINCIPLE OF SIMILAR EFFECT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

16. Ändringar av de allmänna villkoren

16.1.Orderfox har rätt att när som helst ändra de aktuella användningsvillkoren (med framtida verkan) om följande metod tillämpas. Orderfox ska senast 3 (tre) veckor före det planerade effektiva datumet informera användaren om ändringarna. Användaren har rätt att bestrida ändringarna inom 3 (tre) månader efter att informationen mottagits.

16.2.Om användaren inte lämnar ett bestridande hos Orderfox eller om användaren uttryckligen förklarar sig vara införstådd med ändringarna, träder ändringarna i kraft vid det meddelade effektiva datumet. Om användaren bestrider i tid, kan Orderfox välja att fortsätta avtalet enligt de villkor som dittills gällt eller, vid mottagande av bestridandet, avsluta avtalet efter en uppsägningstid av 1 (en) månad till slutet av aktuell kalendermånad när uppsägningen mottas. I meddelandet ska Orderfox, utöver de föreslagna ändringarna, informera användaren om dennes rätt till bestridande, uppsägningstiden, konsekvenserna av ett bestridande och konsekvenserna av att tidsfristen för bestridande löper ut.

16.3.Orderfox har i synnerhet rätt att ändra användarvillkoren i följande fall:

 • om ändringen tjänar till att göra användarvillkoren förenliga med gällande lag, särskilt om det gällande rättsläget ändras;
 • om ändringen i Orderfox tjänar till att följa obligatoriska rättsliga eller administrativa beslut;
 • om nya tjänster på Orderfox sida eller tjänsteelement liksom tekniska eller organisatoriska processer kräver en beskrivning i användarvillkoren;
 • om ändringen endast är till fördel för användarna.

17. Behörig domstol och gällande rättsväsende

17.1.Rättsförhållandena mellan Orderfox och användarna regleras av furstendömet Liechtensteins lagar – med undantag för den överstatliga rätten och även mellanstatlig och överstatliga hänvisningsnormer för tillämplig rätt som inte hänvisar till furstendömet Liechtensteins materialrätt. Avtalet om tillämplig rätt tillämpas även när användaren har sitt säte och/eller sin adress utomlands.

17.2.Fullgörandeorten är Orderfox säte i Ruggell. Det exklusiva behörighetsområdet för en eventuell tvist som uppstår på grund av eller i samband med avtalet är Orderfox säte i Ruggell. Orderfox förbehåller sig rätten att stipulera krav på den behöriga domstolen för användaren.

17.3.Användaren får endast överföra fordringar på grund av detta avtal mot Orderfox till tredje part endast med skriftligt medgivande från Orderfox.

17.4.Avtalsspråken är engelska, amerikansk engelska, tyska, danska, spanska, mexikanska, franska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska, polska, portugisiska, brasilianska, rumänska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, tjeckiska, ryska, japanska , koreanska och kinesiska.

17.5.För användare i USA / For United States Users: We are an independent contractor only. These Terms of Use do not create any employer-employee, agency, joint venture, or partnership relationship.

17.6.Skulle en eller flera bestämmelser i dessa användarvillkor vara eller bli ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna, förutsatt att giltigheten av de återstående allmänna villkoren inte är rättsligt nödvändig. Snarare skall den ineffektiva bestämmelsen ersättas med en kompletterande tolkning genom en sådan bestämmelse som kommer så nära som möjligt för det ekonomiska syfte som parterna avser med de ogiltiga bestämmelserna så nära som möjligt. Samma sak gäller för utfyllnad av eventuella luckor i regleringen.

18. För användare i USA / For United States Users: Trademarks and Intellectual Property

18.1.Trademarks. Orderfox and all other graphics, logos, page headers, button icons, scripts, service names and other content that we use, manage or control are trademarks, registered trademarks or trade dress of ours or our subsidiaries, officers, employees, independent contractors, suppliers, representatives, licensors, licensees, successors, assigns, agents, partners, or other affiliates (collectively “Affiliates”) in the United States or other countries or both. No one may use these trademarks or trade dress in connection with any product or service that is not our product or service without our express written permission. All other trademarks that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us or any of our Affiliates.

18.2.Copyright. Except for content under license to us, we claim copyright and all copyright protection afforded, under international law and United States law relating to all text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software (ours or our software suppliers), and all other content on the Website. The compilation of all content on the Website is our exclusive property, and it is similarly protected. We also claim a copyright, and all copyright protection afforded, under international law and United States law to all material described in the trademarks section above. Your access to all information and content located on the Website is strictly permitted through the license granted to you under these Terms of Use. Except for the license granted to you and for the licenses granted to us in these Terms of Use, all rights, title, and interest in content, in all languages, formats, and media throughout the world, including all copyrights, are and will continue to be the exclusive property of ourselves and other parties. Except as permitted by these Terms of Use, you are prohibited from modifying, copying, distributing, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works, or otherwise exploiting any content available on or through the Website without our prior written permission, or in the case of content owned by a third party, without first receiving permission from the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

18.3.Infringement Claims. We respect the intellectual property of others and ask that Users do the same. In connection with the Website, we have adopted and implemented a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy respecting intellectual property that provides for the removal of any infringing or unauthorized materials and for the termination of a User’s ability to use our Website, in appropriate circumstances, if we determine that a User is infringing on the intellectual property rights of others. If you believe that a User is, through the use of the Website, unlawfully infringing by submitting unauthorized content, and wish to have the allegedly infringing or unauthorized material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512) must be provided to our designated copyright agent (“Designated Agent”): your physical or electronic signature; identification of the works or rights that you claim to have been infringed; identification of the content on the Website that you claim is infringing and that you request us to remove; sufficient information to permit us to locate such content; your address, telephone number, and e-mail address; a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable content is not authorized by the copyright or other rights owner, its agent, or the law; and a statement that the information in the notification is accurate, and that, under penalty of perjury, you are either the owner of the copyright or other right that has allegedly been infringed or violated or that you are authorized to act on behalf of the copyright or other rights owner. Note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512, any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs, and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

18.4.Our Designated Agent is:
Dr. Wilhelm Klagian
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Principality of Liechtenstein
info@orderfox.com

19. För användare i USA / For United States Users: Compliance

19.1.You represent and warrant that you shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances, and regulations regarding use of the Website, regardless of your geographic location. We will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged unlawful activity of which we are made aware of regarding the use of our Website and may contact law enforcement if we are made aware of any use of our Website which potentially violates any applicable laws, statutes, ordinances, or regulations. We make no representation that the Website is operated in accordance with the laws or regulations of, or governed by nations other than the Principality of Liechtenstein.

19.2.By accessing the Website you certify that you meet your country’s and our express age and other eligibility requirements for use of the Website. Those who access or use the Website do so of their own volition and are entirely responsible for compliance with applicable law.

top-button