Datasekretesspolicy

Vi är glada över att du visar intresse för www.orderfox.com (kallas nedan för ”webbinnehåll” eller ”webbplats”). Vi tar mycket allvarligt på att skydda dina uppgifter och vill att du ska känna dig säker när du använder webbinnehållet. I denna integritetspolicy får du reda på vilka personuppgifter (kallas nedan för ”data”) vi samlar in och hur de används. Begreppet ”Användare” innefattar alla kunder (i synnerhet CNC-tillverkare och CNC-inköpare samt de som besöker vårt webbinnehåll. Begrepp som t.ex. ”användare” används könsneutralt.

Ansvarig:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein

Handelsregister/Nr.: Amt für Justiz Fürstentum Liechtenstein, handelsregisternummer: FL-0002.542.971-6
Företagsledare: Dr. Wilhelm Klagian
Telefonnummer: +423 375 2500
E-postadress: info@orderfox.com

Den ansvarige betecknas nedan även som "vi" eller "oss".

Företagets syfte:
Drift av en internetplattform för CNC-tillverkare och CNC-inköpare. Internetplattformen fungerar som en partnerplattform mellan CNC-tillverkare och CNC-inköpare för att dessa (användarna) ska kunna koppla samman interaktiva annonser på webbplatsen och deras sammankoppling stöds av smarta filter.

Typer av uppgifter som bearbetas:
- inventeringsdata (t.ex. kunddata, namn , adresser).
- kontaktinformation (t.ex. e-post, telefonnummer).
- innehållsdata (t.ex. poster text, fotografier, videor).
- kontraktsdata (t.ex. kontraktets syfte, löptid, kundkategori).
- betalningsuppgifter (t.ex. bankkonto, betalningshistorik).
- användningsdata (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider).
- meta-/kommunikationsuppgifter (t.ex. informationsenhet, IP-adresser).

Bearbetning av särskilda kategorier av uppgifter (art. 9 stycke 1 i GDPR):
Det finns inga särskilda kategorier av uppgifter som behandlas.

Kategorier av personer som berörs av bearbetningen:
- Användare, kunder, prospekt, affärspartner.
- Besökare och användare av onlineerbjudandet.

Nedan kallar vi de berörda kollektivt "användare".

Bearbetningens ändamål:
- tillhandahållande av kontrakttjänster, service och kundtjänst.
- serverhosting, registrering av domäner, tjänster för software-as-a-Service (SaaS).
- tillhandahållande av onlineerbjudandet, dess innehåll och funktioner.
- Besvara kontaktförfrågningar och kommunikation med användarna.
- marknadsföring, reklam och marknadsundersökning.
- Säkerhetsåtgärder.

Automatiserat individuellt beslut (art. 22 i GDPR):
Vi använder inte enbart automatiserade enskilda beslut.

Meddelande om rättsliga grunder:
- Om vi ​​bearbetar uppgifter om användare från EU/EES gäller de nedan nämnda rättsliga grunderna i GDPR.
- Annars behandlar vi data på grundval av den i Furstendömet Liechtenstein gällande datasekretessrätten. D.v.s. att i det här fallet gäller nedanstående påståenden, men enligt Furstendömet Liechtensteins lagar och inte enligt de nämnda GDPR-normerna.
- Om andra obligatoriska bestämmelser om dataskydd gäller för användare som är konsumenter, gäller dessa dataskyddsbestämmelser i första hand.

Februari 2019

Innehåll

1. Använd terminologi

1.1."Personuppgifter" avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade) En fysisk person anses identifierbar som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom att tilldela en identifierare, såsom namn, identifikationsnummer, platsdata, till en online-identifierare (t.ex. cookie) eller till en eller flera speciella egenskaper, uttrycka den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person.

1.2."Bearbetning" är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden eller någon sådan process som är förknippad med personuppgifter. Termen sträcker sig långt och innehåller praktiskt taget varje hantering av data.

1.3.Som "Ansvarig" betecknas den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, organ eller annan inrättning som bestämmer, ensamt eller i samförstånd med andra, om syftet och sättet att behandla personuppgifter.

1.4."Profilering" avser varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som inbegriper användningen av sådana personuppgifter för att utvärdera eller förutse vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller platsbyte för denna fysiska person.

1.5."Pseudonymisering" innebär behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en viss person utan att ytterligare information lämnas, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

1.6."Orderbehandlare": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, inrättning eller annat organ som behandlar personuppgifter på den ansvariges vägnar.

2. Relevanta rättsliga grunder

I enlighet med artikel 13 i GDPR informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. Om inte den rättsliga grunden anges i sekretesspolicyn gäller följande: Den rättsliga grunden för att få samtycke är enl. GDPR art. 6 stycke 1 bokstav a och art. 7, de rättsliga grunderna för bearbetningen för att utföra våra tjänster och genomföra avtalade åtgärder enl. GDPR art. 6 stycke 1 bokstav b, de rättsliga grunderna för behandlingen för att uppfylla våra juridiska skyldigheter är GDPR art. 6 stycke 1 bokstav c, och de rättsliga grunderna för bearbetningen för att upprätthålla våra berättigade intressen är GDPR art. 6 stycke 1 bokstav f. I händelse av att den berörda personens eller en annan fysisk persons livsviktiga intressen kräver behandling av personuppgifter, anges artikel 6 stycke 1, bokstav d i GDPR som rättslig grund.

3. Ändringar och uppdateringar av datasekretesspolicyn

Vi uppmanar dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår datasekretesspolicy. Vi anpassar datasekretesspolicyn så snart ändringarna i vår databehandling kräver det. Vi informerar dig så snart ändringarna kräver din medverkan (t.ex. samtycke) eller annan individuell avisering.

