Veri gizliliği beyanı

www.orderfox.com'a (bundan sonra "online hizmet" veya "web sitesi" olarak anılır) gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Kişisel bilgilerinizin korunmasını ciddiye alıyor ve internet sayfamızın kullanımında kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasında, hangi kişisel bilgileri (bundan sonra kısaca "veriler" olarak anılır) topladığımızı ve bunları nasıl kullandığımızı öğreneceksiniz. "Kullanıcı" terimi tüm müşterileri (özellikle CNC üreticileri ve CNC satın alıcıları) ve internet sayfamızın ziyaretçilerini kapsar. "Kullanıcı" gibi terimler cinsiyet ayrımı içermemektedir.

Sorumlu:
Orderfox AG
Industriering 3
9491 Ruggell
Lihtenştayn Prensliği

Ticaret sicili/No.: Adalet Bakanlığı, Lihtenştayn Prensliği, Ticaret Sicil Numarası: FL-0002.542.971-6
Genel Müdür: Dr. Wilhelm Klagian
Telefon numarası: +423 375 2500
E-posta adresi: info@orderfox.com

Sorumlu, bundan sonra "biz" veya "bizler" olarak da anılır.

Faaliyet konusu:
CNC üreticileri ve CNC alıcıları için bir internet işletilmesi. İnternet platformu CNC üreticileri ve CNC alıcıları arasında ve akıllı filtreler aracılığıyla .

İşlenen verilerin türleri:
- Ana veriler (ör. müşteri ana verileri, adlar, adresler).
- İletişim verileri (ör. e-posta, telefon numaraları).
- İçerik verileri (ör. metin girişleri, fotoğraflar, videolar).
- Sözleşme verileri (ör. sözleşme konusu, vade, müşteri kategorisi).
- Ödeme verileri (ör. banka bilgileri, ödeme geçmişi).
- Kullanım verileri (ör. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri).
- Meta/iletişim verileri (ör. cihaz bilgileri, IP adresleri).

Özel veri kategorilerinin işlenmesi (Md. 9 par. 1 DSGVO):
Özel veri kategorileri işlenmez.

İşlemeyle ilgili kişilerin kategorileri:
- Kullanıcılar, müşteriler, istekliler, iş ortakları.
- İnternet sayfasının ziyaretçileri ve kullanıcıları.

İlgili kişileri bundan sonra kısaca "kullanıcı" olarak adlandıracağız.

İşlemenin amacı:
- Sözleşmeye bağlı hizmetler, servis ve müşteri hizmetlerinin sağlanması.
- Server-Hosting, alan adları kaydı, Software-as-a-Service (SaaS) hizmetleri.
- İnternet sayfasının, içeriklerinin ve özelliklerinin kullanıma hazır bulundurulması.
- İletişim isteklerinin yanıtlanması ve kullanıcılarla iletişim kurulması.
- Pazarlama, reklam ve pazar araştırması.
- Güvenlik önlemleri.

Otomatikleştirilmiş münferit Md.DSGVO):
Münhasıran otomatikleştirilmiş münferit kararlar kullanmıyoruz.

Yasal dayanaklara ilişkin not:
- AB/AET kullanıcılarının verilerini işlediğimizde aşağıda anılan DSGVO yasal dayanakları geçerlidir.
- Bunun dışında verileri Lihtenştayn Prensliği için geçerli veri koruma hukuku temelinde işliyoruz. Yani bu durumda aşağıdaki uygulamalar, anılan DSGVO normları temelinde değil, Lihtenştayn Prensliği hukukunun temelinde geçerlidir.
- Tüketici olan kullanıcılar için başka emredici veri gizliliği düzenlemeleri geçerliyse bu veri gizliliği düzenlemeleri öncelikli olarak geçerlidir.

Güncellik: Şubat 2019

İçindekiler

1. Kullanılan terimler

1.1. "Kişisel veriler", tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "ilgili kişi" olarak anılacaktır) ilişkin tüm bilgilerdir; gerçek bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik, bir kimlik numarası için bir tanımlayıcıya, konum verisine, bir çevrimiçi tanımlayıcıya (örneğin bir çerez) atanma yoluyla tanımlanabilir veya bu bireyin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin bir ifadesi olan bir veya daha fazla özel özellikler olarak kabul edilir.

1.2. "İşleme", otomatik prosedürlerin yardımı ile veya yardımı olmadan veya kişisel verilerle ilişkili herhangi bir süreçle gerçekleştirilen bir işlemi ifade eder. Terim geniş kapsamlıdır ve neredeyse her veri işlenmesini içerir.

1.3. "Sorumlu kişi", kişisel verileri işlemenin amaçları ve araçları konusunda tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka organ anlamına gelir.

1.4. "Profilleme", gerçek bir kişiye ait belirli kişisel yönleri değerlendirmek için bu kişisel verileri kullanma şeklindeki kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini ifade eder, özellikle iş performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, çıkarları, güvenilirliği, davranışları, bu gerçek kişinin nerede olduğu veya yer değiştirdiği yönlerini analiz veya tahmin etmeyi ifade eder.

1.5. "Anonimleştirme", kişisel verilerin, ek bilgi gerekmeksizin, kişisel verilerin artık belirli bir veri kişiye atanmayacağı şekilde işlenmesi anlamına gelir; bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atanmamasını sağlamak için teknik ve kurumsal önlemlere tabi olması koşulu bulunmaktadır.

1.6. "Sözleşmeli işlemci ", kişisel verileri sorumlu kişi adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka organ anlamına gelir.

2. İlgili yasal dayanaklar

Md. 13 DSGVO (Veri Gizliliği Temel Yönetmeliği) uyarınca veri işlemlerimizin yasal dayanakları hakkında sizi bilgilendiririz. Veri gizliliği beyanında yasal dayanaklar belirtilmemişse aşağıdakiler geçerlidir: Onayların alınmasının hukuki dayanağı md. 6 par. 1 bent a ve md. 7 DSGVO, edimlerimizin ifasına ve sözleşmeye ilişkin tedbirlerin uygulanmasına ilişkin işlemlerin ve başvuruların cevaplanmasının hukuki dayanağı md. 6 par. 1 bent b DSGVO, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin hukuki dayanağı md. 6 par. 1 bent c DSGVO ve meşru çıkarlarımızın korunmasına ilişkin işlemlerin hukuki dayanağı md. 6 par. 1 ben f DSGVO hükümleridir. İlgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati önem taşıyan çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda md. 6 par. 1 bent d DSGVO hukuki dayanak olarak geçerlidir.

3. Veri gizliliği beyanında değişiklikler ve güncellemeler

Veri gizliliği beyanımızın içeriği hakkında düzenli olarak bilgi almanızı rica ediyoruz. Veri gizliliği beyanını, verdiğimiz veri işlemindeki değişiklikler gerektirdiğinde uyarlıyoruz. Değişiklikler katılımınızı (ör. olur beyanı) veya diğer bireysel bildirimleri gerektirdiğinde sizi bilgilendiririz.

4. Güvenlik önlemleri

4.1. Tekniğin bilinen durumunun, uygulama maliyetlerinin ve işlemenin niteliği, kapsamı, koşulları ve amaçlarının yanı sıra gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine ilişkin riskin farklı ihtimal ve ciddiyetini göz önünde bulundurarak, md. 32 DSGVO uyarınca riske uygun bir koruma seviyesi sağlamak için uygun teknik önlemleri ve organizasyonel önlemler alıyoruz; önemler özellikle verilere fiziksel erişimi, erişim, giriş, açıklama, kullanılabilirlik ve ayrılıklarını kontrol ederek verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini temin etmeyi içerir. Ek olarak veri konusu haklarından, veri silme ve veri güvenlik açığından yararlanmalarını sağlayan prosedürler oluşturduk. Ayrıca kişisel verilerin korunmasını donanım, yazılım ve yöntemlerin geliştirilmesi ve seçimi sırasında teknoloji tasarımı ve veri korumaya uygun ön ayarlar ile veri koruma prensibine uygun olarak dikkate alıyoruz (md. 25 DSGVO).

4.2. Güvenlik önlemlerine özellikle verilerin sizin tarayıcınız ile bizim sunucumuz arasında şifreli transferi de dahildir.

4.3. Çalışanlar veri koruma ve gizlilik konusunda yükümlüdür ve olası yükümlülük sonuçları hakkında haberdar edilir, kontrol edilir ve bilgilendirilir.

5. Bilgilerin açıklanması ve iletimi

5.1. İşlemlerimiz kapsamında verileri başka kişi ve kuruluşlara (işlemciler veya üçüncü taraflar) ifşa eder, onlara iletir veya başka bir şekilde onların erişimine açarsak bu sadece yasal izin temelinde (ör. verilerin ödeme hizmet sağlayıcı gibi üçüncü taraflara md. 6 par. 1 bent b DSGVO uyarınca sözleşmenin ifası için iletilmesinin gerekli olması), sizin onay vermeniz halinde, bir yasal yükümlülüğün bunu öngörmesi veya meşru çıkarlarımız temelinde gerçekleşir (örn. sözleşme yükümlülüklerimizi, idari görevlerimiz ve yükümlülüklerimizi verimli ve etkili şekilde yerine getirmemize izin veren görevlilerin, hosting sağlayıcıların, vergi, mali ve hukuki danışmanların, müşteri hizmetleri, muhasebe, faturalama ve benzeri hizmetlerin kullanımında).

5.2. Üçüncü tarafları bir "sipariş işleme sözleşmesi" temelinde verilerin işlenmesi ile görevlendirirsek bu, md. 28 DSGVO temelinde gerçekleşir.

6. Üçüncü ülkelere iletimi

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) veya üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin üçüncü taraflara açıklanması veya iletilmesi bağlamında işliyorsak bu, yalnızca (önceden) sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına, sizin izniniz temelinde, yasal bir zorunluluk temelinde veya yasal menfaatlerimiz temelinde gerçekleştirmektir. Yasal veya akdi izinlere tabi olarak, üçüncü bir ülkede işlenen verileri sadece md. 44 vd. DSGVO özel koşullarının varlığında işliyor veya işlenmesini sağlıyoruz. İşleme ör. resmi olarak tanınan ve AB uygunluğunda olan bir veri koruma seviyesi (ör. ABD için "Privacy Shield" kapsamında) gibi özel garantilerin temelinde veya resmi olarak tanınan akdi yükümlülükler dikkate alınarak gerçekleşir ("standart sözleşme maddeleri" olarak anılır).

7. İlgili kişilerin hakları

7.1. Söz konusu verilerin işlenip işlenmediği ve bu veriler hakkında bilgi almak ve ayrıca md. 15 DSGVO uyarınca daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasına dair onay isteme hakkına sahipsiniz.

7.2. Md. 16 DSGVO uyarınca sizinle ilgili verilerin tamamlanması veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesi hakkına sahipsiniz.

7.3. Md. 17 DSGVO kapsamında ilgili verilerin hemen silinmesini talep etme veya alternatif olarak md. 18 DSGVO uyarınca verilerin işlenmesinde kısıtlama talep etme hakkına sahipsiniz.

7.4. Bize sunmuş olduğunuz verileri md. 20 DSGVO uyarınca almayı ve bunların başka sorumlulara iletilmesini talep etme hakkınız bulunur.

7.5. Ayrıca md. 77 DSGVO uyarınca yetkili denetim makamında itiraz başvurusu yapma hakkınız bulunur.

8. Cayma hakkı

Verilen onaylardan md. 7 par. 3 DSGVO uyarınca gelecekte geçerli olmak üzere cayma hakkınız bulunur.

9. İtiraz hakkı

İlgili verilerin gelecekte md. 21 DSGVO uyarınca işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bu itiraz özellikle doğrudan reklamcılık amaçları için işlemeye yönelik olabilir.

10. Çerezler ve doğrudan reklamda itiraz hakkı

10.1. "Çerezler", kullanıcıların bilgisayarlarına kaydedilen küçük dosyalardır. Çerez içinde farklı bilgiler kaydedilebilir. Bir çerez temel olarak bir kullanıcıya (veya çerezin kayıtlı olduğu cihaza) ilişkin bilgileri internet sayfasının ziyareti sırasında veya sonrasında kaydetmek için kullanılır. Geçici çerezler veya "oturum çerezleri" ya da "geçici çerezler", bir kullanıcı bir internet sayfasını terk ettiğinde ve tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir. Bu tür bir çerezde ör. bir online mağazada bir ürün sepetinin içeriği veya oturum açma durumu kaydedilebilir. Tarayıcı kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalan çerezler "sürekli" veya "kalıcı" çerezler olarak adlandırılır. Bu şekilde örneğin kullanıcılar birkaç gün sonra tekrar ziyaret ettiğinde oturum açma durumu kaydedilebilir. Bu tür bir çerezde ayrıca kullanıcının etki alanı ölçümü veya pazarlama amaçları için kullanılan ilgi alanları kaydedilir. Bir "Third-Party-Cookie" olarak, internet sayfasının sorumlusu dışındaki sağlayıcıların çerezleri tanımlanır (aksi takdirde, yalnızca kendi çerezleri ise buna "First-Party Cookies" denir).

Geçici ve kalıcı çerezler kullanıyoruz ve bunu veri gizliliği beyanımız kapsamında açıklığa kavuşturuyoruz.

10.2. Kullanıcılar çerezlerin bilgisayarlarında saklanmasını istemediklerinde, tarayıcının sistem ayarlarından ilgili seçeneği seçmeleri gerekir. Kaydedilen çerezler tarayıcının sistem ayarlarından silinebilir. Çerezlerin devre dışı bırakılması bu internet sayfasında fonksiyon kısıtlamalarına neden olabilir.