4. Säkerhetsåtgärder

4.1.Vi följer artikel 32 i GDPR, med hänsyn tagen till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt den olika sannolikheten och allvarligheten av risken för enskilda personers rättigheter och friheter. lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig för risken; Åtgärderna omfattar bland annat att sekretess, integritet och tillgång till data säkras genom kontroll av fysisk tillgång till uppgifterna samt kontroll avseende åtkomst, inlämning, vidarebefordran, tillgänglighet och deras separation. Vi har också inrättat rutiner för att säkerställa uppmärksammande av de berördas rättigheter, borttagning av data och datasårbarhet. Vidare beaktar vi skyddet av personuppgifter redan i utvecklingen eller valet av hårdvara, mjukvara och procedurer, i enlighet med principen om dataskydd genom teknisk konstruktion och datasekretessvänliga standardinställningar (artikel 25 i GDPR) .

4.2.Säkerhetsåtgärderna innefattar särskilt krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server.

4.3.Medarbetare är skyldiga att behålla sekretess och informeras, kontrolleras och informeras om eventuella konsekvenser av ansvaret.

5. Avslöjande och överföring av data

5.1.Om vi i samband med vår bearbetning avslöjar data för andra personer och företag (orderbehandlare eller tredje part), skickar dem till dem eller på annat sätt ger tillgång till uppgifterna, kommer detta endast att ske på grundval av en laglig tillåtelse (t.ex. vid en överföring av uppgifterna till tredje part, enligt vad som krävs av betalningsleverantörer enligt artikel 6.1 b i GDPR för avtalsuppfyllnad), som du har samtyckt till, en laglig skyldighet eller på grundval av våra legitima intressen (t.ex. användning av agenter, hostingleverantörer, skatte-, företags- och juridiska rådgivare, kundvårds-, bokförings-, fakturerings- och liknande tjänster som gör det möjligt för oss att ändamålsenligt och effektivt uppfylla våra avtalsenliga, administrativa och andra uppgifter och skyldigheter).

5.2.Om vi ger tredje part i uppgift att behandla uppgifter på grundval av ett så kallat "orderbehandlingsavtal", sker detta på grundval av artikel 28 i GDPR.

6. Överföringar till tredje länder

Om vi behandlar data i ett tredje land (d.v.s. utanför den Europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller avslöjande eller överföring av uppgifter sker till tredje part inom ramen för användningen av tredjepartstjänster, kommer detta endast att ske för att uppfylla våra (för-)avtalsenliga skyldigheter, på grundval av ditt samtycke, på grund av en rättslig skyldighet eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för lagliga eller avtalsmässiga tillstånd, bearbetar vi eller låter vi bearbeta i ett tredje land endast uppgifter som behandlas i närvaro av de särskilda förutsättningarna i Art 44 och följande i GDPR. D.v.s. att bearbetningen sker t.ex. på grundval av särskilda garantier, såsom en officiellt av EU erkänd nivå för dataskydd (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller överensstämmelse med officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (så kallade "standardavtalsklausuler").

7. Berörda personers rättigheter

7.1.Du har rätt att begära bekräftelse om de aktuella uppgifterna behandlas och att få information om dessa uppgifter liksom att få ytterligare information och kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 i GDPR.

7.2.Du har i enlighet med art. 16 i GDPR rätt att begära slutförande av uppgifterna om dig eller korrigering av felaktiga uppgifter rörande dig.

7.3.I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att kräva att relevanta uppgifter raderas utan dröjsmål eller alternativt kräva en begränsning av behandlingen av uppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR.

7.4.Du har rätt att kräva att få uppgifterna om dig som du har lämnat till oss, i enlighet med artikel 20 i GDPR och begära överföring av dem till andra ansvariga.

7.5.Du har vidare enligt art. 77 i GDPR rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

8. Rätt till återkallande

Du har rätt att återkalla givna samtycken i enlighet med art 7 stycke 3 i GDPR med effekt för framtiden.

9. Invändningsrätt

Du kan när som helst i enlighet med art. 21 i GDPR invända mot den framtida bearbetningen av dina personuppgifter. Invändningen kan särskilt riktas mot syften för direktreklam.

10. Cookies och invändningsrätt för direktreklam

10.1.Som "cookies" betecknas små filer som lagras på användarnas datorer. Inuti cookies kan olika uppgifter lagras. En cookie används huvudsakligen för att lagra informationen om en användare (eller den enhet där cookien är lagrad) under eller även efter sitt besök inom en tjänst på nätet. Som tillfälliga cookies, "sessionscookies" eller "kortvariga cookies" betecknas cookies som raderas när en användare lämnar en tjänst på nätet och stänger sin webbläsare. I en sådan cookie kan t.ex. innehållet i en kundvagn i en nätbutik eller en inloggningsstatus sparas. Som "permanent" eller "beständig" betecknas cookies som förblir lagrade även efter att webbläsaren har stängts. På så sätt kan t.ex. inloggningsstatusen sparas om användarna uppsöker den efter flera dagar. På samma sätt kan användarens intressen, som används för mätning av räckvidd eller marknadsföringsändamål, sparas i en sådan cookie. Som "tredjepartscookies" betecknas cookies från andra leverantörer än den ansvarige som hanterar nättjänsten (annars, om de bara är dennes cookies talar man om "förstapartscookies").

Vi använder tillfälliga och permanenta cookies och klargör detta inom ramen för vår datasekretesspolicy på.

10.2.Om användarna inte vill att cookies ska sparas på deras datorer uppmanas de att inaktivera motsvarande alternativ i deras webbläsares systeminställningar. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Om cookies inte accepteras kan det medföra att vissa av funktionerna för nättjänsten inte är tillgängliga.

10.3.En allmän invändning mot användningen av cookies för nätmarknadsföringsändamål kan uttryckas för en mängd olika tjänster, framförallt när det gäller spårning, via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan lagring av cookies förhindras genom att stänga av dem i webbläsarens inställningar.

11. Radering av data

De uppgifter som behandlas av oss raderas eller begränsas i behandlingen av dem i enlighet med artiklarna 17 och 18 i GDPR. I den utsträckning det inte uttryckligen anges inom ramen för denna datasekretesspolicy, raderas de uppgifter som lagrats hos oss så snart de inte längre behövs för det ändamål de används för och det inte föreligger några hinder för radering på grund av en lagstadgad arkiveringsskyldighet. Om uppgifterna inte raderas eftersom de måste arkiveras för andra lagstadgade ändamål kommer deras bearbetning att begränsas. Detta innebär att uppgifter spärras och inte kan bearbetas för andra syften. Detta gäller t.ex. för uppgifter som måste arkiveras enligt handels- och skattelagstiftningar.

12. Syftet med databehandling

12.1.VI behandlar dina data för att vi ska kunna erbjuda de webbfunktioner som du vill använda och fullgöra våra avtalsenliga, affärsmässiga och andra lagstadgade skyldigheter (bl.a. för att tillhandahålla och utföra våra tjänste-, service- och användarutbud samt för att säkerställa effektiv kundtjänst och teknisk support) enligt art. 6 stycke 1, bokstav b i GDPR. Behandlingen innefattar överföring eller avslöjande av data gentemot tredje part om detta görs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter (t.ex. för att förmedla ordrar mellan CNC-tillverkare och CNC-inköpare) eller om detta är nödvändigt för avräkningsändamål (t.ex. för att överföra uppgifter till en betalningsleverantör).

12.2.Vidare behandlar vi dina data enligt de juridiska specifikationerna på basis av våra berättigade intressen. Till dessa behandlingsändamål hör statistiska analyser som för det första används för att optimera vårt webbinnehåll och för det andra för våra egna affårsändamål. På basis av sparade data (t.ex. adresser, profilbeskrivningar, profilåtkomster, tilldelade jobb, utbuds- och efterfrågansprofiler) kan vi skapa s.k. användarprofiler (kallas nedan för ”profiler”). För att tillvarata dina intressen behandlar vi dina uppgifter för nämnda ändamål i möjligaste mån anonymt, dvs. profilerna sparas utan identifierande egenskaper som t.ex. namn eller e-postadresser. Endast om det är nödvändigt att en profil kopplas till en viss användare, t.ex. för att specifik information ska kunna visas beroende på användarens användningssätt, skapar vi en koppling mellan profilen och den verkliga användaren. Om det inte är nödvändigt att vi tilldelar en profil till en användare (t.ex. om vi bara är intresserade av statistiska data) behandlar vi användardatan anonymt, d.v.s. att profilerna och analysresultaten inte kan kopplas till enskilda användare.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4.Dessutom kan vi behandla data baserat på ditt samtycke och vi kommer då att begära ditt uttryckliga samtycke.

12.5.Om innehåll, verktyg eller övriga hjälpmedel från andra leverantörer (betecknas nedan gemensamt som "tredjepartsleverantörer") används inom ramen för dessa riktlinjer för dataskydd och deras säte är beläget utomlands, ska man utgå ifrån att det sker en dataöverföring till tredjepartsleverantörernas hemländer. Överlämning av data till tredje länder sker antingen på basis av ett lagstadgat tillstånd, användarnas samtycke, särskilda garantier, t.ex. Privacy Shield, eller särskilda avtalsklausuler som ger dessa data en lagstadgad säkerhet.

12.6.Inom ramen för denna databehandling får du information om de enskilda ändamålen för, typerna av och omfattningen av databehandlingen samt inhämtade tillstånd genom samtycke.

12.7.Uppgifterna kommer att raderas om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter för vård liksom för hantering av eventuella garantiåtaganden och jämförbara skyldigheter, varvid behovet av att behålla uppgifterna ses över vart tredje år, i övrigt gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

13. Betalningshantering

13.1.För våra kunders säkerhet sparar vi inte kreditkortsinformation eller bankdata själva utan använder betalningstjänsten ”Saferpay” från betalningstjänsteleverantören SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main.

13.2.Datasekretesspolicy: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Registrering och avregistrering

14.1.Användarna beslutar i princip själva vilka uppgifter de avslöjar om sig själva och vem de är tillgängliga för. Till exempel om användarna uppger sina namn i användarprofiler, kommentarsfält eller liknande

14.2.Som en del av användarregistreringen krävs följande obligatoriska uppgifter:

  • E-postadress (kommer inte att lämnas ut till andra användare),
  • lösenord (lagras i krypterad form),
  • förnamn och efternamn,
  • företag; ​

14.3.Utöver dessa tidigare nämnda uppgifter bestämmer varje användare själv över ytterligare information. Därutöver kan användarna anmodas att lämna ytterligare uppgifter om dessa är nödvändiga för att vi ska kunna göra våra nättjänster tillgängliga och för att följa lagstadgade bestämmelser.

14.4.Användarnas offentliga profilinformation kan visas och genomsökas av andra inloggade användare. Placeringen av användarna kan visas på en karta.