10.3. Online pazarlama için kullanılan çerezlerin kullanımına karşı genel bir itiraz başvurusu çok sayıda hizmette, öncelikle Tracking durumunda ABD sayfası http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfası http://www.youronlinechoices.com/ üzerinden yapılabilir. Ayrıca çerezlerin kaydedilmesi tarayıcının ayarları üzerinden kapatılabilir.

11. Verilerin silinmesi

İşlediğimiz veriler md. 17 ve 18 DSGVO uyarınca silinir veya işlemleri sınırlandırılır. Bu veri gizliliği beyanı kapsamında açıkça belirtilmediği sürece kaydetmiş olduğumuz veriler bu uygulama kapsamında belirtilen amaç bağlamında artık gerekli olmadığında ve silme işlemi herhangi bir yasal saklama zorunluluğuna aykırı olmadığında derhal silinir. Veriler, diğer ve yasal amaçlarla gerekli olduğu için silinmezse işlemleri sınırlandırılır. Yani bunlar engellenir ve başka amaçlar için kullanılamaz. Bu ör. ticaret veya vergi hukuku nedenlerinden dolayı veriler için geçerlidir.

12. Verilerin işlenmesinin amacı

12.1. Verilerinizi internet sayfamızın tarafınızca talep edilen işlevlerini ve akdi, ticari ve md. 6 par. 1 bent b DSGVO uyarınca diğer yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işliyoruz (diğerlerinin yanında hizmet, servis ve kullanıcı hizmetlerimizin sağlanması ve uygulanması ve ayrıca etkin müşteri hizmetleri ve teknik desteğin sağlanması). Verilerin işlenmesi, akdi veya yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örn. CNC üreticileri ve CNC satın alıcıları arasında iş tekliflerinde aracılık kapsamında) veya faturalandırma amaçları (örn. verilerin ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılması) için gerekli olması durumunda verilerin üçüncü taraflara iletilmesi ve ifşa edilmesini de kapsar.

12.2. Verilerinizi ayrıca meşru çıkarlarımız temelinde yasal gereksinimlere uygun olarak işliyoruz. Bu işleme amaçları arasında internet sayfamızın optimizasyonuna ve kendi ticari amaçlarımıza hizmet eden istatistiksel analizler de dahildir. Bu kapsamda, kaydedilen veriler temelinde (örn. adresler, profil açıklamaları, profil erişimleri, verilen işler, teklif ve talep profilleri) kullanıcı profilleri (bundan sonra "Profil") oluşturabiliriz. Çıkarlarınızı korumak için verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında mümkün olduğunca müstear adla işliyoruz, yani profiller örneğin isim veya e-posta adresi gibi kimlik özellikleri belirtilmeden kaydedilir. Sadece bir kullanıcı örneğin kullanıcıya davranışından dolayı belli bilgileri görüntülemek için bir profile atandığında, yalnız bu amaçla profil ve somut kullanıcı arasında bir ilişki sağlıyoruz. Bir profilin bir kullanıcıya atanmasına gerek duyulmadığında (örn. sadece istatistiksel bilgilere ilgi duyduğumuzda) kullanıcı verilerini anonim işliyoruz, yani profiller ve analiz sonuçları tanımlanarak belli bir kullanıcı ile ilişkilendirilemiyor.

12.3.We process the user's IP address on the basis of legitimate interests in increasing the user convenience of our online service, e.g. to display our online service in the user's language or to prefill the time zones and location entries as part of the registration process.

12.4. Ayrıca verileri, sizin açık onayınızı talep ederek, izninizle de işleyebiliriz.

12.5. Bu gizlilik politikası kapsamında içerikler, aletler veya diğer araçlar başka sağlayıcılar tarafından (bundan sonra birlikte "Üçüncü taraflar" olarak anılacaktır) kullanıldığında ve merkezleri yurtdışında bulunduğunda, veri transferi üçüncü tarafların merkez ülkelerine yapılacağı anlamına gelir. Verilerin üçüncü ülkelere aktarımı yasal izne, kullanıcının iznine, örn. Privacy-Shield gibi özel garantilere veya yasal olarak verilerin güvenliğini temin eden özel sözleşme maddelerine dayandırılarak gerçekleştirilir.

12.6. Bu veri işleme kapsamında veri işlemenin bireysel amaçları, türleri ve kapsamı, ayrıca izin kapsamında elde edilen yetkiler bağlamında bilgilendirileceksiniz.

12.7. Veriler, akdi veya yasal koruma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için veya olası garanti veya benzeri yükümlülükler için artık gerekli olmaması durumunda silinir, verilerin saklama gerekliliği her üç yılda bir kontrol edilir; bunun dışında yasal saklama yükümlülükleri geçerlidir.

13. Ödemeler

13.1. Müşterilerimizin güvenliği için kredi kartı veya banka kartı bilgilerini saklamıyoruz, bunun yerine SIX Payment Services (Europe) S.A., Almanya şubesi, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt a. Main ödeme sistemi sağlayıcısının "Saferpay" ödeme hizmetlerini kullanıyoruz.

13.2. Veri gizliliği beyanı: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html

14. Kayıt işlemi ve fesih

14.1. Kullanıcılar esas olarak hangi verilerinin açıklanabileceğini ve kimlerin bunlara erişebileceğini kendileri karar verir. Mesela kullanıcılar kullanıcı profilinde, yorum alanlarında vb. adlarını yazdıklarında.

14.2. Kullanıcının kayıt işlemi kapsamında aşağıdaki bilgiler zorunlu alanlarda toplanmakta:

  • E-posta adresi (diğer kullanıcılar tarafından görülmez);
  • Şifre (şifrelenmiş olarak saklanır);
  • Adı ve soyadı;
  • Firma;

14.3. Kullanıcı yukarıda belirtilen bilgiler dışında gireceği bilgiler kendi kararındadır. Buna ek olarak internet sayfamızı ve yasal gereksinimleri karşılayabilmemiz için gerekli olduğunda, kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi talep edebiliriz.

14.4. Kullanıcının kamuya açık profil bilgileri diğer oturum açmış kullanıcılar tarafından görülebilir ve bunlar tarafından arama yapılabilir. Kullanıcıların konumları bir haritada görüntülenebilir.

14.5. Fesih sonrasında kullanıcıların kullanıcı profillerini silme hakkına sahibiz. Profil bilgilerini güvence altına almak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

15. Autodesk ile 3D nesne görüntüleme

15.1. Üç boyutlu objelerin görüntülenmesi için ABD'li sağlayıcı olan Autodesk'in " Autodesk Forge" hizmetini kullanıyoruz (Autodesk, Inc. 111 McInnis Pkwy, San Rafael, Kaliforniya 94903, ABD). Bu amaçla 3D modeller Autodesk'in sunucusuna yüklenmekte ve burada yeniden işlenmektedir.

15.2. Autodesk kullanımı md. 6 par. 1 bent b. DSGVO uyarınca, Orderfox'un işlevlerinin bir parçası olarak sunum işlevinin sağlanması da dahil olmak üzere kullanıcıya karşı sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerçekleştirilir.