14.5.Vid uppsägning har vi rätt att radera användarenas användarprofiler. Användaren är skyldig att säkerhetskopiera profilinformationen.

15. Visning av 3D-objekt med Autodesk

15.1.För visning av tredimensionella objekt använder vi tjänsten "Autodesk Forge" från den amerikanska leverantören Autodesk (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, California 94903, USA). För detta ändamål laddas en 3D-modell upp till servern som tillhör Autodesk där den bearbetas vidare.

15.2.Användningen av Autodesk sker enl. art. 6 stycke 1 bokstav b. i GDPR för att uppfylla våra avtalade tjänster gentemot användaren. Här ingår tillhandahållandet av en visningsfunktion som en beståndsdel av funktionerna i Orderfox.

15.3.För att kunna tilldela 3D-modellerna till de användare som har laddat upp dem, överför vi 3D-modellerna till Autodesk med identifiering av ett användar-ID som tilldelats oss. Autodesk får därmed i princip endast pseudonymiserade data om användaren utan möjlighet att allokera 3D-objekten till användaren. Bearbetningen hos Autodesk kan endast i undantagsfall innehålla ytterligare personuppgifter, om dessa skulle följa av själva det visade 3D-objektet och de metadata som lagrats tillsammans med 3D-objektet och tillåta en identifiering av användaren.

15.4.3D-objekten raderas senast inom 6 månader, när de av användaren eller på annat sätt tas bort från vårt system.

15.5.Autodesk är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti att de ska följa den europeiska och schweiziska dataskyddsrätten.

15.6.Ytterligare information finns i datasekretesspolicyn från Autodesk: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement.

16. Administration, ekonomisk redovisning, kontorsorganisation, arkivering

16.1.Vi bearbetar data i samband med administrativa uppgifter och organisation av vårt företag, ekonomisk redovisning och efterlevnad av lagliga skyldigheter, som till exempel arkivering. Härvid bearbetar vi samma data, som vi behandlar i samband med att vi utför våra avtalsmässiga tjänster. Bearbetningsprinciperna är enligt art. 6 stycke 1 bokstav c i GDPR, art. 6 stycke 1 bosktav f. och art. 28 i GDPR. Av bearbetningen berörs: Kunder, prospekt, affärspartners och besökare på webbplatsen. Syftet med bearbetningen är administration, ekonomisk redovisning, kontorsorganisation och arkivering av data som tjänar upprätthållandet av vårt företag och våra tjänster.

16.2.Vi avslöjar eller överför härvid data till skattemyndigheterna, skatterådgivare, revisorer, andra avgiftsmottagare och leverantörer av betalningstjänster.

16.3.Dessutom lagrar vi på grund av våra affärsintressen uppgifter om leverantörer, mellanhänder och andra affärspartners, t.ex. för senare kontakt. Vi lagrar i princip permanent dessa i huvudsak företagsrelaterade data.

17. Affärsanalys och marknadsundersökning

17.1.För att kunna bedriva vår verksamhet affärsmässigt och för att kunna identifiera marknadstrender, kund- och användarkrav analyserar vi de data vi har om affärstransaktioner, kontrakt, förfrågningar, etc. Vi bearbetar lagerdata, kommunikationsdata, kontraktsdata, betalningsdata, användningsdata, metadata på grundval av art. 6 stycke 1 bokstav f. i GDPR, där de berörda personerna innefattar kunder, prospekt, affärspartners, besökare och användare av nättjänsten. Analyserna utförs för affärsanalys, marknadsföring och marknadsundersökning. Då kan vi ta hänsyn till de registrerade användarnas profiler med uppgifter om t.ex. deras inköpstransaktioner. Analyserna hjälper oss att öka användarvänligheten, optimera vårt erbjudande och förbättra affärsekonomin. Analyserna är endast för eget bruk och kommer inte att avslöjas externt om det inte handlar om anonyma, aggregerade värdesanalyser.

17.2.Om dessa analyser eller profiler avser enskilda personer kommer de att raderas eller anonymiseras vid användarnas upphörande och i annat fall två år efter avtalets slut. I övrigt skapas de övergripande affärsanalyserna och allmänna trendanalyserna anonymt om möjligt.

18. Kontakt och kundtjänst

18.1.Vid kontakt med oss (via kontaktformulär eller e-post) bearbetas informationen som användaren lämnat för kontaktförfrågan och dess behandling. enligt art 6 stycke 1 bokstav b. (kunder/prospekt) och artikel 6 stycke 1 bokstav f. (andra användare) i GDPR.

18.2.Användarinformation kan lagras i vårt system för hantering av kundrelationer ("CRM-system") eller liknande förfrågningsorganisation.

18.3.För kommunikation och kundvård (s.k. "Customer Relationship Management", CRM) använder vi, baserande på våra berättigade intressen (dvs intresse för analys, optimering och effektiv drift av våra online-tjänster) kommunikationstjänster från Intercom som tillhandahålls via Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, California 94105, USA. Intercom är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti att de ska följa den europeiska och schweiziska datasekretessnivån. Intercom erbjuder möjligheten att möta användarnas förväntningar om att komma i kontakt med dem snabbare och mer direkt, samt att behandla deras önskemål. Intercom tillåter användaren att skicka meddelanden via livechatt, e-mail, textmeddelanden samt även push-meddelanden. För att detta ska vara möjligt måste användarens kontaktinformation synkroniseras med Intercom via ett gränssnitt. Följande data från kommunikationskanalerna behandlas: Användarnamn, lösenord, e-postadress, IP-adress, dataanalys, enhetsdata, användningsdata, sociala medier, platsdata och kommunikationsinnehåll. Lagringen av data beror på raderingsperioderna för behandlingen av kommunikations- och kunddata; Dessutom sker raderingen när data inte behövs och det finns inga arkiveringsförpliktelser som regelbundet ses över vartannat år eller kontinuerligt. Sekretesspolicy och överklagandemöjligheter hos Intercom: https://www.intercom.com/privacy.