15.3. 3D modelleri yükleyen kullanıcılara atayabilmek için 3D modelleri tarafımızda kullanıcıya atanmış bir kimlikle birlikte Autodesk'e iletiriz. Autodesk bununla temel olarak kullanıcının sadece anonimleştirilmiş verilerini elde eder ve 3D objelerini kullanıcıyla eşleştirme imkânı olmaz. Autodesk bünyesinde işleme istisnai olarak, gösterilen 3D objeden veya 3D obje ile birlikte kaydedilen meta verilerden kaynaklanması ve kullanıcının tanımlanmasına izin vermesi gerekmesi durumunda başka kişisel bilgileri de içerebilir.

15.4. 3D objeler, kullanıcı veya bizim tarafımızdan sistemden kaldırılmadığı sürece en geç 6 ay içinde silinir.

15.5. Autodesk, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa ve İsviçre veri koruma hukukuna uyacağı konusunda garanti verir.

15.6. Daha fazla bilgiyi Autodesk veri gizliliği beyanında bulabilirsiniz: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement.

16. Yönetim, finansal muhasebe, ofis organizasyonu, arşivleme

16.1. Verileri, şirketimizin idari görevleri ve organizasyonu, finansal muhasebe ve yasal yükümlülüklere uygunluğun takibi bağlamında işliyoruz, ör. arşivleme gibi. Burada, akdi hizmetlerimizi yerine getirme kapsamında işlediğimiz aynı verileri işliyoruz. İşleme dayanakları md. 6 par. 1 bent c. DSGVO, md. 6 par. 1 bent f., md. 28 DSGVO. İşleme ile ilgili kişiler: Müşteriler, istekliler, iş ortakları ve web sitesi ziyaretçileri. İşlemin amacı şirketimizin ve hizmetlerimizin muhafaza edilmesini sağlayan idari, finansal muhasebe, ofis organizasyonu, verilerin arşivlenmesidir.

16.2. Burada verileri gelir idaresine, vergi danışmanlarına, denetçilere, diğer vergi kurumları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına ifşa ediyor ve iletiyoruz.

16.3. Ayrıca işletme ekonomisine ilişkin menfaatlerimiz temelinde tedarikçiler, organizatörler ve başka iş ortakları hakkında ör. daha sonra iletişim kurmak adına bilgiler kaydediyoruz. Genellikle şirkete ait bu verilerin çoğunluğunu kalıcı olarak saklarız.

17. İktisadi analizler ve pazar araştırması

17.1. Ticaretimizi ekonomik olarak yürütmek, pazar eğilimlerini, müşteri ve kullanıcı isteklerini tanımak için ticari işlemler, sözleşmeler, başvurular vb. için mevcut verileri analiz ediyoruz. Burada mevcut verileri, iletişim verilerini, sözleşme verilerini, ödeme verilerini, kullanım verilerini, meta verileri md. 6 par. 1 bent f. DSGVO temelinde işliyoruz, ilgili kişiler arasında müşteriler, istekliler, iş ortakları, internet sayfasının ziyaretçi ve kullanıcıları yer alıyor. Analizler pazarlamanın iktisadi değerlendirmesi ve pazar araştırması amaçlı gerçekleştirilmelidir. Bu esnada kayıtlı kullanıcıların profillerini ör. onların satın alma işlemlerine ilişkin bilgilerle birlikte dikkate alabiliyoruz. Analizler kullanıcı dostluğunu, teklifimizin optimizasyonunu ve işletme ekonomisini arttırmamızı sağlar. Analizler sadece bizim içindir ve toplu değerle anonim analizler söz konusu olmadıkça dışarıya açıklanmaz.

17.2. Bu analizler ya da profiller kişisel ise kullanıcının feshetmesiyle, bunun dışında sözleşmenin sona ermesinden iki yıl sonra silinir veya anonimleştirilir. Bunun dışında genel iktisadi analizler ve genel eğilim tespitleri mümkünse anonim olarak oluşturulur.

18. İletişim ve müşteri hizmetleri

18.1. Bizimle iletişime geçmede (iletişim formu veya e-posta yoluyla) kullanıcının bilgileri iletişim başvurusunun işleme alınması ve bunların md. 6 par. 1 bent b. (müşteriler/istekliler), md. 6 par. 1 bent f. (diğer kullanıcılar) DSGVO uyarınca işlenmesi için kullanılır.

18.2. Kullanıcıların bilgileri Customer-Relationship-Management sistemimizde ("CRM sistemi") veya muadili başvuru organizasyonlarında kaydedilebilir.

18.3. Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve kendilerine destek sunmak için ("Müşteri İlişkileri Yönetimi" CRM) meşru menfaatlerimiz temelinde (yani internet sayfamızın analizi, optimizasyonu ve ekonomik işletimi) Intercom'un, Intercom, Inc. 55 2nd Street, 4th Floor San Francisco, Kaliforniya 94105, ABD tarafından sunulan iletişim servisini kullanmaktayız. Intercom, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa ve İsviçre veri koruma seviyesine uyacağı konusunda garanti verir. Intercom müşteri beklentilerine uygun olarak sizinle daha hızlı ve doğrudan iletişime geçmemizi ve ayrıca başvuruları işlememizi sağlamaktadır. Intercom ile kullanıcılara canlı sohbet, e-posta, kısa mesaj veya anlık bildirimler yoluyla bilgilendirmeler gönderme imkanına sahibiz. Bunun mümkün olması için bir arayüz üzerinden kullanıcıların iletişim bilgilerinin Intercom ile senkronize edilmesi gerekiyor. Burada iletişim katılımcılarının aşağıdaki verileri işlenir: Kullanıcı adı, şifre, e-posta adresi, IP adresi, veri analizi, cihaz verileri, kullanım verileri, sosyal medya profilleri, konum verileri ve iletişimin içerikleri. Verilerin saklanması, iletişim ve müşteri verilerinin işlenmesi için silme sürelerine bağlıdır; ayrıca veriler artık gerekmediğinde ve iki yılda bir veya sürekli olarak düzenli olarak gözden geçirilen arşivleme zorunluluğu olmadığında silme gerçekleşir. Intercom veri gizliliği beyanı ve itiraz seçenekleri: https://www.intercom.com/privacy.

18.4. Başvurular artık gerekli olmadığında silinir. Her iki yılda bir gerekliliği kontrol ediyoruz; müşteri hesabı olan müşterilerden gelen başvurular kalıcı olarak saklanır ve müşteri hesabının detaylarındaki silme işlemine başvurulur. Ayrıca yasal arşivleme yükümlülükleri geçerlidir.

19. Haber bülteni

19.1. Aşağıdaki bilgiler ile haber bültenimizin yanı sıra başvuru, gönderim ve istatistiksel değerlendirme prosedürleri, ayrıca itiraz hakkınız ile ilgili sizi bilgilendiriyoruz. Bültenimize abone olmanızla birlikte bunun iletilmesine ve yukarıda açıklanan prosedüre izin vermiş sayılırsınız.

19.2. Tanıtım içerikli bültenleri, e-postaları ve diğer elektronik bilgilendirmeleri (bundan sonra "bülten" olarak anılır) sadece alıcıların rızasıyla veya yasal izinler kapsamında iletiyoruz. Bir bültenin içeriği somut olarak tanımlandığı sürece kullanıcıların onayı için ölçüt teşkil eder. Bunun yanı sıra, haber bültenlerimiz CNC sektörünün gelişimi ve teklifleri, ayrıca sunduğumuz hizmetler hakkında bilgiler içerir.

19.3. Bültene kayıt, Double-Opt-In olarak anılan yöntemle gerçekleştirilir. Yani, kaydınızın ardından kaydınızı onaylamanız gereken bir e-posta alırsınız. Bu onaylama işlemi, başkalarının yabancı bir e-posta adresi ile kaydını önlemek için gereklidir. Haber bülteni abonelik kayıtları, kayıt sürecinin yasal gereksinimlere uyumluluğunu kanıtlamak için raporlanmaktadır. Buna kayıt ve onay zamanının yanı sıra IP adresi de dahildir. Aynı şekilde servis sağlayıcı tarafından kaydedilen verilerinizdeki değişiklikler de raporlanmaktadır.

19.4. Haber bülteninin gönderimi Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ABD sağlayıcısının (devamında "Gönderim sağlayıcısı" olarak anılacaktır) "Mailchimp" platformu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Mailchimp'in Gizlilik Politikasını burada inceleyebilirsiniz: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

19.5. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa ve İsviçre veri koruma seviyesine uyacağı konusunda garanti verir.

19.6. Haber bülteni abonelerimizin e-posta adreslerinin yanı sıra bu açıklamalar kapsamında belirtilen veriler gönderim sağlayıcısının sunucularında saklanmaktadır. Gönderim sağlayıcısı bu bilgileri bizim adımıza haber bültenlerinin gönderimi ve değerlendirilmesi için kullanmaktadır. Gönderim sağlayıcısı ayrıca kendi bilgileri doğrultusunda bu verileri kendi hizmetlerini optimize etmek ve iyileştirmek için de kullanabilir, örneğin gönderimin teknik anlamda optimizasyonu ve haber bülteninin görüntülenmesi veya alıcıların hangi ülkelerde bulunduğunu belirlemek gibi ekonomik amaçlar için. Gönderim sağlayıcısı bizim haber bülteni alıcılarımızın verilerini bunlara doğrudan bildirim göndermek veya üçüncü taraflarla paylaşmak için kullanmaz.

19.7. Haber bültenine başvurmak için e-posta adresinizi girmeniz yeterli olacaktır. Opsiyonel olarak adı ve soyadı gibi aşağıdaki verileri haber bültenini kişiselleştirmek ve haber bülteninin içeriklerini okuyucularımızın ilgi alanına göre uyarlayabilmemiz için bildirmenizi rica ediyoruz.

19.8. Haber bültenleri "web-beacon" içerir, yani haber bülteni açıldığında gönderim sağlayıcısının sunucusundan çağrılabilmesi için piksel büyüklüğünde bir dosyayı içerir. Bu çağrı kapsamında tarayıcı ve sistem bilgilerinizin yanı sıra IP adresiniz ve çağrı zamanı gibi teknik bilgiler de toplanır. Bu bilgiler, teknik veriler veya hedef grup ve okuma alışkanlığınız, çağırma yeri (IP adresi yardımıyla tespit edilebilir) veya erişim süreleri ile hizmetlerimizin teknik anlamda iyileştirilmesi için kullanılır. İstatistiksel veri toplama ile aynı zamanda haber bülteninin açılıp açılmadığı, ne zaman açıldığı ve hangi linklerin kullanıldığı tespit edilir. Bu bilgiler teknik olarak bireysel haber bülteni alıcısıyla ilişkilendirilebilir. Fakat ne bizim ne de gönderim sağlayıcısının bireysel olarak kullanıcıları izleme gibi bir çabamız bulunmamaktadır. Değerlendirmeler kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını belirlemek ve içeriklerimizi kendilerine uyarlamak veya çeşitli içerikleri kullanıcının ilgi alanına göre iletilmesi için yapılmaktadır.

19.9. Bülten gönderimi ve bununla bağlantılı başarı ölçümü, md. 6 par. 1 bent a, md. 7 DSGVO uyarınca alıcının rızası temelinde veya alıcının rızası gerekmiyorsa md. 6 par. 1 bent f DSGVO uyarınca doğrudan pazarlamada meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleşir. Kayıt işleminin raporlanması md. 6 par. 1 bent f DSGVO uyarınca meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleşir. Bizim menfaatimiz hem iş alanlarımıza hem de kullanıcılarımızın beklentilerine hizmet eden ve aynı zamanda rızaların ispatına olanak tanıyan kullanıcı dostu ve güvenli bir haber bülteni sisteminin kullanılmasıdır.

19.10. Haber bülteni aboneliğinizi dilediğiniz zaman feshedebilir, yani onayınızı iptal edebilirsiniz. Haber bülteni aboneliği iptali ile ilgili linki her haber bülteninin sonunda bulabilirsiniz. Abonelikten çıkan e-posta adreslerini, haber bülteni gönderimi amaçlı silmeden önce, daha önceden verilmiş bir rızayı ispatlayabilmek için meşru menfaatlerimiz temelinde üç yıla kadar saklamaya yetkiliyiz. Bu verilerin işlenmesi, olası haklara karşı bir savunma amacı ile sınırlıdır. Önceki rızanın aynı zamanda onaylanması mümkün olduğunda bireysel bir silme başvurusu her zaman mümkündür. Başarı ölçümünün ayrı olarak geri alınması maalesef mümkün değildir, bu durumda bülten aboneliğinin komple iptal edilmesi gerekir.

20. Celeritive Technologies ile ortaklık programına katılım

20.1. Celeritive Technologies Inc., at 95 E High St, Moorpark, CA 93021, ABD ile partner programı kapsamında kullanıcıların verilerini, kullanıcıların Celeritive Technologies veya Orderfox tarafından avantajların kullanılmasını tercih etmeleri halinde işleriz.

20.2. Avantajların kullanılması için kullanıcılar, web sitesinde kayıt işlemi kapsamında spesifik bir kod girebilirler. Kullanıcılar bu kodu Celeritive Technologies tarafından alırlar. Kodun kullanılması ile Orderfox, kullanıcılara taahhüt edilen avantajları sağlar.

20.3. Kullanıcılar bu kodu kullanarak aynı zamanda Orderfox'un kendilerine, kişisel verileri ile kayıt yaptırmalarını talep eden bir e-posta gönderebileceğini ve kayıt işleminin onaylanmasının ve şirket profillerinin tamamlanmasının ardından, kullanıcı tarafından doğrudan Celeritive Technologies'in web sitesinde aktif edilen Celeritive Technologies'in özel bir teklifi için bir kod içeren bir link gönderebileceğini kabul ederler.