18.4.Vi raderar förfrågningarna om de inte längre behövs. Vi kontrollerar om de behövs varannat år; Förfrågningar från kunder som har ett kundkonto lagrar vi permanent och hänvisar till raderingen av uppgifterna för kundkontot. Vidare gäller de lagliga arkiveringskraven.

19. Nyhetsbrev

19.1.Med nedanstående information vill vi informera dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt registrerings-, försändelseförfarandet och den statistiska analysmetoden samt dina rättigheter till bestridande. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev förklarar du att du är införstådd med mottagningen och den process som beskrivs.

19.2.Vi skickar endast nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska aviseringar med reklam (kallas nedan för ”nyhetsbrev”) med mottagarens samtycke eller om lagen så medger. Vid prenumeration på nyhetsbrevet, vars innehåll är konkret inskränkt, bestämmer dessa användarnas samtycke. I övrigt innehåller våra nyhetsbrev information om utveckling och erbjudanden från CNC-branschen liksom om våra tjänster.

19.3.Registrering för vårt nyhetsbrev sker genom en s.k. Double-Opt-In-process. Det betyder att du får ett e-postmeddelande när du loggar in så att du kan bekräfta att du vill logga in. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna logga in med andra e-postadresser. Prenumeration på nyhetsbrevet dokumenteras för att det ska vara möjligt att intyga att registreringsprocessen skett enligt de lagstadgade kraven. Hit hör både lagring av tidpunkten för registrering och verifiering och IP-adressen. Dessutom registreras ändringarna av dina data som är lagrade hos utskickstjänsteleverantören.

19.4.Nyhetsbrevet skickas med hjälp av plattformen ”Mailchimp” från leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (kallas nedan för "utskickstjänsteleverantören"). Här kan du se Mailchimps datasekretessvillkor: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5.The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti att de ska uppnå den europeiska och schweiziska datasekretessnivån.

19.6.E-postadresserna till prenumeranterna på vårt nyhetsbrev och andra data, som beskrivs i den här anvisningen, lagras på utskickstjänsteleverantörens servrar. Utskickstjänsteleverantören använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet på uppdrag av oss. Dessutom kan nyhetsbrevsleverantören använda dessa data för att optimera eller förbättra de egna tjänsterna, t.ex. för teknisk optimering av sändningsfunktionen och presentationen av nyhetsbrevet eller för ekonomiska ändamål för att fastställa vilka länder som mottagarna finns i. Utskickstjänsteleverantören använder emellertid inte uppgifter om våra prenumeranter för att själv skriva till dem eller för att vidarebefordra informationen till tredje part.

19.7.Det räcker att ange din e-postadress för att prenumerera på nyhetsbrevet.. Alternativt ber vi er ange följande uppgifter som för- och efternamn för att personanpassa nyhetsbrevet och bransch för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till vår läsares intressen.

19.8.Nyhetsbreven innehåller en s.k. "webb-beacon", en pixelstor fil som utskickstjänsteleverantörens server läser av när nyhetsbrevet öppnas. Vid denna avläsning samlas först teknisk information som information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och tidpunkt för avläsningen in. Den här informationen används för att göra tekniska förbättringar av tjänsterna med hjälp av tekniska data eller målgrupperna och deras läsbeteende med hjälp av platsen vid hämtning (som kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. Till den statistiska datainsamlingen hör även att fastställa om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som aktiveras. Ur teknisk synpunkt kan den här informationen visserligen kopplas till enskilda prenumeranter på nyhetsbrevet. Det ligger dock varken i vårt eller nyhetsbrevsleverantörens intresse att övervaka enskilda användare. Utvärderingarna hjälper oss mycket mer för att förstå våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll därefter eller för att skicka olika innehåll till användarna efter deras intressen.

19.9.Utskicket av nyhetsbrevet och dess tillhörande resultatmätning baseras på mottagarens samtycke enligt art. 6 stycke 1 bokstav a och art. 7 i GDPR eller om samtycke inte är nödvändigt, baserat på våra legitima intressen för direktmarknadsföring enligt art. 6 stycke 1 bokstav f. i GDPR. Loggning av anmälningsförfarandet bygger på våra legitima intressen enligt art. 6 stycke 1 bokstav f i GDPR. Vårt intresse riktar sig mot användningen av ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevsystem som tjänar både våra affärsintressen och användarnas förväntningar och gör det även möjligt för oss att påvisa samtycken.

19.10.Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet, d.v.s. återkalla ditt samtycke. Längst ned i varje nyhetsbrev finns en länk för att säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi kan spara de uppgivna e-postadresserna i upp till tre år baserat på våra legitima intressen innan vi raderar dem för utskick av nyhetsbrev, för att kunna påvisa ett tidigare givet samtycke. Bearbetningen av dessa uppgifter är begränsad till ändamålet för ett eventuellt försvar mot anspråk. En individuell begäran om uppsägning är möjlig när som helst, förutsatt att den tidigare förekomsten av ett samtycke samtidigt bekräftas. En separat återkallelse av resultatmätningen är tyvärr inte möjlig, i så fall måste hela prenumerationen på nyhetsbrevet avslutas.