20.4. Partner programı kapsamında işlenen verilere kullanıcın envanter verileri/müşteri ana verileri (yani firma adı, adı, e-posta adresi, ülke ve promosyon kodu) ve ayrıca hem Orderfox hem de Celeritive Technologies firmasının, kullanıcının ilgili diğer sağlayıcının teklifini kullandığına dair bilgiyi edinmeleri durumu dahildir.

20.5. Buna ek olarak Orderfox ile Celeritive Technologies arasında başka kullanıcı verileri açıklanmaz. İlgili kullanılan teklifler kapsamında kullanıcının verilerinin işlenmesi için bu tekliflerin sahipleri, yani Orderfox veya Celeritive Technologies sorumludur.

20.6. Kullanıcılar verilerin yukarıda anılan amaçlar için işlenmesine itiraz edebilirleri, bu durumda, kullanılmaları itiraz edilmeyen bir veri işlemeyi şart koşması durumunda avantajların kullanımı ortadan kalkabilir (ör. kullanıcılar bir avantajlı teklife ilişkin link gönderilmesini istemediklerinde).

20.7. Kullanıcı verilerinin işlenmesinin yasal dayanağını md. 6, par. 1, bent a, md. 7 DSGVO (Veri Gizliliği Temel Yönetmeliği) oluşturmaktadır.

20.8. Kullanıcıların verilerinin Celeritive Technologies tarafından işlenmesi sadece Celeritive Technologies'in http://www.celeritive.com/pp-pop.htm adresinde bulunan Gizlilik Politikasına tabidir.

21. Posta, e-posta, faks veya telefon aracılığıyla iletişim

21.1. Ticari işlemler ve pazarlama amaçları için ör. posta, telefon veya e-posta gibi mesafeli iletişim araçları kullanıyoruz. Bu esnada müşterilerin, katılımcıların, isteklilerin ve iletişim partnerlerinin envanter verileri, adres ve iletişim verilerini işliyoruz.

21.2. İşleme, promosyon iletişimi için yasal şartlarla bağlantılı olarak md. 6 par. 1 bent a, md. 7 DSGVO, md. 6 par. 1 bent f DSGVO temelinde gerçekleşir. İletişim kurma yalnızca iletişim partnerlerinin rızasıyla veya yasal izinler kapsamında gerçekleşir ve işlenen veriler, artık gerekli olmadıklarında ve aksi takdirde itiraz / cayma ya da yetkilendirme esaslarının veya ortadan kalkmasıyla silinir.

22. Sosyal medyada çevrimiçi varlık

22.1. Müşteriler, potansiyel müşteriler ve orada aktif olan kullanıcılarla iletişim kurmak ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için sosyal ağlarda ve platformlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz. İlgili ağları ve platformlara erişimde şartlar ve koşullar ve veri işleme yönergeleri kendi operatörlerine uygulanır.

22.2. Veri gizliliği beyanımızda aksi belirtilmedikçe kullanıcıların verileri, sosyal ağlar ve platformlar dahilinde bizimle iletişim kurduğunuz kullanıcı sürece işlenir, ör. çevrimiçi varlığımızda mesaj yazmak veya bize mesaj göndermek gibi.

23. Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanması

23.1. Md. 6 par. 1 bent f. DSGVO uyarınca meşru menfaatlerimiz temelinde hizmetin bulunduğu server üzerine erişimle ilgili veri topluyoruz (sunucu günlük dosyaları olarak anılır). Erişim verilerine, erişilen web sitesinin adı, erişim dosyası, tarihi ve saati, transfer edilen veri miktarı, başarılı erişime ilişkin mesaj, sürümü ile birlikte tarayıcı tipi, kullanıcının işletim sistemi, yönlendirme URL'si (önceki ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve sorgulayan operatör dahildir.

23.2. Log dosyası bilgileri güvenlik nedenlerinden dolayı (ör. kötüye kullanım veya dolandırıcılık eylemlerinin açıklığa kavuşturulması için) en fazla yedi gün süreyle kaydedilir ve daha sonra silinir. Delil amaçlı için daha fazla saklanması gereken veriler, olayın nihai olarak açıklığa kavuşturulmasına kadar silmeden muaf tutulur.

24. Google Analytics

24.1. Google LLC ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i yasal menfaatlerimize (ör. md. 6 par. 1 bent f DSGVO uyarınca internet sayfamızın analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişi ila ilgili menfaatlerimiz) dayanarak kullanıyoruz. Google çerez kullanır. İnternet sayfasını kullanmanız ile ilgili olarak çerez aracılığıyla sağlanan bilgiler, genel olarak Google'ın ABD'deki sunucularına aktarılmakta ve orada kaydedilmektedir.

24.2. Google, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa ve İsviçre veri koruma hukukuna uyacağı konusunda garanti verir.

24.3. Google Analytics hizmetini, Google veya partnerlerinin reklam hizmetleri kapsamında verilen ilanların sadece internet sayfamıza ilgi göstermiş olan veya Google tarafına ilettiğimiz belli özelliklere (ör. ziyaret edilen web siteleri vasıtasıyla tespit edilen belli konu ve ürünlere ilgi) sahip olan kullanıcılara görüntülemek için kullanıyoruz ("Remarketing-Audiences" veya "Google-Analytics-Audiences" olarak anılır). Remarketing Audiences yardımıyla reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisine hitap etmesini ve onları rahatsız etmemesini sağlamak istiyoruz.

24.4. Google bu bilgileri internet sayfamızın kullanıcılar tarafından kullanılmasını değerlendirmek, bu internet sayfası dahilinde faaliyetler hakkında raporlar oluşturmak ve bu internet sayfasını ve internet kullanımı ile bağlantılı olan hizmetlerin kullanımını bize sunması için kullanır. Bu esnada işlenen verilerden kullanıcıların müstear adlı kullanıcı profilleri oluşturulabilir.

24.5. Google Analytics'i sadece aktifleştirilmiş anonimleştirme ile kullanıyoruz. Bu sayede IP adresiniz, Avrupa Birliği Üye Devletleri ya da Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki anlaşma dahilindeki ülkelerde Google tarafından kısaltılmış olacaktır. Sadece istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD'deki Google sunucularına aktarılır ve orada kısaltılır.

24.6. Kullanıcının tarayıcısından aktarılan IP adresi, Google’ın diğer bilgileriyle birleştirilmez. Kullanıcılar tarayıcı yazılımı üzerinden ilgili ayarlarla çerezlerin kaydedilmesini önleyebilir; bunun dışında kullanıcılar çerezler tarafından üretilen ve internet sayfamızın kullanımıyla ilgili verilerin Google tarafından toplanmasını ve ayrıca bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki Link üzerinden kullanılabilecek tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek engelleyebilirler: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

24.7. Google tarafından veri kullanımı ile ayar ve itiraz seçeneklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Google'ın web sitelerinde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ("Google, hizmetlerimizi kullanan sitelerdeki veya uygulamalardaki bilgileri nasıl kullanır?"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Reklamcılık"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Google'ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri kontrol edin") bulunabilir.

24.8. Google tarafından işlenen verilerin silinme süresi: 14 ay.

25. Google-Re/Marketing-Services/ Advertising

25.1. Meşru menfaatlerimiz (yani md. 6 par. 1 bent f DSGVO uyarınca internet sayfamızın analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişi ile ilgili menfaatlerimiz) temelinde Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda merkezli Google Ireland Limited ("Google") firmasının pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerini (kısaca "Google-Marketing-Services") kullanıyoruz.

25.2. Google, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa ve İsviçre veri koruma hukukuna uyacağı konusunda garanti verir.

25.3. Google-Marketing hizmetleri, kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına uygun olan reklamları doğrudan görüntüleme imkânı sunmakta. Bir kullanıcıya mesela kendisinin başka bir web sitesinde ilgilendiği bir ürün hakkında reklam görüntülendiğinde buna "yeniden pazarlama" denir. Bunun için Google Marketing hizmetlerinin aktif olduğu bizim ve başkalarının web siteleri çağrıldığında Google tarafından web sitesine hemen bir Google Kodu yerleştirilir ve (Re)marketing-Tags (görünmeyen grafikler veya kodlar, "Web Beacons" olarak da adlandırılır). Bunların yardımıyla kullanıcının cihazında bireysel bir çerez, yani küçük bir dosya kaydedilir (çerez yerine benzer teknolojiler de kullanılabilir). Çerezler google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com veya googleadservices.com gibi farklı etki alanlarından yerleştirilebilir. Bu dosyada kullanıcının hangi web sitelerini ziyaret ettiği, hangi içeriklerle ilgilendiği ve hangi tekliflere tıkladığı, ayrıca tarayıcı ve sistem hakkında teknik bilgiler, ziyaret zamanı ve internet sayfasının kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi kaydedilir. Aynı zamanda kullanıcının IP adresi de kaydedilir, bu durumda biz Google-Analytics kapsamında IP adreslerinin Avrupa Birliği ülkelerinin üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer ülkeleri dahilinde kısaltıldığını ve sadece istisnai durumlarda bütünüyle ABD'de bulunan Google sunucularına aktarıldığını ve orada kısaltıldığını bildirmekteyiz. IP adresi kullanıcının diğer Google teklifleri kapsamındaki verilerle birleştirilmez. Yukarıda belirtilen bilgiler Google tarafından başka kaynakların bilgileriyle de bir araya getirilebilir. Kullanıcı ardından başka bir web sitesini ziyaret ettiğinde kendi ilgi alanına uygun ve kendisine uyarlanan reklamlar da görüntülenebilir.

25.4. Kullanıcının verileri Google-Marketing hizmetleri kapsamında takma ad ile işlenir. Yani Google kullanıcının adını veya e-posta adresini kaydetmez, bunun yerine önemli verileri çerez üzerinden takma adlı kullanıcı profili ile işler. Bunun anlamı, Google açısından reklamlar somut olarak belirlenen kişi için yönetilmez ve görüntülenmez, bunun yerine çerez sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın çerez sahibine yönelik yönetir ve görüntüler. Bu durum, bir kullanıcı, verilerinin gerçek ismiyle kullanılması için Google'a izin verdiğinde geçerli değildir. Google-Marketing hizmetleri tarafından toplanan kullanıcı bilgileri Google'a aktarılır ve ABD'de bulunan Google sunucularına kaydedilir.

25.5. Bizim kullandığımız Google-Marketing hizmetleri arasında "Google AdWords" online tanıtım programı bulunmaktadır. Google AdWords'de her AdWords müşterisine farklı bir "Dönüşüm çerezi" atanır. Böylece çerezler AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemez. Çerezler aracılığıyla elde edilen bilgiler dönüşüm takibi üzerinde karar kılmış olan AdWords müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmaya yarar. AdWords müşterileri kendi reklamını tıklayan ve Conversion-Tracking-Tag içeren bir web sayfasına yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Fakat bu müşteriler kullanıcının kimlik bilgileri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamaz.

25.6. Google-Marketing hizmetleri kapsamında "DoubleClick" ile üçüncü taraf reklamlarını entegre edebiliriz. DoubleClick, Google ve ortak web siteleri ile internet üzerinden kullanıcıların bu ve diğer web sitelerin ziyareti temelinde reklamların görüntülenmesini sağlamaktadır.

25.7. Aynı şekilde "Google Optimizer" hizmetini de kullanabiliriz. Google Optimizer sayesinde "A/B-Testings" kapsamında, bir web sitesinin muhtelif değişikliklerinin nasıl etki ettiğini anlayabiliyoruz (ör. giriş alanları, tasarım vs. değişiklikleri). Bu test amaçları için kullanıcının cihazlarına çerezler kaydedilir. Bu esnada kullanıcıların müstear adlı verileri işlenir.

25.8. Buna ek olarak, web sitemize Google Analyse ve Marketing hizmetlerini entegre edebilmemiz ve yönetebilmemiz için "Google Tag Manager"i kullanabiliriz.

25.9. Veriler anonimleştirilmeden veya silinmeden önce Google tarafından iki yıl boyunca işlenebilir.

25.10. Google tarafından pazarlama amaçlı veri kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi genel görünüm sayfasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads, Google veri gizliliği beyanı https://policies.google.com/privacy altında görülebilir. Google-Marketing hizmetleri tarafından sunulan ilgi alanına yönelik reklamlara itiraz etmek istediğinizde Google tarafından sunulan yara ve Opt-Out olanaklarından yararlanabilirsiniz: https://adssettings.google.com/authenticated.

26. Facebook sosyal medya eklentileri

26.1. İnternet sayfamızda teklifimizde yasal menfaatlerimize (yani internet sayfamızın analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişi ile ilgili menfaatlerimiz) dayanarak 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda merkezli Facebook Ireland Ltd. tarafından işletilen facebook.com sosyal ağının sosyal eklentisini ("eklentiler") kullanılır ("Facebook"). Eklentiler Facebook logolarından birinden tanınabilir (mavi kare üzerinde beyaz "f", "Like", "Beğen" veya "Başparmak yukarı" işareti) veya "Facebook Social Plugin" ile belirtilmiştir. Facebook, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa veri koruma hukukuna uyacağı konusunda garanti verir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

26.2. Facebook, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa ve İsviçre veri koruma hukukuna uyacağı konusunda garanti verir.

26.3. Bir kullanıcı böyle bir eklenti içeren internet sayfamızın bir fonksiyonunu çağırdığında bu kullanıcının cihazı Facebook sunucularıyla doğrudan bir bağlantı oluşturur. Eklentinin içeriği Facebook tarafından doğrudan kullanıcının cihazına aktarılır ve bu cihaz üzerinden internet sayfası ile entegre edilir. Bu esnada işlenen verilerden kullanıcıların kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Bu nedenle, Facebook'un bu eklentilerle topladığı verilerin kapsamıyla ilgili bir etkimiz yoktur ve bundan dolayı sizi bilgimiz dahilinde bilgilendiriyoruz.