20. Deltagande i partnerprogrammet med Celeritive Technologies

20.1.Som en del av partnerprogrammet med Celeritive Technologies Inc., 95 E High St, Moorpark, CA 93021, USA, bearbetar vi användarnas data när de väljer att använda fördelarna med Celeritive Technologies eller Orderfox.

20.2.För att dra nytta av detta kan användarna ange en särskild kod vid registreringen på webbplatsen. Denna kod ges till användare av Celeritive Technologies. Genom att lösa in koden ger Orderfox användarna tillgång till de utlovade fördelarna.

20.3.När du som användare löser in din kod ger du ditt samtycke till att Orderfox.com kontaktar dig via e-post och ber dig att registrera dina personuppgifter. Därmed har du även givit ditt samtycke till att Orderfox.com efter att registreringen har bekräftats och din företagsprofil har kompletterats får sända ytterligare ett e-postmeddelande med en länk och en kod till ett specialerbjudande från Celeritive Technologies som användaren kan aktivera direkt på Celeritive Technologies webbplats.

20.4.Uppgifterna som bearbetas inom ramen för partnerprogrammet inkluderar inventarie-/kundmasterdata för användarna (d.v.s. företagsnamn, namn, e-postadress, land och kampanjkod) och det faktum att både Orderfox och Celeritive Technologies får veta att användaren har utnyttjat erbjudandet från den andra leverantören.

20.5.Därutöver avslöjas inga uppgifter om användaren mellan Orderfox och Celeritive Technologies. För bearbetning av användarnas data inom ramen för respektive använda erbjudanden är deras respektive leverantörer ansvariga, d.v.s. Orderfox eller Celeritive Technologies.

20.6.Användarna kan motsätta sig bearbetningen av sina data för ovanstående ändamål, i vilket fall användningen av fördelarna kan uteslutas om deras användning förutsätter obestridd databearbetning (till exempel om användarna inte vill få en länk till ett förmånserbjudande).

20.7.Den rättsliga grunden för bearbetningen av användarnas data är deras samtycke enligt art. 6 stycke 1 bokstav a, art. 7 i GDPR.

20.8.Bearbetningen av användarnas data genom Celeritive Technologies regleras uteslutande av datasekretessförklaringen från Celeritive Technologies som är tillgänglig under följande adress: http://www.celeritive.com/pp-pop.htm.

21. Kommunikation via post, e-post, fax eller telefon

21.1.Vi använder fjärrkommunikationsmedel för affärstransaktioner och marknadsföring, som t.ex. post, telefon eller e-post. I detta sammanhang bearbetar vi lagerdata, adress- och kontaktuppgifter liksom kontraktsuppgifter från kunder, deltagare, prospekt och kommunikationspartners.

21.2.Bearbetningen görs baserat på art. 6 stycke 1 bokstav a, artikel 7 i GDPR och art. 6 stycke 1 bokstav f i GDPR i samband med lagkrav för reklamkommunikation. Kontakt tas endast med samtycke från kontaktpartnern eller inom ramen för de juridiska tillstånden och de bearbetade uppgifterna raderas så snart de inte är nödvändiga och i annat fall med invändning/återkallande eller bortfall av godkännandebasen eller lagliga arkiveringsskyldigheter.

22. Onlinenärvaro i sociala medier

22.1.Vi upprätthåller onlinenärvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med aktiva kunder, prospekt och användare där och informera dem om våra tjänster. Vid anrop av respektive nätverk och plattformar gäller databehandlingsvillkoren och -riktlinjerna för respektive operatör.

22.2.Om inte annat anges i vår datasekretesspolicy bearbetar vi användarnas data så länge de kommunicerar med oss inom de sociala nätverken och plattformarna, t.ex. genom att göra inlägg på våra onlinenärvaro eller genom att skicka meddelanden till oss.

23. Insamling av åtkomstdata och loggfiler

23.1.Vi samlar in data om varje åtkomst till servern där tjänsten finns (s.k. serverloggfiler). baserat på våra legitima intressen i enlighet med art. 6 stycke 1 bokstav f. i GDPR. Till åtkomstdata hör namnet på den öppnade webbplatsen, filen, datumet och klockslaget för hämtningen, den överförda datamängden, meddelande om framgångsrik hämtning, typ av webbläsare och version, användarens operativsystem, hänvisande URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och anropande leverantör.

23.2.Loggfilinformation sparas för säkerhetsändamål (till exempel för att undersöka missbruk eller bedrägliga aktiviteter) i högst sju dagar och raderas sedan. Uppgifter vilkas ytterligare förvaring krävs för bevisändamål ska undantas från raderingen tills det slutliga klargörandet av händelsen är klart.

24. Google Analytics

24.1.På grundval av våra legitima intressen (d.v.s. intresse för analys, optimering och effektiv drift av våra nättjänster i enlighet med art. 6 stycke 1 bokstav f. i GDPR) använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC ("Google"). Google använder cookies. Information som genereras via cookien genom att användarna använder webbinnehållet överförs normalt till en av Googles servrar i USA och sparas där.

24.2.Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti att de ska följa den europeiska och schweiziska dataskyddsrätten.

24.3.Vi använder Google Analytics för att visa annonser som visas i Googles och dess affiliate-reklamtjänster, endast för de användare som har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som uppvisar vissa egenskaper (t.ex. intresse av specifika ämnen eller produkter, baserat på de webbsidor som de besöker), som vi överför till Google (så kallade "Remarketing-" eller "Google Analytics-målgrupper"). Med hjälp av remarketingmålgrupperna vill vi också se till att våra annonser överensstämmer med användarnas potentiella intresse och inte är irriterande

24.4.Google använder den här informationen på uppdrag av oss för att analysera hur vårt webbinnehåll används av användarna, sammanställa rapporter om aktiviteterna inom webbinnehållet och för att kunna erbjuda oss tjänster som hör ihop med användning av detta webbinnehåll och Internetanvändning. Från de bearbetade data kan anonyma användningsprofiler skapas för användarna.

24.5.Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att användarnas IP-adresser förkortas av Google i EU:s medlemsländer eller i andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där.

24.6.Den IP-adress som tillhandahålls av användarens webbläsare kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Användarna kan blockera lagringen av cookies genom en inställning i webbläsaren. Genom att hämta tillgängliga insticksprogram till webbläsaren via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en och installera dem kan användarna dessutom förhindra att information som registreras genom cookien och data som hör ihop med din användning av webbinnehållet överförs till Google och behandlas där.

24.7.På Googles webbsidor https://policies.google.com/technologies/partner-sites för du mer information om dataanvändning genom Google samt inställningsalternativ och möjligheter att återta sitt samtycke (”Så här använder Google uppgifter om din användning av våra partners webbplatser eller appar”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (”Annonsering”), https://adssettings.google.com/authenticated ("Administrera den information som Google använder för att visa annonser”)

24.8.Raderingsfrist för data som bearbetas av Google: 14 månader.

25. Google-Re/Marketing-Services/Annonsering

25.1.På grundval av våra berättigade intressen (d.v.s. intresse för analys, optimering och effektiv drift av våra onlinetjänster i enlighet med art. 6 stycke 1 bokstav f. i GDPR) använder vi marknadsförings- och remarketing-tjänster (kort "Google-Marketing-Services") från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

25.2.Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti att de ska följa den europeiska och schweiziska dataskyddsrätten.

25.3.Google-Marketing-Services gör det möjligt för oss att visa målinriktade annonser för och på vår webbplats, för att bara för användarna presentera annonser som är potentiellt intressanta för användarna. Om t.ex. annonser för produkter som användaren visat intresse för på andra webbplatser presenteras, kallas detta för ”remarketing”. För dessa ändamål kör Google omedelbart en kod när vår och andra webbplatser öppnas. S.k. (re-)marketing-tags (osynliga bilder eller koder, kallas även för ”web beacons”) integreras i webbplatsen. Med deras hjälp sparas en individuell cookie på användarnas enheter, dvs. en liten fil (istället för cookies kan även liknande tekniker användas). Cookies kan skapas av olika domäner såsom google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. I den här filen registreras vilka webbplatser användaren söker efter, vilket innehåll han är intresserad av och vilka annonser han klickar på. Vidare registreras teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, refererade webbplatser, besökstid och andra uppgifter om användning av webbinnehållet. Dessutom registreras användarnas IP-adress. Inom ramen för Google-Analytics förkortas IP-adressen i EU:s medlemsländer eller i andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA, men förkortas då där. IP-adressen kombineras inte med användardata inom andra Google-system. Den nämnda informationen kan även kombineras med liknande information från andra källor av Google. När användaren sedan besöker andra webbsidor kan annonser som är anpassade till hans intressen visas.

25.4.Användarnas data bearbetas pseudonymt inom ramen för Google-Marketing-Services. D.v.s. att Google sparar och bearbetar t.ex. inte användarnas namn eller e-postadress, utan bearbetar endast relevanta data via cookies inom anonymiserade användarprofiler. Det innebär att annonserna från Googles perspektiv inte hanteras och visas för en person som kan identifieras utan för cookieinnehavaren, oavsett vem denne är. Detta stämmer inte om en användare uttryckligen ger Google tillstånd att behandla data utan anonymisering. Den information som Google-Marketing-Services samlar in om användarna överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA.

25.5.Webbmarknadsföringsprogrammet ”Google AdWords” är en av de Google-Marketing-Services som vi använder. Vid användning av Google AdWords får varje AdWords-kund en egen "Konverteringscookie". Därigenom kan cookies inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Information som samlas in med hjälp av cookien används för att skapa omvandlingsstatistik för AdWords-kunder som valt conversion tracking. AdWords-kunderna får information om det totala antalet kunder som klickat på deras annonser och vidarebefordras till en sida med en conversion tracking-tagg. De får dock ingen information som kan användas för att personligen identifiera användare.

25.6.Med hjälp av Google-Marketing-Services "DoubleClick" kan vi integrera reklamannonser från tredje part. DoubleClick använder cookies som Google och dess partnerwebbplatser använder för att visa annonser på basis av användarnas besök på deras webbplats resp. andra webbplatser.

25.7.Vi kan också använda tjänsten "Google Optimizer". Med Google Optimizer kan vi förstå hur olika ändringar på en webbplats (till exempel ändringar i inmatningsfälten, designen etc.) påverkar i så kallade "A/B-testningar". Cookies lagras på användarnas enheter för dessa teständamål. Endast pseudonymdata för användarna bearbetas.

25.8.Vidare kan vi använda "Google Tag Manager" för att integrera och administrera Googles analys- och marknadsföringstjänster på vår webbplats.

25.9.Uppgifterna kan bearbetas av Google i upp till två år innan de anonymiseras eller raderas.