26.4. Eklentinin bağlanmasıyla Facebook, internet sayfamızın açmış olduğunuz sayfasına ilişkin bilgileri edinir. Kullanıcı Facebook'ta oturum açtığında, Facebook bu ziyareti Facebook hesabına atayabilir. Kullanıcılar eklentilerle etkileşime girdiklerinde, örneğin Beğen butonunu tıkladıklarında ve bir yorum yazdıklarında ilgili bilgi cihazınız üzerinden doğrudan Facebook'a iletilir ve orada kaydedilir. Bir kullanıcı Facebook üyesi değilse yine de Facebook o kullanıcının IP adresini öğrenebilir ve kaydedebilir. Facebook'a göre Almanya'da sadece isimleştirilmiş IP adresleri kaydedilmektedir.

26.5. Facebook tarafından bilgi toplanmasının, işlenmesinin ve kullanımının amacı ve kapsamının yanı sıra mahremiyetin korunması için kullanıcılar sahip oldukları hakları ve ayar olanaklarını Facebook'un veri koruma açıklamalarında bulabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

26.6. Bir kullanıcı Facebook üyesiyse ve Facebook'un kendisi hakkında online verilerin toplanmasını ve Facebook'ta kendisiyle ilgili kayıtlı üyelik bilgileriyle ilişkilendirmesini istemiyorsa internet sayfamızı kullanmadan önce Facebook'tan çıkış yapmalı ve çerezlerini silmelidir. Diğer ayarlar ve verilerin tanıtım amaçlı kullanımına yönelik itirazlar Facebook profil ayarlarından düzenlenebilir: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya ABD sayfasından http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfasından http://www.youronlinechoices.com/. Ayarlar platforma bağımsız olarak gerçekleştirilir, yani masaüstü veya mobil cihazlar gibi tüm cihazlar tarafından uygulanır.

27. Facebook Remarketing, Facebook-Pixel ve Custom-Audiences

27.1. İnternet sayfamız kapsamında yasal menfaatlerimize (ör. md. 6 par. 1 bent f DSGVO uyarınca çevrimiçi teklifimizin analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişi ile ilgili menfaatlerimiz) Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD veya AB'de yaşıyorsanız Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilen Facebook sosyal ağının "Facebook-Pixel"i kullanılmaktadır ("Facebook"). Bu Facebook-Pixels sayesinde Facebook sitemizin ziyaretçilerini hedef grubu olarak reklamların, yani "Facebook-Ads"in, belirlenmesi için kullanabilme imkanına sahip. Facebook-Pixel'i bizim tarafımızdan çalıştırılan Facebook reklamlarının sadece bizim internet sayfamızla ilgilenmiş olan Facebook kullanıcılarına görüntülenmeleri için kullanıyoruz ("Custom-Audiences" olarak anılır). Yani, Facebook-Pixel yardımıyla Facebook reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisine hitap etmesini ve onları rahatsız etmemesini sağlamak istiyoruz. Facebook-Pixel yardımıyla ayrıca Facebook reklamların etkisini, bir kullanıcının bir Facebook reklamı üzerinden bizim web sayfamıza yönlendirilip yönlendirilmediğini görmek amacıyla istatistik pazar araştırma amaçlı kullanmak istiyoruz.

27.2. Facebook, Privacy-Shield antlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve bununla Avrupa ve İsviçre veri koruma hukukuna uyacağı konusunda garanti verir.

27.3. Facebook-Pixel web sitemiz açıldığında doğrudan Facebook ile entegre edilir ve bu cihaza bir çerez, yani küçük bir dosya yerleştirir. Ardından Facebook'ta oturum açtığınızda veya oturum açıkken Facebook'u ziyaret ettiğinizde, sayfamızı ziyaretiniz profilinizde kaydedilir. Sizin hakkınızda toplanan veriler bizim için anonimdir, böylece kullanıcının kimliği ile ilişkilendirilemez. Fakat veriler Facebook tarafından kaydedilir ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bir bağlantı oluşturulabilir. Verilerin Facebook tarafından işlenmesi Facebook'un Veri Kullanım Politikası kapsamında gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak, Remarketing-Pixel'in işlevselliği ve genel olarak Facebook reklamları hakkında daha fazla bilgiye Facebook'un Veri Kullanım Politikasından ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php.

27.4. Facebook-Pixel tarafından verilerinizin toplanmasına ve Facebook-Ads tarafından görüntülenmesi için kullanılmasına itiraz edebilirsiniz Bunun için Facebook tarafından oluşturulan sayfayı çağırabilir ve oradan kullanım temelli reklamların ayarlanmasıyla ilgili notları takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya itirazınızı ABD sayfası üzerinden http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfası üzerinden http://www.youronlinechoices.com/ iletebilirsiniz. Ayarlar platforma bağımsız olarak gerçekleştirilir, yani masaüstü veya mobil cihazlar gibi tüm cihazlar tarafından uygulanır.

28. Üçüncü taraf hizmetleri ve içeriklerinin entegrasyonu

28.1. Bu nedenle internet sayfamız kapsamında yasal menfaatlerimize (yani md. 6 par. 1 bent f DSGVO uyarınca internet sayfamızın analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişi ile ilgili menfaatlerimiz) dayanarak onların ör. videolar ve yazı tipleri gibi içerik ve servislerini entegre etmek için üçüncü taraf tedarikçilerin içerik ve servis tekliflerini kullanmaktayız (bundan sonra birlikte "içerikler" olarak anılır). Bu, her zaman üçüncü taraf tedarikçilerin bu içerikleri, kullanıcının IP adresini algılamasını gerektirir, aksi takdirde içerikleri IP adresi olmadan kullanıcının tarayıcısına gönderemez. Dolayısıyla IP adresi içeriklerin görüntülenmesi için gereklidir. Biz elimizden geldiğince IP adreslerini sadece bu içeriklerin teslimatı için kullanan sağlayıcılara sahip olan içerikleri kullanmaya çalışıyoruz. Üçüncü taraf tedarikçiler ayrıca istatistik ve pazarlama amaçları için Pixel-Tags (görünmez grafikler, "Web Beacons" olarak da anılır) kullanabilirler. "Pixel-Tags" ile bu web sitesindeki sayfaların ziyaretçi frekansı gibi bilgiler değerlendirilebilir. Diğer bir deyişle söz konusu bilgiler, tarayıcınız ve işletim sisteminizle ilgili teknik bilgiler, yönlendiren web siteleri, ziyaret süresi ve internet sayfamızın kullanımına ilişkin diğer bilgilerin yanı sıra diğer kaynaklardan alınan bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere cihazınızdaki çerezlerde saklanabilir.

28.2. Aşağıdaki grafikte üçüncü taraf sağlayıcıların listesini ve verilerin işlenmesiyle ilgili açıklamalar ve kısmen burada da belirtilen itiraz imkanlarını (Opt-Out) içeren veri gizlilik beyanlarını bulabilirsiniz:

top-button