25.10.Mer information om dataanvändning för marknadsföringsändamål genom Google hittar du på översiktssidan: https://policies.google.com/technologies/ads, Googles datasekretesspolicy kan öppnas via https://policies.google.com/privacy. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke till intressebaserad reklam genom Google Marketing Services kan du använda Googles inställnings- och opt-out-möjligheter: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebooks sociala insticksprogram

26.1.Vårt webbinnehåll använder på grundval av våra berättigade intressen (dvs intresse för analys, optimering och effektiv drift av våra online-tjänster) sociala insticksprogram (”insticksprogram”) för det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Insticksprogrammen känns igen på Facebook-logotypen (ett vitt ”f” på blå botten, begreppen ”Like”, ”Gillar” eller en ”Tummen upp”-symbol) eller är märkta med tillägget ”Facebook Social Plugin”. Listan över och utseendet på Facebooks sociala insticksprogram finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2.Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti att de ska följa den europeiska och schweiziska dataskyddsrätten.

26.3.Om en användare anropar en funktion i webbinnehållet som innehåller ett sådant insticksprogram upprättar hans/hennes enhet en direktanslutning till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt till användarens enhet av Facebook och integreras i webbinnehållet från denna. Från de bearbetade data kan användningsprofiler skapas för användarna. Vi har därför inget inflytande över vilka data som Facebook samlar in med hjälp av det här insticksprogrammet och informerar därför användarna om det vi känner till.

26.4.Genom integration av insticksprogrammet får Facebook den information som en användare har öppnat på motsvarande sida i onlineerbjudandet. Om användaren är inloggad i Facebook kan Facebook associera besöket till ett visst Facebook-konto. När användaren interagerar med insticksprogrammet, t.ex. genom att trycka på Like-knappen eller lämna en kommentar överförs denna information direkt till Facebook från din enhet och sparas där. Även om användaren inte är medlem i Facebook är det ändå möjligt att Facebook läser av hans eller hennes IP-adress och sparar den. Enligt Facebook lagras i Tyskland endast en anonym IP-adress.

26.5.Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna via Facebook samt relaterade rättigheter och alternativ för att skydda användarnas privatliv finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6.Om en användare är en Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om honom via detta online-erbjudande och associera det med hans medlemsuppgifter lagrade på Facebook, måste han före användningen av vårt online-erbjudande logga ut på Facebook och ta bort sina cookies. Ytterligare inställningar och motsätta sig användning av data för marknadsföringsändamål kan göras via Facebooks profilinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna är plattformsoberoende, d.v.s. de sparas för alla enheter som skrivbordsdatorer eller mobila enheter.

27. Facebook-remarketing, Facebook-pixlar och anpassade målgrupper

27.1.Vårt webbinnehåll använder på grundval av våra berättigade intressen (dvs intresse för analys, optimering och effektiv drift av våra online-tjänster) sk "Facebook-pixlar" för det sociala nätverket Facebook som administreras av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA resp. av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland om du bor i ett EU-land. Med hjälp av Facebook-pixlar är det möjligt för Facebook att indela de som besöker vårt utbud i olika användargrupper för att visa annonser, sk "Facebook-annonser". På samma sätt använder vi Facebook-pixlar för att de Facebook-annonser som vi förmedlar endast ska visas för Facebook-användare som även visat intresse för vårt webbutbud (s.k. "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixlar vill vi säkerställa att våra Facebook-annonser är relevanta för användarna och inte väcker irritation. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också förstå effektiviteten hos Facebook-annonserna för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons.

27.2.Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti att de ska följa den europeiska och schweiziska dataskyddsrätten.

27.3.Facebook-pixeln kopplas när du besöker vår webbplats direkt via Facebook och kan på din enhet lagra en så kallad cookie, d.v.s. en liten fil. Om du därefter loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad, noteras besöket på vår webbplats i din profil. Data som samlas in från dig är anonymiserade för oss och gör det inte möjligt att dra slutsatser om användarnas identitet. Dock sparas och behandlas data från Facebook så att det är möjligt att koppla dessa till en viss användarprofil. Behandling av data genom Facebook sker i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning. På samma sätt får du ytterligare information om remarketingpixelns funktionssätt och generell information om visning av Facebook-annonser i Facebooks riktlinje för dataanvändning: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4.Du kan motsätta dig Facebook Pixel-insamlingen och användningen av dina data för att visa Facebook-annonser. Därtill kan du öppna sidan som Facebook genererar och följa anvisningarna för inställning av användningsbaserad reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller lämna en anmälan via den amerikanska sidan  http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan  http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna är plattformsoberoende, d.v.s. de sparas för alla enheter som skrivbordsdatorer eller mobila enheter.

28. Integration av andra tjänster och innehåll från tredje part

28.1.På grundval av våra berättigade intressen (d.v.s. intresse för analys, optimering och effektiv drift av våra onlinetjänster i enlighet med art. 6 stycke 1 bokstav f. i GDPR) använder vi innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer, som t.ex. integration av videor eller typsnitt (nedan enhetligt betecknat som "innehåll"). Integration av innehåll från tredjepartsleverantörer förutsätter alltid att tredjepartsleverantörerna får tillgång till användarnas IP-adress, eftersom innehållet inte kan skickas till användarnas webbläsare utan IP-adress. IP-adressen behövs för att detta innehåll ska kunna visas. Vi strävar efter att bara använda innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen enbart för leverans av innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda s.k. pixel-taggar (osynlig grafik, även kallade "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixel-taggarna" kan användas för att utvärdera information som besökstrafiken på sidorna på denna webbplats. Den pseudonymiska informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet, inklusive men inte begränsad till teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisning till webbsidor, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande.

28.2.Följande presentation ger en översikt över tredjepartsleverantörer liksom deras innehåll, liksom länkar till deras datasekretesspolicies, som innehåller ytterligare observationer om bearbetning av data och, delvis redan nämnda här, motsägningsmöjligheter (s.k. Opt-Out):

top-button